Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Overvågnings-programmer > Grundvandsovervågning > Grundvand Natur Overfladevand Interaktion GNOI

Grundvand Natur Overfladevand Interaktion

Der er igangsat et udviklingsarbejde, der retter sig mod grundvandets samspil med økosystemer i tør natur og overfladevand. Særligt er der behov for en bedre metode til at beskrive og overvåge, hvorledes disse økosystemers tilstand påvirkes af grundvandets kemiske sammensætning og ændringer i grundvandsspejlets beliggenhed, herunder forekomst af periodisk oversvømmede arealer.
Orkidéen mygblomst. Foto af Bente Fyrstenberg Nedergaard
Rigkæret ved Urup Dam er
eksemplificeret ved forekomsten af den sjældne orkidé mygblomst.
(Foto: Bente Fyrstenberg Nedergaard)
GNOI (Grundvand, natur og overfladevandsinteraktion) er et delelement af det nationale overvågningsprogram for perioden
2011-15, og har som formål at (jfr. programbeskrivelsen) at bevare og forbedre af den økologiske kvalitet i nogle naturtyper som er afhængige af grundvandskvalitet og -mængde, fx kær og moser gennem karakterisering og overvågning, jf. kravene i Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet. GNOI skal således danne basis for risikovurderingen og basisanalysen, samt give grundlag for opstilling af strategiske overvågningsprogrammer i henhold til vandplanerne.
 
I følge Vandrammedirektivet (EC, 2000) og Grundvandsdirektivet (EC, 2006) skal grundvandets kemiske og kvantitative tilstand overvåges, såvel gennem kontrolovervågning, der skal give en repræsentativ tilstandsbeskrivelse, som gennem mere målrettet operationel overvågning, der iværksættes som følge af risikovurderingen.
 
Overvågningen skal således gennem karakterisering og etablering af tidsserier bidrage til at beskytte både drikkevand og økosystemer, og danne udgangspunktet for fastsættelse af tærskelværdier for forurenende stoffer fra diffuse kilder, hvis der er risiko for at påvirkningerne forhindrer god økologisk tilstand af både afhængige terrestriske økosystemer og tilknyttede vandøkosystemer.
 
Samtidig er grundvandets kvantitative og kvalitative tilstand af afgørende betydning for, om de grundvandsafhængige terrestriske naturtyper og vandøkosystemerne kan opnå henholdsvis en god/høj naturtilstand og en gunstig bevaringsstatus jf. Habitatdirektivet og god økologisk og kemisk tilstand i forhold til Vandrammedirektivet.
 
I 2013 besluttede Naturstyrelsen (NST), at iværksætte en basis karakterisering, der skal karakterisere samspillet mellem grundvand, natur og overfladevand i Urup Dam på Fyn.

 

Foto af Bertel Nilsson
Urup Dam på Fyn er det første område udpeget af Naturstyrelsen, hvor samspillet mellem grundvand, natur og overfladevandinteraktion karakteriseres (forkortet GNOI). Rigkæret Urup Dam. Foto af Bertel Nilsson.

 

Grundvand Natur Overfladevand Interaktion GNOI