Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - Referat

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Tid:

Torsdag d. 19. april 2012

Sted:    

Geologisk Institut, Aarhus Universitet. C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C

Deltagere:

Tom Hagensen (TFH), NST Nord 
Solvej Trautner (ST), SkyTEM Surveys 
Søren Wedel Nielsen (SW), Cowi
Niels-Peter Jensen (NPJ), I-GIS
Ulrich Jacobsen (UTJ), Orbicon
Peter Møller Duch (PMD), Alectia
Esben Auken (EA), Aarhus Universitet 
Casper Kirkegaard (CK), Aarhus Universitet 
Martin Hansen (MH), GEUS
Ingelise Møller Balling (ILM), GEUS
Anders Vest Christiansen (AVC, referent), GEUS 
 

Dagsorden:

1. Status for årets opgaver på driftsprojektet
2. Status for GERDA-delen af MRS-projektet
3. Håndtering af teststedmodeller i GERDA for TEM og luftbåret EM (med vedhæftet bilag)
4. Status for implementering og brug af Model Editions
5. Diskussion og prioritering af resten af årets opgaver og næste års opgaver
6. Evt.
7. Næste møde  

Næste møde:

GERDA-faglig følgegruppe 17. april 2013.
(Desuden GERDA-brugermøde den 7. november 2012.)


MH: Navnerunde. MH fortalte kort om hvordan han overtog GERDA-projektledelsen fra Michael Pedersen i forbindelse med en opdeling af Database- og Gisgruppen på GEUS. MH har igennem flere år været projektleder på de fleste store databaser i GEUS, baggrund som geolog(med noget geofysik). 

Ad. 1. Status for året opgaver på driftsprojektet

MH gennemgik status: 

 • Model editions
 • Stigende mængde driftsopgaver (=> mindre udvikling)
 • Udtræk og indlæsningsproblemer
 • Stigende datamængder giver problemer
 • Mange indberetninger overholder ikke format. Kombineret med dårlige fejlbeskeder.
 • Etablering af test-database, for at gøre test-proceduren mere enkel og undgå test-data i den store database.
 • Ind-og udlæsning omskrevet fra Delphi til JAVA i forbindelse med salg af en GERDA DB til Thailand.

MH demonstrerede den ny interface på hjemmesiden inklusiv import/eksport til PCGERDA, samt mange nye web-funktionaliteter. Herunder en udvidet log-besked når udtrækket sættes i gang, og e-mail service hvor jobbet kan sættes i gang igen. Der vil komme et link til de nye sider på forsiden af GERDAs hjemmeside, så man kan bruge de nye import/eksport funktionaliteter inden hele hjemmesiden lægges om.

TFH spurgte til EPSG implementeringen. Dette er ikke ude endnu, men kommer samtidig med at MRS implementeres i GERDA. Det vil både være muligt at bruge EPSG og de gamle koder for Utmzone og Datum (WGS84, ED50). Der vil blive lavet en omregning med EPSG-koder og Utmzone og datum, så koordinat-information ligger i begge koordinat-beskrivelsesformater. Hvis begge sæt af felter udfyldes laves der tjek ved indberetning, om hvorvidt disse felter beskriver den samme koordinattransformation.

2. Status for GERDA-delen af MRS-projektet.

TFH gennemgik kort status for MRS. Økonomien er presset pga. en oprindelig fastpris-aftale. For at løse opgaven har man lagt sig fast på software og udstyr – i begge tilfælde fra det franske firma IRIS. Database-delen er på vej ud i høring, og TFH understreger, at det der kommer ud er det der kunne lade sig gøre inden for rammen.

GERDA-delen: siden diskussionen ved sidste års faglig følgegruppemøde vedrørende en MRSODVLayer-tabel, er det forsøgt at gøre strukturen mere fleksibel. Der bliver ikke en særlig ODVLayer-tabel for MRS. ODVLayer-tabellen er ikke blevet udvidet. Der kommer en dynamisk ODVLayerParam-tabel som gør strukturen mere fleksibel i forhold til også at kunne dække andre datatyper. Der skal noget validering på ved indlæsningen, når tabellen er mere fleksibel, sådan at alle parametre er til stede for alle lag.

EA har konstateret at det ikke er muligt at opbevare hele tidsserier sammen med data-punkterne i ODVFwRes-tabellen. Der indgår pt. tidsserier i forwardresponset for IP og evt. MRS (afhængig af inversionsprocedure). EA og ILM vil se på en løsning. PMD: Problemet kan måske løses ved et ”blob”-felt. Den endelige løsning forventes at kunne sendes i høring sammen med MRS-høringen.

MRS-GERDA kommer i høring inden sommerferien. Forhåbentlig kan kommenteringen også overstås inden sommerferien.

3. Håndtering af teststedmodeller i GERDA for TEM og luftbåret EM (med vedhæftet bilag)

ILM gennemgik håndteringen af teststedsmodeller for TEM i GERDA. Det er nødvendigt at vide hvilken teststedsmodel de modeller, man kigger på, er kalibreret op imod. Pt. findes to test-stedsmodeller fra Lyngby (Aarhus), og der arbejdes på at oprette et helt nyt teststed i Aarhus-området.

Både data og modeller skal mærkes, så de kan skilles ad. NST, GFS og GEUS har kortlagt hvor mange kortlægninger, der er berørt af ændringer af teststedsmodellen. Nogle er allerede indberettet til GERDA. Det er ikke alle kortlægninger, hvor der er målt med SkyTEM med meget tidlige tider, der reprocesseres/retolkes, så der kalibreres op mod den reviderede testtestmodel. Det er derfor vigtigt at man i GERDA kan se hvilken teststedsmodel, der er brugt.

Der må kun ligge eet datasæt i GERDA fra kortlægninger, hvor der er sket en re-processering/retolkning af data og modeller. Hvis der kommer flere datasæt for samme kortlægning, vil det vanskeliggøre brugen af GERDA fremover.

Et forslag for en procedure for indberetning af data/modeller, hvor data reprocesseres/retolkes blev gennemgået:

 1. Hvis data og modeller er indberettet med oprindelig teststedsmodel: Data og modeller slettes. Rådata, data med nyt tidsskift mv. og nye modeller indlæses. Hvis rapport i Rapportdatabasen: kommentar om data/modeller er slettet i GERDA og at reprocessering/retolkning er dokumenteret i ny rapport/notat.
 2. Hvis data (uden modeller) er indberettet med oprindelig teststedsmodel: Data slettes. Rådata, data med nyt tidsskift mv. og nye modeller indlæses. Hvis rapport i Rapportdatabasen: kommentar om data er slettet i GERDA og at reprocessering er dokumenteret i ny rapport/notat.
 3. Hvis data og modeller ikke er indberettet til GERDA: Der indberettes kun data og modeller, som relaterer sig til ny teststedsmodel.

Der er 3-5 projekter, hvor der er indberettet både data og modeller, som er i gang med at blive reprocesseret/retolket og ca. det samme antal, hvor der kun er indberettet data. SW anførte, at han ikke brød sig om, at der bliver slettet data i GERDA. ILM/TFH anførte, at det ikke er data/modeller, der er blevet brugt til noget og at det er NST (rekvirenten af data) som får udført denne reprocessering/retolkning. Der er ikke grundlag for at denne sag kommer til at danne præcedens i GERDA mht. sletning af data.

Der foreslås en mærkning både af datasæt og modeller.

Modeller mærkes ved at udvide Model Edition Identen med et led for referencemodel, således at teststedsmodellen fremgår (refmodeldk01 for Lyngby oprindelig model, refmodeldk02 for Lyngby revideret model, refmodeldk03 for nyt sted, refmodelnone for alle ikke TEM data). Leddet indsættes mellem datatype og modelsubtype, så man får tekststrengen projektident.datatype/temsubtype.referencemodel.modelsubtype.modelparameterisation.prior-info.name.

Eks: dk.mim.ode.grundvand-faaborg-skytem.skytem2.refmodeldk02.1dsci.smooth.noprior.19layers_primary

Datasæt mærkes ved at bruge det eksisterende felt dataset.reference, der ikke var brugt rigtigt i noget særligt omfang. Feltet kan bruges til at lagre contractors eget profilnummer for datasættet, jf. feltbeskrivelsen i GERDA: ”The contractors own profile number if this does not fit as part of the external identification”. Det er for mindre end 5 % af alle datasæt at denne information er lagt ind i GERDA. En ny beskrivelse af feltet er: “For TEM and airborne EM the reference is a test site model. For other datatypes other kind of relevant reference material.”

SW anførte at han ikke brød sig om at ændre i ModelEditionIdenter, der kan bruges til at definere datasæt. EA anførte at ModelEditionIdenten strengt taget er overflødig, men er god at orientere sig ud fra og kan nemt smides på skærmen for komprimeret information. SW anførte at det er nemt at genere fejl i model edition identen, når man ikke bruger Workbench til generering af upload databaser. GEUS vil implementere en validering ved indlæsningen og der køres videre med det stillede forslag. For at gøre det mere klart at ”.” bruges som adskillelse mellem led af forskellig betydning, blev det besluttet at der indføres ”_”, hvor der kombineres flere typer i samme ident (f.eks. ...skytem2_dc.refmodeldk02.1dsci....)

PMD: På datasæt-siden mangler en kodeliste. Det betyder, at feltet skal tømmes for de 5% af datasættene hvor der står noget. Dette accepteres som konsekvens hvis der ikke er noget brugbar information i forvejen.

Mærkning køres manuelt af GEUS indtil det kører automatisk fra f.eks. WB. Følgende procedure vil blive fulgt:

 1. Alle eksisterende dataset og modeller, som ligger i GERDA opdateres med oprindelig referencemodel (refmodeldk01 for TEM og refmodeldknone for andre datatyper) ved at køre et skript i GERDA af GEUS databaseperson.
 2. Dataset og modeller, som allerede er indlæst i GERDA med ny reference model (refmodeldk02), rettes manuelt i GERDA af GEUS databaseperson.
 3. Mærkningen implementeres i Aarhus Workbench og vil fremover ske automatisk.
 4. I perioden indtil mærkningen kommer til at ske automatisk overvåges GERDA og mærkning laves manuelt i GERDA af GEUS.

4. Status for implementering og brug af Model Editions.

ILM gennemgik status for ModelEditions. Først startede hun med at nævne, hvor man kan finde information om dokumentation:
Dokumentation findes på GERDAs hjemmeside mht. nomenklatur: ( http://www.geus.dk/gerda/modeleditions-dk.htm)

Dokumentation for hvorledes data og modeller klargøres til upload findes på Geofysiksamarbejdets hjemmeside:
http://www.hgg.geo.au.dk/rapporter/GERDA_upload_Workbench.pdf.

Der opstår stadig nye fejl (ILM har rapporteret bugs vedr. paces/tem importeren). Det ser ud til at der stadig er fejlhåndtering ved indberetningen. Følgende problemer er observeret:

 • Model edition ident har fejl i modelsubtype-leddet – hedder 1d-vertical i stedet for 1d eller 1dlci
 • MoEdition.Modelsubtype-feltet udfyldes med forkert modelsubtype 
 • Model edition identer med ”test” i stedet for ”projekt-ident” i projekt-ident-leddet 
 • Der er nogen, som kalder en model edition primary samtidig med, at den er ”prior”
 • Ved samme antal lag i alle modeller, starter name-leddet ikke med antal lag

Ved samme antal lag skal name-leddet stadig starte med antal lag. Det har været fjernet fra Workbenchen.

5. Diskussion og prioritering af resten af året opgaver og næste års opgaver

MH viste hvilke opgaver, der er på listen fra sidste år.

EPSG vil blive oprettet sammen med implementeringen af MRS.

Arbejdet med forbedring af ind- og udlæsning er i gang (så der forhåbentlig bliver mindre supportbelastning dertil).

Herudover i prioriteret rækkefølge (der udføres i det omfang der er tid på driftprojektet):

 • DOI, Depth of investigation, på eksisterende data i GERDA – beregning og indlæsning
 • Filtrerede udtræk fra kort.
 • Tjek af identer under indlæsning
 • Tjek af koordinater: Der tjekkes om de ligger i et kortudsnit svarende til det danske område (pga. anvendelse af KMSTrans kan der kun lagres data i det danske område).
 • Logtypelisten udvides med en beskrivelse af logtypen
 • UTM-koordinater på logs i PCGerda
 • Det laves så seismik meta-data kan indlæses fra fil (i stedet for indtastning) ved upload.

MH gennemgik kort andre opgaver der kan smitte af på GERDA. Der vil komme en gennemgang af hjemmesiderne for Jupiter, Modeldatabasen, Rapportdatabasen og GERDA. Der vil blive lagt nøgleord på rapporter i Rapportdatabasen og lavet en forbedret kortsøgning efter rapporter. Der vil blive oprettet links frem og tilbage mellem de forskellige databaser.

Ad. 6. Evt.

MH (foranlediget af spørgsmål fra PMD): Der kan indberettes logs dagen efter en boring har fået et DGU-nummer.

EA +CK: Der er stadig mangelfulde definitioner på forskellige felter i databasen. Der SKAL sendes fejlrapport til GEUS (gerda@geus.dk) når man finder mangelfuld dokumentation.

UTJ: Ønske om eftermiddagsmøde omkring upload til GERDA. Mandag 21.05 kl. 13.00 C.F.Møllers Alle 4, bygn. 1120. (senere flyttet til 29.05 kl. 14.00)

Ad. 7. Næste møde:

GERDA-faglig følgegruppe 17. april 2013.
(Desuden GERDA-brugermøde den 7. november 2012.)

GERDA - Referat