Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Havbundstyper

Danmarks digitale havbundssedimentkort 1:250.000

Fordelingen af havbundssedimenter i de danske farvande 2014

Baggrund og formål

Kortet er en opdatering af sedimentkortet udgivet af GEUS i 2000 og er et resultat af sammenstilling af tilgængelige nye informationer og viden om havbundens beskaffenhed. Dette digitale sedimentkort er fremstillet med henblik på anvendelse i et Geografisk Informations System (GIS), og det er således muligt at integrere kortet med andre digitale kort og geografiske data. Kortet har især anvendelsesmuligheder indenfor forskning og planlægning, hvor man ofte har brug for viden vedrørende havbundens sedimentforhold.

Beskrivelse af data

Sedimentkortet er et geologisk kort, der hovedsagelig er baseret på tolkning af seismiske og akustiske baggrundsdata kalibreret ud fra sedimentprøver. De kystnære områder på vanddybder mindre end ca. 8 meter, hvor det ikke er muligt at gennemføre kortlægning med traditionelle seismiske/akustiske metoder, er kortlagt ved hjælp af tolkninger af flyfotos og informationer fra den geologiske kortlægning fra landsiden. Der er ikke foretaget systematiske prøveindsamlinger. Havbundssedimentkortet udtrykker derfor et gennemsnit af sedimenterne i de øverste ca. 0,50 m af havbunden. Tolkningerne er baseret på ekstrapolationer mellem datapunkterne, hvor den geologiske viden om dannelsesforholdene sammenholdt med præcise kort over dybdeforholdene er anvendt til at tegne grænserne mellem sedimentklasserne.

Figur 1. Oversigt over havbundssedimenterne i det danske havområde.
Figur 1. Oversigt over havbundssedimenterne i det danske havområde.

Kortet anvender 7 forskellige sedimentklasser. Hver sedimentklasse på kortet er defineret ud fra specifikke kornstørrelsessammensætninger. Moræneler er dog et blandingssediment ligesom klassen Prækvartære sedimenter, repræsenterende flere millioner år gamle aflejringer af forskellig oprindelse.

Figur 2. Udsnit af havbundssedimentkortet I Kattegat øst for Djursland.
Figur 2. Udsnit af havbundssedimentkortet I Kattegat øst for Djursland.

Illustration - havbundstyper-3.png

Produktion af temaer og nøjagtighed

Fremstillingen af sedimentkortet er et resultatet af en meget omfattende proces, hvor alle tilgængelige informationer om havbunden samles, harmoniseres og generaliseres, så de kan præsenteres på et kort som områder af ensartet beskaffenhed.

Datapunkternes fordeling ud over den danske havbund er meget varierende både når det gælder seismiske/akustiske data og sedimentprøver. Datatætheden har naturligvis en indflydelse på kortes konfidens, hvilket man som bruger bør være opmærksom på.

Kortet er fremstillet i to versioner: 1) En generaliseret version i skalaen 1:250.000, som kan downloades gratis fra GEUS’ hjemmeside. 2) en detaljeret version, hvor alle de detaljerede baggrundsdata er tilgængelige uden generaliseringer. Denne version kan erhverves for 20.000 kr., hvorefter man frit kan anvende data i andre sammenhænge. Der kan for yderligere 7.500 kr. tilkøbes en abonnementsordning, der giver adgang til opdateringer af kortet – første gang i 2016.

Adgang til kortet

Kortet kan i skalaen 1:250.000 ses her:
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta#layers=sediment_250000_eng.
Herfra kan kortet også downloades.

Havbundstyper