Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > 1-dimensionelle tolkninger

​1-dimensionelle tolkninger

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase
Den én-dimensionale (1D) jordmodel anvendes til tolkning af geoelektriske sonderingsdata og TEM sonderingsdata ved brug af invers modellering. Der antages, at jordlagene kan beskrives som horisontale planparallelle lag. En ”fålagsmodel” er normalt kendetegnet ved at modellen består af få lag, hvor både lagresistivitet og lagtykkelse er frie parametre (Figur 1D1). En ”mangelagsmodel” består af mange lag med faste laggrænser, hvor det kun er lagresistiviteterne der bestemmes; dog med begrænsninger for hvor meget resistiviteten kan variere fra lag til lag. Inden for de senere år er det blevet almindeligt at tolke et profil af sonderingsdata (f.eks. PACES eller MEP) med 1D modeller, hvor 1D modellerne har bånd til nabomodellernes modelparametre en såkaldt Lateral Constraint Inversion, LCI. Ligeledes tolkes SkyTEM data enten med 1D modellerne har bånd til nabomodellernes modelparametre langs flyvelinejen (LCI) eller både langs flyvelinjen og naboflyvelinjer (SCI).

Figur 1D1: Et eksempel på en 1D model. Denne 4-lagsmodel er en tolkning af en TEM sondering.
Figur 1D1: Et eksempel på en 1D model. Denne 4-lagsmodel er en tolkning af en TEM sondering.

Når der tolkes Induceret Polarizations (IP) data eller Magnetisk resonans sonderings (MRS) data indgår der flere parametre i modelresultatet. En inversion af IP data resulterer i en jordmodel beskrevet ved resistivitet, chargeabilitet og evt. to øvrige Cole-Cole parameter. En inversion af MRS data resulterer typisk i en jordmodel over vandindhold og evt. et par yderligere parametre.

Datastruktur
Et model-datasæt består enten af én 1D model eller en samling af 1D modeller, som evt. har bånd til nabomodellerne (LCI eller MCI tolkninger). Modellen kobles med ét eller flere allerede i GERDA eksisterende datasæt. Yderligere kobles modelpositionerne med eksisterende datasætpositioner for Wenner, PACES eller TEM data. For MEP data oprettes der i model-datastrukturen en tabel over hvilke MEP datapunkter, der indgår i den specifikke 1D model.

Datastrukturen for 1D vertikale modeller er skitseret i Figur 1D2, samt relateret til model og data. Oplysninger, som er generelle for model-datasættet indberettes i Model-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for en 1D vertikal model indberettes i OneDVMod-tabellen. Oplysninger om 1D modellens position og modelparametre i hvert lag indberettes i henholdsvisODVPos-tabellen og ODVLayer-tabellen. Oplysninger om indstilling af tolkningsprogrammet gældende for hele 1D modellen eller gældende for det enkelte lag samt bånd mellem modelparametre indberettes i henholdsvis ODVPoSet-tabellen, ODVLaSet-tabellen eller ODVLaCon-tabellen. Identifikationen af det eller de tolkede datasæt indberettes i ODVMoDSe-tabellen, mens koblingen mellem modelposition og datasætposition indberettes i ODVPDSEP-tabellen. Modellens forwardrespons indberettes i ODVFwRes-tabellen. Hvis 1D modellen er en tolkning af data fra et MEP profil tildeles de anvendte datapunkter en datasætposition i ODVMepPo-tabellen og de enkelte datapunkter listes i ODVMepDa-tabellen (Figur 1D3).

For at tolkninger af IP og MRS data kan indberettes til GERDA, er 1D modelstrukturen udvidet med en dynamsisk lagparameter tabel. Ligeledes er forward respons delen udvidet med en tabel der kan rumme tidsserier relateret til de enkelte datapunkter på sonderingskurven. Figur 1D4 illustrer, hvorledes de yderligere modelparametre samt tidsserieforwardresponserne håndteres.Oplysninger om modelparametre, som ikke er resistivitet, lagres i ODVSupplLayer-tabellen og ODVSupplLayerParam-tabellen, hvor der i ODVSupplLayer-tabellen angives, hvor mange lag og parametre modellen indeholder, mens ODVSupplLayerParam-tabellen angiver modelparameter i form af en kode og modelparameterens værdi. Selve modelparameteren listes i en kodeliste. Oplysninger om forwardresponser, der består af tidsserier for hvert sonderingspunkt indberettes i ODVFwResTimeSeries-tabellen, som er relateret til ODVFwRes-tabellen.

I dokumentationen for PC-GERDA formattet er alle tabeller og felter beskrevet.

Figur 1D2: Skitse af datastrukturen for 1D-modeller i PC GERDA.
Figur 1D2: Skitse af datastrukturen for 1D-modeller i PC GERDA.


Figur 1D3: Skitse af sammenhængen mellem GERDA datasætdelen og modeldelen for MEP data og en tolkning af disse med 1D-modeller.
Figur 1D3: Skitse af sammenhængen mellem GERDA datasætdelen og modeldelen for MEP data og en tolkning af disse med 1D-modeller.


Figur 1D4: Skitse af datastrukturen for 1D-modeller i PCGerda, hvor den er udvidet til at indeholde tolkninger og modelresponser fra IP og MRS data.
Figur 1D4: Skitse af datastrukturen for 1D-modeller i PCGerda, hvor den er udvidet til at indeholde tolkninger og modelresponser fra IP og MRS data.

For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
1-dimensionelle tolkninger