Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Kortlægninger > Byens geologi og vand

​Byens geologi og vand

Foto af Henrik J. Granat

Geoteknisk kortlægning i byer
Der har ikke siden 70’erne, hvor Ellen Louise Mertz foretog en geoteknisk kortlægning af en række større danske byer (Mertz, 1974), været udført en systematisk kortlægning af byerne. På strategisk plan mellem Odense Kommune, VandCenter Syd og GEUS blev det derfor vurderet, at der var behov for en sådan kortlægning af undergrunden, og at den med fordel kunne foretages i Odense.

Der blev søgt og bevilliget - med Odense som eksempel – et VTU-projekt (VTU=Vandsektorens Teknologi Udviklingsfond), der har haft det overordnede formål at udføre en 3D-modellering, hvor der etableres:

  • En 3D geologisk/hydrogeologisk kommunemodel, som skal bidrage til kortlægning af geologien og det urbane vandkredsløb under storbyer
  • Et bedre planlægningsgrundlag for arbejdet med nedsivning og afledning af vand i fremtiden
  • Anbefalinger til et landsdækkende værktøj, der muliggør etablering af detaljerede geologiske/hydrogeologiske kommunemodeller for andre områder

Klimatilpasning
I forbindelse med klimatilpasning er der brug for detaljeret viden om, hvor der specifikt er behov for at håndtere regnvand uden for kloaksystemet, og i disse områder klarlægge specifikt, hvor der er mulighed for at nedsive overfladevand. Endelig er der behov for at beregne, hvor nedsivning specifikt vil skabe en effekt i form af ændret vandstand og dermed risiko for vand i kældre eller øget fugtighed i disse.

Det urbane vandkredsløb
En samlet modellering er afgørende nødvendig for at kunne overskue konsekvenserne af indgreb i det urbane vandkredsløb. Det er indlysende, at denne opgave stiller meget store krav til modellens nøjagtighed på lille skala, samtidig med at der skal kunne opereres på oplandsskala; det vil sige over større arealer. Selvom opgaven blev iværksat for en relativ begrænset kreds af brugere, har det hele tiden været hensigten, at det fremtidige produkt skulle have størst mulig anvendelse og udbredelse. Dette gælder inden for kommunen, hvor der vil kunne opnås et større og fælles datagrundlag for de forskellige forvaltninger, men også uden for kommunen, hvor det ønskes at flere vil kunne få gavn af de opnåede erfaringer – og at der således på landsplan vil kunne samarbejdes om fælles løsninger.

Rapportserie i syv dele
VTU projektet fra Odense resulterede i udgivelsen af en synteserapport og seks delrapporter under fællesoverskriften Udvikling af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbane vandkredsløb. Rapporterne kan hentes her:

In english

 

Kontaktperson for Bygeologi: Susie Mielby, smi@geus.dk


Byens geologi og vand