Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - Brugermøde

Referat af brugermøde d. 7/11-2012

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Tid:

Onsdag den 7. november 2012

Sted:

Geologisk Institut, Aarhus Universitet, C.F. Møllers Allé 4, 8000 Århus C.   

Deltagere:

Tom Hagensen (TH), NST Aarhus 
Maria Riis-Mygind (MM), Cowi 
Ulrich Tue Jacobsen (UTJ), Orbicon 
Peter Møller Duch (PMD), Alectia
Niels-Peter Jensen (NPJ), I-GIS  
Casper Kierkegaard, AU 
Anders Vest Christiansen, AU, referent 
Ingelise Møller Balling (ILM), GEUS, referent
Martin Hansen (MH), GEUS

Dagsorden:

 1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA (på driftprojektet) 
 2. Status for indberetning
 3. Status for GERDA-delen af MRS projektet 
 4. Status for implementering og brug af ModelEdition
 5. Ønsker for det kommende år (under GERDA-driftsaftalen).
 6. Evt. /næste møde

Næste møde:

Brugermøde 6. november 2013 kl. 13-15 

(Desuden faglig følgegruppemøde den 17. april 2013)


MH bød velkommen og forespurgte på kommentarer til dagsordenen. Ingen kommentarer.  

Ad.1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA

MH gennemgik nyt fra 2012:

Der er kommet ny hjemmeside og indlæsningsprogram. Det har været en total omskrivning af hjemmeside (primært de dynamiske sider) og program til import/eksport. Da disse dele er blevet lagt i drift før beregnet på grund af flytning af Jupiter, er der stadig en del mangler på hjemmesiden; kortsøgning giver pt. ikke mulighed for at se data på landsplan og den alfanumeriske søgeformular har problemer med udtrækintegrationen.

NPJ udtrykte bekymring for et statement, om den alfanumeriske søgeformular ikke altid giver det, man tror. Det blev besluttet, at dele af søgeformularen deaktiveres indtil den virker. (Senere på mødet meddelte MH, at problemet med koordinatsøgning på den alfanumeriske søgning skulle være løst).

Det overvejes, at fjerne den alfanumeriske søgeside helt, når kortsøgningen er fuldt funktionsdygtig. Der var lidt diskussion om dette emne. Hvis kortsøgningen får koordinatsøgning og evt. søgning i projekter, kan den alfanumeriske søgeside nedlægges.

MH fortsatte med gennemgang af nyt fra 2012:

Det nye eksportprogram viser hvilket nummer en bestilling er i køen ved udtræk af data.

Der er sat gang i at få opdateret eksisterede modeller med DOI i samarbejde med GFS, som laver DOI beregningerne. Først køres en test af en mindre mængde data.

Der er taget en testdatabase i drift, så testdata ikke længere ender i den rigtige GERDA.

GERDA databasen er blevet flyttet til ny server (64bit Windows 2008 R2) og opgraderet til Oracle version 11.2. I forbindelse med de forskellige flytninger til ny server volder MS SQL Server 2005 problemer. MH spørger hvilke versioner af SQL-server der bruges. PMD: ”2008”. GEUS vil sandsynligvis gå op til version 2008. Det blev vurderet, at det er for smal en kreds at drage slutning fra, så der vil blive sendt en forespørgsel ud til GERDAs mailliste. Efter mødet har GEUS besluttet, at det kun varsles, at der overgås til MS SQL Server 2008 R2 x64.

Der arbejdes på en opgradering af rapportdatabasen, så der laves link til GERDA projekter og linket kommer også til at virke den anden vej fra GERDA projekt til rapport i rapportdatabasen.

GEUS har brugt noget mere end budgetteret i år dels på grund af support/drift af det gamle nedslidte import/eksport program i foråret, dels problemerne med det nye her i starten af efteråret.

I samarbejde med I-GIS er der et projekt, der sætter en service på GERDA-serveren med online adgang både til GERDA og JUPITER. Dermed fås online adgang til GERDA og Jupiter fra i første omgang GeoScene3D.

Ad. 2. Status for indberetning

ILM gennemgik for de enkelte datatyper hvor meget der er indberettet til GERDA i år, se powerpoint præsentation.

GEUS kører pt. et projekt med studentermedhjælpere, der lægger seismik indsamlet Grundvandskortlægningen i GERDA. Det drejer sig om ca. 1000 linekm. ILM har i forbindelse med studentermedhjælpernes arbejde lavet en lille huskeliste der også vil komme ud til rådgiverne.

Siden foråret 2011 har det været muligt at lave en komplet indberetning af seismik inkl. rådata.


Ad. 3. Status for GERDA-delen af MRS projektet

TOFHA gav en kort status for GERDA-delen af MRS projektet. Datamodelbeskrivelsen er lavet i forslag og høringssvar er indkommet hen over sommeren, og disse er i proces nu. Der kan ikke gives en tidsplan for færdiggørelse på nuværende tidspunkt. 

Ad. 4. Status for implementering og brug af ModelEdition

ILM startede med at ridse op, hvordan en model edition ident ser ud nu, efter teststedsmodel er indført som et led i foråret.

ILM viste model edition identer for det seneste halvår og konstaterede at stadig ses, at model edition identer starter med test i stedet for projekt ident (en sandsynlig årsag er at indberetteren glemmer at koble modellen til et dataset). Der har været forkert valg af teststedsmodel (fx refmodelnone for TEM data). Der er blevet lavet flere model edition identer for MEP end en pr. modelsubtype/antal lag i modellerne (del af problem er en nu rettet bug kombineret med evt. uhensigtsmæssig betjening af eksportmodul i Aarhus WB). Der er muligvis en enkelt fejl omkring ”1D-vertical” der rettelig burde være ”1DLCI” for MEP tolkninger og ”1D-vertical” som skal være ”1D”.

Mht. modeleditions foreslår CK, at databasen selv udfylder en del af strengen, ud fra en trigger der kommer fra fx Workbenchen. Det skulle minimere fejlene...

ILM vil kæmme for fejl og kontakte folk, der står som projektejere på fejlindberetninger.

Der er et ønske om at få opdateret dokumentationen for generering af upload databaser i forbindelse med MEP. CK siger, at der ikke er tid til det, men at det jo kan blive prioriteret fremadrettet.

Ad. 5. Ønsker for det kommende år (under GERDA-driftsaftalen).

MH nævnte hvilke opgave, der står på ”ønskeliste” fra faglig følgegruppe møde april 2012:

 • Filtrerede modelversioner ved udtræk fra kort. 
 • Tjek af identer under indlæsning 
 • Tjek af koordinater: Der tjekkes om de ligger i et kortudsnit svarende til det danske område (pga. anvendelse af KMSTrans kan der kun lagres data i det danske område).
 • Det laves sådan at seismik meta-data kan indlæses fra fil (i stedet for indtastning) ved upload. 
 • Koordinater på logs
 • Beskrivelse af logtypen på logs 
 • Mere forståelige udtræksparametre (søgekriterier)

AVC: Ønske om kun at få leveret modeller, der er strengt indenfor polygonen/søgeområdet.

MM: Under oprettelse (eller redigering af eksisterende) projekt i databaseadministrationen ville det være rart at kunne filtrere på en streng og sortere listen.

PMD: Ønske om at kunne slette alle modeller/data i et projekt.

PMD: Ønsker at opprioritere koordinater på logs, idet det er en nem udvikling der er meget ønsket.

Ad. 7. Evt./ Næste møde   

 ILM: Gerdas hjemmeside afventer stadig en generel opdatering af GEUS hjemmeside.

CK: Aarhus Workbench vil fremover (inden længe) kun understøtte firebird på både GERDA og JUPITER.

Næste møde i GERDA brugergruppen: 6. november. 2013 kl. 13-15.

Faglig følgegruppemøde 17. april 2013. 

GERDA - Brugermøde