Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Salgs- og leveringsbetingelser for digitale miljøgeologiske kort

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 
Disse betingelser gælder for GEUS' salg af digitale kort og data, når der i aftale, ordrebekræftelse eller ordreformular er henvist til dem, og de er udleveret til kunden.

Disse betingelser gælder for GEUS' salg af digitale kort og data, når der i aftale, ordrebekræftelse eller ordreformular er henvist til dem, og de er udleveret til Kunden.

Salgs- og leveringsbetingelserne kan fraviges ved aftale, såfremt dette udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale eller ordrebekræftelse mellem GEUS og Kunden.

1. Dataleverancen
En Dataleverance defineres som et udtræk af en mellem parterne nærmere aftalt del af data fra en af GEUS' databaser. Dataleverancen består af digitale data, som er bearbejdet af GEUS i form af systematisering, kvalitetssikring, tolkning, digitalisering og/eller anden bearbejdning af data, herunder kortproduktion. Grunddata kan være produceret/indsamlet af GEUS eller helt eller delvis af andre end GEUS.

Den nærmere beskrivelse af Dataleverancen fremgår af parternes aftale, ordrebekræftelsen eller ordreformularen, herunder eventuelle oplysninger om nøjagtighed, anvendelse m.v. Dataleverancens form og medie er ligeledes fastsat i parternes aftale, ordrebekræftelsen eller ordreformularen.

2. Pris
Prisen for Dataleverancen fastsættes i henhold til GEUS' til enhver tid gældende prislister eller prisfastsættelsesprincipper afhængig af, om der er tale om standardprodukter eller specialprodukter.

Alle priser er eksklusive moms.

Alle priser er i Danske Kroner, med mindre andet udtrykkeligt fremgår.

3. Leveringstid og -sted
Med mindre andet er aftalt, leveres Dataleverancen senest 4 uger efter datoen for parternes aftale.

Levering sker for GEUS' risiko til Kundens adresse som angivet i aftale, ordrebekræftelse eller ordreformular. GEUS afholder forsendelsesomkostningerne, såfremt Dataleverancen sendes pr. almindelig post eller elektronisk post. Forsendelsesomkostninger herudover betales af Kunden og tillægges på fakturaen.

Emballering sker for GEUS' regning med mindre det udtrykkeligt er aftalt, at dette ikke er inkluderet i prisen.

4. Betalingsbetingelser
Betaling sker i henhold til faktura. Betalingsbetingelserne er netto kontant 30 dage. Betaling skal ske i Danske Kroner med mindre andet er aftalt. Betaling skal i øvrigt ske i følge instrukserne på fakturaen.

GEUS er berettiget til at beregne renter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

5. Rettigheder

5.1 Ejendoms- og ophavsrettigheder
GEUS overdrager alene ejendomsretten til det leverede eksemplar af Dataleverancen til Kunden og således ingen ejendoms-, ophavs- eller øvrige rettigheder, hverken til de data , som ligger til grund for Dataleverancen, den form, data leveres i, fx. kort, eller selve databasen, som Dataleverancen er et uddrag af.

GEUS indestår overfor Kunden for, at GEUS er berettiget til at disponere over Dataleverancen i overensstemmelse med parternes aftale, og at GEUS ikke krænker trediemands eventuelle rettigheder til hele eller dele af Dataleverancen.

Parternes rettigheder i henhold til disse betingelser omfatter såvel den digitale form som enhver anden form.

5.2 Kundens rettigheder
Kunden har ret til at anvende Dataleverancen til eget brug , herunder ret til at bearbejde Dataleverancen, ret til at foretage datafangst i Dataleverancen samt ret til at kopiere Dataleverancen i et begrænset antal eksemplarer til eget brug.

Kunden har ret til at fremstille og videregive produkter , hvori Dataleverancen indgår i bearbejdet form , med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Undtaget herfra er digitale kort ; såfremt Dataleverancen er et digitalt kort, har Kunden ikke ret til fremstilling og videregivelse af nye kort, baseret helt eller delvis på Dataleverancen, udover til eget brug.

Kundens rettigheder til Dataleverancen kan udnyttes af personer ansat hos Kunden og dennes datterselskaber. Kunden er endvidere berettiget til at stille Dataleverancen til rådighed for entreprenører, konsulenter og lignende til brug for udførelse af arbejder for Kunden. Dataleverancen kan i disse tilfælde kun stilles til rådighed for andre i den udstrækning, som det konkrete formål tilsiger.

Såfremt Kunden er entreprenør, konsulent eller lignende, som erhverver Dataleverancen til brug for udførelse af en opgave for en kunde, skal "til eget brug" præciseres, således at det tillige omfatter "til kundens brug", under forudsætning af at der kun sker videregivelse til een kunde.

Såfremt Kunden er en kommune eller et amt, kan ordene "til eget brug" præciseres, således at Kunden har ret til at anvende Dataleverancen til administrative formål i Kundens egen forvaltning, i forbindelse med behandlingen af konkrete sager og til planlægningsopgaver, herunder udarbejdelse af kommuneplaner/region-planer. Kunden er endvidere berettiget til at stille Dataleverancen i dens oprindelige eller bearbejdede form til rådighed for andre myndigheder eller enkeltpersoner som led i behandlingen af konkrete sager for Kunden.

5.3 Videresalg og anden videregivelse
Kunden har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge, udlåne eller udleje eksemplarer af hele eller dele af Dataleverancen eller på anden måde at videregive Dataleverancen på anden måde end beskrevet ovenfor i pkt. 5.2, med mindre GEUS giver forudgående skriftligt samtykke hertil. Dette gælder også videregivelse til Kundens eventuelle samarbejdspartnere i efterforsknings- eller produktionspartnerskaber.

Såfremt der indgås særskilt aftale om videresalg af eksemplarer af Dataleverancen eller anden videregivelse, har GEUS til enhver tid ret til licens af hver leverance efter nærmere aftale mellem parterne.

Såfremt en Dataleverance videregives eller på anden måde stilles til rådighed for trediemand i henhold til pkt. 5.2 eller udtrykkelig aftale, er Kunden forpligtet til at underrette trediemand om og pålægge trediemand at respektere GEUS' rettigheder i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

5.4 Kildehenvisning m.v.
Kunden er forpligtet til i behørigt omfang at anføre GEUS (og evt. andre oplyste rettighedshavere) som datakilde i overensstemmelse med ophavsretsloven og sædvanlig praksis. Ved videregivelse skal Kunden så vidt muligt anføre GEUS' eventuelle tidligere offentliggørelse af data, således at trediemand gives mulighed for at gøre sig bekendt med data fra GEUS i deres oprindelige form. Endvidere skal Kunden, såfremt disse oplysninger foreligger, anføre dato for GEUS' seneste opdatering af databasen, eventuelle forbehold m.h.t. datas nøjagtighed samt oplysning om, hvilke tilføjelser Kunden har foretaget.

6. Ansvar og Force Majeure
GEUS indestår for, at Dataleverancen er i overensstemmelse med GEUS' database på udtrækningstidspunktet, og at Dataleverancen er i overensstemmelse med beskrivelsen af Dataleverancen i parternes aftale, ordrebekræftelsen eller ordreformularen.

Eventuelle reklamationer skal være GEUS i hænde senest 2 måneder , efter at Kunden har modtaget Dataleverancen. GEUS har ret til at foretage omlevering.

Data, som er produceret af GEUS, er indsamlet og tolket efter gældende videnskabelig praksis på indsamlingstidspunktet. GEUS påtager sig dog intet ansvar for Dataleverancens kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed eller anvendelighed til Kundens formål og påtager sig derfor heller intet ansvar for konsekvenser af Kundens brug af Dataleverancen, uanset om sådanne konsekvenser skyldes fejl og mangler i GEUS' database eller Kundens anvendelse, bearbejdning og fortolkning af Dataleverancen. Tilsvarende gælder, såfremt Dataleverancen er baseret på data, som er indberettet til GEUS af trediemand. Nærværende bestemmelse gælder uanset oplysninger i parternes aftale, ordrebekræftelsen eller ordreformularen m.h.t. datas nøjagtighed, anvendelse m.v.

GEUS er ikke ansvarlig overfor Kunden for forhold, som skyldes omstændigheder, der ligger uden for GEUS' kontrol, og som GEUS ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet, herunder driftsforstyrrelser, strejke og lockout hos GEUS m.v.

GEUS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. GEUS' beløbsmæssige hæftelse for fejl og mangler i henhold til parternes aftale er under alle omstændigheder begrænset til kr. 100.000.

Såfremt Kunden konstaterer fejl i Dataleverancen, opfordres Kunden til at meddele dette til GEUS.

7. Tvistigheder
Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal hver af parterne gøre alle forsøg på at løse disse i mindelighed. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed skal indbringes for Københavns byret. Dansk ret finder anvendelse.

Salgs- og leveringsbetingelser for digitale miljøgeologiske kort