Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandressource-forvaltning

Vandressourceforvaltning

Viden til forvaltning af vandressourcer herunder implementering af Vandrammedirektivet, integreret og adaptiv vandressourceforvaltning.

Bæredygtig udnyttelse af vandressourcen og effekter af klimaændringer er to vigtige komponenter i nutidens vandressourceforvaltning i Danmark og internationalt, hvor vand skal tilgodese stadig flere behov hos mennesker, landbrug og virksomheder.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS arbejder med vandforvaltninger på nationalt, regionalt eller kommunalt niveau i mange af sine projekter, hvor fokus især er på integreret vandressource forvaltning. Særligt bidrager GEUS til implementering af EU’s Vandrammedirektiv i Danmark, hvor der er mange udfordringer, som kræver en forskningsindsats, der varetages af GEUS. Forventede effekter af klimaændringer på vandets kredsløb og en dermed ændret vandressourceforvaltning er kommet i fokus både i Danmark og internationalt og er et område som GEUS også arbejder med.

Uddannelse i vandressource forvaltning

GEUS tilbyder en international master uddannelse indenfor vandressourcer sammen med Geocenter Danmark partneren Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og GTS-instituttet DHI. Uddannelsen indeholder kurser i fx hydrologi, hydrogeologi, geofysiske målemetoder, grundvandskemi, integreret hydrologisk modellering og forvaltning af vandressourcer.

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af EU's Vandrammedirektiv (WFD) omfatter udarbejdelse af vandplaner, der skal sikre, at søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylder miljømålet "god (økologisk) tilstand". Heri indgår implementeringen af grundvandsdirektivet, der fokuserer på grundvandsbeskyttelse og bære-dygtig grundvandsudnyttelse. Der er i grundvandsdirektivet fokus på fastsættelse af kvalitetskrav, tærskelværdier og bestemmelse og styring af opadgående eller nedadgående tendenser. GEUS arbejder med grundvandsbeskyttelse, opstilling af kriterier for bæredygtig vandindvinding, fastsættelse af tærskelværdier og bidrager til vandplansarbejdet se Vandets kredsløb

Integreret og adaptiv vandforvaltning

Integreret vandressourceforvaltning (IWRM) opererer med tre overordnede formål for forvaltningen: økonomisk udvikling, social lighed og miljømæssig bæredygtighed. I EU's Vandrammedirektiv er hovedformålet at opnå miljømæssig bæredygtighed, hvor GEUS arbejder med bæredygtig grundvandsudnyttelse.

Derudover arbejder GEUS med adaptiv vandforvaltning, der tager udgangspunkt i IWRM, men derudover lægger stor vægt på håndtering af usikkerheder på data, modeller og beslutningsprocesser. Nøgleordet i adaptiv vandforvaltning er læring, med vægt på forståelsen af de komplekse hydrologiske-teknologiske-økonomiske systemer, og vægt på håndtering af relationerne mellem interessenter, myndigheder og forskere i kollektive læringsprocesser. Se Vandressouceforvaltning.

Vandressourceforvaltning under et ændret klima

GEUS arbejder med vandressourceforvaltning i forbindelse med klimaforandringernes forventede effekt på det hydrologiske kredsløb. Aktiviteterne omhandler bl.a. modellering af ændringerne på vandets kredsløb og kapacitetsopbygning vedr. bæredygtighed og resiliens hos interessenter i Danmark og internationalt.
Vandressource-forvaltning