Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Grundvandsovervågning > GRUNDVANDSOVERVÅGNING 2017. Status og udvikling 1989-2016

GRUNDVANDSOVERVÅGNING 2017. Status og udvikling 1989-2016

​Grundvandsovervågning 1989-2016 består af en hovedrapport med bilag. Derudover er det muligt at få sammenfatningen som en selvstændig dokument.
Den samlede rapport er på 117 sider, og mens sammenfatningen er på blot 19 sider. Rapporten præsenterer resultater og konklusioner om grundvandets tilstand og udvikling. Data er indsamlet af Miljøstyrelsen i overvågningsboringer, som en del af den Nationale Grundvandsovervågning, og derudover bygger rapporterne på resultaterne af vandværkernes boringskontroller.

Hovedrapporten med bilag rummer en detaljeret gennemgang af såvel formål og metoder, som de faglige resultater, og tabeller og analyserede stoffer mm. I sammenfatningen formidles resultaterne med fokus på udvalgte figurer med kortfattede forklaringer. Endelig er der et meget kortfattet 6 siders notat, der redegør for hovedresultaterne for nitrat og pesticider.

Redaktør: Lærke Thorling

GRUNDVAND, Status og udvikling 1989 - 2016

Indhold (117 s.):

Forord
Indholdsfortegnelse
1 Sammenfatning
2 Formål
3 Vandindvinding og det Nationale Pejleprogram
Nitrat
5 Pesticider
6 Fosfor
Referencer
Appendix 1 Datagrundlag og metoder
Appendix 2 Overvågningsdesign og stationsnet for grundvandsovervågningen
Appendix 3 Grundvandets strømning og opholdstid 

Hjemtag (download)

g-o-2016.pdf (~5,4 MB)

g-o-2016-bilag.pdf (~0,9 MB)

​​​​​​​​​​​g-o-2016-sammenfatning.pdf​ (~1,4 MB)

GEUS-NOTAT: Grundvandsovervågning, rapportering af 2016 data​

 

 

Forord
​Denne rapportering grundvandets status og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989 til 2016 som led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) og Landovervågning (LOOP). Grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne fra de almene vandværker præsenteres med udgangspunkt i boringskontrollen, der er en del af vandværkernes egenkontrol. Oplysninger om vandindvindingens størrelse rapporteres på basis af oplysninger fra indvindere af grundvand og overfladevand; vandværker, industrier, markvandere mv.

De indsamlede data er præsenteret i en række figurer og tabeller, der hvert år opdateres i den løbende rapportering. Med udgangspunkt heri præsenteres supplerende resultater og konklusioner. Derudover kan der være en uddybende datapræsentation i varierende omfang, typisk i form af et tema. Paradigmet for rapporten er til dette års rapport blevet revideret. Det betyder blandt andet, at selve strukturen af rapporten er ændret i forhold til tidligere. Selve hovedrapporten er forkortet og omstruktureret, og der er oprettet tre appendiks, der indeholder baggrundsviden om metoder, stationsnet og anden nødvendig faglig baggrundsviden. Den hidtidige resume-rapport er nu erstattet af en længere sammenfatning end hidtil i kapitel 1, hvor også figurer, der findes i fagkapitlerne, optræder. Sammenfatningen vil kunne findes som selvstændig fil i den elektroniske rapportering, som det var tilfældet med den tidligere resumérapport. Ikke alle emner rapporteres hvert år. Organiske mikroforureninger, sporstoffer, resultater fra redoxboringerne samt en opdateret vurdering af grundvandets nitratindhold ud fra grundvandets opholdstid ved brug af aldersdateringer indgår derfor ikke i dette års rapport.

Målgrupperne for denne rapportering er Regeringen, Folketinget og offentligheden samt de involverede aktører i overvågningen, herunder Miljøstyrelsen, kommuner, vandforsyninger og Aarhus Universitet (DCE).

Begge rapporter udkommer alene elektronisk på GEUS´ hjemmeside www.geus.dk.


Rapporterne bygger på en række afsnit fra medarbejdere ved GEUS, der har de pågældende fagområder som deres arbejdsområde:

  • Vandindvinding: Lars Troldborg
  • Det Nationale Pejleprogram: Claus Ditlefsen
  • Nitrat: Birgitte Hansen
  • Fosfor og andre Hovedbestanddele: Lærke Thorling
  • Pesticider: Anders R. Johnsen
  • Appendiks 1: Datagrundlag og metoder: Lærke Thorling
  • Appendiks 2: Stationsnet: Vibeke Ernstsen
  • Appendiks 3: Grundvandets Strømning: Lærke Thorling og Flemming Larsen

© Denne rapport er behæftet med copyright. Hvis figurer eller andet materiale anvendes skal den nødvendige kildeangivelse anføres, enten i form af et link til GEUS hjemmeside www.geus.dk eller www.grundvandsovervaagning.dk ved en henvisning til denne rapport: Thorling, L., Ditlefsen, C., Ernstsen, E.,  Hansen, B., Johnsen, A.R., og Troldborg, L. 2018: Grundvand. Status og udvikling 1989 – 2016. Teknisk rapport, GEUS 2018.

ISBN Online 978-87-7871-486-2
GRUNDVANDSOVERVÅGNING 2017. Status og udvikling 1989-2016