Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandets kredsløb > Hydrogeologiske feltstudier

Hydrogeologiske feltstudier

Logging ved Hedehusene
 
 
Vurdering af grundvandets tilstand gennemføres i overensstemmelse med EUs Vandramme- og Grundvandsdirektiver samt tilhørende retningslinier og fokuserer i stigende grad ikke blot på drikkevandsforsyning, men også på miljømål for tilknyttede akvatiske og afhængige terrestriske økosystemer. Vurderingen benytter sig af hydrogeologiske karakteriseringsmetoder, som bygger på geologiske, geofysiske, geokemiske og hydrauliske undersøgelser og målinger under jordoverfladen. Metoderne afslører forhold omkring grundvandets strømningsforhold og -hastighed (alder), kvantitative og kemiske tilstand, samt den rumlige fordeling og tidslige udvikling heri. Hydrogeologisk karakterisering danner basis for vores udvikling og forståelse af vandets kredsløb og stoftransport. Kerneområder er:
 • Optimeret og integreret modellering og overvågning af grundvandets kvantitet og kvalitet, eksempelvis i forhold til miljømål for økosystemer
 • Afgrænsning af salt- og ferskvandszoner i grundvandsforekomster
 • Karakterisering af grundvand/overfladevand interaktion efter de udviklede GNOI- og GATØ-typologier (GNOI = grundvand-natur-overfladevands interaktion; GATØ = grundvandsafhængige terrestriske økosystemer)
 • Karakterisering og effektvurdering af sprækketransport i såvel moræneler som kalkbjergarter
 • Hydrogeologiske undersøgelser i forbindelse med slutdeponering af radioaktivt affald i undergrunden
 • Borehulslogging til evaluering af grundvandsforekomsternes fysiske og kemiske sammensætning
 • Niveaubestemt prøvetagning af grundvandsprøver til analyse af grundvandets kemi og alder (evt. i samarbejde med førende europæiske og amerikanske laboratorier)


Aktuelle projekter (i alfabetisk rækkefølge):

 • BaltCICA. Følgevirkninger af klimaændringer på grundvand og overfladevand i Østersøområdet. Kontakt:Klaus Hinsby.
 • CLEAR . Sørestaurering. Kontakt: Bertel Nilsson.
 • CLIWAT . Effekter af klimaændringer på grundvands- og overfladevandssystemer i Nordsøområdet. Vandstand, flow og vandkvalitet. Kontakt: Klaus Hinsby.
 • GATØ og GNOI GrundvandsAfhængige Terrestriske Økosystemer og Grundvands-Natur-Overfladevands Interaktion. Økohydrologiske forudsætninger for grundvandsafhængige terrestriske naturtyper. Kontakt: Bertel Nilsson.
 • SaltCoast. Saltvandsindtrængning i grundvandsmagasiner i lavtliggende kystnære områder - effekter af tidligere og fremtidige havniveauændringer. Kontakt: Torben Sonnenborg.
 • Soils2Sea. Reduktion af næringstofsbelastninger fra landbrugsarealer via grundvand og vandløb til Østersøen. Kontakt: Jens Christian Refsgaard
 • TReNDS: Transport og omsætning af nitrat på forskellige skalaer. Kontakt: Anker Lajer Højberg.
 • Water4Coast. Vurdering af hydrologiske barrierer til kontrol af saltvandsindtrængning mm i kystnære områder under et ændret klima Kontakt: Klaus Hinsby.

 Serviceydelser:

 • Borehulslogging.
 • Prøvetagning af filtersatte og åbne boringer, herunder niveaubestemt prøvetagning i lange filtre og åbne boringer.
 • Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne.

 

 

   Hydrogeologiske feltstudier