Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > Borehulslogs

​Borehulslogs

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Borehulslogging er en geofysisk metode, der foregår ved nedsænkning af sonder/måleinstrumenter i et borehul. Herved måles forskellige fysiske parametre, som ved en fortolkning kan karakterisere de forskellige, gennemborede jordlag og deres typiske egenskaber.

I forbindelse med grundvandsundersøgelser benyttes en lang række forskellige sondetyper. En af de mest anvendte logtyper er naturlig gamma som måler jordens naturlige radioaktive stråling og som især anvendes til lithologisk tolkning. Også en række forskellige typer af elektriske og elektromagnetiske logs anvendes meget ofte. Fælles er, at de måler jordens resistivitet (eller elektriske ledningsevne) som efterfølgende kan omsættes til en geologisk tolkning. Herudover anvendes forskellige andre logtyper i større eller mindre omfang. Borehullets diameter måles med en mekanisk kaliper sonde, borehulsvæskens temperatur og ledningsevne måles med en ledningsevne sonde og strømning i borehullet måles med en flowsonde. Aktive radioaktive logs benyttes til måling af porøsitet og densitet (ved udsendelse af henholdsvis neutron- og gammastråling) og jordens lydhastighed kan bestemmes med en sonic sonde eller udførelse af et vertikalt seismisk profil (VSP). Endelig findes der nogle mere visuelle logtyper som borehulsvideo, optisk og akustisk televiewer, hvor de to sidstnævnte genererer et henholdsvis optisk og akustisk 360 grader billede af borehulsvæggen ned gennem boringen.

Borehulslogging anvendes i grundvandskortlægningen primært til lithologisk tolkning, stratigrafisk korrelation, præcis placering af filtre og afpropninger, bestemmelse af vandkvalitet, kortlægning af porøsitet, sprækker og indstrømningsmønstre og korrelation med seismiske data. Andre anvendelser i forbindelse med f.eks. indvindings- eller undersøgelsesboringer kan blandt andet være verifikation af boringsopbygning og forureningsudbredelse.

Datastruktur
Et log-datasæt er en samling logs skrevet ind i én las fil. Logs i den samme fil skal være målt inden for samme logging-kampagne i løbet af højest nogle få dage. Logs, der indberettes til Gerda skal være udført i et borehul, der har et DGU nr. Hvis logningen er udført i mere end én stamme i borehullet, skal de respektive logdata indberettes som separate log-datasæt. Hvis der sker udvikling af boringen i løbet af logging-kampagnen, skal logs fra hvert stadie indberettes som individuelle log-datasæt, da boringsoplysningerne i modsat fald ikke ville være dækkende for alle logs i datasættet. Et log-datasæt indeholder enten dybde- eller tidsrelaterede kurver. Hvis kurverne er tidsrelaterede, skal alle data i datasættet være målt i samme dybde. Hvis data er målt i forskellige dybder, skal data fra hver dybde indberettes som individuelle datasæt. Borehullets placering (dvs. utm-koordinater og kote) er registreret i Jupiter, og skal derfor ikke indberettes sammen med log-datasættet.

Datastrukturen for log data er skitseret i Figur L1, samt relateret til feltsituationen og data. Oplysninger, som er generelle for datasættet, indberettes i Dataset-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for et log-datasæt indberettes i LogHea-tabellen. Oplysninger om hver enkelt logkurve og de enkelte datapunkter indberettes henholdsvis i LogCurve-tabellen og LogDat-tabellen.

I dokumentationen for PC-GERDA formatet er alle tabeller og felter beskrevet.

Figur L1: Skitse af datastruktur for Log data i PCGerda
Figur L1: Skitse af datastruktur for Log data i PC GERDA.

For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
Borehulslogs