Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - faglig følgegruppe - referat april 2011

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Torsdag den 28. april 2011

Sted:

Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C.

Deltagere:

Anna Maria Nielsen, NST Nord
Tom Hagensen (TFH), NST Nord
Mette Ryom (MR), Rambøll)
Søren Wedel Nielsen (SW), Cowi
Niels-Peter Jensen (NPJ), I-GIS
Ulrich Jacobsen, Orbicon
Peter Møller Duch (PMD), Alectia
Esben Auken (EA), Aarhus Universitet
Ingelise Møller Balling (ILM), GEUS
Anders Vest Christiansen (referent), GEUS
 

Dagsorden:

1. Status for årets opgaver på driftsprojektet
2. Status for projektet "Optimering af seismikindberetning" og seismik indberettet til GERDA 
3. Status for GERDA-delen af MRS-projektet
4. Status for implementering og brug af Model Editions 
5. Diskussion og prioritering af resten af årets opgaver og næste års opgaver
6. Evt.
7. Næste møde  

Næste møde:

GERDA-faglig følgegruppe 18. april 2012.
(Desuden GERDA-brugermøde den 9. november 2011.)


Ad. 1. Status for året opgaver på driftsprojektet

Martin Hansen er ny projektleder på GERDA-projektet.

ILM gennemgik status vha powerpoint præsentation.

Model Editions har taget størstedelen af 2010s ressourcer og kom i drift i januar i år. Herunder mangler ny hjemmeside for kortvisning/søgning endnu at blive lavet færdig.

EA kommentar: MoEditionSet indeholder fremover alle settings der i Workbenchen definerer et inversions-setup (før lå dette kun i Workbench Workspacet).

ILM: GERDA er fuldt opdateret med ModelEditions også for MEP/PACES/TEM (her mangler Workbenchen nogle implementeringer, så disse datatyper igen kan indberettes til GERDA via Workbenchen).

Alle eksisterende modeller har fået tildelt en model edition af GERDA, og har fået en note (i MoEdition.Note) om at model edition er oprettet af GERDA. Projekter, hvor der både ligger fålags- og mangelagsmodeller er disse skilt ad på hver sin edition. Tilsvarende er sket, hvor der er flere fålagsmodeller for samme datasæt, her er disse adskilt i model editions på antallet af lag. Mht. projekter der er dobbelt indberettet med samme datasæt i flere projekter for at adskille fålags og mangelagsmodeller, er rådgiverne blevet bedt om at indberette igen for at koble dem rigtigt sammen på samme projekt.

Der findes stadig identer med Æ,Ø,Å – dette bør ikke forekomme, og det fremgår også af vejledningen for nomenklatur på hjemmesiden.

MR: Hvad sker der, hvis der ikke trykkes ”kun modelindberetning” på upload-siden, når der indberettes modeller? Det skal sikres at datastrukturen ikke smadres i dette tilfælde. For at sikre korrekt match på dataset-identen, når der lægges modeller til et dataset, kan man med fordel downloade en database med data fra dataset tabel ('Medtag data i data-set tabel ' ved download af tom database) ,som der herefter peges på.

Der er stadig ønske om, at mail med udtræksparametre bliver udspecificeret, så den kan ”forstås” af almindelige mennesker. Herunder filnavnet og søgekriterierne, der genererede jobbet. Herved kan flere bestillinger skelnes fra hinanden. Der var også et ønske om, at man kan lave et tekst til emnefeltet i emailen, så man kan skeldne flere bestillinger fra hinanden uden at åbne mailen.

Ad. 2. Status for projektet "Optimering af seismikindberetning" og seismik indberettet til GERDA 

ILM genemgik status vha.  power point præsentation.

Der henvises til brugemanualen for seismikindberetning og ”Kravspecifikation for reflektionsseismiske data optaget i forbindelse med hydrogeologiske undersøgelser” på hjemmesiden for en oversigt over hvad man kan/bør lægge ind ved indberetningen.
Indberetningssiden for rådata er endnu ikke helt færdigtestet, men følger standarder besluttet tidligere og disse kan ses i ”Vejledning til kravspecifikationerne for reflektionsseismiske data optaget i forbindelse med hydrogeologiske undersøgelser”

PCGerda Format er lavet uden at høre følgegruppen, men følger GERDA strukturen.

Download-siden er defineret internt i GEUS med deltagelse af erfarne GeoScene3D modellører. Gode ideer modtages gerne.

HUSK at tilknytte instrumenter til den seismiske linje under indberetningen . ILM tager kontakt til rådgivere på eksisterende projekter, der mangler instrumenter. To projekter er indberettet med forkerte koordinater – husk at tjekke dette når data vises (ikke vises!) på kortet under indberetningen.

SW: Ønske om at indtaste alle meta-data på én gang, så det ikke skal gøres for alle projekter. Evt via en tekst-fil der hedder noget bestemt og ligger i zip-folderen. Herfra læses meta-data og felterne for-udfyldes, så data indberetteren kun skal tjekke at felterne er udfyldt rigtigt.

Rådata for gamle projekter (før EU-rammen) kommer IKKE automatisk i GERDA, så der skal gøres en indsats hvis disse data skal reddes og lægges i GERDA. Rådata forefindes ved Cowi, Rambøll og Aarhus Universitet.

Ad. 3. Status for GERDA-delen af MRS-projektet

MR orienterede om status. GERDA-strukturen er næsten på plads. Der forsøges at finde en balancegang, hvor man ikke laver den store forkromede løsning, men en løsning der dog tilfredsstiller alle krav, og sådan at det senere kan udvides.

EA: opfordrer til at sende strukturen i høring så tidligt som muligt, sådan at det ikke er for færdigt, og eventuelle ændringer kan laves uden at starte forfra.

MR: det er forsøgt at lave en så generel struktur som muligt, men med udgangspunkt i det udstyr der bruges pt.

EA foreslår, at man anvender den eksisterende tabel i 1D-modelstrukturen for lag-parametre og anvender de dynamiske felter (i ODVLaSet-tabellen) til at udvide med de specifikke parametre for MRS (W, T2*,...). Dette fordi tykkelse, resitivitet også er parametre, der definerer data-værdierne.

MRS oplægget er at lave en ny tabel på lagniveau for MRS og ellers bruge den eksisterende 1D-modelstruktur.

ILM: GERDAs filosofi har været, at alle primære parametre kører i faste felter. 

PMD: Dette har også altid været en hindring, og har tidligere været diskuteret. Lag-tabellen for 1D-modeller burde have været dynamisk fra starten...

SW: vi bør undgå at gøre GERDA større end den allerede er...

PMD, EA: Softwaren er nemmere at opdatere med de dynamiske strukturer.

NPJ: Fra GeoScene3Ds synspunkt er det mindre væsentligt om det er dynamisk eller ej, da GeoScene3D "kun" skal læse.

EA, PMD: Der kan sættes views op så de dynamiske parametre stadig vises som ”primære” parametre i en tabel.

Efterfølgende har ILM, Martin Hansen og Mikael Pedersen vendt sagen og er kommet frem til GEUS' anbefaling mht. brug af dynamisk tabel til lagring af de MRS oplysninger, der ikke er plads til i ODVLayer. Argumenter og anbefaling er:

Der er ikke ressourcer i projektet til at ændre den måde eksisterende data gemmes i GERDA. De felter fra ”MRSODVLayer” der ikke er plads til ODVLayer kan principielt set godt lagres i ODVLaSet eller i tabel som extendes til ODVLayer.

Lagring i ODVLaSet har følgende fordele:
1. at der ikke vil skulle indføres en ny tabel og
2. det vil gøre fremtidige udvidelser lettere

Ulemper er (efter betydning)
1. der ikke vil kunne være database contraints på de felter der lagres i ODVLaSet (er der f.eks. nogle af de felter der i ”MRSODVLayer” tabellen der skal være not null, vil dette ikke kunne sikres via constraints),
2. data vil lagres på forskellig måde afhængigt af datatypen (dette vil der kunne rettes op på via en senere omlægning af de eksisterende data i ODVLayer),
3. der vil være en del overhead, hvad plads angår, da hvert felt, der ikke er plads til i ODVLayer, vil fylde 9 felter i ODVLaSet,
4. dokumentationen for OVDLaSet ser anderledes ud, så primære MRS-specifikke felter ikke kan ses på samme niveau i GERDA feltbeskrivelserne, som andre GERDA felter.

Lagring i en tabel, som er extendet til ODVLayer har følgende fordele:
1. der kan være constraints på MRS Layer data (dette vil stadig kræve at det eksisterende null constraint på RHo fjernes) og
2. det er mere gennemskueligt for almindelige brugere af GERDA og dokumentation på GERDA hjemmeside kan vises på samme vis som for andre data/modeller.

Ulemperne er:
1. der skal oprettes en ny tabel.

Vores (GEUS) anbefaling er, at vi IKKE opretter en MRSODVLayer-tabel, men lagrer de data fra MRS, der ikke kan være i ODVLayer-tabellen i en extension til OVDLayer. På sigt bør de eksisterende data lagres på samme måde og nye modelparametre kan få nye extensions. At bruge ODVLayer til MRS data vil kræve at not null constraint på RHo fjernes.

Begge fremgangsmåder vil efterlade et oprydningsarbejde i datamodellen (overføre ikke generelle data fra ODVLayer til en anden extension til ODVLayer med RHo specifikke data).


Ad. 4. Status for implementering og brug af Model Editions. 

ILM gennemgik status vha  power point præsentation.

Hjemmesiden ændres IKKE før GEUS har besluttet sig for et nyt design og layout.
Dokumentation for opbygning af identer findes på hjemmesiden. Der kommer en ekstra sætning omkring brugen af den sidste del af identen – Den skal være sigende for modellen.

Der er et problem med nogle identer der hedder ”test” i det første led af identen, som skal indelholde projektets ident. ILM giver besked til EA/GFS om de konkrete projekter. Dette skal der følges op på.

Navngivningen SKAL overvejes, så den indeholder reel information. Eksempler på gode navne bør fremgå af vejledningerne både på GERDAs og GFS' hjemmesider.

Den nye kortsøgning er næsten færdig. Den alfanumeriske side nedlægges, når den nye kortside kommer i drift.

TFH: Polygon-udsøgning – er det optimeret så man ikke skal gøre det så hurtigt inden polygon-toolet ”løber tør”. ILM kan ikke svare, men siger, at det bliver muligt at indtaste et polygon med koordinater, som laver en ny afgrænsning af udsøgningen på den nye kortsøgning.

Der skal tjekkes op på, om links til kortsiden, især fra GEUS hovedhjemmesiden, linker forkert.

Ad. 5. Diskussion og prioritering af resten af årets opgaver og næste års opgaver

ILM viste  power point præsentation

Modelfiltrering og almindelig drift tager det meste af årets budget.
EPSG-koder skal laves.

Følgegruppen har herudover foreslået (foreslået prioritering, afhængig af ressourcebehov.):

1) Koordinater på logs i PCGerda.

2) Der er stadig ønske om, at mail med udtræksparametre bliver udspecificeret så den kan ”forstås” af almindelige mennesker. Herunder filnavnet og søgekriterierne, der genererede jobbet. Herved kan flere bestillinger skelnes fra hinanden. Se evt. tidligere referat

3) SW: Seismik - Ønske om at indtaste alle meta-data på én gang, så det ikke skal gøres for alle projekter. Evt via en tekst-fil der hedder noget bestemt og ligger i zip-folderen. Herfra læses meta-data og felterne for-udfyldes.

4) Ekstra tjek på indberetning. UTM kordinater, identer, ... Forslag til ”uheldigheder” der burde have været tjekket modtages gerne.

I øvrigt:
TFH: MRS kommer ind i driftsprojektet senere på året, når det er sat i drift.

SW: Nogle udtræk tager meget lang tid at få ned og nogle kommer slet ikke frem. SW vil gerne vide, om det er et velkendt problem og ønskede, at det kunne fremgå på hjemmesiden, hvis der er perioder med særlig dårlig performance.

ILM har erfaring med, at man ikke skal bestille to store udtræk umiddelbart efter hinanden; det har systemet svært ved at håndtere.

NPJ foreslog, at man kunne lave en side, hvor man kunne se udtræksstatus og se køen af alle bestilte udtræk.

ILM vil tage forslagene mht. download med og nævnte at der ikke vil ske ændringer i den nuværende downloadfunktion, da vi (GEUS) har besluttet trinvist at omskrive upload- og downloadprogrammet. Der startes med PCGerda upload, som der pt. arbejdes på og i samme proces er problemet med upload af store seismikfiler løst.

Ad. 6. Evt.

Ingenting.

Ad. 7. Næste møde:

18. april 2012

GERDA - faglig følgegruppe - referat april 2011