Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klima og vand > Klimaeffekter på vandkredsløbet

Klimaeffekter på vandkredsløbet

 
GEUS gennemfører forskning og rådgivning indenfor hydrologiske effekter af klimaændringer på vandressourcer. Arbejdet falder primært indenfor to emner: Anvendelse af klimascenariedata i hydrologisk modellering samt kvantificering af klimaændringernes effekt. Klimafremskrivninger fra globale og regionale klimamodeller skal korrigeres, før de kan anvendes til hydrologiske beregninger. Alternative metoder undersøges, herunder kobling mellem klimamodellen og den hydrologiske model.

Et bredt udsnit af effekter og problemstillinger omkring klimaændringer i det hydrologiske kredsløb beskrives og kvantificeres, herunder:

  • Grundvandsressourcens størrelse og vandløbsafstrømning
  • Ændringer i grundvandsindvinding til markvanding
  • Oversvømmelse forårsaget af stigende grundvandsstand, høj vandstand i vandløb eller havniveaustigninger
  • Saltvandsindtrængning i grundvandsmagasiner pga. stigende havniveau
  • Forekomst af vand i landskabet, herunder overfladisk afstrømning og vådområder
  • Beskyttelse af indvindingsoplande og af kildepladser
  • Udvaskning af pesticider og næringsstoffer til det akvatiske miljø
Bestemmelse af usikkerheden på fremskrivningerne er et vigtigt element i klimaarbejdet. Der er usikkerhed på både fremskrivningen af drivhusgasemissioner, klimamodellerne samt de hydrologiske modeller, hvilket kan resultere i, at effekten af klimaændringer forudsiges med en betydelig usikkerhed.


Aktuelle projekter: (i alfabetisk rækkefølge)


Serviceydelser:


 
Overløb fra spildevandsrensningsanlæg efter heftig sommerbyge.

Klimaeffekter på vandkredsløbet