Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Diverse artikler > Geol.Nyt 6/05 - Jordskælvet i Pakistan

Jordskælvet i Pakistan

 
Så skete det igen! Mindre end et år efter jordskælvet ved Sumatra, som dræbte næsten 300.000 mennesker, blev et tæt befolket område ramt af et kraftigt jordskælv. Lørdag den 8. oktober 2005 kl. 5:50 dansk tid blev den pakistanske del af Kashmir rystet af et kraftigt jordskælv, som målte 7,6 på Richterskalaen.

Fra GeologiskNyt nr. 6, 2005 Af Tine B. Larsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Hjemtag (download) pdf-fil geologisk_nyt_6_2005_p4-6.pdf (~1 Mb)
Hvis du vil udskrive, så brug venligst pdf-filen
Kræver en pdf-læser, Acrobat GSview eller lignende

background image
4
GeologiskNyt 6/05
Af Tine B. Larsen, GEUS
Så skete det igen! Mindre end et år
efter jordskælvet ved Sumatra, som
dræbte næsten 300.000 mennesker,
blev et tæt befolket område ramt af
et kraftigt jordskælv. Lørdag den 8.
oktober 2005 kl. 5:50 dansk tid blev
den pakistanske del af Kashmir ry-
stet af et kraftigt jordskælv, som
målte 7,6 på Richterskalaen.
Jordskælvet medførte omfattende ødelæg-
gelser i det fattige område, hvor husene slet
ikke kunne modstå de kraftige rystelser.
Veje blev blokeret af store stenskred, og
redningsarbejdet blev yderligere vanskelig-
gjort af talrige kraftige efterskælv ­ flere op
til 6,0 på Richterskalaen ­ der vedvarende
rystede området i ugerne efter det store
jordskælv.
Huse, som var delvis beskadigede af
hovedskælvet, kollapsede under efter-
Jordskælvet i Pakistan
- område med voldsom tektonik
skælvene og gjorde livet ekstra farligt for
redningsarbejderne og de overlevende. En
meget stor del af husene i byen Muzaf-
farabad 10 km fra jordskælvets epicenter
blev ødelagt. Det er skønnet at op mod 4
millioner mennesker mistede deres hjem, og
over 86.000 blev dræbt i det bjergrige om-
råde.
Rystelserne fra jordskælvet kunne mær-
kes over et stort område, og medførte også
ødelæggelser og tab af menneskeliv i Indien,
hvor over 1.300 mennesker omkom. Både i
Islamabad, New Delhi og Kabul kunne ry-
stelserne tydeligt mærkes, men dog uden at
forårsage skader. I søer i regionen, helt til
Bangladesh, blev der observeret seiches.
Seiches er bølger i vand, som opstår når
rystelser fra et jordskælv sætter vandet i
svingninger. Disse bølger har intet at gøre
med tsunamier, der opstår, når et kraftigt
jordskælv har sit epicenter under dybt vand
og forårsager en kraftig lodret forskydning
af havbunden.
Områdets tektonik
Det er ikke overraskende, at det nordlige
Pakistan kunne rammes af et kraftigt jord-
skælv. Den indiske plade, som også Pakistan
er en del af, bevæger sig nordpå med ca. 4-
4,5 cm/år. Derved presses den indiske plade
med voldsom kraft ned under den eurasiske
plade. Det er måske den mægtigste
sammenstødszone på jorden, idet begge de
involverede plader er kontinentale, der hvor
de mases sammen.
Kontinentalplader er tykke og har en la-
vere massefylde end oceanplader, og lader
sig derfor ikke uden videre presse ned under
hinanden. Resultatet af sammenstødet er
verdens højeste bjergtinder med bl.a.
Himalaya-bjergkæden, der står som en mar-
kant vidnesbyrd om de voldsomme natur-
kræfter, der er på spil.
For-bjergene umiddelbart syd for de store
bjergkæder gennemskæres af store systemer
af overskydningsforkastninger, men de en-
kelte forkastningers forløb er dårligt kendt.
Det skyldes det vanskeligt tilgængelige ter-
ræn. Til gengæld kan områdets jordskælv
kortlægges ud fra registreringer på de inter-
nationale seismologiske netværk - helt uden
besværligt feltarbejde. Jordskælvene viser,
40
o
40
o
40
o
40
o
60
o
60
o
80
o
80
o
20
o
20
o
0
o
0
o
Eurasiske plade
Indiske plade
Arabiske
plade
Afrikanske
plade
Pakistan
Den overordnede
tektonik for områ-
det med de vigtig-
ste tektoniske
plader. (Grafik:
UVH)
Tak til vore
støtte-
abonnenter:
og
background image
5
GeologiskNyt 6/05
hvor de aktive forkastninger befinder sig.
Der kan være mange kilometers usikkerhed
på et jordskælvs beregnede epicenter, men
når jordskælvene er talrige nok, vil den kraf-
tigste koncentration af beregnede epicentre
falde pænt sammen med forkastningernes
faktiske placering.
Ikke alle dele af en forkastning er aktive
lige ofte. Den samme forkastning kan have
både roligt, krybende segmenter, og områder
hvor spændinger akkumuleres over lang tid,
før pladerne giver efter og flytter sig i et
ordentligt ryk. Området ved Muzaffarabad
havde indtil d. 8. oktober 2005 ikke oplevet
et større jordskælv siden 1974, hvor et jord-
skælv, som målte ca. 6 på Richterskalaen
ramte og ødelagde landsbyen Pattan ca. 85
km fra Muzaffarabad. Ved den lejlighed
blev ca. 5.300 mennesker dræbt, hovedsage-
lig af stenskred. Det er dog et område, der
mange gange årligt rystes af mindre jord-
skælv.
Det sidste rigtigt store jordskælv i områ-
det ligger hundrede år tilbage. Den 4. april
1905 rystedes området knap 300 km længere
mod syd-øst af et gigantisk jordskælv. Dette
jordskælv er efterfølgende blevet bestemt til
8 på Richterskalaen, men der er nogen usik-
kerhed på beregningen.
Den indiske plade igen?
Den indiske plade var involveret i både
Sumatra-jordskælvet d. 26/12 2004 og i
Kashmir-jordskælvet d. 8/10 2005. Der er
imidlertid ikke nogen grund til at tro, at
Sumatra-jordskælvet forårsagede Kashmir-
jordskælvet. Dertil ligger epicentrene alt, alt
for langt fra hinanden. Desuden er der gået
meget lang tid mellem de to jordskælv, hvil-
ket under alle omstændigheder ville tale imod
en direkte sammenhæng.
Begge destruktive jordskælv fandt sted i
aktive jordskælvszoner, hvor der med mel-
lemrum forekommer meget kraftige jord-
Seismogram der viser en times registrering på målestationen i København. Den første rystelse ses kl
3:59 UTC. (Grafik: GEUS)
skælv. At vi på mindre end et år har oplevet
to dræbende jordskælv, skyldes en tilfældighed.
Efterskælv
Kashmir har været plaget af mange og kraf-
tige efterskælv. Det første døgn var der det
meste af tiden kun 10-20 minutter mellem
efterskælvene, hvor op mod halvdelen var
over 5 på Richterskalaen, og i det første
døgn var der to efterskælv på 6,0 på Rich-
terskalaen. Også d. 9. og 10. oktober blev
området rystet af talrige efterskælv, og akti-
viteten klingede først for alvor af i november
måned.
Fysisk set fungerer efterskælvene som
Der var mange og kraftige
efterskælv i ugerne efter d.
8. oktober 2005. Epi-
centrene er beregnet af et
automatisk system, og ikke
alle har været igennem
den sædvanlige kvalitets-
kontrol endnu. (Grafik:
venligst udlånt af Euro-
pean Mediterranean
Seismological Centre)
en finjustering efter hovedskælvet. Hoved-
skælvet udløser hovedparten af de opbyg-
gede spændinger i undergrunden det pågæl-
dende sted, men nye spændinger opstår som
følge af skælvet, og typisk vil ikke alle de
oprindelige spændinger være udløst. Efter-
skælvene hjælper med til at bringe området
tættere på en spændingsmæssig ligevægt.
Danske registreringer
Jordskælvet blev registreret klart og tydeligt
på de danske og grønlandske seismografer.
De tog kun de første rystelser 8 minutter og
0
10
20
30
40
50
MIN
Vertikal-
komponent
(Jordens
op-ned-be-
vægelser)
background image
6
GeologiskNyt 6/05
Der er ofte jordskælv i Kashmir,
som gennemskæres af den nordlige
kant af den indiske plade (lilla
linje). Prikkerne viser de register-
ede jordskælv siden 1990, og
prikkernes farve viser jordskælvets
dybde. (Grafik: U.S. Geological
Survey)
D
y
b
d
e
k
m
0
-33
-70
-150
-300
-500
-800
28 sekunder at nå fra Kashmir til Køben-
havn. GEUS' seismografer indgår i de inter-
nationale netværk af seismografer, der over-
våger jordskælv overalt på kloden, og data
bliver så hurtigt som det er muligt sendt vi-
dere til de internationale datacentre, der be-
regner jordskælvets epicenter og styrke. Af
hensyn til redningsarbejdet er det vigtigt at
kende epicenteret hurtigt, da mennesker i de
berørte områder ofte er ude af stand til at
bede om hjælp efter voldsomme jordskælv,
fordi kommunikationslinjer og infrastruktur
er brudt sammen.
Referencer:
International Seismological Centre, http:/
/www.isc.ac.uk/
European Mediterranean Seismological
Centre, http://www.emsc-csem.org/
National Earthquake Information Center,
USGS, http://wwwneic.cr.usgs.gov/
Af Jan Thøgersen, Kemisk Institut, Aar-
hus Universitet
Overskud af
142
Nd i den moderne Jord
Jordens sammensætning af grundstoffer og
isotoper antages fundamentalt set at afspejle
forekomsten i det støv og de sten, som med-
gik til Jordens dannelse. Samme sammen-
sætning forventes bevaret i primitive meteo-
ritter også kaldet kondritter. Specielt forven-
tes isotopfordelingen af neodymium og de
øvrige sjældne jordarter at være den samme
som i kondritterne.
Prøver foretaget i 1980'erne viste, at den
relative forekomst af neodymiums isotoper
142
Nd/
144
Nd i kondritter var den samme, som
man fandt i Jordens skorpe og magma ­
med udtagelse af nogle få afvigelser i Jor-
dens ældste klipper fundet på Grønland [1].
Forbedrede målinger foretaget af Maud
Boyet og Richard Carlson har til geologers
store overraskelse vist, at denne afvigelse er
ægte nok ­ den moderne Jord har et over-
skud af
142
Nd på 20 ppm i forhold til kon-
dritterne! [2,3] Det betyder, ifølge Stanley
Hart fra Woods Hole Oceanographic Insti-
tution, at enten er Jorden dannet af materiale
forskelligt fra det i kondrit-meteoritter, eller
også er den del af Jorden, som geokemikere
har adgang til, ikke repræsentativ for Jorden
som helhed. Hvis man vil holde fast i den
fundamentale antagelse om en kondrittisk
Jord, konkluderer Boyet og Carlson, at der
må findes et skjult reservoir fuld af sten med
et underskud af
142
Nd. I årevis har geokemi-
kere kæmpet med opfattelsen af, at der
kunne eksistere et kemisk afvigende lag
mellem Jordens kerne og den tilgængelige
del af kappen. Nu er der noget, der tyder på,
at det virkeligt forholder sig sådan.
Wolfram-hafnium-systemet
Jordens ældste bjergarter er ca. 4 milliarder
år gamle. Direkte beviser på, hvad der skete
på Jorden 500 millioner år tidligere, er ret
sparsomme. Ifølge nuværende modeller var
varmen fra meteornedslag og kortlivede iso-
toper nok til delvist at smelte planeten og
skille de lette silikater fra tungere metaller.
Isotopvariationer kan fastslå tidsforløbet af
disse begivenheder. Således har wolfram-
hafnium-systemet været benyttet til at fast-
lægge, at Jordens kerne senest kan være
dannet 30 millioner år efter solsystemets
fødsel. Ligeledes viser Boyet og Carlsons
målinger baseret på samarium-neodymium-
systemet, at den kemiske sammensætning af
Jordens kappe forandredes inden for de før-
ste 30-50 millioner år af Jordens historie,
formentlig lige efter dannelsen af kernen.
Boyet og Carlsons målinger har også af-
stedkommet en revidering af standard-
modellen for kappens geokemi. Traditionelt
har geokemikere antaget, at dannelsen af
Jordens skorpe ­ ved smeltning af kappens
bestanddele med efterfølgende transport
gennem revner i kappen ­ sker på geologisk
tid. Ifølge standardmodellen vurderes den
del, der medgår til dannelsen af skorpen til
mellem ½ og 1/3 af kappen, mens resten
forbliver uberørt. Men holder Boyet og
Carlsons teori om dannelsen af et skjult re-
servoir inden for 1 % af Jordens levetid, skal
næsten hele kappen smeltes under dannelsen
af skorpen.
Et skjult reservoir
Teorien om et skjult reservoir hjælper også
med til at forklare uoverensstemmelsen mel-
lem mængden af varme, som kommer fra
tilgængelige radioaktive forekomster og den
varmeproduktion, der er nødvendig for at
forklare Jordens konstante afkøling. Boyet
og Carlson vurderer, at et skjult reservoir,
uanset størrelse, vil indeholde ca. 43 % af
Jordens uran, thorium og kalium. Endvidere
vil et varmt radioaktivt lag omkring Jordens
kerne virke som et tæppe og kan måske for-
klare, hvorfor den ydre kappe forbliver del-
vist smeltet og fortsætter med at skabe det
geomagnetiske felt.
Litteratur:
1. S. B. Jacobsen, G. J. Wasserburg.
Earth Planet. Sci. Lett. 67, 137 (1984); C.
L Harper Jr., S. B Jacobsen, Nature 360,
728 (1992)
2. M. Boyet et al. Earth Planet. Sci. Lett.
214, 427 (2003); Se også G. Caro et al.,
Nature 423, 428 (2003)
3. M. Boyet, R. Carlson, Science 309,
576 (2005)
Radioaktive isotoper antyder eksistensen af ukendt lag i Jorden
Geol.Nyt 6/05 - Jordskælvet i Pakistan