Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > Geotermi og jordvarme > Overfladenær geotermisk energi/jordvarme

Overfladenær geotermisk energi/jordvarme

Foto af Claus Ditlefsen, GEUS
​Etablering af jordvarmeboring, Foto af Claus Ditlefsen
​I overfladenære geotermiske anlæg udnyttes temperatur- og materialeforholdene i de øverste 0-300 m af jorden til indvinding (eller lagring) af varme.

De termiske egenskaber af de geologiske materialer har en væsentlig betydning for hvor meget energi, der kan lagres, og hvor hurtigt energien kan afgives til (eller optages fra) jorden. GEUS arbejder indgående med at bestemme de geotermiske egenskaber for danske jordarter, og dermed forbedre vidensgrundlaget ved etablering af overfladenære geotermiske anlæg.

Der skelnes generelt mellem tre forskellige typer af overfladenære anlæg:

  • A Lukkede systemer med horisontale slanger ca. 1 m under terræn
  • B Lukkede systemer med vertikale slanger monteret i lukkede jordvarmeboringer
  • C Åbne systemer med separate produktions- og injektionsboringer

Anlæg baseret på horisontale jordvarmeslanger (type A) er p.t. den mest udbredte anlægstype i Danmark. Det kræver imidlertid at større areal at finde plads til denne type anlæg.

I lukkede jordvarmeboringer (type B) hentes varmen op fra slanger installeret i boringer der typisk går til omkring 100 meters dybde. Jordvarmen optages i en væske, som cirkulerer i et lukket kredsløb i borehullet, og varmen afgives i en varmepumpe ved jordoverfladen. Den afkølede væske ledes tilbage til slangerne i jorden og optager på ny varme fra jorden. GEUS har sammen med forsknings- og industripartnere i EUDP projektet Geoenergi samlet og formidlet viden og anbefalinger om lukkede jordvarmeboringer. I denne type anlæg udnyttes typisk temperaturer på 8–11°C svarende til ca. 0–100 meters dybde. Undersøgelserne viste at ud over jordarternes termiske egenskaber vil eventuel tilstedeværelse af grundvandsstrømning spiller også centrale roller for tilførsel af varme til boringen.

Figur fra Geoviden nr. 4, 2011
To forskellige typer jordvarmeanlæg: A Lukkede systemer med horisontale slanger ca. 1 m under terræn og B Lukkede systemer med vertikale slanger monteret i lukkede jordvarmeboringer. Illustration fra Geoviden nr. 4, 2011. Illustration af Carsten Egestal Thuesen, GEUS.

Jordvarmeanlæg er typisk designet til forsyning af alt fra en enkelt husstand til større enkeltbygninger/bygningskomplekser. Skønt enfamiliehusstande typisk kun har behov for opvarmning gør varmepumpeteknologien det muligt at dække behovet for både opvarmning og afkøling i fx større kontorbygninger. Jordvarme har således et stort potentiale både i forbindelse med f.eks. skrotning af gamle oliefyr i private centralvarmeanlæg, og i forbindelse med opvarmning/afkøling af større bygninger, hvor der i perioder produceres overskudsvarme.

I den overfladenære geotermiske energi er det også muligt at benytte oppumpet grundvand direkte som varmekilde til varmepumpen (anlæg type C). Det afkølede eller opvarmede vand nedsives efterfølgende igen til de samme geologiske lag. På grund af de relativt lave temperaturer i jorden, kan jordvarmeanlæg også benyttes til køling ved at ‘vende’ varmestrømmen i varmepumpen. Dermed kan også denne type anlæg udnyttes i forbindelse med bygninger, som kræver opvarmning om vinteren og afkøling om sommeren eller i bygninger/anlæg, som udelukkende kræver køling.

Geologisk varmelagring af overskudsvarme er endnu en potentiel udnyttelse af den overfladenære del af undergrunden i Danmark. Overskud af elektricitet kan blive konverteret til varme, og sammen med overskudsvarme fra industrivirksomheder vil denne varme potentielt kunne lagres i den overfladenære del af undergrunden til senere brug. Varmelagring i geologiske formationer og grundvand kræver fordelagtige geologiske forhold og hensynstagen til miljø og drikkevandsinteresser. GEUS er projektleder på et 3 årigt forskningsprojekt (2016-2019), hvor mulighederne for geologisk varmelagring i Danmark undersøges.

Kontaktperson i GEUS: Claus Ditlefsen, 5114 8554, cdi@geus.dk, CV

Læs mere om emnet:Montering af jordvarmerør i parcelhushave efter der er boret 100 meter ned. Foto af Inga Sørensen

Overfladenær geotermisk energi/jordvarme