Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - faglig følgegruppe - referat maj 2009

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Onsdag den 27. maj 2009

Sted:

Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C.

Deltagere:

Frank Andreasen (FRAND), MC NYK; Tom Feldberg Hagensen (TOFHA) og Lærke Therese Andersen (LATAN), MC AAR; Steen Thomsen (STSTH), MC RIB; Peter Møller Duch (PMD), Alectia; Ulrich Tue Jacobsen (UTJ), Carl Bro; Mette Ryom (MR), Rambøll; Joakim Hollenberg Vestergaard (JOA), Orbicon; Esben Auken (EA) og Egon Nørmark (EN), Aarhus Universitet; Bjarni Pjetursson (BPJ), Charlotte Toftemann Thomsen (CTT), Mikael Pedersen (MP), Anders Vest Christiansen (AVC) og Verner H. Søndergaard (VHS), GEUS

Dagsorden:

1. Status for årets opgaver, herunder serveromlægning.

2. Status for seismikindberetningen.

3. Status for MRS-arbejdsgruppen.

4. Evt.

5. Næste møde.

Næste møde:

GERDA-faglig følgegruppe 21. april 2010.
(Desuden GERDA-brugergruppemøde den 11. november 2009.)


Velkomst ved VHS til et fint fremmøde med 15 deltagere, der repræsenterede konsulentfirmaer, miljøcentre, Aarhus Universitet og GEUS.

Ad. 1.

MP fortsatte under dette punkt med at give en overordnet status på GERDA-området. Der var oprindelig lagt op til aftaler med de 7 miljøcentre/By-og Landskabsstyrelsen om 3 GERDA-projekter i 2009:

 • Drift og små udviklingsopgaver
 • Omlægning af server og Web-kort
 • Udvikling, specielt på seismik-området

Kun de to førstnævnte blev bevilget. Det hidtil udførte arbejde i 2009 vedrørende den geofysiske database GERDA skal således ses på baggrund af indholdet i disse to aftaler.

De enkelte punkter under status fremgår i øvrigt af MP's slides, som vedlægges referatet/kan ses på GERDA-hjemmesiden.

Igangværende opgaver frem til sommerferien under GERDA-2009-driftsaftalen er bl.a.

 • stabilisering af systemet
 • generelle forberedelser til serveromlægning
 • forberedelse af koordinatomregningsrutiner færdiggøres
 • ny hjemmeside i luften
 • fejlrettelser i seismik-indberetningsinterface

Nogle af flaskehalsproblemerne i forbindelse med store dataudtræk fra GERDA hænger sammen med at der ”on the fly” foretages omregning mellem forskellige koordinatsystemer, eks. fra utm-ed50 til utm-euref89. Her vil der fremover forlods blive foretaget en omregning, som ligger klar til brug ifm. udtræk.

En ny hjemmeside står over for at gå i luften. Dataudtræk baseret på grafisk udvælgelse er blevet helt lagt om, og BPJ demonstrerede ved direkte opkobling via internettet nogle af mulighederne i den nye GERDA-korttjeneste. Det så meget lovende ud!

Interesserede kan allerede nu gå ind på adressen http://geuskort.geus.dk og afprøve en række af de nye kort-faciliteter. Bl.a. kan man nu få vist oversigten over geofysikdata i GERDA på enten et geografisk eller et geologisk baggrundskort.

Man er velkommen til at sende kommentarer og forslag til BPJ. En enkelt kommentar allerede på mødet var, at der skal oprettes signatur for visning på kortet af seismiske linier. Dette er blevet aktuelt nu, da seismik kan indberettes (se næste pkt.)

Opgaver efter sommerferien under GERDA-2009-driftsaftalen omfatter bl.a. :

 • Grafik på hjemmesiden
 • Alternative modeller i GERDA (historik)
 • Vejledningen opdateres
 • Kobling til rapportdatabasen
 • Andet

Status vedr. 2009-aftale om omlægning af server og Web-kort:

 • Ny arkitektur er udarbejdet
 • Plan for overflytning er udarbejdet
 • Varsling: omlægning af GERDA finder sted i tidsrummet 17/8 – 4/92009 (læsning og udtræk vil være mulig, indlæsning ikke mulig!) – varsling annonceres på GERDA-hjemmesiden

Ad. 2.

LATAN og CTT havde sammen arbejdet ihærdigt på at få de første seismikprofiler lagt i GERDA. De sidste små rettighedsrelaterede problemer er nu ryddet af vejen, og de første linier lagt ind! LATAN syntes, at det havde fungeret godt. EN havde også lagt et enkelt testprofil ind. CTT opfordrede til flere tests og mere indberetning.

Det skal checkes, om man kan slette indlagte testprofiler mv. via hjemmesiden.

GERDA-udviklingsprojekt 2009, som bl.a. handlede om at smidiggøre indberetning af projekter med mange seismiske linier og om at kunne lægge rådata ind, blev som tidligere nævnt ikke vedtaget. Dermed kan der være risiko for at ikke meget seismik bliver lagt i GERDA, fordi den sidste udvikling mangler. Dette diskuteredes og på baggrund heraf blev der nedsat en lille arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til et meget konkret projekt om at få denne sidste og væsentlige del af det seismiske indberetningsmodul gjort færdig.

Oplægget skal bestå af en kort og præcis begrundelse for projektet, beskrivelse af hvad der skal laves samt et konkret bud på arbejdsomfang, tidsramme og budget.

Arbejdsgruppen består af LATAN (tovholder), EN, Thomas Vangkilde (GEUS), MP og evt. Uffe Nielsen (Rambøll -MR forhører sig) – af hensyn til det videre forløb skal arbejdsgruppen gerne i gang i juni! Det er hensigten at fremlægge forslaget for Styregruppen for grundvandskortlægning så hurtigt som muligt. Det blev fremhævet hvor vigtigt det er at holde princippet om at GERDA også skal indeholde rådata i hævd af hensyn til fremtidig udnyttelse. Der findes omkring 1400 linjekm seismik, så det vil betyde meget at få alle disse informationer lagt i GERDA.

Ad. 3.

TOFHA redegjorde for igangværende udarbejdelse af projektforslag til forelæggelse for styregruppen for grundvandskortlægning vedrørende udarbejdelse af kravspecifikationer for MRS-målinger, samt indberetningsmulighed af MRS til GERDA.

Projektbeskrivelsen forventes færdig inden sommerferien.

EA understregede, at ved beskrivelse af MRS-strukturen i GERDA bør mulighederne, så vidt muligt, holdes åbne for udvidelse af strukturen, så parametre og data fra eventuelle forskellige fremtidige MRS-instrumenter vil kunne rummes. Dette arbejde vil GFS/EA gerne inddrages i, når processen kommer så langt.

MR understrede, at fokus på ukendte fremtidige MRS-formater ikke må bremse eller forsinke projektet med at kunne indberette de eksisterende MRS-formater. Belært af at GERDA-udviklingsprojekt 2009, vedrørende seismik, ikke blev vedtaget, må tidshorisonten for MRS-indberetning i projektbeskrivelsen ikke være for lang. Der vil blive forsøgt holdt fokus på mulighederne for udvidelse af MRS-strukturen til fremtidige formater så vidt dette er muligt. MP vil gerne orienteres om projektbeskrivelsen, da han inddrages heri. Det er målet, at MRS-data skal kunne indrapporteres til GERDA inden udgangen af 2010.

Ad. 4. Evt.

– der blev ved mødets start foreslået flere særskilte punkter af PMD og EA, og der vil blive refereret kort vedr. disse punkter herunder:

 • A. Identifikation på dataudtræk fra GERDA , så man -længe efter at man har glemt det! -kan se hvad udtrækskriterierne har været og hvem der har foretaget udtrækket etc. – kort sagt en ordentlig varedeklaration på et dataudtræk (tidligere foreslået af bl.a. TOFHA). Forslag på mødet: Tabel med to kolonner oprettes (key/value). Denne skal indeholde som minimum skemaversion, dato, udtrækker og where-clause. MP laver udkast og sender til høring hos PMD og EA med cc til TOFHA.
 • B . Modelsettings i GERDA mangler. Mange data i ODVPoSet kan med fordel flyttes op på model-niveau. MP undersøger, hvad der er lavet i forvejen. Det er muligvis mest hensigtsmæssigt at knytte til MEdition.
 • C. Historiske data /alternative modeller – dette pkt. har flere gange tidligere været taget op. MP indkalder en lille arbejdsgruppe (PMD, EA, CTT, MP og VHS) til møde herom på GEUS i Kbh. i efteråret (25/92009, kl. 10 -16) – indkaldelse er udsendt. Mødet skal også omhandle indberetning af SCI-tolkede data.
 • Procedure for ændringer i GERDA – PMD efterspurgte procedure for ændringer i GERDA-strukturen – hvem høres vedr. sådanne ændringer? MP og VHS kommer med et udkast. Procedurebeskrivelsen lægges sidenhen på hjemmesiden.
 • PCGERDA versionsnummer - oprettes og side med ændringshistorik etableres på hjemmesiden.
 • EPSG- kode-felt foreslås etableret. Ved samme lejlighed flyttes datum og utm-zone op på datasætniveau. I en overgangsfase kan de gamle felter bevares. Dette skal i generel høring!
 • Tabel til indtrængningsdybder – efterspurgtes af EA. EA fremsender regneark med feltdefinitioner.

Ad. 5.

Næste møde: GERDA-faglig følgegruppemøde 21. april 2010.

GERDA - faglig følgegruppe - referat maj 2009