Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Kortlægninger

Kortlægning

Grundvandskortlægning og kortlægning af vandressourcer og områder som er følsomme over for udvaskning af nitrat og pesticider til grundvandet.

Drikkevandsforsyningen i Danmark er baseret på grundvand af høj kvalitet, og myndighederne arbejder med at udpege de områder, hvor vi i fremtiden skal hente dette vand.

Kort om GEUS aktiviteter

 

Grundvandskortlægning

GEUS bistår som fagdatacenter Naturstyrelsen med at gennemføre den nationale grundvandskortlægning og at sikre at de indsamlede data og resultater lagres i GEUS’ databaser og fremover kan nyttiggøres i vandforvaltningerne. Bistanden omfatter desuden faglig rådgivning og udvikling af standarder og udarbejdelse af geovejledninger, der kan effektivisere og ensarte grundvandskortlægningen på et højt fagligt niveau. Der er udarbejdet geovejledninger i emner som fx potentialekortlægning, hydrologisk modellering, geologisk modelopstilling, kortlægning af kalkmagasiner og vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed.

Et væsentligt element i grundvandskortlægningen er de geofysiske målinger. GEUS indgår sammen med Naturstyrelsen i et samarbejde med Aarhus Universitet om optimeret anvendelse og videreudvikling af geofysiske metoder i den nationale grundvandskortlægning fx helikopterbårne SkyTEM målinger. GEUS bidrager til udarbejdelse af retningslinjer for, hvordan man udfører geofysiske målinger, processerer og tolker dem.

I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning driver GEUS databaser for geologiske modeller og rapporter, som indeholder oplysninger om, hvordan geologien er skruet sammen, samt GERDA databasen for de store mængder af geofysiske data, der er indsamlet i grundvandskortlægningen.

Geologien i 3 dimensioner

GEUS udfører forskning og udvikling indenfor 3D geologisk modellering og har udarbejdet detaljerede 3D geologiske modeller for en række danske områder. I modellerne integreres data (bl.a. boringer, geofysik, geokemi) med den kvartærgeologiske overfladekortlægning og øvrig geologisk viden.​ Modellerne er typisk opstillet så de kan anvendes i efterfølgende grundvandsmodellering, men da de opstilles som basale geologiske modeller, kan de også bruges i andre sammenhænge.

 

National kortlægning af vandressourcerne

GEUS driver og udvikler en landsdækkende vandressourcemodel, den såkaldte DK-model, som anvendes til opgørelse af den udnyttelige vandressource til vandforsyning. Modellen beskriver både strømningen i grundvandet og overfladevandet. DK-modellen er en storskalamodel, som kan beregne den overordnede vandbalance og grundvandsressourcens størrelse og udnyttelsesgrad under hensyn til klima, arealanvendelse og vandindvindingsstrategi. GEUS' vision for udviklingen af DK-modellen er, at modellen skal være en fælles referenceramme, for det nationale arbejde med at kortlægge, overvåge og forvalte vores vandressourcer.

 

Udpegning af pesticidfølsomme arealer

Sideløbende med den nationale grundvandskortlægning har GEUS arbejdet med at finde ud af, om det er muligt at udpege områder, som er særligt følsomme over for udvaskning af pesticider. Arbejdet, som blev iværksat som led i Pesticidplan II, er foretaget i samarbejde med Institut for Agrøkologi ved Aarhus Universitet. Arbejdet konkluderer indtil videre, at særligt pesticidfølsomme sandjorder vil kunne udpeges, mens arbejdet med lerjorde afventer yderligere undersøgelser.
Kortlægning