Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Danmarks digitale jordartskort 1:200 000

Danmarks digitale jordartskort 1:200 000

I 1989 udgav Danmarks Geologiske Undersøgelse det første landsdækkende kort over overfladenære jordarter. Kortet udkom som 4 kortblade i målestoksforholdet 1:200.000. Dette kort er nu bragt på digital form og opdateret i forhold til den nyeste viden på området.

Baggrund og formål

I 1989 udgav Danmarks Geologiske Undersøgelse det første landsdækkende kort over overfladenære jordarter. Kortet udkom som 4 kortblade i målestoksforholdet 1:200.000. Dette kort er bragt på digital form og opdateret i forhold til den nyeste viden på området.

Det digitale kort er fremstillet med henblik på anvendelse i et Geografisk Informations System (GIS), og det er således muligt at integrere kortet med andre digitale kort og geografiske data. Kortet har store anvendelsesmuligheder specielt indenfor forskning og formidling, hvor man ofte har brug for overblik frem for detailviden. Digitale geografiske analyser og beregninger er nu mulige på et landsdækkende geologisk kort.

Beskrivelse af data

Kortet beskriver jordarterne under pløje- og kulturlag typisk i 1 meters dybde. Kortet anvender en klassifikation med 37 forskellige jordarter. De 11 kvartære jordarter angives med hver sin farve (Figur 1), mens de 26 prækvartære jordarter alle fremstår hvide på kortet.

Udsnit af jordartskort i 1:200 000
Figur 1. Udsnit af jordartskort 1:200.000

Produktion af tema

Det digitale kort er overvejende baseret på den generelle geologiske kortlægning af Danmark, som på nuværende tidspunkt dækker over 80% af Danmarks samlede landareal. Disse informationer er suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase, oplysninger fra den kvartærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger (kort over landskabets former, materialer og processer) samt foto-geologiske tolkninger ud fra flyfotos af de endnu ikke kortlagte områder.

I forbindelse med udgivelsen af det trykte jordartskort 1:200.000 i 1989 blev der fremstillet stregplaner som forlæg til trykningen. Disse planer blev skannet og efterfølgende vektoriseret med det Geografiske Informations System (GIS) ARC/INFO. Derefter blev kortene "renset" for irrelevante liniestykker og polygontopologi blev opbygget, så hver enkelt jordartspolygon har en entydig sammenhæng med og beliggenhed i forhold til alle øvrige jordartspolygoner i kortet. Annotationer (attributter) med angivelsen af jordartstypen blev føjet til hver enkelt polygon. Efterfølgende blev kortene kanttilpasset (edgematchet), så data omkring kortgrænserne stemte overens med data ved nabokortenes grænser. Kortbladsgrænserne blev efterfølgende slettet, og det færdige digitale kortværk dækker derfor hele landet i én fil. Bornholm, som på det trykte kort var placeret umiddelbart øst for Falster, blev flyttet til den geografisk korrekte position.

Kystlinien på det trykte kort blev i forbindelse med den digitale proces udskiftet med en digital kystlinie (D200, KMS, 1994). Siden hen er enkelte kyststrækninger på kortet blevet ændret, så kystlinieforløbet på det digitale kort i 1999 svarer til Danmarks kystlinie som angivet i Areal Informations Systemet. De største kystlinieændringer ses ved Rømødæmningen, Sprogø, Kastrup Havn og Peberholm.

Nøjagtighed og målestok

Den faktiske præcision af de digitale kort vil selvfølgelig i høj grad være præget af kvaliteten af de tilgængelige data for et område. Herunder specielt om et område er karteret eller ej. Sammenfattende er det foreliggende digitale kortværk generelt egnet til udtegning i målestoksforhold omkring 1:200.000. Generelt forventes en præcision på topografiske kort i 1:200.000 på omkring 20 meter i forhold til virkeligheden. Præcisionen af dette digitale kort er sværere at fastlægge, dels fordi kortet som helhed baserer sig på forskellige datakilder (f.eks. boringer og generaliserede karteringskort), og dels fordi grænsen mellem to jordarter er fastlagt i forhold til sonderinger med jordartsspyd, oftest med en prøvetagningsafstand på 100 til 200 meter. Der må således generelt regnes med en usikkerhed på op til 200 meter.

Brugsrettigheder

Alle institutioner i Miljøministeriet har brugsret til kortet. Øvrige kan erhverve brugsret til kortet ved køb eller anden aftale med GEUS. Kun GEUS kan overdrage brugsretten til tredjepart.

Kortet kan ses her:
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark#layers=jordartskort_200000

Vedrørende salg at jordartskortet se:
http://www.geus.dk/departments/geol-info-data-centre/gis/dkgis-products-dk.htm

Danmarks digitale jordartskort 1:200 000