Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klima og vand > Klimaændringers betydning for vandkredsløbet - oversigt

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2006/22

 
Indledning til GEUS-rapport 2006/22. Der er indikationer for, at øget emission af drivhusgasser vil medføre markante påvirkninger af det fremtidige klima på jorden. I vinterhalvåret kommer der mere nedbør, der fortrinsvis vil falde som regn. Yderligere viser modelsimuleringerne, at solindstrålingen i august til oktober vil stige, mens den vil falde i de øvrige måneder. Sammenholdt med ændringerne i temperatur og vindhastigheder vil det påvirke størrelsen og den sæsonmæssige variation i potentiel fordampning i fremtiden. Hvordan disse ændringer i både nedbør, temperatur og potentiel fordampning, som er de drivende variable for den landbaserede del af det hydrologiske kredsløb, samlet set vil påvirke grundvandsdannelsen, grundvandsstanden, vandløbsafstrømningen, og vandbalancen er derfor det, denne modelbaserede undersøgelse søger at rette fokus på og illustrere på baggrund af den nationale vandressourcemodel og inddata fra klimamodellerne.

Hjemtag (download) rapporten i pdf-format: geus_rap_2006_22.pdf (~ 2 Mb)
PDF-filer kræver et separat program. Hvis du ikke allerede har et program til at vise pdf-filer kan du hjemtage (downloade): Acrobat Reader eller GSview

Indhold

  • 1 Indledning
  • 2 Teori
  • 3 Oplande og modelopstilling
  • 4 Resultater for inputværdier
  • 5 Resultater
  • 6 Konklusion
  • 7 Referencer

1. Indledning

Der er indikationer for, at øget emission af drivhusgasser vil medføre markante påvirkninger af det fremtidige klima på jorden (f.eks. Giorgi et al., 2001). Modelberegninger udført af DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) viser, at for Danmark vil IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) emissionsscenarierne A2 og B2 (Nakicenovic et al., 2000) resultere stigninger i årsmiddel temperaturen på mellem 0,7 og 4,6ºC i løbet af det enogtyvende århundrede. I sommerhalvåret kommer der flere episoder med kraftig nedbør og længerevarende perioder med tørke (Christensen & Christensen, 2004). I vinterhalvåret kommer der mere nedbør, der fortrinsvis vil falde som regn. Yderligere viser modelsimuleringerne, at solindstrålingen i august til oktober vil stige, mens den vil falde i de øvrige måneder. Sammenholdt med ændringerne i temperatur og vindhastigheder vil det påvirke størrelsen og den sæsonmæssige variation i potentiel fordampning i fremtiden. Hvordan disse ændringer i både nedbør, temperatur og potentiel fordampning, som er de drivende variable for den landbaserede del af det hydrologiske kredsløb, samlet set vil påvirke grundvandsdannelsen, grundvandsstanden, vandløbsafstrømningen, og vandbalancen er derfor det, denne modelbaserede undersøgelse søger at rette fokus på og illustrere på baggrund af den nationale vandressourcemodel DK-model) og inddata fra klimamodellerne (A2 og B2 scenarierne).
Der er behov for at tilvejebringe et grundlag, der beskriver, hvordan de forventede fremtidige klimaforandringer vil påvirke det hydrologiske kredsløb. Der er gennemført en del undersøgelser af effekten af klimaændringer på hydrologien generelt (Kriysanova et al., 2005; Christensen et al., 2004; Kleinn et al., 2005; Payne et al., 2004; Shabalova et al., 2003; Vanrheenen et al., 2004), hvor der primært er fokuseret på betydningen af klimaændringer på overfladevandssystemer og ekstreme vandløbsafstrømninger. Der er imidlertid relativt få undersøgelser af effekten på grundvand. Brouyere et al. (2004) fandt i en analyse af klimaændringers effekt på grundvandsressourcerne i et mindre opland i Belgien, at grundvandsstanden falder, mens den sæsonmæssige variation i grundvandsstanden ikke forøges. Loaiciga et al. (2000) undersøgte effekten af klimaændringer for et grundvandssystem i Texas, USA, og konkluderede, at forøgede koncentrationer af drivhusgasser vil resultere i vandressourceproblemer, hvis ikke grundvandsindvindingen i området reduceres.
EEA (2005) vurderer på basis af det nuværende vidensgrundlag, at den årlige tilgængelige vandmængde generelt stiger i Nordeuropa i fremtiden. Da det samtidig forventes, at vandbehovet vil have en faldende tendens, vurderes det, at trykket på vandressourcerne vil falde i Skandinavien, Beneluxlandene og Tyskland. Der er imidlertid stor usikkerhed både på det fremtidige vandbehov og på, hvordan klimaændringerne vil påvirke de enkelte led i vandbalancen. Samtidig vil det have stor betydning for udnyttelsen af vandressourcerne, hvordan den fremtidige nedbør og fordampning fordeler sig over året, da det vil influere på eksempelvis forholdet mellem grundvandsdannelse og overfladisk afstrømning.
Der er endnu ikke publiceret resultater for, hvordan de klimatiske ændringer vil påvirke det hydrologiske system i Danmark, når både grundvand og overfladevand og interaktionen mellem de to domæner tages i betragtning. Ændringer i f.eks. grundvandsdannelsen til dybe magasiner kan have signifikant betydning for den fremtidige bæredygtige udnyttelse af grundvand, fordi den del, der kan indvindes, er proportional med, hvor meget vand der 'gennemstrømmer' de dybe magasiner med en god vandkvalitet. Da grundvandsmagasinerne samtidig udgør den primære kilde til vandløbsafstrømningen i sommerhalvåret, får ændringer i grundvandsdannelse og grundvandsstand afgørende betydning for minimumsvandføringen i vandløb og dermed forsyningen af det akvatiske miljø med rent og koldt grundvand. Interaktionen mellem grundvand og overfladevand afhænger af geologien, og det er derfor vigtigt at belyse betydningen af klimaændringer med en fysisk baseret model, der eksplicit tager hensyn til den geologiske opbygning af undergrunden. Det samme gælder vurdering af grundvandsspejlets beliggenhed og den fremtidige udvikling i grundvandsdannelsens og grundvandsafstrømningens størrelse.
Formålet med nærværende projekt er at undersøge betydningen af det 21. århundredes klimaændringer for kvantiteten (størrelsen) af de komponenter i vandkredsløbet, der fornyr grundvandsforekomsterne og udgør grundlaget for sommerafstrømningen i vandløb. Fokus i undersøgelsen er at kvantificere den fremtidige grundvandsdannelse, beliggenheden af grundvandsspejl og grundvandets trykniveau i dybere magasiner samt vandløbsafstrømning. Både temporære og geografiske variationer over Danmark søges belyst i undersøgelsen.

Klimaændringers betydning for vandkredsløbet - oversigt