Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - Referat

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Onsdag d. 8. maj 2013

Sted:    

Geologisk Institut, Aarhus Universitet. C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C

Deltagere:

Tom Hagensen (TFH), NST Nord 
Niels-Peter Jensen (NPJ), I-GIS
Ulrich Jacobsen (UTJ), Orbicon
Peter Møller Duch (PMD), Alectia
Søren Wedel Nielsen (SW), Cowi
Mette Ryom Nielsen (MRN), Rambøll
Esben Auken (EA), Aarhus Universitet, sidste halvdel af mødet
Casper Kirkegaard (CK), Aarhus Universitet 
Stinne Høst, Aarhus Universitet 
Karen Engell Dalgard, Aarhus Universitet, referent 
Martin Hansen (MH), GEUS
Ingelise Møller Balling (ILM), GEUS, referent

 

Dagsorden:

 1. Status for årets opgaver på driftsprojektet
 2. Status for indberetningen af data til GERDA – implementering og brug af Model Editions
 3. Status for GERDA-delen af MRS-projektet
 4. Dokumentation af SkyTEM
 5. Ground conductivity meters (stangslingram) data til GERDA – indlæsning i HEM strukturen
 6. Diskussion og prioritering af resten af året opgaver og næste års opgaver
 7. Eventuelt
 8. Næste møde.

 

Næste møde:

GERDA-faglig følgegruppe 7. maj 2014.
(Desuden GERDA-brugermøde den 6. november 2013.)


Ad 1. Status for årets opgaver på driftsprojektet

Martin Hansen gennemgik status under overskriften 'Siden sidst':

 • Mulighed for at lave store udtræk (> 30GB). Det tidligere program begrænsede i praksis udtræk til 1-2 GB.
  • Der var en diskussion af hvor store udtræk der er behov for. Reelt har det vist sig at udtræk over ca. 25 GB fejler pga. serveren løber tør for hukommelse. Der er lavet en begrænsning så man ikke kan lave udtræk over af hele Danmark på en gang.
 • Mulighed for at fravælge odvlacon tabellen (reducerer udtræksstørrelse).
 • Rettelser af sql-opbygning som har givet redundante data for modeller i visse udtræk (med op til 4 gange større datamængde)
 • Indførelse af bugtracking system til at håndtere og prioritere fejl.
 • Væsentlig bedre fejlmeddelelser, primært af værdi ved import.
 • Der er lavet mange fejlrettelser
 • Det virker, som om de stadig flere data udfordrer udsøgning og download og eksponerer fejl, som altid har været der, men som ikke tidligere har vist sig
 • 132 fejl er registreret i vores bugtracking system siden sommer 2012, heraf er 20 åbne
 • Indtrykket er, at driften generelt giver færre fejl i end i starten

Ad 2. Status for indberetningen af data til GERDA – implementering og brug af Model Editions

ILM gav en status for indberetningen med fokus på hvor dokumentation kan findes og hvilke fejl/uhensigtmæssigheder der er i indberettede data.

Dokumentation findes på GERDAs hjemmeside mht. nomenklatur ( http://www.geus.dk/gerda/modeleditions-dk.htm )

Dokumentation for hvorledes data og modeller klargøres til upload findes på Geofysiksamarbejdets hjemmeside
http://www.hgg.geo.au.dk/rapporter/GERDA_upload_Workbench.pdf

De fejl, der typisk sker, er for model edition identer følgende:

 • Ikke korrekt defineret reference model (fx refmodelnone selv om det er TEM)
 • Der er ikke angivet hvilke datatyper, der er anvendt
 • Modelsubtypen 1d bliver stadig kaldt 1d-vertical

For seismik datasæt indberettes stadig ikke rådata, der tilknyttes ikke instrumenter og der angives bl.a. ikke optageparametre. GEUS er p.t i gang med indberetning af ældre data fra Grundvandskortlægning, også rådata. Rådatamodulet er afprøvet i praksis og det virker.

ILM vil indkalde til et møde i København for seismik indberettere, hvor seismikindberetningen gennemgås.

Hvad angår data generelt er der også en række obs punkter, blandt andet skal man huske at indtaste de basale metadata korrekt – og huske at taste den rigtige dato.

Der blev talt om at indsætte contraints, så der kan ske en validering ved indlæsning i GERDA.

Opdager man fejl eller uoverensstemmelser, skal de sendes til GERDA@GEUS.DK

Ad 3. Status for GERDA-delen af MRS-projektet

Mette Ryom gennemgik status for GERDA-delen af MRS projektet. Der er ikke sket det helt store siden sidste møde. Modellen har været i høring, og der er kommet nogle høringssvar, som NST, GEUS og Rambøll er i gang med at bearbejde. Projektet er blevet større end oprindeligt planlagt, og det kniber med at finde den nødvendige tid. Indlæsningssoftware skal først laves, når strukturen er på plads.

Forespurgt på hvor mange MRS sonderinger der er lavet, svarede MRN at der er målt 200-300 sonderinger og der er ca. 100 i udbud. TEM sonderinger lavet i forbindelse med MRS er indberettet til GERDA.

Ad 4. Dokumentation af SkyTEM

Tabel og feltbeskrivelser findes på http://gerda.geus.dk/Gerda/tables

SWN mente, at der mangler en gennemgang af, hvordan det hele hænger sammen. Han ønsker et diagram, der opsummerer overordnet – et tillæg til de tekniske anvisninger. CK og ILM svarede hertil, at punktet kan komme på ønskelisten.

Ad 5. Ground conductivity meters (stangslingram) data til GERDA – indlæsning i HEM strukturen.

Ground conductivity meters skal indberettes i HEM strukturen – der skal oprettes en HEM subtype for gcm.

Der kom følgende forbedringsforslag:

 • Et flag for, at man kan lægge rådata ind.
 • Driftsparametre kunne lægges ind – en processeringstabel.
 • Lister skal kunne udvides for GERDA (gcm skal tilføjes).

Det blev diskuteret, om der var basis for at danne en arbejdsgruppe, men det mente de fleste ikke var nødvendigt. ILM, EA og CK ser på sagen.

Ad 5. Diskussion og prioritering af resten af året opgaver og næste års opgaver

Følgende opgaver er sat i gang
 • EPSG (sammen med implementeringen af MRS)
 • Forbedring af ind og udlæsning (mindre support)

Prioritering af følgende opgaver:

 • Depth of Investigation - beregning og indlæsning?
 • Filtrerede udtræk fra kort
 • Tjek af identer under indlæsning
 • Tjek af koordinater (global mapper)
 • Log type liste beskrivelse
 • Koordinater på logs
 • Seismik metadata

Implementering af EPSG skal ikke nødvendigvis afvente implementering af MRS, men kan gøres inden da det kun er få tabeller, som skal have ekstra felter. Desuden skal der oprettes tjek ved indlæsning i GERDA, så datasæt og modeller enten har valid UTMzone/datum felter eller valid EPSG kode og hvis begge typer af koordinatinformation indlæses skal der tjekkes for konsistens.

Under prioritering blev følgende fremhævet:

DOI beregning på eksisterende data er i gang. Det har vist sig temmeligt omfattende, da det ikke kun er en programmeringsopgave men også en oprydningsopgave.

Filtrerede udtræk fra kort. Der er fejl, og ILM laver en liste over, hvad der skal gøres.

Tjek af identer er ikke gennemført, og det samme gælder for tjek af koordinater.

Koordinater på logs i PCGerda. Koordinaterne trækkes fra Jupiter ved generering af PCGerda udtræk.

Seismik metadata: en fil, man kan skrive oplysningerne ind i (i stedet for at taste på hjemmesiden).

Af nyt til listen var kun udvidelsen af den tekniske anvisning med SkyTEM.

Ad 7. Eventuelt

Niels Peter ville gerne vide, hvorvidt GEUS vil lave begrænsning i udtræk via GeoCloud, hostet af GEUS. MH svarede at der sandsynligvis vil komme begrænsninger på hvor mange poster der kan returneres. Dette vil justeres løbende som det er blevet med de webservice kald der kalder Jupiter (her returneres maksimalt 20.000 poster).

Mette Ryom spurgte til koter på modeller uden koter, hvortil ILM svarede, at her kan GERDA Elevation anvendes.

Mette efterlyste et link mellem rapport databasen og GERDA. Der er kun link fra rapportdatasen til GERDA. Der er planer om at der også skal komme den anden vej.

Ulrik nævnte, at visse data fra Sjælland er ulæselige, og spurgte, om der kunne være tale om en Paces/MEP sammentolkning? Der var enighed om at bede indberetterne om at rette det.

Ad 8. Næste møde

Næste brugermøde er aftalt til den 6. november 2013 kl. 13.00.

Faglig følgegruppemøde blev aftalt til den 7. maj 2014.

GERDA - Referat