Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Serviceydelser > Laboratorier > Boreprøvelaboratoriet

BOREPRØVELABORATORIET

GEUS Boreprøvelaboratorium modtager jordprøver fra grundvandsboringer og råstofboringer. Prøverne beskrives, og beskrivelserne indtastes i den offentlig tilgængelige Jupiterdatabase.

 

Kontakt og bestilling af prøveposer
Tlf. laboratorium: 40340727
Email: GEUSboreproevelab@geus.dk
Adresse for indsendelse af boreprøver:
GEUS Varemodtagelse
Rigensgade 13, 1316 København K
Prøver modtages mellem kl. 8.30 og 16.00


Borerig. Foto Henrik J. Granat  

Borerig. Foto Henrik J. Granat

Jordprøver linet op til beskrivelse. Foto Henrik J. Granat
Jordprøver linet op til beskrivelse. Foto Henrik J. Granat
GEUS' Boreprøvelaboratorium modtager og beskriver mere end 13.000 jordprøver årligt. De kommer især fra vandindvindingsboringer men også fra råstofboringer, undersøgelsesboringer og geotekniske boringer. Laboratoriet modtager dog ikke forurenede prøver.
Beskrivelserne indgår i den nationale boringsdatabase JUPITER, hvor geologiske data fra den danske undergrund fra mere end 270.000 boringer findes tilgængelige på nettet via www.geus.dk.


Overvejende istidsprøver
Størstedelen af boringerne når dybder fra 25 til 100 meter, mens enkelte når 200 til 300 meter ned under jordoverfladen. Hovedparten af prøverne stammer fra kvartære aflejringer, der er fra istider og mellemistider. De dybere prøver er derimod ofte fra toppen af Danmarks undergrund, som hovedsagelig er neogene og palæogene (tertiære) aflejringer samt aflejringer fra Øvre Kridt. En mindre del repræsenterer palæozoiske og prækambriske aflejringer fra Bornholm.

Lovgivning og samarbejde
GEUS, der før hed DGU, har siden sin oprettelse i 1888 haft et givtigt samarbejde med brøndborere og andre, der borer i danske jordlag. I dag er samarbejdet formaliseret. Vandforsyningsloven og Råstofloven sikrer en indberetning af en række administrative boringsoplysninger til GEUS Borearkiv samt jordprøver til GEUS Boreprøvelaboratorium fra mindst hver femte meter af de gennemborede jordlag. Til samarbejdet hører, at GEUS udsender nummererede prøveposer til borefirmaer og udsteder brøndborerbeviser for gennemført brøndboreruddannelse. Borefirmaernes indberetning af boreprøver kan ske i papirskemaer eller digitalt med programmet PC-Jupiter.

Fra jord til ord
Når prøverne skal beskrives, lines de op på lange borde. Den enkelte boreprøve underkastes en systematisk sedimentologisk beskrivelse. Altså hvad du kan se, føle og lugte. Hjælpemidlerne begrænser sig til håndsigter, mikroskop og saltsyre til påvisning af kalk. Hjælp til fossilbestemmelse, datering og stratigrafiske problemstillinger hentes hos GEUS' øvrige stab af specialiserede geologer. Beskrivelsen, der tastes direkte ind i Jupiter-databasen, omfatter altid bjergart, bikomponenter, kornstørrelse, farve og kalkindhold. Sjældnere, men hvor det er relevant, indgår også hærdningsgrad, sorteringsgrad, strukturer, mineralogisk indhold og fossilindhold. Beskrivelsen danner grundlag for en geologisk tolkning, hvor alle prøver får tildelt jordarts symbol efter dannelsesmiljø og alder, og prøven indplaceres i Danmarks stratigrafi.

Links og anden læsning

  • Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse, 2009. Dansk Geoteknisk Forening [ LINK ]
  • Jordprøver fra grundvandsboringer - Vejledning i udtagning, beskrivelse og geologisk tolkning i felten. Geo-vejledning 1, GEUS 2008. [ LINK ]
  • Ret fed og skallet - om borebeskrivelse i GEUS. GeologiskNyt 3/2010 [ LINK ]
  • Bare en skallet boreprøve - undersøgelse af fossilindhold i slæmmerest. GeologiskNyt 4/2010 [ LINK ]
  • A new Middle Pleistocæne interglacial sequence from Måløv, Sjælland, Denmark. GEUS Bulletin 23, 2011 [ LINK ]
  • Borearkivet har 75 års jubilæum. Geologi - nyt fra GEUS nr. 3, november 2001 [ LINK ]
  • Bekendtgørelse til Vandforsyningsloven og Råstofloven om pligten til indsendelse af jordprøver til GEUS [ LINK ]
  • Vejledning om boringer på land fra Naturstyrelsen 2013 [ LINK ]

Næsten fem boringer pr. km2
I takt med at nettet af boringer bliver tættere udbygges kendskabet til den danske undergrund. Knap fem boringer pr. km2 findes i dag i Jupiter-databasen. Data kan præsenteres som en borerapport for den enkelte boring eller som et geologisk tværprofil (se nedenfor), hvor flere boringer sammenstilles. Data fra boringer er en vigtig del af den geologiske vurdering i en lang række projekter ved GEUS. Boringsdata anvendes også i mange sammenhænge i private rådgivningsfirmaer, kommuner samt i videnskabelige undersøgelser.

Af større nyere projekter, hvor boringsdata fra Jupiter-databasen indgår, kan nævnes:

Boringsbeskrivelser kan korreleres - her i et tværsnit gennem Jylland. Fra Rasmussen, Dybkjær og Piasecki 2010
Boringsbeskrivelser kan korreleres - her i et tværsnit fra vest mod øst gennem Jylland. Fra Rasmussen, Dybkjær og Piasecki 2010 (Ny miocæn stratigrafi - se ovenfor).

Boreprøvelaboratoriets bemanding
Boreprøvelaboratoriet beskæftiger for tiden en enkelt geolog på fuld tid (HJG) og en enkelt geolog nogle dage om måneden (CDI) samt to studentermedhjælpere. Alle boringer kvalitetssikres af en uddannet geolog, før beskrivelsen afsluttes.

 

Henrik J. Granat
Henrik J. Granat hjg@geus.dk
4034 0727
Geolog
Laboratorieansvarlig
Claus Ditlefsen 
Claus Ditlefsen
cdi@geus.dk
6172 8350
Geolog
Grundvandskortlægning 
Jordvarme boringer
 

 
Emil Sylvest Harritz
esha@geus.dk
Studentermedhjælp

 
Boreprøvelaboratoriet, GEUS