Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Land > Geologisk kortlægning af Danmark

Geologisk kortlægning af Danmark

Siden 1888 har DGU (nu GEUS) kortlagt Danmarks overfladegeologi som en generel kortlægning af naturen, og jordartskortet indgår blandt andet i forskningsøjemed, i forbindelse med miljøanalyser, projektering af anlægsarbejder, ved vurdering af nedsivningsevne o.l. De geologiske jordartskort findes som trykte kortblade samt på digital form.

 

 
GEUS jordartskartører


 

Peter Roll Jakobsen
 

Seniorforsker og karteringsleder
Peter Roll Jakobsen
e-mail: prj@geus.dk

 
 
Stig Asbjørn Schack Petersen
Seniorforsker Stig Asbjørn Schack Pedersen
e-mail: sasp@geus.dk

 

Henrik Jønsson Granat
Geolog Henrik Jønsson Granat 
e-mail: hjg@geus.dk

Karteringsleder (til venstre) med studentermedhjælpere
 

Karteringsholdet fra forårskampagne 2012 på Hals kortbladet. Se stort billede pdf~138 KB)

Udstyr og metode

 

Trykte geologiske kortblade over Danmark kan købes i GEUS' reception 38142000 eller på Gis-Salg@geus.dk

Kortblade 1:50 000:
 
Det geologiske kortblad Mariager 1:50 000 (2013): Mariager_2013.pdf~2,9 Mb

Det geologiske kortblad Mors, 1:50 000 (2012): mors_2012.pdf fil ~3,3Mb

Det geologiske kortblad Nykøbing Falster 1:50 000 (2011, trykt 2012): NykøbingF_2012.pdf~2,0 Mb

Det geologiske kortblad Rømø og Mandø 1:50 000 (2010): romo_mando_2010.pdf fil~1,3 Mb

Det geologiske kortblad Møn 1:50 000 (2006): moen_2006.pdf fil~2,0 Mb

Det geologiske kortblad Ringkøbing 1:50 000 (2005): ringkoebing_2005.pdf fil~2,3 Mb

Det geologiske kortblad Maribo 1:50 000 (2004): maribo_2004.pdf fil~1,6 Mb

Det geologiske kortblad Skjern 1:50 000 (2002): skjern_2002.pdf fil~1,7 Mb

Det geologiske kortblad Hanstholm 1:50 000 (2002): hanstholm_2002.pdf fil~1,1 Mb

Det geologiske kortblad Sakskøbing 1:50 000 (2000): sakskoebing.pdf fil~1,4 Mb
Kortbladsbeskrivelse af kortblad Sakskøbing (2015): map6_p01-42.pdf (pdf-fil~6,4 mb)

Geologisk kort over Djursland 1:50 000 (1995): djursland_1995.pdf fil~2,6 Mb 
Kortbladsbeskrivelse i bogen " Djurslands geologi " fra 1997.
Også i DGU's kortserie nr. 51

Det geologiske kortblad Ulfborg 1:50 000 (1992): ulfborg_1992.pdf fil~1,4 Mb
Også i DGU's kortserie nr. 28

Det geologiske kortblad Viborg 1:50 000 (1986): viborg_1986.pdf fil~1,7 Mb
Også i DGU's kortserie nr. 1

Kortblade 1:200 000, dækker samlet hele Danmark:

Jordartskort over Danmark, Nordjylland, 1:200 000 (1989): nordjyl1989.pdf fil~1,4 Mb

Jordartskort over Danmark, Midtjylland, 1:200 000 (1989): midtjyl1989.pdf fil~2,1 Mb

Jordartskort over Danmark, Sydjylland og Fyn, 1:200 000 (1989): sydj_fyn1989.pdf fil~1,9 Mb

Jordartskort over Danmark, Sjælland, Øer og Bornholm, 1:200 000 (1989): sj_oer1989.pdf fil~2,1 Mb

Kortblade på vej:

Det geologiske kortblad Stubbekøbing, 1:50 000, forventes trykt 2017 

Det geologiske kortblad Hals 1:50 000: Forventes trykt 2017 

Det geologiske kortblad Nakskov 1:50 000: Forventes trykt

Det geologiske kortblad Hadsten, 1:50 000, forventes trykt------------ooOOoo-------------

 

Fotos af flere af de mest udbredte jordarter i DK:

ML = Moræneler - Glacialt
ML = Moræneler - Glacialt (Foto P.R. Jakobsen) Se stort billede pdf~330 KB
ds = smeltevandssand - glacialt
TS = Ferskvandssand - Senglacialt
DS = Smeltevandssand - Glacialt (Foto H.J. Granat) Se stort billede pdf~134 KB 
 
FT = Ferskvandstørv - Postglacialt
FT = Ferskvandstørv - Postglacialt (Foto P.R. Jakobsen) Se stort billede pdf~285 KB
*

ES = Flyvesand - Postglacialt (Foto H.J. Granat) Se stort billede pdf~115 KB 


MS = Morænesand - Glacialt (Foto H.J. Granat) Se stort billede pdf~116 KB

DG = Smeltevandsgrus - Glacialt
DG = Smeltevandsgrus - Glacialt (Foto H.J. Granat) Se stort billede pdf~275 KB
 *
Baggrund og formål
Siden 1888 har GEUS (før 1995 DGU) systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen foretages på kort i målestoksforholdet 1:25.000 (indtil 1978 dog i 1:20.000). Informationerne indsamles ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med 100-200 meters mellemrum under kultur- og pløjelag med et håndspyd. Prøverne vurderes i felten og resultatet noteres ned på et kort, hvor også grænserne mellem de forskellige jordarter indtegnes. Digitale jordartskort fremstilles ud fra rentegnede feltkort med henblik på anvendelse og opdatering via et geografisk informationssystem GIS, således at digitale geografiske analyser og beregninger bliver mulige.

 

Jordprøver hentes op fra 1 meters dybde med håndspyd og jordarten noteres på feltkort Jordprøver hentes op fra 1 meters dybde med håndspyd og jordarten noteres på feltkort Feltkortet digitaliseres, redigeres, egdematches databaselinkes før kortet kan trykkes med en beskrivelse
Arbejdsgangen fra feltkortlægning til trykt kort: Jordprøver hentes op fra 1 meters dybde med håndspyd og jordarten noteres på feltkort; Feltkortet digitaliseres og redigeres i et GIS,før kortet kan trykkes med en beskrivelse.

 

Danmarks geologiske jordarter
Danmarks jordarter er aflejret til forskellig tid og i forskellige miljøer, hvilket er grundlaget for den overordnede opdeling. Bestemmelsen af jordarten er baseret på en litologisk beskrivelse. Det vil sige materialets sammensætning af ler, sand, grus osv. Bestemmelsen sker ofte i kombination med en landskabstolkning. På denne måde er der defineret 52 forskellige kvartære samt 18 prækvartære jordarter.

De enkelte jordarter betegnes med en kode, der består af et, to eller i enkelte tilfælde tre bogstaver, som angiver aflejringstype, geologisk alder og litologi. Moræneler betegnes ML og ferskvandstørv har koden FT eksempelvis. Enkeltsymboler f.eks. S for sand er anvendt, hvor man kender kun litologien men ikke alderen på aflejringen og/eller aflejringstypen.

 

Procentvis fordeling af Danmarks jordarter i de 86%, der er kortlagt. Arealer med hav, søer og byer er trukket ud.
Procentvis fordeling af Danmarks jordarter i de 88%, der er kortlagt. Arealer med hav, søer og byer er trukket ud.
Jordarts symbol Procent af
kortlagt DK
ML = Moræneler - Glacialt 39
DS = Smeltevandssand - Glacialt 17
TS = Smeltevandssand - Senglacialt 10
FT = Ferskvandstørv - Postglacialt 7
ES = Flyvesand - Postglacialt
HS = Saltvandssand - Postglacialt
MS = Morænesand - Glacialt
FP = Ferskvandsgytje - Postglacialt 2
YS = Saltvandssand - Senglacialt 2
DG = Smeltevandsgrus - Glacialt 2
FS = Ferskvandssand - Postglacialt 1
DL = Smeltevandsler - Glacialt 1
HG = Saltvandsgrus - Postglacialt 1
HV = Marsk - Postglacialt 1
HP = Saltvandsgytje - Postglacialt 1
TG = Smeltevandsgrus - senglacialt 1
Øvrige 3
 
Status
I 2015 var ca. 88 % af Danmarks landareal kortlagt eller klassificeret som umuligt at kortlægge (søer, byer, råstofgrave). Kortlægningsresultaterne er offentliggjort i række kortblade med tilhørende kortbladsbeskrivelser. Fra 1888 til 1979 blev kortbladene og kortbladsbeskrivelserne publiceret i DGU's skrifter 1. række under titlen "Geologiske kort over Danmark, 1: 100.000. (Kortbladet Løgstør dog i 1:50.000 fra 1979). Herefter er jordartskortlægningen præsenteret i DGU's og fra 1996 i GEUS's kortserie "Geologisk kort over Danmark 1:50.000".


  
Den hidtidige jordartskartering på kort: Grøn = Karteret område; Bleg orange = ikke karteret område; Blågrøn = Karteret område under kompilation; Røde rammer = Trykte kortblade udgivet i kortbladsserien siden 1986. Printvenlig udgave af kortet ca. 0,3 MB​

I 1998 blev de mange kortblade samlet og udgivet digitalt: Danmarks Digitale Jordartskort 1: 25.000. Det er opdateret flere gange med nykarterede områder senest i 2015 med bl.a. en del af Østhimmerland fra Limfjorden til syd for Mariager Fjord. Danmarks digitale jordartskort 1:25.000 kan købes hos GEUS. Jordartskortet findes også i en oversigtsudgave i 1:200.000 både digitalt og som 4 trykte kortblade. Det trykte jordartskort i 1: 200.000 er med flotte farver og lige til at hænge op på væggen, og både vægkortet og den digitale udgave kan købes hos GEUS.

Afslutningen af jordartskortlægningen i Østdanmark blev fejret på Albuen, Lolland i 2010 godt 120 år efter det første jordartskort blev trykt som kortbladene Helsingør og Hillerød i 1893. Hermed er Bornholm, Sjælland, Sydhavsøer, Fyn med øer og Østjylland dækket af jordartskort.

Kortbladet Stubbekøbing, der dækker Nordfalster, og Nakskovkortbladet over Vestlolland forventes trykt og udgivet i 2017. De seneste års jordartskortlægning i felten er foregået i Østhimmerland og Kronjylland, og kortbladet Hals syd for Limfjorden forventes ligeledes trykt og udgivet i 2017.

 
 
 
 
Geologisk kortlægning af Danmark