Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Danmarks digitale jordartskort 1:200 000

Danmarks digitale jordartskort 1:200 000

Tolket oversigtskort over den overfladenære geologi i Danmark. Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark.

Baggrund og formål

I 1989 udgav Danmarks Geologiske Undersøgelse det første landsdækkende kort over overfladenære jordarter. Kortet udkom som 4 kortblade i målestoksforholdet 1:200 000. Disse kort blev i 1999 bragt på digital form og opdateret. I 2011 blev kortet igen opdateret i forhold til den nyeste viden på området.
Det digitale kort er fremstillet med henblik på anvendelse i et Geografisk Informations System (GIS), og det er således muligt at integrere kortet med andre digitale kort og geografiske data. Kortet har store anvendelsesmuligheder specielt indenfor forskning og formidling, hvor man ofte har brug for overblik frem for detailviden. Digitale geografiske analyser og beregninger er mulige på et landsdækkende geologisk kort.

Beskrivelse af data

Kortet beskriver jordarterne under pløje- og kulturlag typisk i 1 meters dybde. Kortet anvender en klassifikation med 37 forskellige jordarter. De 11 kvartære jordarter angives med hver sin farve (Figur 1), mens de 26 prækvartære jordarter alle fremstår hvide på kortet.

Udsnit af jordartskort i 1:200 000
Figur 1. Udsnit af jordartskort 1:200.000

Produktion af tema

Det digitale kort er overvejende baseret på den systematiske geologiske kortlægning af Danmark, som i 2011 dækkede 85% af Danmarks samlede landareal. Disse informationer er for de endnu ikke kortlagte områder suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase (Jupiter), oplysninger fra den kvartærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger (kort over landskabets former, materialer og processer) samt foto-geologiske tolkninger ud fra flyfotos.

I forbindelse med udgivelsen af det trykte jordartskort 1:200 000 i 1989 blev der fremstillet stregplaner som forlæg til trykningen. Disse planer blev skannet og efterfølgende vektoriseret med det Geografiske Informations System (GIS) ARC/INFO. Efterfølgende blev kortene kanttilpasset, så data omkring kortgrænserne stemte overens med data ved nabokortenes grænser. Kortbladsgrænserne blev efterfølgende slettet, og det færdige digitale kortværk dækker derfor hele landet i én fil. Bornholm, som på det trykte kort var placeret umiddelbart øst for Falster, blev flyttet til den geografisk korrekte position.

Kystlinien på det trykte kort blev i forbindelse med den digitale proces udskiftet med en digital kystlinie (D200, KMS, 1994). Siden hen er enkelte kyststrækninger på kortet blevet ændret, så kystlinieforløbet på det digitale kort i 1999 svarer til Danmarks kystlinie som angivet i Areal Informations Systemet(AIS). De største kystlinieændringer ses ved Rømødæmningen, Sprogø, Kastrup Havn og Peberholm.

Nøjagtighed og målestok

Den faktiske præcision af de digitale kort vil selvfølgelig i høj grad være præget af kvaliteten af de tilgængelige data for et område. Herunder specielt om et område er karteret eller ej. Sammenfattende er det foreliggende digitale kortværk generelt egnet til udtegning i målestoksforhold omkring 1:200 000. Generelt forventes en præcision på topografiske kort i 1:200 000 på omkring 20 meter i forhold til virkeligheden. Præcisionen af dette digitale kort er sværere at fastlægge, dels fordi kortet som helhed baserer sig på forskellige datakilder (f.eks. boringer og generaliserede karteringskort), og dels fordi grænsen mellem to jordarter er fastlagt i forhold til sonderinger med jordartsspyd, oftest med en prøvetagningsafstand på 100 til 200 meter. Der er under arbejdet i visse områder desuden sket en forskubning af kortet. Der må således generelt regnes med en usikkerhed på op til 200 meter, enkelte steder lidt mere.

Kortet er egnet til undervisningsbrug og som baggrund for andre korttemaer i målestoksforholdet 1:200 000. Kortet kan ikke anbefales brugt i sagsbehandling eller til andre formål, hvor større præcision er påkrævet.

Adgang til kortet:

  • Kortet kan ses HER
  • Download af kortet HER
  • Den fulde beskrivelse ses HER

Danmarks digitale jordartskort 1:200 000