Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Arbejdsprogrammer > Arbejdsprogram 1999

GEUS Arbejdsprogram 1999

GEUS' arbejdsprogram 1999, indholdsfortegnelse og forord

Indholdsfortegnelse

DEL I
1. Overordnede rammer for udarbejdelse af arbejdsprogrammet
1.1 GEUS- lovgrundlag, formål og hovedopgaver
1.2 Sektor- og forskningspolitiske målsætninger for løsning af GEUS- opgaver, herunder samarbejde med og afgrænsning til andre institutioner
1.3 Økonomiske og personalemæssige rammer for arbejdsprogrammet
1.3.1 Økonomiske ressourcer
1.3.2 Personaleressourcer
1.4 Organisatoriske forhold
1.4.1 Organisationsplan og lokalisering
1.4.2 Organisationsudvikling
1.5 Forholdet til Dansk Lithosfærecenter (DLC)
1.6 Forholdet til Grundvandsgruppen
Organisationsplan

DEL II
2. De faglige programområder
2.1 Organisering af det faglige arbejde
2.2 Forskning, rådgivning, overvågning og databankvirksomhed
2.2.1 Programområde 1: Databanker, informationsteknologi og generel formidling
2.2.2 Programområde 2: Vandressourcer
2.2.3 Programområde 3: Energiråstoffer
2.2.4 Programområde 4: Mineralske råtoffer og Grønlandskortlægning
2.2.5 Programområde 5: Natur og miljøområdet

Bilag 1: Strategiske indsatsområder. (Uddrag af Resultatkontrakt for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 1997-1999)
Bilag 2: Oversigt over GEUS- opgaver på Grønlandsområdet

Forord
GEUS- arbejdsprogram for 1999 er en konkret ressourcemæssig udmøntning af den generelle faglige målsætning og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i "Resultatkontrakt for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Strategier og faglige målsætninger for 3-årsperioden 1997-1999". (Resultatkontrakten kan rekvireres ved henvendelse til GEUS).
Resultatkontrakten beskriver faglige målsætninger og strategier for den løbende generelle opgaveløsning ved GEUS i 3-årsperioden. Endvidere er der i kontrakten opstillet 26 langsigtede strategiske indsatsområder, jf. bilag 1. GEUS- opgaveløsning er fastlagt i relation til behovet for ny geovidenskabelig viden i samfundet, herunder behovet for forskningsbaseret rådgivning. Opgaverne er bl.a. udvalgt med henblik på at gøre opgaveløsningen bruger- og anvendelsesorienteret, på at skabe en stærk langsigtet forskningsprofil og på at fremme GEUS- internationale konkurrenceevne.
De langsigtede strategiske indsatsområder er områder, hvor GEUS - ud over den løbende generelle opgaveløsning - vil gøre en særlig indsats. For de strategiske indsatsområder er der fastlagt en række specifikke resultatmål, medens der for den generelle opgaveløsning er opstillet en række generelle kvantitative resultatindikatorer. Hovedparten - ca. 55% - af GEUS- ressourcer vil i kontraktperioden blive sat ind på den løbende generelle opgaveløsning, medens ca. 45% af ressourcerne er afsat til de langsigtede strategiske indsatsområder. Resultatkontrakten forudsætter bl.a., at GEUS i 1999 vil være i stand til at tiltrække en ekstern finansiering på ca. 72 mio. kr. ud over den almindelige finanslovsbevilling og diverse øremærkede særbevillinger, i alt svarende til 144,7 mill. kr. GEUS er derfor stærkt afhængig af markedsudviklingen. Der er af denne grund lagt vægt på, at resultatkontrakten som koncept er et fleksibelt ledelsesværktøj, således at der kan ske en løbende omprioritering og tilpasning både til brugernes skiftende behov - herunder de politiske prioriteringer - og til markedsudviklingen.
Resultatkontrakten afløste den overordnede strategiske planlægning, som GEUS tidligere har arbejdet efter. Den detaljerede operationelle udmøntning af de strategiske målsætninger, som er beskrevet i resultatkontrakten - herunder fastlæggelse af den konkrete årlige ressourceindsats - finder sted i GEUS- arbejdsprogrammer. GEUS- arbejdsprogram for 1999 er det tredje og sidste arbejdsprogram i 3-årsperioden.
Arbejdsprogrammet, som er vedtaget af GEUS- bestyrelse, giver en beskrivelse af de opgaver, institutionen vil beskæftige sig med i 1999.
Vi håber, at alle vore brugere vil have nytte af at studere arbejdsprogrammet. Såfremt der er interesse for yderligere oplysninger om enkeltaktiviteter, er man altid velkommen til at rette henvendelse til institutionen.

Martin Ghisler
Direktør

Hjemtag Arbejdsprogram 1999 a-prg99.pdf (159k)


PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med version 3.01 eller nyere.
Arbejdsprogram 1999