Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Diverse artikler > Miljø Danmark 3/06 - Penge at spare på jordrensning

Penge at spare på jordrensning

 
GEUS er med til at afprøve nye metoder, der skal gøre det billigere og mere effektivt at rense forurenet lerjord. Der er millioner at spare

Fra Miljø Danmark nr. 3, 2006
Af Anne Tortzen
Hjemtag (download) pdf-fil miljoe_danmark_3_06_p10-11.pdf (~0,4 Mb)
Hvis du vil udskrive, så brug venligst pdf-filen
Kræver en pdf-læser, Acrobat GSview eller lignende

background image
GEUS er part i et internationalt partner-
skab omkring projektet STRESOIL, der
udvikler nye metoder til at rense forure-
nede lerjorde hurtigere og billigere end
de eksisterende metoder.
Forsøgene foregår på den tidligere mi-
litære flybase, Kluczewo, i det nordvest-
lige Polen, hvor et område på over 60
hektar er stærkt forurenet med flybrænd-
stof fra lækkende tankanlæg og pipelines
nedgravet i jorden. Basen er placeret
oven på forskellige lertyper, herunder
moræneler. Derfor er den særligt veleg-
net til projekt STRESOIL, der går ud på
at udvikle nye metoder til jordrensning i
lerholdige jordtyper.
­ Forsøgene i projekt STRESOIL, som
henter inspiration både fra USA og fra
olieboringer i Nordsøen, går ud på at
gøre den tunge lerjord lettere gennem-
trængelig ved at bore et netværk af vand-
rette sprækker i den. Derefter kan jorden
renses med kendte metoder som damp-
oprensning og biologisk nedbrydning
ved hjælp af bakterier ­ metoder, der
hidtil kun har kunnet bruges effektivt på
sandede jorde, fortæller seniorforsker
Knud Erik Klint fra GEUS.
Han anslår, at de nye kombinerede op-
rensningsmetoder kan spare millioner af
kroner på jordrensning alene i Danmark,
idet mere end 500 af de virkeligt proble-
matiske forurenede grunde i Danmark
med fordel vil kunne renses med de nye
metoder. På europæisk plan er perspek-
tiverne endnu større. Knud Erik Klint
anslår, at mere end 10.000 forurenede
grunde i EU vil kunne få glæde af de nye
jordrensningsmetoder.
STRESOIL-projektet beskæftiger sig
særligt med forureninger, der er vanske-
lige at komme til, fordi de ligger dybt i
jorden eller befinder sig under bygnin-
ger, hvor det ikke er muligt at grave jor-
den af. Her er der brug for såkaldt in
situ-oprensning, altså oprensning på
stedet, som normalt er meget bekostelig.
Kombinerer kendte metoder
I STRESOIL-projektet kombinerer man
hydraulisk opsprækning af ler med tradi-
10
M I L J Ø D A N M A R K N R . 3 J U N I 2 0 0 6
JORDRENSNING
AF ANNE TORTZEN
Penge at spare
på jordrensning
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS, er med til at afprøve nye metoder,
der skal gøre det billigere og mere effektivt at rense forurenet lerjord. Der er millioner at spare.
Ved bio-ventilering stimuleres jordens naturlige bakterier
med luft (ilt) til at nedbryde forureningen. Det er en
langsommelig, men billig metode.
Ved dampinjektion varmes jorden op til ca. 100 grader
med damp. Herved presses gas og kogende olie hen til en
boring, hvor det pumpes op i et separationsanlæg. Denne
metode er dyr, men hurtig og effektiv.
Misfarvet olieforurenet jord dækker hele
området fra ca. 2 meters dybde.
F
O
T
OS: G
E
US
background image
tionelle oprensningsmetoder for at gøre
oprensningen så effektiv som mulig.
Og i forsøgsområdet ved Kluczewo la-
ver man forsøg med tOForskellige meto-
der. I et område sker oprensningen ved
hjælp af damp. I et andet er der forsøg
med naturlig biologisk nedbrydning
kombineret med ventilering af jorden.
Begge steder har man boret lodrette
sprækker i jorden for at øge gennem-
strømningen og derefter presset væske
ind under højt tryk ­ alt sammen for at
gøre oprensningen mere effektiv. For-
søgene studeres samtidig i laboratorier
på mindre skala, og resultaterne introdu-
ceres i en computersimulator (PolluSim).
Målet er at udvikle et simuleringsværk-
tøj, der kan udregne de bedste metoder
til at oprense en given forurening.
11
M I L J Ø D A N M A R K N R . 3 J U N I 2 0 0 6
Dårlig vedligeholdelse af de underjordiske anlæg og sjusk med brænd-
stof har gjort hele det område, hvor STRESOIL-projektet laver forsøg,
meget, meget stærkt forurenet med olie.
Knud Erik Klint fra GEUS fortæller, at oliekoncentrationen i jorden
faktisk er så stor, at lokale landmænd bruger området som benzin-
tank, når de skal have fyldt brændstof på traktoren. Med hjemmela-
vede anordninger, hvor de bl.a. bruger gamle russiske affyringsrør til
missiler, pumper de tusindvis af liter ren olie ud af jorden.
­ Oven på grundvandet flyder der ca. 10 cm olie. Siden 1994 har
man pumpet 1.800 kubikmeter olie ud af jorden, fortæller seniorfor-
skeren.
Basen har siden 1920'erne været benyttet til militærfly, først af ty-
skerne i 1927-1945 og derefter af Sovjetunionen frem til 1992. Brænd-
stof til flyene blev opbevaret i rør og tanke under jorden. Og ifølge
Knud Erik Klint er forklaringen på den voldsomme forurening "øst-
statssjusk".
­ Området er ikke blevet vedligeholdt og renoveret, så de underjor-
diske rør med brændstof har stået og lækket i årevis, uden at nogen
har taget notits af det ­ de pumpede bare mere olie ud, siger han. En
anden grund er ifølge seniorforskeren, at jagerpiloterne i sovjettiden
fik aflønning efter, hvor meget brændstof de brugte. Derfor var det
helt almindeligt, at de tømte tanken lige før landing.
Man regner med, at det vil tage mange år endnu, før jorden i områ-
det er bare nogenlunde renset.
Moræneler standser ikke
forurening
Man skulle tro, at en solid lerjord spærrer
effektivt for forureningen, så den ikke kan
trænge ned i grundvandet. Men faktisk er
det modsatte tilfældet ­ moræneleret er
ofte fyldt med sprækker, som tillader evt.
giftstoffer at løbe ned i de underliggende
grundvandsmagasiner. Det er vanskeligt at
oprense moræneler med traditionelle me-
toder baseret på lodrette boringer, da
sprækkerne i leret som regel også er lod-
rette. Den mest udbredte metode er derfor
bortgravning af forurenet jord, men speci-
elt i byområder og ved særligt dybtlig-
gende forureninger er man i dag nødt til at
benytte såkaldte in situ-metoder, altså op-
rensning på stedet, og det er normalt både
dyrt og tidskrævende.
Europæisk partnerskab
STRESOIL-projektet har et budget på 2,2
millioner . Heraf bidrager EU's sjette ram-
meprogram FP6 med 1,1 millioner . GEUS
fungerer som koordinator for projektet og
står for at indsamle prøver og beskrive de
geologiske forhold. Desuden medvirker
partnere fra Grækenland, Frankrig, Polen og
USA. Også det danske brøndboringsfirma,
Brøker, er med som partner.
Landmænd
pumper olie
direkte af jorden
Flybasen Kluczewo i Polen fortæller sin egen
historie om miljøsynderne i den gamle østblok.
Kluczewo-basen udgjorde en af Warszawa-pagtens
spydspidser under den kolde krig og var blandt
andet udstyret med avancerede russiske MIG 27
jagerfly samt taktiske SS20 atommissiler.
ARK
IV
F
O
T
O
Miljø Danmark 3/06 - Penge at spare på jordrensning