Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Diverse artikler > Miljø Danmark 2/06 - Fra danefæ til klamphugger-guld

Fra danefæ til klamphugger-guld

 
Udgivelse fra Nationalmuseet fortæller et overraskende kapitel i guldhornenes historie, som er skrevet med geologisk hjælp

Fra Miljø Danmark nr. 2, 2006
Af Peter Andersen
Hjemtag (download) pdf-fil miljoe_danmark_2_06_p38-39.pdf (~0,4 Mb)
Hvis du vil udskrive, så brug venligst pdf-filen
Kræver en pdf-læser, Acrobat GSview eller lignende

background image
38
MILJØDANMARK NR. 2 APRIL 2006
En forårsdag i 2004 sidder tre mænd og
studerer mikroskopiske nærbilleder af
nogle gamle guldøreringe på en compu-
terskærm. Stedet er et lille rum i kælde-
ren hos Danmarks og Grønlands Geologi-
ske Undersøgelse (GEUS) på Øster Vold-
gade i København, der huser et scan-
ning-elektronmikroskop, som både kan
lave utrolige forstørrelser og analysere
metalindholdet.
Den ene mand er arkæolog. Den anden
geolog. Og den sidste har medbragt fami-
liens arvestykker, øreringene.
Ikke fordi samarbejde mellem naturvi-
denskaben og arkæologien er usædvan-
ligt. Arkæologerne har siden 1800-tallet
samarbejdet med naturvidenskaben for
at blive klogere på vore forfædres liv, så
tungebrækkende begreber som dendro-
kronologi, kulstof 14-analyse og termolu-
miniscens-datering løbende har vundet
indpas i oldsags-granskningen.
Men øreringene er usædvanlige, håber
de tre. Geologens store mikroskop er kørt
i stilling for at opklare, om de 200 år
gamle øreringe er forbundet med dan-
markshistoriens mest berømte tyveri.
Bestyrtet reaktion
Det begynder ved en tilfældighed nogle
måneder tidligere.
Seniorforsker Peter Appel fra GEUS er
netop kommet hjem fra et søndagsbesøg
på Nationalmuseet og fortæller en genbo
om sine to døtres bestyrtede reaktion på
guldhornenes skæbne.
De to piger har fået hele historien om
guldhornene, der forsvandt i 1802 ved et
indbrud i kunstkammeret. Og om tyven,
Niels Heidenreich, der var en guldsmed
med kronisk gæld og svag karakter, og
som i løbet af et lille års tid fik omsmel-
tet de 1400 år gamle horn og solgt dem i
små portioner som mønter eller smykker.
Hvoraf kun er et eneste par øreringe er
bevaret på Fyn.
­ Og så er det genboen udbryder: "Vi
har skam også sådan et par øreringe i
min familie", fortæller Peter Appel.
Genboen, Niels Rammeskov Poulsen,
hvis forfader havde et spisested kun tre
huse fra Heidenreich, får fat på ørerin-
gene hos en svigerinde i Horsens og trop-
per op på Nationalmuseet hos arkæolog
og museumsinspektør Morten Axboe,
der straks fatter interesse. Og tager kon-
takt til Ringe Museum for at låne de alle-
rede kendte øreringe for at kunne sam-
menligne.
Kobber og sølv i guldet
Nogle måneder efter sidder de alle tre
så klar ved scanning-elektronmikrosko-
pet hos GEUS.
­ I begge sæt øreringe varierede guld-,
sølv- og kobberforholdet vildt meget, for-
tæller Peter Appel, der normalt arbejder
med at kortlægge guldforekomster i
Grønland.
Normalt ville blandingen være helt
jævn, men Heidenreich var ikke uddan-
net guldsmed og havde heller ikke opti-
GULDHORN
AF PETER ANDERSEN
Ny udgivelse fra Nationalmuseet fortæller et overraskende kapitel i
guldhornenes historie, som er skrevet med geologisk hjælp.
De "nye" øreringe
(t.h.) har en påfal-
dende lighed med de
kendte øreringe fra
Ringe Museum (t.v.),
selv om de i 1900-tal-
let er blevet tilføjet
en lille sløjfe.
Fra danefæ til
klamphugger-guld
FOTO: NATIONALMUSEET
background image
MILJØDANMARK NR. 2 APRIL 2006
male arbejdsbetingelser hjemme i sit
køkken.
Her blandede han sølv i guldet for at få
det til at strække længere. Og for at
mørkne blandingen røg der en god por-
tion kobber oveni.
­ Fordi han var en klamphugger, blev
det en ujævn blanding, og det er det
samme på begge sæt øreringe, fortæller
Peter Appel, som også i de detaljerede
forstørrelser kunne se lighedspunkter i
det sjuskede håndværk.
­ Der var ru kanter flere steder, og fi-
lesporene var ikke slebet af. Hullerne var
også boret ned i borten nogle steder, be-
retter geologen.
Sammen med Morten Axboe konklu-
derer han, at det er meget sandsynligt, at
de nyfundne øreringe var gjort af guld fra
de to guldhorn. Dermed har skanning-
elektronmikroskopet bidraget med et nyt
kapitel til hornenes omtumlede historie.
En historie, der tilsyneladende bliver
ved med at udvikle sig.
Læs mere i Morten Axboe og Pe-
ter Appels artikel "De udødelige
guldhorn", som bringes i Natio-
nalmuseets arbejdsmark 2005
(Årbog, red.). Udkommet novem-
ber 2005.
Guldhornene og øreringene er
ikke udstillet for tiden. En ny
udstilling åbner først 2008.
Find dit
matrikelkort
på nettet
Gå ind på internettet, søg under de
matrikelkort, du er interesseret i, og
find vigtige oplysninger om rådigheds-
begrænsninger på matriklen, fx om
jorden er forurenet.
Alle har nu adgang til matrikelkortet via
internet. Kort & Matrikelstyrelsen (KMS)
har lagt en digital version af Matrikelkortet
ud på internettet på adressen
www.kms.dk, hvor du skal kigge under
menuen "Find et sted".
Indtast en adresse
Ved at indtaste de adresser, du er interes-
seret i, kan du få adgang til en række op-
lysninger fra Matrikelregistret som for ek-
sempel, om der er konstateret jordforure-
ning på matriklen, og om der er andre
rådighedsbegrænsninger som fredsskov,
landbrugspligt eller strandbeskyttelse.
I disse tilfælde træder en række regler i
kraft, som påvirker den enkelte borgers
retstilstand og derfor kan det være nyttigt
for borgerne at kunne få adgang til disse
informationer, forklarer kundekonsulent
Peter Knudsen, KMS.
Hvilken kommune før og
efter 1. januar 2007?
Du kan også via det digitale matrikel-
kort få oplysning om, hvilken kommune,
du tilhører, når kommunalreformen træ-
der i kraft 1. januar næste år, hvilket kan
være en nyttig information, hvis du fx
har planer om at flytte.
Gå tilbage i tiden
Efter et besøg på matrikelkortet er det
muligt at skifte til kort, der viser de top-
ografiske omgivelser, som de ser ud i
dag eller historisk set.
København og
Frederiksberg kommune
Det er endnu ikke muligt at finde oplys-
ninger om matrikler i Københavns og
Frederiksberg kommune, men KMS for-
venter, at matrikelkortet på internettet
bliver landsdækkende i løbet af i år.
MATRIKELKORT
AF KLAVS ANDERSEN
Billederne fra GEUS's mikroskop bekræfter ligheden. Slibespor og hularbejdet
vidner om Heidenreichs dårlige håndværk på begge sæt.
39
F
O
T
O
: RING
E M
USE
U
M
FOTO: GEUS
Et nyopdukket, privat-
ejet maleri fra begyndel-
sen af 1800-tallet af en
københavnsk "spækhug-
germadamme", der mu-
ligvis bærer øreringene
fra Ringe Museum.
Miljø Danmark 2/06 - Fra danefæ til klamphugger-guld