Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - Brugermøde

Referat af brugermøde d. 9/11-2011

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Onsdag den 9. november 2011

Sted:

Geologisk Institut, Aarhus Universitet, C.F. Møllers Allé 4, 8000 Århus C.   

Deltagere:

Tom Hagensen (TH), NST Aarhus
Steen Thomsen (ST), NST Ribe
Mette Ryom (MRN), Rambøll 
Ulrich Tue Jacobsen (UTJ), Orbicon 
Peter Møller Duch (PMD), Alectia
Randi Warncke Nissen, VIA - Horsens 
Peter Mikkelsen, AU 
Verner Søndergaard (VHS), GEUS (fra pkt. 2)
Ingelise Møller Balling (ILM), GEUS, referent
Martin Hansen (MH), GEUS

Dagsorden:

 1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA
 2. Status for indberetning
 3. Status for projektet "Optimering af seismikindberetning" og seismik indberettet til GERDA
 4. Status for GERDA-delen af MRS projektet 
 5. Status for implementering og brug af ModelEdition
 6. Ønsker for det kommende år (under GERDA-driftsaftalen).
 7. Evt. /næste møde

Næste møde:

Brugermøde 7. november 2012 kl. 13-15 

(Desuden faglig følgegruppemøde den 19. april 2012 - bemærk ny dato)


MH bød velkommen og foreslog en præsentationsrunde.  

Ad.1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA

Se powerpointpræsentation for uddybning.

MH er ny projektleder for GERDA, også projektleder for de andre grundvandsrelaterede databaser: Jupiter, Modeldatabasen og rapportdatabasen. MH er koordinater for GEUS databasegruppen. Mikael Pedersen er stoppet som projektleder for GERDA, da han er blevet koordinater for GEUS GIS-gruppe. Der er nu en delmængde af databasegruppen som arbejder med GERDA: Lotte Thomsen (database opdateringer/ændringer), Bjarni Pjetursson, (kortsøgningen), Jørgen Salomonsen (import/eksport), Jon Tofte-Hansen (databaseadministration).

Kortsøgningen er opdateret med ny side, som kører godt.

Der er mange problemer med import/eksport. En omskrivning af programmet er i gang, så det kommer til at køre i Java i stedet for Delphi. Der er etableret en testdatabase, så man ikke lægger testfiler ned i GERDA.

GEUS skal levere en geofysisk database (kernen er GERDA) til Thailand. De dynamiske sider på hjemmesiden er skrevet om, så de er blevet multilinguale. Import/eksport programmet er gjort færdig og implementeret i den thailandske database.

Den nye importer/eksporter er ved at blive testet til GERDA og vil start komme i drift.

De dynamiske sider (i jsp-format) vil med en mindre indsats kunne bruges til GERDA. Det vil gøre vedligeholdelsen lettere.
PCGerda tomme databaser er ikke helt i overensstemmelse med databasediagrammet som anses for dokumentationen af PGGerda-formatet. Men da der sikkert ikke er nogen, som vil programmere en PCGerda database ud fra diagrammet, vil tomme PCGerda databaser blive betragtet som den rigtige version af formatet og diagrammet vil blive justeret, så der kommer i overensstemmelse med tomme PCGerda databaser.

Ad. 2. Status for indberetning

Se powerpointpræsentation for uddybning.

ILM gav en status for indberetning af data til GERDA i år fordelt på datatyper. Indberetninger blev illustreret med kort fra den nye kortsøgning. Indberetningsmængden er delvis præget af omlægningen af Model-strukturen til Model-Edition, således at der er indberettet ekstra meget SkyTEM, som har ventet på at komme ind fra sidste år. Der er ikke indberettet MEP og PACES fra Aarhus Workbench i år, da det først er her nu (i en Aarhus Workbench release i starten af december) at importerne er opdateret til at håndtere Model Editions. PMD nævnte, at der ligger 7–8 MEP-projekter og venter på at blive lagt ind. Et specielt problem er 2D-tolkninger af MEP, som der endnu ikke foreligger indberetningsmuligheder for efter indførelsen af editions.

Under gennemgangen af status for indberetningen kom er en diskussion af følgende punkter.

Der var en længere diskussion om eksport af GERDA som også kan ses som et element til sikring af GERDA eksistens fremover. Der blev talt en del om GERDAs håndtering af koordinattransformationer. Den udføres med KMSTrans og er derfor begrænset til det danske område. Transformeringerne er desværre hardkodet flere steder langt inde i GERDA. MH vil undersøge om der kan bruges et andet transformationsprogrammel. Der er et udbredt ønske om EPSG-koder.

ST havde en ønske om at GERDA kommer til at kunne håndtere tyske data, da de i Naturstyrelsen Ribe har flere grænseoverskridende projekter og datasæt. Understregede også at databasens langsigtede overlevelse vil blive forbedret ved at tænke internationalt om bla. koordinatsystemer. MRN og TH viderebragte et ønske om at MRS-data fra andre lande også kunne lagres i den danske GERDA-database.

UTJ spurgte til oprettelse af nye klient identer for Naturstyrelsen. VHS meddelte, at der ligger en beslutning om at bibeholde dk.mim.”bynavn” klient identerne for kontinuitetens skyld. VHS har desværre ikke fået sendt meldingen ud til rådgiverne.

Regionsbegrebet er druknet i strukturreformen og man kan ikke lave meningsgivende udtræk ved brug af region på den alfanumeriske side. Derfor er der et ønske om at region fjernes.

Ad. 3. Status for projekt "Optimering af seismikindberetning" og seismik indberettet til GERDA

Se powerpointpræsentation for uddybning.

ILM gav en status for projektet ”Optimering af seismikindberetning” som er afsluttet i foråret. Der har nu siden sidste efterår kørt et indberetningsmodul på hjemmesiden, hvor alle processeringer for en seismisk linje udgør et dataset. ILM viste hurtigt de forbedrede muligheder for udtræk af seismik-data via hjemmesiden eller et PCGerda-download. Rådata-indbetningen er implementeret således, at det skal ske efter indberetningen af de processerede data (se slides), og denne indberetningsmulighed har eksisteret siden maj 2011.

ILM gav en status for seismik indberettet til GERDA. ILM har valgt at følge seismikdataene her i starten, så rådgiverne kan få opbygget nogle gode vaner i forbindelse med indberetning af seismik. Der er nu indberettet seismik under 10 projekter fordelt over hele landet. Alle linier har 2 eller 3 processeringer tilknyttet. Der er kun 2 projekter, hvor der er indberettet instrumenter. Der ingen projekter, hvor der er indberettet rådata. ILM spurgte ST og TH fra Naturstyrelsen om det er med i kontrakterne at rådata skal indberettes. De mente at det ikke er specifikt nævnt, da indberetning til GERDA skrives i generelle termer. ILM følger op på manglerne i seismik indberetningen.

PMD nævnte, at manglende instrumenter delvist kan fanges ved ekstra tjek ved indlæsning, så man ikke accepterer datasæt uden mindst et instrument. ILM har en liste med ”check-parametre” liggende fra PMD.

Ad. 4. Status for GERDA-delen MRS projektet

Se powerpointpræsentation for uddybning. MRN gav en status for GERDA delen af MRS projektet. MRN startede med at give en kort beskrivelse af MRS projektet, som GERDA indberetningen er en del af. GERDA delen af projektet er økonomisk presset, da det har været en vanskeligere opgave end forventet. MRN håbede at det snart er muligt at sende GERDA MRS-udvidelsen i høring. MRN viste database-diagrammet for MRS udvidelsen. Siden GERDA følgegruppemødet i foråret er den eneste større ændring, at MRSODVLayer tabellen er flyttet over, så den ligger som en extensiontabel til ODVLayer.
 

Ad. 5. Status for implementering og brug af ModelEdition

Se powerpointpræsentation for uddybning.

ILM gav en status for Implementeringen og brug af Model Editions. ILM vil følge indberetningen af ModelEditions her i starten for at sikre, at Model Editions bliver brugt som tilsigtet. ILM startede med at vise hvor dokumentation vedrørende Model Editions kan findes på hjemmesiden. ILM har opgjort, at der er indberettet 65 model editions (fordelt på 31 projekter) siden starten i januar i år, hvor Aarhus Workbench PCGerda-eksportmodul til SkyTEM gik i luften med Model Editions.

ILM viste en liste med de Model Editions, som er kommet ind siden GERDA fagligfølgegruppemødet i foråret. Der er Model Editions som hedder test i stedet for projekt-ident i det første led af Model Edition identen. Vi kom frem til at en del test-identer skyldes at der er indberettet TEM via Workbenchen inden den er blevet gjort klar til at håndtere Model Editions i TEM-eksportmodulet. Der er Model Edition-identer som ikke følger de retningslinier mht. name, der blev præsiceret i foråret. Der er mange identer, som mangler note (den korte beskrivelse af model editionen). ILM følger op med indberetteren og sørger for at de nødvendige rettelser bliver foretaget i GERDA.
 

Ad. 6. Ønsker for det kommende år (under GERDA-driftsaftalen).

MH viste en liste med de ønsker der ligger til udviklingsopgaver til næste år. De er:

 • EPSG koder
 • Koordinater på logs
 • beskrivelse af logtypen på logs
 • Mere forståelige udtræksparametre (søgekriterier) evt. kombineret med en liste over udtrækskøen på hjemmesiden
 • Seismik indlæsning af metadata fra formateret fil der uploades
 • Yderligere tjek ved indlæsningen (koordinater, identer, ...)
 • DOI beregning på eksisterende modeller

Det blev understreget, at EPSG koder ligger højt på ønskelisten.

Der blev nævnt om det er muligt at indføre geografiske koordinater i grader – måske er det understøttet direkte af databasen.

 

Ad. 7. Evt./ Næste møde   

Næste møde i GERDA brugergruppen: 7. november. 2012 kl. 13-15.

Faglig følgegruppemøde 19. april 2012 - bemærk ny dato. 

GERDA - Brugermøde