Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Overvågnings-programmer

Overvågning

National overvågning af Danmarks grundvand, landovervågning, drift af varslingssystemet for udvaskning af pesticider og national vurdering af vandressourcen.

Kort om GEUS aktiviteter

Overvågningen af grundvandet i Danmark sker primært af hensyn til forsyningen med drikkevand, der i Danmark næsten udelukkende er baseret på grundvand. Der er derfor særlig grund til at beskytte og overvåge grundvandet. Grundvandets kvalitet er dog også af væsentlig betydning for vandkvaliteten i de ferske vande, specielt i vandløbene.
 

I denne forbindelse er GEUS engageret i den nationale grundvandsovervågning, landovervågning, drift af varslingssystemet for udvaskning af pesticider og den nationale vandressourcemodellering.

Grundvandsovervågning

Grundvandets kvalitet overvåges i GRUMO-programmet i en lang række særlige overvågningsboringer, hvor der hvert år indsamles prøver. Prøverne undersøges for stoffer som fx nitrat, pesticider, klorid, arsen, organiske forureningskomponenter. Grundvandets kvantitet overvåges gennem det nationale pejleprogram, hvor grundvandsstanden måles flere gange dagligt. Indsamlingen af disse data foretages af Naturstyrelsens lokale enheder. Derudover anvendes også resultater fra vandværkernes boringskontrolanalyser og oplysninger om de oppumpede vandmængder.

GEUS er fagdatacenter for grundvand og boringer, hvilket betyder at GEUS leverer overvågningsfaglig rådgivning til overvågningen, der bl.a. omfatter udarbejdelse af den årlige statusrapport og tekniske anvisninger. Grundvandsovervågningen indgår som en del af det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, NOVANA.

Landovervågning

Landovervågningen (LOOP) er et delprogram under det Nationale Oervågningsprogram for Vand og Natur kaldet NOVANA. I LOOP er der fokus på udviklingen i landbrugets næringsstofbidrag til vandmiljøet. Der indsamles oplysninger om landbrugspraksis gennem årlig interviewundersøgelse af landmændene, og der måles på vandet, der siver gennem rodzonen (jordvand), på drænvand, det øvre grundvand og vandløbsvandet.

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) har ansvaret for gennemførelsen af overvågningen med faglig støtte fra Fagdatacenteret for stofudvaskning fra dyrkede arealer ved AU og Fagdatacenteret for grundvand og boringer ved GEUS.

GEUS leverer faglig rådgivning i forhold til det øvre grundvands kvalitet og kvantitet i 5 små LOOP-oplande.

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)

VAP er et overvågningsprogram, der undersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien. Via VAP muliggøres en hurtig vurdering og eventuelt fjernelse af ellers godkendte pesticider fra markedet, hvis de ved regelret brug viser sig at kunne udvaskes til grundvandet. VAP består i dag af fem forsøgsmarker, der alle drives landbrugsmæssigt korrekt. Markerne repræsenterer de varierende jordbunds- og klimaforhold, som hersker i Danmark og er instrumenterede, så skæbnen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan følges fra overfladen, gennem jordsøjlen og til de eventuelt ender i dræn og grundvand. VAP er et samarbejde mellem GEUS, Miljøstyrelsen samt Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience – begge Aarhus Universitet.

 

National overvågning af vandressourcerne

GEUS driver og udvikler en landsdækkende vandressourcemodel, den såkaldte DK-model, som anvendes til opgørelse af den udnyttelige vandressource til vandforsyning. DK-modellen er en storskalamodel, som kan beregne den overordnede vandbalance og grundvandsressourcens størrelse og udnyttelsesgrad under hensyn til klima, arealanvendelse og vandindvindingsstrategi. GEUS' vision for udviklingen af DK-modellen er, at modellen skal være en fælles referenceramme, for det nationale arbejde med at kortlægge, overvåge og forvalte vores vandressourcer. Modellen beskriver både strømningen i grundvandet og overfladevandet, og understøtter således arbejdet med implementering af EU's Vandrammedirektiv, som blandt andet stiller krav om at grundvand og overfladevand skal forvaltes samlet.
Overvågning