Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klima og vand > 3D hydrologisk strømningsmodel for Egebjerg området - oversigt

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/126

 
Indledning til GEUS-rapport 2011/126. Rapporten beskriver et forsknings- og udviklingsprojekt gennemført i samarbejde mellem Naturstyrelsen Aarhus og GEUS delvist udført som en del af grundvandskortlægningen og delvist udført i forbindelse med CLIWAT projektet.

Download rapporten: geus_rap_2011_126.pdf (pdf-fil, ~ 2,4 Mb)

"Rapporten beskriver et forsknings- og udviklingsprojekt gennemført i samarbejde mellem Naturstyrelsen Aarhus og GEUS delvist udført som en del af grundvandskortlægningen og delvist udført i forbindelse med CLIWAT projektet ( cliwat.eu). Målet med projektet har været at udvikle og implementere innovative metoder til analyse af klimaændringers effekt på hydrologien og specielt grundvandet i områder (som fx Egebjerg) med begravede dale.

Sammenligningen af klima for referenceperioden 1961-1990 og et fremtidigt klima i slutningen af det 21. århundrede (IPCC scenarie A2 2071-2100) viser, at der er væsentlige ændringer i trykniveau og max - afstrømning i et varmere klima, bedømt ud fra A2 senariet, når de direkte effekter af ændret nedbør, temperatur og fordampning tages i regning i den numeriske model der opstillet for Egebjerg området.

Beregningerne med A2 scenariet viser at områder med en vis dybde til det øverste grundvandsspejl (dybde> et par meter) vil få væsentlige ændringer i grundvandsspejlet svarende til stigninger i det øvre grundvandspejl på mere end 1 meter og lokalt 2-5 meter. Samtidig giver A2 scenariet stigninger i vinterafstrømningerne januar – marts på 30-45 %, og stigninger i maksimumsafstrømningen i samme størrelsesorden. Samtidig ses en reduktion i afstrømningen i efterårsmånederne september - november af størrelsesorden 5 – 25 %.

Disse ændringer har betydning for placeringen af indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande. Men for Egebjerg området med dybe begravede dalsystemer, har de sekundær betydning, viser beregningerne, sammenlignet med betydningen af usikkerheder på konceptuel model og parameterværdier, og fx ændret vandindvinding. Indirekte effekter (fx ændret vandindvinding, ændret dræning mv.) udgør derfor et overset problem. Ved blot små ændringer i vandindvindingen (f.eks. 7 % for den store kildeplads ved Højballegård, og ændringer på indtil 50 % for de små vandindvindinger i området) er der fundet større afvigelser på indvindingsoplande, end ændringer i nedbør, temperatur og fordampning.

Rapporten bygger i øvrigt på to tidligere GEUS rapporter publiceret tidligere i 2011. Dels den ved udgangen af juli 2011 opstillede 3D hydrologiske model (3D Numerisk model for Egebjerg, GEUS Rapport 2011/106 for Egebjerg, og dels en rapport om den opstillede 3D voxel geologiske model for Egebjerg (3D Geologisk model for Egebjerg, GEUS Rapport 2011/37, se links nedenfor under baggrundskilder).

Kontaktperson: Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling hjh@geus.dk.

Baggrundskilder:
3D Numerisk model for Egebjerg, GEUS Rapport 2011/106: GEUS Rapport 2011/106 (pdf-fil)
3D Geologisk model for Egebjerg, GEUS Raport 2011/37: GEUS Rapport 2011/37 (pdf-fil) og bilagsrapport: Bilagsrapport (pdf-fil)

3D hydrologisk strømningsmodel for Egebjerg området - oversigt