Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Overvågnings-programmer > Grundvandsovervågning

 Grundvandsovervågning GRUMO

Denne hjemmeside giver en præsentation af grundvandsovervågningen. Her findes link til rapporter, som præsenterer resultater baseret på data, der er indsamlet i overvågningsprogrammet siden 1989. Miljøstyrelsen er ansvarlig for den praktiske gennemførsel af programmet, mens GEUS fungerer som fagdatacenter og er ansvarlig for afrapporteringen.
Kontakt

Lærke Thorling Sørensen 

Seniorrådgiver
Lærke Thorling Sørensen, CV
Mail: lts@geus.dk
Telefon: 2055 5260Statsgeolog
Claus Kjøller, CV
Mail: clkj@geus.dk
Telefon: 5172 82602


GRUMO-rapporter

 

Grundvandsovervågning 2017​

 

Grundvandsovervågning 2016Grundvandsovervågning 2015 

Nyt billede (28) - Kopi.jpg

Grundvandsovervågning 2014

Grundvandsovervågning 2013  

Grundvandsovervågning 2012  

Grundvandsovervågning 2011  

Grundvandsovervågning 2010  

Grundvandsovervågning 2009  

Grundvandsovervågning 2008  

 

 

Grundvandsovervågning 2004  

Grundvandsovervågning 2003  

Grundvandsovervågning 2002  

Grundvandsovervågning 2001  

Grundvandsovervågning 2000  

Grundvandsovervågning 1999  

Grundvandsovervågning 1999  

 
Formål
Den landsdækkende grundvandsovervågning, GRUMO er en del af det nationale overvågningsprogram af vand og natur: NOVANA.

Formålet og overvågningsdesignet er i den nuværende programperiode 2011 - 2015 tilpasset kravene til grundvandsovervågning i Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet, og der er blandt andet kommet øget fokus på at beskrive kvaliteten af det grundvand, der strømmer til de danske ferske vande og vådområder.

De nationale overvågningsprogrammer blev oprindelig iværksat som en konsekvens af vedtagelsen af Vandmiljøplan I i 1987, og havde dengang to hovedformål: For det første, at gennemføre effektmålinger af Vandmiljøplanerne og de generelle landbrugsreguleringer i forhold til vandmiljøets belastning med kvælstof og fosfor. For det andet var der, specielt for grundvands-overvågningen, det formål generelt at følge udviklingen i grundvandsressourcens kvalitet og størrelse, for også i fremtiden at kunne sikre Danmarks befolkning drikkevand af god kvalitet. Overvågningen skal endvidere sikre viden med henblik på en løbende justering af vandværkernes boringskontrol.

Overvågningen af grundvandet skal sikre en løbende opbygning af viden om grundvandets kvalitet og grundvandets egnethed til produktion af drikkevand. Endelig skal overvågningen skaffe viden om, i hvilken grad grundvandets kvalitet medfører forurening af vandløb og andre vandområder, idet grundvandets kvalitet er af væsentlig betydning for vandkvaliteten i fx vandløb.

Grundvandsovervågningen har samlet set til formål at:

  • Fremskaffe den fornødne viden om status og udvikling i grundvandets kvalitet og kvantitet og om årsagerne til ændringer, så der i fremtiden vil være tilstrækkelige vandmængder i de rette kvaliteter til at dække både samfundets behov for vandforsyning og samfundets behov for vand i naturen for at opnå de ønskede miljømål
  • Overordnet dokumentere effekten af vandmiljøplanerne og anden relevant miljøregulering på grundvandsressourcens kvalitet og størrelse - herunder de ønskede miljømål er opfyldt og om udviklingen går i den ønskede retning
  • Opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-lovgivning, internationale konventioner og national lovgivning
  • Bidrage til at styrke det faglige grundlag for fremtidige internationale tiltag, nationale handlingsplaner, regional forvaltning og andre foranstaltninger til beskyttelse og udnyttelse af grundvandsressourcen, herunder bidrage til at udvikle forskellige værktøjer og tilvejebringe en bedre forståelse af sammenhængen mellem grundvand og overfladevand
  • Løbende formidling om grundvandets kvalitet og kvantitet, internationalt og nationaltOvervågningsaktiviteter
Grundvandets kvalitet overvåges i GRUMO-programmet i omkring 1000 overvågningsboringer, hvor der indsamles prøver, der undersøges for en lang række stoffer som nitrat, pesticider, klorid, arsen, organiske forureningskomponenter mv. Prøvetagningshyppigheden er størst i boringer, hvor der findes påvirkning fra menneskelige aktiviteter.

Ud over GRUMO-overvågningen overvåges grundvandet også af vandværkerne. Kvaliteten overvåges i de enkelte indvindingsboringer med jævne mellemrum (normalt 3-5 år), den såkaldte boringskontrol.

Grundvandets kvantitet overvåges gennem det Nationale pejleprogram, hvor grundvandsstanden måles flere gange dagligt. Derudover skal vandværker, markvandere og andre enkeltindvindere indberette de årlige oppumpede vandmængder til den fællesoffentlige database JUPITER. 

 

Stationsnet for grundvandsovervågningen i Danmark i 1988-2012  

Stationsnet for grundvandsovervågningen i Danmark i 1988-2012Rapportering
Status for grundvandsovervågningen er siden 1989 (dog ikke 2006) hvert år blevet præsenteret af GEUS i en rapport, der siden 2005 kun udkommer i elektronisk form. Der er links til alle rapporter, der foreligger elektronisk, i venstre kolonne.

 
Programbeskrivelse og organisering af grundvandsovervågningen
Miljøministeriet er overordnet ansvarlig for grundvandsovervågningen, GRUMO. De lokale enheder hos Miljøstyrelsen står for den praktiske gennemførsel af programmet.

Programbeskrivelsen for grundvandsovervågningen 2001-2015 kan findes HER.

GEUS er fagdatacenter for grundvand og boringer, hvilket betyder, at GEUS leverer overvågningsfaglig rådgivning samt udarbejder og vedligeholder de tekniske anvisninger. GEUS udarbejder den årlige statusrapport, der kan downloades fra denne hjemmeside.

  • Det samlede overvågningsprogram har sin egen hjemmeside hos Miljøstyrelsen. Se ​​HER​​.
  • Den samlede programbeskrivelse for hele vand og naturovervågningen kan findes på dette LINK​​

  • GEUS' kontaktperson for grundvandsovervågningen er seniorrådgiver Lærke Thorling, CV, Mail: lts@geus.dk, Telefon: 2055 5260
  • GEUS' kontaktperson for grundvandsovervågning / pesticider er statsgeolog Claus Kjøller, CV, Mail: clkj@geus.dk, Telefon: 5172 82602Tekniske anvisninger for grundvandsovervågning
Formålet med en teknisk anvisning er at opstille entydige anvisninger for gennemførelsen af prøvetagning, analyser, kvalitetssikring og overførsel af data.

Link til Tekniske anvisninger for grundvandsovervågning​


Interkalibrering af feltanalyser 

For at sikre at kvaliteten af feltarbejdet har samme ensartede kvalitet er der afhold en interkalibrering af feltanalyserne. Alle Miljøcentre deltog i interkalibreringen og resultaterne er afrapporteret i nedenstående rapport. Resultaterne fra interkalibreringen indarbejdes i de tekniske anvisninger i forbindelse med revisionerne heraf.Grundvandsovervågningsboringers egnethed til analyse
En arbejdsgruppe bestående af amtsrepræsentanter og GEUS gennemførte i 2001-2 en praktisk vurdering af alle aktive grundvandsovervågningsboringer.Renovering af overvågningsboringer i Roskilde Amt - aldersbestemmelse af grundvand ved CFC-metoden før og efter.
Som opfølgning på ovenstående arbejdsrapport har bl.a. Roskilde Amt iværksat en nærmere undersøgelser af overvågningsboringer, der evt. måtte være utætte. Resultatet af undersøgelsen kan læses her:


Se også

Relevante artikler - som dog er på engelsk
I Danmark drikker vi grundvand.
Derfor passer vi godt på det!

Udtagning af vandprøver

Udtagning af vandprøver
(Foto: Troels Laier)
Forstør foto

Udtagning af vandprøver 

Udtagning af vandprøver
(Foto: Troels Laier)
Forstør foto

Udtagning af vandprøver 

Udtagning af vandprøver
(Foto: Troels Laier)
Forstør foto

Det nationale pejlenets 116 punkter  

Det nationale pejlenets 150 punkter. Fra GRUMO rapport 1989-2014 
Forstør foto

LOOP 4: Lillebæk, Fyn  

LOOP 4: Lillebæk, Fyn. Lokaliseringen
af aktive og passive grundvands-
boringer per 2010.
Fra LOOP-rapport 2010
Forstør foto


 

Overordnet definition af vandtyper  

Overordnet definition af vandtyper.
Fra LOOP-rapport 2010
Forstør foto 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


​​
GRUNDVANDSOVERVÅGNING