Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Vand og jord > Overvågningsprogrammer > Grundvandsovervågning

 Grundvandsovervågning GRUMO

Denne hjemmeside giver en præsentation af grundvandsovervågningen. Her findes link til rapporter, som præsenterer resultater baseret på data, der er indsamlet i overvågningsprogrammet siden 1989. Naturstyrelsen er ansvarlig for den praktiske gennemførsel af programmet, mens GEUS fungerer som fagdatacenter og er ansvarlig for afrapporteringen.
Kontakt

Lærke Thorling Sørensen
Seniorrådgiver
Lærke Thorling Sørensen
Mail: lts@geus.dk
Telefon: 2055 5260

Flemming Larsen
Statsgeolog
Flemming Larsen
Mail: flar@geus.dk
Telefon: 9133 3561


 

GNOI-rapportGNOI/GEUS rapport 2014/37GRUMO-rapporter

Grundvandsovervågning 2013  

Grundvandsovervågning 2012  

Grundvandsovervågning 2011  

Grundvandsovervågning 2010  

Grundvandsovervågning 2009  

Grundvandsovervågning 2008  

 

 

Grundvandsovervågning 2004  

Grundvandsovervågning 2003  

Grundvandsovervågning 2002  

Grundvandsovervågning 2001  

Grundvandsovervågning 2000  

Grundvandsovervågning 1999  

Grundvandsovervågning 1999  

Formål:

Den landsdækkende grundvandsovervågning, GRUMO er en del af det nationale overvågningsprogram af vand og natur: NOVANA.

Formålet og overvågningsdesignet er i den nuværende programperiode 2011 - 2015 tilpasset kravene til grundvandsovervågning i Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet, og der er blandt andet komme øget fokus på at beskrive kvaliteten af det grundvand, der strømmer til de danske ferske vande og vådområder.

De nationale overvågningsprogrammer blev oprindelig iværksat som en konsekvens af vedtagelsen af Vandmiljøplan I i 1987, og havde dengang to hovedformål: For det første, at gennemføre effektmålinger af Vandmiljøplanerne og de generelle landbrugsreguleringer i forhold til vandmiljøets belastning med kvælstof og fosfor. For det andet var der, specielt for grundvands-overvågningen, det formål generelt at følge udviklingen i grundvandsressourcens kvalitet og størrelse, for også i fremtiden at kunne sikre Danmarks befolkning drikkevand af god kvalitet.

Overvågningen af grundvandet skal sikre en løbende opbygning af viden om grundvandets kvalitet og grundvandets egnethed til produktion af drikkevand. Endvidere skal overvågningen af grundvand og drikkevand i Danmark være med til at sikre, at drikkevandet opfylder de sundhedsmæssigt og teknisk betingede krav til kvaliteten. Endelig skal overvågningen skaffe viden om, i hvilken grad grundvandets kvalitet medfører forurening af vandløb og andre vandområder, idet grundvandets kvalitet er af væsentlig betydning for vandkvaliteten i fx vandløb.

Overvågningen i grundvandsovervågningsområder og landovervågningsoplande skal endvidere sikre viden om grundvandets tilstand og udvikling med henblik på fremtidig justering af vandværkernes boringskontrol. Det skal derved bidrage til at sikre grundvandet i en mængde og af en kvalitet, der er egnet til produktion af drikkevand, som overholder de til enhver tid gældende kvalitetskrav.

Grundvandsovervågningen har således til formål at:

  • Fremskaffe den fornødne viden om status og udvikling i grundvandets kvalitet og kvantitet og om årsagerne til ændringer, så der i fremtiden vil være tilstrækkelige vandmængder i de rette kvaliteter til at dække både samfundets behov for vand-forsyning og samfundets behov for vand i naturen for at opnå de ønskede miljømål
  • Overordnet dokumentere effekten af vandmiljøplaner og andre foranstaltninger på grundvandsressourcens kvalitet og størrelse - herunder om målsætningen er nået og om udviklingen går i den ønskede retning
  • Opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-lovgivning, internationale konventioner og national lovgivning
  • Bidrage til at styrke det faglige grundlag for fremtidige internationale tiltag, nationale handlingsplaner, regional forvaltning og andre foranstaltninger til beskyttelse og udnyttelse af grundvandsressourcen, herunder bidrage til at udvikle forskellige værktøjer og tilvejebringe en bedre forståelse af sammenhængen mellem grundvand og overfladevand
  • Løbende formidle om grundvandets kvalitet og kvantitet, internationalt og nationaltOvervågningsaktiviteter
Grundvandets kvalitet overvåges i GRUMO-programmet i en lang række særlige overvågningsboringer hvor der hvert år indsamles prøver, der undersøges for en lang række stoffer som nitrat, pesticider, klorid, arsen, organiske forureningskomponenter mv.

Ud over det GRUMO- overvågningen overvåges grundvandet også af vandværkerne. Kvaliteten overvåges i de enkelte indvindingsboringer med jævne mellemrum (normalt 3-5 år), den såkaldte boringskontrol.

Grundvandets kvantitet overvåges gennem det Nationale pejleprogram, hvor grundvandsstanden måles flere gange dagligt. Derudover skal vandværker, markvandere og andre enkeltindvindere indberette de årlige oppumpede vandmængder til den fællesoffentlige database JUPITER. 

Stationsnet for grundvandsovervågningen i Danmark i 1988-2012  

Stationsnet for grundvandsovervågningen i Danmark i 1988-2012Rapportering
Status for grundvandsovervågningen er siden 1989 hvert år blevet præsenteret af GEUS i en publikation, fra 2005 dog udelukkende elektronisk (2006 rapporteringen blev aflyst af Miljøministeren grundet strukturreformen).

Der er links til alle rapporter, der foreligger elektronisk, i venstre kolonne.

 

Grundvand – natur - overfladevand - GNOI.
Der er igangsat et udviklingsarbejde, der retter sig mod grundvandets samspil med økosystemer i tør natur og overfladevand. Særligt er der behov for en bedre metode til at beskrive og overvåge, hvorledes disse økosystemers tilstand påvirkes af grundvandets kemiske sammensætning og ændringer i grundvandsspejlets beliggenhed, herunder forekomst af periodisk oversvømmede arealer.
GNOI (Grundvand, natur og overfladevandsinteraktion) er et delelement af det nationale overvågningsprogram for perioden
2011-15, og har som formål at (jfr. programbeskrivelsen) at bevare og forbedre af den økologiske kvalitet i nogle naturtyper som er afhængige af grundvandskvalitet og -mængde, fx kær og moser gennem karakterisering og overvågning, jf. kravene i Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet. GNOI skal således danne basis for risikovurderingen og basisanalysen, samt give grundlag for opstilling af strategiske overvågningsprogrammer i henhold til vandplanerne.

I følge Vandrammedirektivet (EC, 2000) og Grundvandsdirektivet (EC, 2006) skal grundvandets kemiske og kvantitative tilstand overvåges, såvel gennem kontrolovervågning, der skal give en repræsentativ tilstandsbeskrivelse, og gennem mere målrettet operationel overvågning, der iværksættes som følge af risikovurderingen.

Overvågningen skal således gennem karakterisering og etablering af tidsserier bidrage til at beskytte både drikkevand og økosystemer, og danne udgangspunktet for fastsættelse af tærskelværdier for forurenende stoffer fra diffuse kilder, hvis der er risiko for at påvirkningerne forhindrer god økologisk tilstand af både afhængige terrestriske økosystemer og tilknyttede vandøkosystemer.

Samtidig er grundvandets kvantitative og kvalitative tilstand af afgørende betydning for, om de grundvandsafhængige terrestriske naturtyper og vandøkosystemerne kan opnå henholdsvis en god/høj naturtilstand og en gunstig bevaringsstatus jf. Habitatdirektivet og god økologisk og kemisk tilstand i forhold til Vandrammedirektivet.

I 2013 besluttede Naturstyrelsen (NST), at iværksætte en basis karakterisering, der skal karakterisere samspillet mellem grundvand, natur og overfladevand i Urup Dam på Fyn. Den færdige rapport kan læses HER (6 MB)!.


Programbeskrivelse og organisering af grundvandsovervågningen
Grundvandsovervågningen varetages af Miljøministeriet, ved Naturstyrelsen, hvor de lokale enheder står for den praktiske gennemførsel af programmet.

Programbeskrivelsen for grundvandsovervågningen 2001-2015 fremgår af NOVANA del 1 og NOVANA 2 del.

GEUS er fagdatacenter for grundvand og boringer, hvilket betyder at GEUS leverer overvågningsfaglig rådgivning til overvågningen, herunder udarbejder og vedligeholder de tekniske anvisninger. GEUS udarbejder ligeledes den årlige statusrapport, der kan downloades fra denne hjemmeside. Grundvandsovervågningen indgår som en del af det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, NOVANA.

  • Det samlede overvågningsprogram har sin egen hjemmeside hos Naturstyrelsen. Se HER.
  • Den samlede programbeskrivelse for hele vand og naturovervågningen kan findes på dette LINK.

GEUS' kontaktperson for grundvandsovervågningen er seniorrådgiver Lærke Thorling (lts@geus.dk). GEUS' kontaktperson for grundvandsovervågning / pesticider er seniorrådgiver Walter Brüsch (wb@geus.dk)Tekniske anvisninger for grundvandsovervågning
Formålet med en teknisk anvisning er at angive entydige anvisninger for gennemførelsen af prøvetagning, analyser, kvalitetssikring og overførsel af data. En teknisk anvisning er bindende for programmets deltagere. Målgruppen for denne tekniske anvisning er de personer og institutioner, der skal forestå etablering, prøvetagning, analyse, kvalitetssikring og dataoverførsel. Samtidig tjener anvisningen som teknisk dokumentation for de vilkår, hvorunder grundvandsovervågningen er foregået. Den tekniske anvisning for prøvetagning og pejling af grundvandsspejl er revideret og ligger i helt nye versioner fra 2012. Den tekniske anvisning for etablering af stationsnet, mangler opdatering, og her gælder fortsat den gamle Tekniske anvisning fra 2004.

Der arbejdes pt, med udarbejdelse af tekniske anvisninger fra datahåndteringen for pejledata, vandanalyser og boringsdata. Disse vil blive lagt på nettet i takt med at de færdiggøres, der henvises indtil videre til JUPITER hjemmesiden.

Teknisk anvisning for pejledata. Håndtering og kvalitetssikring af pejledata ved indlæggelse og redigering i JUPITER - Hjemtag (download) pdf-fil: dTA-PEJL-endelig.pdf (1MB)
Foreløbig teknisk anvisning på etablering af boringer (fra 2003) - Hjemtag(download) pdf-fil: midlertidig_anvisning_2003.pdf (75 Kb)
Prøvetagning af grundvandsprøver - Hjemtag(download) pdf-fil: g02_prøvetagning.pdf (850 Kb)
Pumpeskemaer - Hjemtag(download) pdf-fil: pumpeskema_dyk_2012.pdf - Hjemtag(download) pdf-fil: pumpeskema_montejus_2012.pdf
Pejlinger af grundvandsstanden i felten - Hjemtag(download) pdf-fil: g03_pejlinger.pdf (1000 Kb)
Grundvandsboringer, Århus Amt 1991 - Hjemtag(download) pdf-fil: grundvandsbor-aarhusamt.pdf (3Mb)
Revideret teknisk anvisning for hydrologisk modellering i NOVANA - Hjemtag(download) pdf-fil: ta_hydrologisk_modellering_marts2006.pdf


Engelske udgaver af tekniske anvisninger/Techincal Guidences in English

Groundwater sampling - Hjemtag(download) pdf-fil: go2_provetagning-okt12_uk.pdf (680 Kb)
Measurement of Groundwater Levels - a Field Guide - Hjemtag(download) pdf-fil: go3_pejlinger_uk.pdf (1050 Kb)
Sounding - Hjemtag(download) pdf-fil: dataloggerskema_uk.pdf
Field tables used for sampling - Hjemtag(download) pdf-fil: pumpeskema_dyk_2012_uk.pdf - pumpeskema_montejus_2012_uk.pdfInterkalibrering af feltanalyser
For at sikre at kvaliteten af feltarbejdet har samme ensartede kvalitet er der afhold en interkalibrering af feltanalyserne. Alle Miljøcentre deltog i interkalibreringen og resultaterne er afrapporteret i nedenstående rapport. Resultaterne fra interkalibreringen indarbejdes i de tekniske anvisninger i forbindelse med revisionerne heraf.
Interkalibrering af grundvandsprøvetagningen 2007 NOVANA_final.pdf (500Kb)Grundvandsovervågningsboringers egnethed til analyse
En arbejdsgruppe bestående af amtsrepræsentanter og GEUS gennemførte i 2001-2 en praktisk vurdering af alle aktive grundvandsovervågningsboringer.
Hoveddokumentet - Hjemtag (download) pdf-fil: a-rapport-maj-2002.pdf (4500 Kb)
Bilag 5 - Hjemtag (download) pdf-fil: a-rap-maj-2002-bilag5.pdf (1000 Kb)Renovering af overvågningsboringer i Roskilde Amt - aldersbestemmelse af grundvand ved CFC-metoden før og efter.
Som opfølgning på ovenstående arbejdsrapport har bl.a. Roskilde Amt iværksat en nærmere undersøgelser af overvågningsboringer, der evt. måtte være utætte. Resultatet af undersøgelsen kan læses her:
GEUS-notat - Hjemtag (download) pdf-fil: geus-notat-05-va-02-07.pdf (330Kb)Udvikling i overvågningen af nitrat og effekten af Nitratdirektivets indsatsplaner.
Redegørelse for overvågningen af nitrat i grundvand og overfladevand i Nordeuropa og de virkemidler, der er anvendt for at opfylde kravene i nitratdirektivet.

Medlemsstaterne i EU er forpligtigede til at overvåge indholdet af nitrat i overfladevand og grundvand og effekten af deres indsatsplaner/vandmiljøplaner. Resultaterne af overvågningen skal rapporteres til EU kommissionen. Resultaterne fra en international workshop viste, at landene har deres egne fortolkning af, hvorledes overvågningen skal gennemføres, idet der ikke er nogen retningslinjer for, hvorledes overvågningen skal udføres, hverken i direktivet eller i EU-guidelines. En anden konklusion var, at de fleste lande havde øget deres overvågningsindsats over for vandkvaliteten de sidste 10- 15 år. Denne forøgelse er en konsekvens af diskussioner mellem medlemsstaterne og EU kommissionen om, hvorledes de politiske reguleringer skulle fastsættes, herunder fx harmonikravene. Medlemsstaterne prøver at verificere deres synspunkter ved hjælp af resultaterne fra en ekstra overvågningsindsats. Et andet incitament for en øget overvågning er at de medlemsstater, der for nylig har tilsluttet sig EU, har haft et behov for at tilpasse deres overvågningssystemer i forhold til relevante EU direktiver.

Det hollandske overvågningsinstitut, RIVM, organiserede denne workshop sammen med DMU, Århus Universitet og GEUS, begge fra Danmark, samt landbrugsøkonomisk institut LEI, der er en del af Wageningen Universitet i 2009. Tolv lande fra Nordvest - og Centraleuropa var involveret i den 2. 'MonNO3' workshop. Fokus var især på udveksling af viden og fakta om overvågningen af effekten af den førte politik i de forskellige lande. Derudover blev der fokuseret på brugen af overvågningsdata til andre formål end at skaffe viden om status og trends for vandkvaliteten, for eksempel data, der kan understøtte valget af indsatsprogrammer.

Hjemtag (download) final_monNO3_rapportv20110520.pdf (pdf-fil: 28 mb)
Læs også rapport fra den første nitrat-workshop juni 2003, monno3_rapport_500003007.pdf (pdf-fil: ~13 mb)Faglig vurdering af grundvandsboringer og pejleboringer i Landovervågningen (LOOP) 2010
GEUS har i samarbejde med Naturstyrelsen, Miljøministeriet udarbejdet en GEUS-rapport, som indeholder en faglig vurdering af grundvandsboringer og pejleboringer i Landovervågningen (LOOP).

I Danmark drikker vi grundvand.
Derfor skal vi passe godt på det!

Udtagning af vandprøver  

Udtagning af vandprøver
(Foto: Troels Laier)
Forstør foto

Udtagning af vandprøver  

Udtagning af vandprøver
(Foto: Troels Laier)
Forstør foto

Udtagning af vandprøver  

Udtagning af vandprøver
(Foto: Troels Laier)
Forstør foto

Det nationale pejlenets 116 punkter  

Det nationale pejlenets 116 punkter.
Fra NOVANA-rapport 2011
Forstør foto

LOOP 4: Lillebæk, Fyn  

LOOP 4: Lillebæk, Fyn. Lokaliseringen
af aktive og passive grundvands-
boringer per 2010.
Fra LOOP-rapport 2010
Forstør foto


 

Overordnet definition af vandtyper  

Overordnet definition af vandtyper.
Fra LOOP-rapport 2010
Forstør foto


 


Urup Dam på Fyn er det første område udpeget af Naturstyrelsen, hvor samspillet mellem grundvand, natur og overfladevandinteraktion karakteriseres (forkortet GNOI). Se rapporten HER!
(Foto: Bertel Nilsson)


 


Rigkæret ved Urup Dam er
eksemplificeret ved forekomsten af den sjældne orkidé mygblomst.
(Foto: Bente Fyrstenberg Nedergaard)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

GRUNDVANDSOVERVÅGNING