Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Land

Land

Fremskaffelse af et solidt kendskab til landets geologiske opbygning og vurdering af brugen af landet til forskellige formål.

Danmarks geologiske lag er aflejret til forskellig tid og i forskellige miljøer. De har forskellige egenskaber og indeholder eller udgør forskellige ressourcer af afgørende betydning for det moderne samfunds økonomi og funktion. I Danmark baserer vi os på uforurenet grundvand som drikkevand, og vi udnytter mineralske råstoffer som sand, grus, ler, kalk til bygge- og anlægsopgaver. Også i energimæssig sammenhæng gør vi brug af de geologiske lag til f.eks. indvinding og lagring af varme. For at kunne administrere, udnytte og beskytte de mange ressourcer i undergrunden har vi brug for en detaljeret kortlægning af de geologiske lag, deres udbredelse og beliggenhed og indbyrdes strukturelle opbygning..

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS arbejder med at fremskaffe et solidt kendskab til landets geologiske opbygning, og arbejder med at vurdere brugen af landet til forskellige formål. Geologisk kortlægning er en af nøgleaktiviteterne, men arbejdet omfatter også vurderinger af geologiens betydning for fx radon i bygninger og sikkerheden ved deponering af affald.

Geologiske kort til planlægning og forvaltning

Geologiske kort er et vigtigt værktøj i den fysiske planlægning og forvaltning, og de anvendes i forbindelse med mange tekniske opgaver. GEUS udfører løbende geologisk kortlægning i forskellige dele af Danmark. Områderne udvælges ud fra samfundets behov for geologiske data, blandt andet i forbindelse med grundvandsindvinding, råstofindvinding, skovrejsning og indvinding og lagring af varme. Det nationale jordartskort er et af produkterne, som anvendes i den danske forvaltning. Alle nye kortlægningsresultater digitaliseres løbende og gemmes i GEUS' kortdatabase.

Geologisk fagdatacenter

GEUS samler geologiske data fra forskellige typer undersøgelser i landet i landsdækkende databaser, og institutionen fungerer således som landets geologiske hukommelse.

Geologiske data fra vandboringer, råstofboringer og geotekniske boringer rundt i landet indberettes til GEUS. Boreprøvelaboratoriet modtager og beskriver mere end 13.000 jordprøver årligt, og beskrivelserne indgår i den nationale boringsdatabase Jupiter, som indeholder oplysninger om mere end 240.000 boringer fra den danske undergrund.

Endvidere driver GEUS den nationale database for geologiske modeller, som indeholder oplysninger om, hvordan geologien er skruet sammen, og den nationale geofysiske database GERDA, der indeholder oplysninger om forskellige geofysiske kortlægninger. Data i de to databaser hidrører hovedsagelig fra den nationale grundvandskortlægning.

Geologien i 3 dimensioner

GEUS har taget fat på at udvikle et koncept for opbygning af en landsdækkende 3D geologisk model for at administration, beskyttelse og brug af både grundvand og andre geologiske ressourcer som f.eks. råstoffer sker på det bedst mulige grundlag. En digital 3D geologisk grundmodel for det danske område vil give mulighed for at opstille geologiske modeller i flere skalaer med en høj detaljeringsgrad, som vil være på højt internationalt niveau.

Det er et mål, at modellen integrerer boringer, geofysik, geokemi m.m. med den kvartærgeologiske overfladekortlægning og den marine havbundskortlægning, der løbende udføres og kompileres på GEUS. Samtidig påtænkes tolkninger fra detaljerede lokale geologiske modeller, udarbejdet som en del af den nationale grundvandskortlægning, og viden om den dybere undergrund, indarbejdet i modellen.

Geologiske områder af særlig interesse

Det danske landskab omfatter geologiske områder af stor værdi. I denne forbindelse deltager GEUS i udpegningen af særligt værdifulde geologiske områder, som bør sikres og beskyttes.
 

 Relevante link

 
Land