Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Danmarks digitale jordartskort 1:25 000

Danmarks digitale jordartskort 1:25 000

​Det digitale jordartskort 1:25 000 er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien i 1 meters dybde. Det vil sige lige under pløje- og kulturlag.
Figur 1: Udsnit af Danmarks digitale jordartskort 1:25 000, med Fjerritslev omtrent i centrum.

Baggrund og formål

Siden 1888 har GEUS (DGU før 1995) systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen er foretaget i målestoksforholdet 1:25 000 (dog i 1:20.000 før 1978). Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med et karteringsspyd under kultur- og pløjelag i 1 m’s dybde. Prøverne tages med 100-200 meters mellemrum. Prøverne vurderes i felten, og resultatet noteres på et kort. Når et område er karteret, tegnes grænserne mellem de forskellige jordarter ind på kortet. Det digitale kort er fremstillet ud fra rentegnede kort med henblik på anvendelse og opdatering via et GIS, således at digitale geografiske analyser og beregninger er mulige. Kortet har mange anvendelsesmuligheder indenfor landbrug, skovbrug, miljøplanlægning, klimasikring og forskning.

Beskrivelse af data

Figur 2: Status for kortlægningen

Korttemaet er endnu ikke fuldstændigt, men dækker i version 4 fra 2015 ca. 88 % af Danmarks areal (Figur 2).

Der er defineret 52 forskellige kvartære samt 18 prækvartære jordarter. Hver polygon er tildelt 3 jordartskoder for det tilfældes skyld, at der er flere jordlag indenfor den øverste meter af jorden. Den ene fastlægger som standard polygonens farve ved udtegning.


Polygongrænserne indgår som et selvstændigt linietema og kan derfor angives med forskellig farve afhængig af, om de f.eks. viser kysten, en kortbladsgrænse eller blot grænsen mellem to jordarter.

Produktion af tema

Det digitale jordartskort er fremstillet ved to forskellige metoder: Cirka 210 analoge kortblade er skannet og efterfølgende vektoriseret med ARC/INFO. De øvrige er manuelt digitaliserede. Jordartssymboler er siden tilføjet til hver enkelt polygon. Efterfølgende er kortene kanttilpasset (edgematchet), således at data omkring kortbladsgrænserne stemmer overens med data ved alle nabokortenes grænser. Mulige fejl, mistolkninger og unøjagtigheder er løbende søgt rettet.

Nøjagtighed og målestok

Nøjagtigheden af det foreliggende digitale kort er i høj grad præget af tidspunktet, det enkelte område blev karteret på. Områder karteret i nyere tid har generelt en bedre nøjagtighed både hvad angår klassifikationen og geometri. Bl.a. for at tage højde for dette, findes der til kortværket en metadatabase med oplysninger om karteringstidspunkt for det enkelte kortblad.

Et særligt forhold gør sig gældende vedrørende søer og kyster, idet disse i vid udstrækning fremstår, som de var på karteringstidspunktet. En del ukarterede arealer er således områder, som stod under vand, da kortbladet blev karteret (f.eks. Vestamager).

Kortet anses, trods den noget varierende nøjagtighed, for anvendelig i målestoksforholdet 1:25.000. Den anvendte karteringsmetode indebærer dog, at en grænse mellem to jordarter kan ligge forskudt op til 100 meter i forhold til virkeligheden.

Adgang til kortet

  • Kortet kan ses HER
  • Download af kortet HER
  • Den fulde beskrivelse af kortet ses HER
Danmarks digitale jordartskort 1:25 000