Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Grundvandsovervågning > GRUNDVANDSOVERVÅGNING 1998

GRUNDVANDSOVERVÅGNING 1998

Grundvandsovervågning 1998. Rapporten præsenterer resultater og konklusioner om grundvandets tilstand, baseret på data indsamlet af amterne og amternes årlige rapporter, der udføres som en del af den nationale grundvandsovervågning. Endvidere bygger rapporten på resultaterne af vandværkernes boringskontrol. Hjemtag hele eller enkelte afnait af rapporten

Redaktør: Jens Stockmarr

Omslag rapport Grundvandsovervågning 1998 Betydelige dele af det øvre grundvand i Danmark er belastet med nitrat, der især hidrører fra landbruget, og med pesticider, der hidrører fra landbrug, brug i bymæssig bebyggelse, langs veje og jernbaner. I de senere år er mange boringer med højt nitrat- eller pesticidindhold blevet lukket.
I dag er 2/3 af de undersøgte drikkevandsboringer nitratfri. Hver 10. boring indeholder nitrat over den vejledende grænseværdi for drikkevand på 25 mg/l og enkelte boringer indeholder mere end de 50 mg/l, som er tilladt.
I grundvandsovervågningen, hvor boringer ikke lukkes fordi nitratindholdet er højt, ses et mere nuanceret billede af grundvandets kvalitet. Således viser overvågningen, at nitratindholdet i 15 - 20% af grundvandet fra overvågningsboringerne overskrider grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l.
Af de over 100 pesticider og nedbrydningsprodukter, der er analyseret for i forbindelse med overvågningen af grundvandet i Danmark, er der påvist 35.
De påviste pesticider og nedbrydningsprodukter er fundet i mere end hver 6. af alle undersøgte boringer. Mere end hver 8. boring har et indhold af pesticider eller nedbrydningsprodukter der ligger over det højest tilladte i drikkevand (0,1 µg/l).
Vandindvindingen på almindelige vandværker er faldet 25% i løbet af de sidste 10 år.

Rapporten præsenterer resultater baseret på data indsamlet af amterne og på amternes årlige rapporter, der er en del af den danske grundvandsovervågning. Endvidere bygger rapporten på resultaterne af vandværkernes boringskontrol, der indsamles af kommunerne og videreformidles til amterne, hvor de indgår i amternes rapportering og dataindberetning til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

Nitrat
Omkring 60% af overvågningsboringerne og 65% af vandforsyningsboringerne, indeholder ikke nitrat. Ca. 25% af overvågningsboringerne indeholder mere nitrat end den vejledende grænseværdi for drikkevand på 25 mg/l, heraf ca. 17% mere end tilladeligt i drikkevand (50 mg/l). Tilsvarende indeholder ca. 9% af vandforsyningsboringerne nitratkoncentrationer over 25 mg/l og heraf 3% over 50 mg/l.
Den generelle vurdering af nitratindholdet i grundvandet er fortsat, at der ikke kan konstateres noget væsentligt ændret nitratindhold siden vedtagelsen af Vandmiljøplanen. Det kan dog heller ikke forventes i større udstrækning, fordi foreløbige dateringer antyder, at meget store dele af det overvågede grundvand er ældre end Vandmiljøplanens igangsættelse i 1989.
I det øverste og mest terrænnære grundvand i de 5 landovervågningsoplandene, hvor det må forventes, at en eventuel effekt af Vandmiljøplanens tiltag til begrænsning af nitratudvaskningen først må kunne spores, ses en generel stigning i 1997, som sandsynligvis er betinget af en større nedbør, og dermed en forholdsvis større udvaskning af nitrat end i 1996.

Fosfor
I flere dele af landet måles et geologisk betinget fosforindhold, der er over grænseværdien for drikkevand på 0,15 mg/l. De relative høje fosforindhold giver dog ingen problemer for drikkevandskvaliteten, da fosfor normalt fjernes ved almindelig vandbehandling på vandværkerne. I enkelte terrænnære filtre i overvågningsområderne er der konstateret et forhøjet fosforindhold, som kan skyldes overfladeforurening.

Nikkel og zink
Nikkel og zink er fundet i grundvandet i koncentrationen der overskrider det højst tilladelige for drikkevand i henholdsvis 4 og 5% af overvågningsfiltrene. Begge stoffer formodes hovedsagelig at være frigivet fra sedimenterne på grund af sænkning af grundvandsspejlet. I vandværker med vandbehandling må det antages, at disse og andre uorganiske sporstoffer i væsentlig grad tilbageholdes i okkerslammet i vandværkernes sandfiltre.

Organiske mikroforureninger
I overvågningsprogrammet er der analyseret vandprøver for organiske mikroforureninger. De tre stofgrupper, klorerede kulbrinter, aromatiske kulbrinter og fenoler er påvist i henholdsvis 13, 21 og 12% af overvågningsfiltrene. I vandværkernes boringskontrol er de tre stofgrupper, tilsvarende påvist i henholdsvis 18, 19 og 5% af de undersøgte boringer.

Pesticider
Der er fundet 35 pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandsprøver udtaget i grundvandsovervågningen og ved vandværkernes boringskontrol, og 32 af disse stoffer er fundet i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand. Alle pesticider, der er fundet hyppigt i grundvandet, er i dag forbudt, eller stærkt reguleret af Miljøstyrelsen.
De 8 pesticider, der indgik i fra begyndelsen af pesticidovervågning i grundvandet, er fundet i 12% af de undersøgte overvågningsfiltre, og grænseværdien for drikkevand på 0,1 µg/l er overskredet i 3,5% af de filtrene. I de overvågningsfiltre, der er analyseret for et yderligere antal pesticider og for nedbrydningsprodukter, er der fundet pesticider og nedbrydningsprodukter i 21% af filtrene, og grænseværdien for drikkevand er overskredet i 15% af filtrene.
I de fem landovervågningsoplande, med boringer til 1,5-5 meters dybde, er der fundet pesticider og nedbrydningsprodukter i 37% af de undersøgte filtre og grænseværdien for drikkevand er overskredet i godt 8% af filtrene.
I vandværkernes boringskontrol er der påvist pesticider i 707 boringer ud af 4.209 undersøgte boringer, svarende til ca. 17%. Grænseværdien for drikkevand på 0,1 µg/l var overskredet i 263 boringer svarende til 6%.
I terrænnært grundvand, i intervallet 0 - 10 meter under terræn, er der fundet pesticider og nedbrydningsprodukter i mere end 35% af de undersøgte overvågningsfiltre, og grænseværdien for drikkevand er overskredet i ca. 20%. Med stigende dybde forekommer pesticiderne mindre hyppigt.
Nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid, kaldet BAM, er det hyppigst fundne stof. BAM er fundet i ca. 14% af overvågningsboringerne og grænseværdien for drikkevand er overskredet i godt 6%. BAM's moderstof, dichlobenil, er et totalherbicid, der var godkendt til brug på befæstede arealer. I vandværkernes boringskontrol er BAM fundet i mange boringer, nemlig i 448 ud af 1.656 undersøgte boringer, svarende til 27%. Grænseværdien for BAM i drikkevand er overskredet i 187 boringer svarende ca. 11%.

Vandindvinding
Den samlede Vandindvinding på almene vandværker udgjorde i 1997 464 millioner m 3 mod 640 millioner m 3 1989, et fald på over 25%.


Indhold:

FORORD
SAMMENFATNING
ENGLISH SUMMARY
INDLEDNING
Grundvandsovervågning
Vandværkernes boringskontrol
Rapportering af grundvandsovervågningen

GRUNDVANDETS HOVEDBESTANDDELE Per Nyegaard
Nitrat
Udviklingen i grundvandets indhold af nitrat
Tidsserie analyser
Amternes status over grundvandets indhold af nitrat
Sammenfatning om nitrat
Fosfor
Udviklingen i grundvandets indhold af fosfor
Amternes status over grundvandets indhold af fosfor
Sammenfatning om fosfor

UORGANISKE SPORSTOFFER Carsten Langtofte Larsen
Overvågningsfiltre
Overskridelser af grænseværdien for drikkevand i grundvandsovervågningen
Vandværkernes boringskontrol
Overskridelser af grænseværdien for drikkevand i vandforsyningsboringer
Tidsserier for uorganiske sporstoffer i grundvandsovervågningen
ORGANISKE MIKROFORURENINGER Walter Brüsch
Grundvandsovervågning
Vandværkernes boringskontrol
Sammendrag om organiske mikroforureninger

PESTICIDER OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER Walter Brüsch
Data og databearbejdning
Pesticider i grundvandsovervågningen
Redoxforhold og pesticider
Fund af pesticider i grundvandet under forskellig arealanvendelse
Pesticider i landovervågningen
Vandværkernes boringskontrol
2,6 dichlorbenzamid, BAM
Sammendrag om pesticider og nedbrydningsprodukter Grundvandsovervågning
Landovervågningsoplande
Vandværkernes boringskontrol
Antal stoffer fundet i dansk grundvand

GRUNDVANDSRESSOURCEN Per Rasmussen
Grundvandsindvinding i 1997
Grundvandspejlinger
Sammendrag om grundvandsressourcen

GEOLOGISK MODELLERING Martin Hansen
LITTERATUR
BILAG

GRUNDVANDSOVERVÅGNING 1998 købes hos:

GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf.: 38 14 20 00, e-post: bogsalg@geus.dk

Pris: Kr. 160 incl. moms, excl. forsendelse

GRUNDVANDSOVERVÅGNING 1998