Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandets kredsløb > National kvælstofmodel

National kvælstofmodel

Modelsystem til beregning af retentionskort
GEUS og Aarhus Universitet har udviklet en national kvælstofmodel, der kan beregne kvælstoffets transport og retention fra jord til kyst. Arbejdet er  beskrevet i tre rapporter

Rapporter - offentliggjort den 25-11-2016

National Kvælstofmodel - Kvælstofpåvirkning af grundvand
af Lars Troldborg, Christen Duus Børgesen, Hans Thodsen og Peter van der Keur
www.geus.dk/DK/water-soil/water-cycle/Documents/national_kvaelstofmodel_slutrapport-nov-2016.pdf (pdf-fil ~6,5mb)

Tilhørende database
http://www.geus.net/kvaelstofmodel/RapportData.mdb (pdf-fil ~280mb)

Kvælstofpåvirkning af grundvandsforekomster - muligheder for validering af modelresultater med måledata
Danmark og Grønlands geologiske undersøgelse rapport 54/2016
af Birgitte Hansen, Lærke Thorling, Lars Troldborg og Bertel Nilsson
www.geus.dk/DK/water-soil/water-cycle/Documents/geus_rap_54-2016.pdf (pdf-fil ~5mb)National kvælstofmodel - Oplandsmodel til belastning og virkemidler

Kvælstof, der udvaskes fra rodzonen på markerne og andre arealer, transporteres via drænsystemer og med grundvandet frem til vores vandløb, søer og vådområder, hvorfra det strømmer videre mod de åbne kyster og fjorde. Under denne transport vil der ske en omsætning og fjernelse i rodzonen, undergrunden eller i overfladevandet, som ofte benævnes kvælstofretention. Kvælstofretentionen er afhængig af de biogeokemiske forhold og vil således variere fra sted til sted.

Med anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen er der kommet øget fokus på en differentieret regulering af landbrugets gødningsanvendelse, der i højere grad end den nuværende regulering forventes at tage hensyn til recipienternes sårbarhed for kvælstof samt den stedlige variation i retentionen.

For at forbedre det faglige grundlag for vandforvaltningen har Naturstyrelsen igangsat et modelstrategiprojekt ”Implementering af modeller til brug for vandforvaltningen”, der har til formål at implementere modelværktøjer til brug for vandforvaltningen, herunder vandplanlægningen og vandmiljøovervågningen. Under det samlede modelstrategiprojekt er delprojektet ”Oplandsmodel – belastningsberegninger og virkemidler” igangsat af Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, hvori der er udviklet en national kvælstofmodel. De specifikke formål for denne modeludvikling har været at etablere en landsdækkende model, der på en differentieret skala kan anvendes til:

  • Belastnings- og scenarieberegninger for kvælstoftransport og -omsætning
  • Udvikling af nye retentionskort opgjort for grundvand, overfladevand og samlet retention fra rodzonen til kysten.

Kvælstofmodellen er udviklet i et samarbejde mellem GEUS og Aarhus Universitet (DCE, DCA) og etableret ved kobling af eksisterende og nyudviklede delmodeller, der beskriver transport og omsætning af kvælstof i hhv. rodzonen, grundvandet og overfladevandet. Der er taget udgangspunkt i de bedst tilgængelige modeller, der ved projektets start forelå i en version, som indenfor projektperioden kunne anvendes til nationale beregninger uden omfattende videreudvikling. Der er i valget af delmodeller således taget hensyn til:

  • At delmodellerne har kunnet opstilles på basis af og udnytte det eksistere datagrundlag
  • At delmodellerne indenfor projektperioden har kunnet opstilles og kalibreres nationalt
  • At afviklingstiden for den samlede model har været tilstrækkelig kort, så der kunne gennemføres adskillige modelkørsler til vurdering af usikkerhederne.

Koblingen af de enkelte delmodeller er foretaget, så disse med begrænset indsats kan udskiftes ved fremtidig opdatering af de eksisterende modeller eller udvikling af nye.

Modeludviklingen samt den efterfølgende kalibrering og test af modellen er baseret på målinger af vandføringer og kvælstofkoncentrationer ved vandløbsmålestationer, der tilsammen giver den samlede kvælstoftransport i vandløbene. I projektet er der anvendt data fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA), suppleret med data indsamlet af de tidligere amter for at opnå en bedre rumlig dækning.

Modellen er teknisk udviklet til at kunne beregne månedlige kvælstofbelastninger for perioden 1990 – 2010, men er alene opstillet og testet for beregning af årlige værdier. Foruden beregning af belastninger kan modellen anvendes til beregning af retentionen for hhv. grundvand, overfladevand og den samlede retention fra rodzonen til kysten.

Delprojektet er afrapporteret marts 2015, med revision i september 2015:

Metode rapport
En metoderapport som beskriver den faglige udvikling af den nationale kvælstofmodel og datagrundlaget, og som også indeholder en diskussion af modellens anvendelse og begrænsninger.

Download rapport: National kvælstofmodel - Metoderapport
national_kvaelstofmodel_rapport_sep2015.pdf (pdf-fil ~5mb)

Bilag
Download bilag
national_kvaelstofmodel_bilag_sep2015.pdf (pdf-fil ~10mb)

Interaktivt kort
GIS kort


Begge rapporter er udarbejdet af:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Aarhus Universitet
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Rapporterne er udgivet af:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

National kvælstofmodel