Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Natur og klima > Klima og vand

Klima og vand

Forskning og rådgivning indenfor klimaændringernes påvirkning af det hydrologiske kredsløb.
Beregninger af klimaændringernes effekt på vandkredsløbet i Danmark viser, at vi kan forvente store ændringer i fordelingen af de vandressourcer, der i fremtiden vil være til rådighed for mennesker og natur. Nogle steder vil der blive hyppigere oversvømmelser, og andre steder vil komme til at lide af vandmangel.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS gennemfører forskning og rådgivning indenfor hydrologiske effekter af klimaændringer både i Danmark, internationalt og i udviklingslandene. Arbejdet omfatter anvendelse af klimascenariedata i hydrologisk modellering og kvantificering af klimaændringernes effekt. Beregningerne foregår hovedsageligt med den landsdækkende hydrologiske model, den såkaldte DK-model, som drives og udvikles af GEUS.

Et bredt udsnit af effekter og problemstillinger omkring klimaændringer i det hydrologiske kredsløb beskrives og kvantificeres, herunder:

  • Grundvandsressourcens størrelse og vandløbsafstrømning
  • Ændringer i grundvandsindvinding til markvanding
  • Oversvømmelse forårsaget af stigende grundvandsstand, høj vandstand i vandløb eller havniveaustigninger
  • Saltvandsindtrængning i grundvandsmagasiner pga. stigende havniveau
  • Udvaskning af pesticider og næringsstoffer til det akvatiske miljø
  • Beskyttelse af indvindingsoplande og af kildepladser
  • Forekomst af vand i landskabet, herunder overfladisk afstrømning og vådområder

Bestemmelse af usikkerheden på fremskrivningerne er et vigtigt element i klimaarbejdet. Der er usikkerhed på både fremskrivningen af drivhusgasemissioner, klimamodellerne samt de hydrologiske modeller, hvilket kan resultere i, at effekten af klimaændringer forudsiges med en betydelig usikkerhed.

Eksempler på klima og vand indsatsen
Et eksempel på arbejdet omfatter undersøgelser af den fremtidige grundvandsdannelse, grundvandsspejlets beliggenhed og grundvandets trykniveau i dybere magasiner samt afstrømningen i vandløb, som alle er vigtige parametre for en god fremtidig forvaltning af vandressourcerne og vandmiljøet. Et andet eksempel på GEUS´ indsats omfatter beregninger af effekten af fremtidige klimaændringer på udvaskningen af pesticider til grundvand, søer og vandløb. Klimaarbejdet omfatter en stadig udvikling af modelværktøjerne, og et tredje eksempel på indsatsen drejer sig om udviklingen af metoder til at koble klimamodeller direkte sammen med den nationale hydrologiske model, så man i beregningerne kan tage højde for, at jordoverfladen og atmosfæren hele tiden påvirker hinanden.

Rekonstruktion af vandmiljøets tilstand
GEUS arbejder tillige med at kortlægge, klimaets effekt på vandmiljøet mange tusinde år tilbage i tiden, for dermed at få indblik i, hvordan vandmiljøet vil reagere på fremtidige klimaændringer. Søer og moser er eksempler på naturens egne arkiver over udviklingen af naturen og miljøet, og gennem studier af søernes sedimenter og deres indhold af plante- og dyrerester får man et godt billede af, hvordan miljøet har ændret sig mange tusind år tilbage i tiden.

National hydrologisk model
GEUS driver og udvikler en landsdækkende vandressourcemodel, den såkaldte DK-model, som anvendes til opgørelse af den udnyttelige vandressource til vandforsyning. DK-modellen er en storskalamodel, som kan beregne den overordnede vandbalance og grundvandsressourcens størrelse og udnyttelsesgrad under hensyn til klima, arealanvendelse og vandindvindingsstrategi.

Klima og vand