Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > MEP- og IP-profilering

MEP- og IP-profilering

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Multi-Elektrode-Profilerings-metoden – MEP - kombinerer geoelektrisk profilering og sondering således, at man måler, hvorledes jordens resistivitet varierer både lateralt og med dybden. Måleproceduren for MEP metoden består i, at en lang række elektroder opstilles på linie med ens indbyrdes afstand. Alle elektroder forbindes via kabeller til måleinstrumentet, som kontrolleres af en computer. Et computerprogram styrer hvilke to elektroder, der sendes strøm gennem, og hvilke to, potentialet måles over (Figur M1). Med nyere instrumentversioner er det muligt at måle potentialet over flere elektrodepar samtidigt. Fra ca. 1995 hvor brugen af metoden blev almindelig i Danmark blev data typisk indsamlet i Wenner konfigurationer og med 5 meter mellem elektroderne, hvilket resulterer i, at der optages data med en indtrængningsdybde på op til 60-80 meter. Omkring 2005 har dataindsamling i gradient-konfigurationer taget over og er mest benyttet.

MEP profiler tolkes rutinemæssigt med 2D tolkningsprogrammer. Hvor laterale variationer langs profilet er små, kan data splittes op i sonderinger, som tolkes med 1-dimensionale jordmodeller evt. med modelparametre koblet til nabomodellernes modelparametre i en LCI tolkning.

MEP metoden anvendes bl.a. inden for grundvandsundersøgelser til afgrænsning af grundvandsmagasiner og vurdering af deres sårbarhed.

MEP metoden kan udvides med måling af induceret polarization, IP. Når strømmen tændes og slukkes, ændres potentialet ikke instantant, idet nogle ladninger hobes op og jorden kommer til at virke som en kapasitor. Ved at måle det tidslige henfald af potentialet når strømmen slukkes, kan man estimere jordens op- og afladningsevne, den såkaldte ”chargeabilitet”. MEP og IP data tolkes med programmer, der resulterer i 1D modeller med laterale bånd eller i 2D modeller. Ud over resistivitet inverseres der også for chargeabilitet, og evt. to yderligere Cole-Cole parametre. I denne inversion er det vigtigt at kende strømmens bølgeform og evt. filtre i instrumentet.

IP-målinger er traditionelt blevet anvendt i mineefterforskning, men bruges nu i kortlægning af lossepladser og i hydrogeologiske undersøgelser.

Figur M1:  MEP-profilering
Figur M1: Måleprocedure for MEP metoden. Elektrodekonfigurationen for et målepunkt er fremhævet. Målepunkterne er vist her efter pseudosektionsprincippet.

Datastruktur
Et datasæt består af ét profil, evt. målt i et ”roll-along” forløb. Alle elektrodepositioner angives og nummereres fortløbende. Hvert enkelt datapunkts strøm- og potentialelektroder relateres til deres respektive elektrodenumre. Datastrukturen for MEP data er skitseret i Figur M2, samt relateret til feltsituationen og data. Oplysninger, som er generelle for datasættet, indberettes iDataset-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for et MEP-datasæt indberettes i MepHea-tabellen. Oplysninger om hver enkelt elektrodeposition og de enkelte datapunkter indberettes henholdsvis i MepLyout-tabellen og MepDat-tabellen.

Figur M2: Skitse af datastrukturen for MEP data i PC GERDA.
Figur M2: Skitse af datastrukturen for MEP data i PC GERDA.

Når der også måles IP data, gemmes måleopsætningsparametre og måledata i yderligere fem tabeller. Den udvidede datastruktur for MEP og IP-målinger er skitseret i Figur M3. Oplysninger om instrumentfiltre indberettes i MepFilt-tabellen, mens strømmens bølgeformstype og DC måletidspunktet indberettes i MEPWave-tabellen og derunder pulsens aktuelle form i MEPPulse-tabellen. Oplysninger om de tidsvinduer, der anvendes til de tidslige potentialehenfald, indberettes i MEPIPSetup-tabellen, mens de aktulle målinger af det tidslige potentialehenfald indberettes i MEPIPDat-tabellen, der er relateret til MEPDat-tabellen.

I dokumentationen for PC GERDA formatet er alle tabeller og felter beskrevet.

Figur M3: Skitse af den udvidede datastruktur for MEP og IP data i PC GERDA.
Figur M3: Skitse af den udvidede datastruktur for MEP og IP data i PC GERDA.


For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
MEP- og IP-profilering