Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Danmarks digitale jordartskort 1:25 000

Danmarks digitale jordartskort 1:25 000

Udsnit af Danmarks digitale jordartskort 1:25 000

Baggrund og formål

Siden 1888 har GEUS (før 1995 DGU) kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen er foretaget i målestoksforholdet 1:25.000 (dog i 1:20.000 før 1978). Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med et karteringsspyd i 1 m’s dybde under kultur- og pløjelag. Prøverne tages med 100-200 meters mellemrum. Prøverne vurderes i felten og resultatet noteres på et kort. Når et område er karteret, tegnes grænserne mellem de forskellige jordarter ind på kortet. Det digitale kort er fremstillet ud fra rentegnede kort med henblik på anvendelse og opdatering via et GIS, således at digitale geografiske analyser og beregninger nu er mulige. Kortet har mange anvendelsesmuligheder indenfor landbrug, skovbrug, miljøplanlægning og forskning.

Beskrivelse af data

Korttemaet er endnu ikke fuldstændigt, men dækker ca. 88 % af Danmarks areal (Figur 1).

Figur 1: Status for kortlægningen

Jordarterne er opdelt i 52 forskellige kvartære samt 18 prækvartære jordarter. Hver polygon er tildelt 3 jordartskoder for det tilfældes skyld, at der er flere jordlag indenfor den første meter af jorden. Den ene fastlægger som standard polygonens farve ved udtegning.

Polygongrænserne indgår som et selvstændigt tema og kan derfor angives med forskellig farve afhængig af, om de f.eks. udgør kysten, en kortbladsgrænse eller blot grænsen mellem to jordarter.

Produktion af tema

De digitale jordartskort er fremstillet ved to forskellige metoder: Cirka 210 kortblade er fremkommet ved skanning og efterfølgende vektorisering af kortene med ARC/INFO. De øvrige er manuelt digitaliserede. Jordartssymboler er siden tilføjet til hver enkelt polygon. Efterfølgende er kortene kanttilpasset (edgematchet), således at data omkring kortbladsgrænserne stemmer overens med data ved alle nabokortenes grænser. Mulige fejl, mistolkninger og unøjagtigheder er løbende søgt rettet.

Nøjagtighed og målestok

Nøjagtigheden af det foreliggende digitale kort er i høj grad præget af tidspunktet, det enkelte område blev karteret på. Områder karteret i nyere tid har generelt en bedre nøjagtighed både hvad angår klassifikationen og geometri. Bl.a. for at tage højde for dette, findes der til kortværket en metadatabase med oplysninger om karteringstidspunkt for det enkelte kortblad.

Et særligt forhold gør sig gældende vedrørende søer og kyster, idet disse i vid udstrækning fremstår, som de var på karteringstidspunktet. En del ukarterede arealer er således områder, som stod under vand, da kortbladet blev karteret.

Kortet anses, trods den noget varierende nøjagtighed, for anvendelige i målestoksforholdet 1:25.000. Den anvendte karteringsmetode indebærer dog, at en grænse mellem to jordarter kan ligge forskudt op til 50-100 meter i forhold til virkeligheden.

Adgang til kortet

  • Kortet kan ses i skala ned til 1:750 000 HER
  • Vedrørende salg af kortet se HER
  • Den fulde beskrivelse af kortet ses HER
Danmarks digitale jordartskort 1:25 000