Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Arbejdsprogrammer > Arbejdsprogram 2003

GEUS Arbejdsprogram 2003

Dette arbejdsprogram dækker fjerde år i GEUS' anden resultatkontraktperiode. Arbejdsprogrammet er den årlige faglige og ressourcemæssige udmøntning af de generelle faglige målsætninger og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i den indgåede resultatkontrakt af 21. december 1999 mellem GEUS og Miljøministeriet (det daværende Miljø- og Energiministeriet) for perioden 2000-2003.

Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
Miljøministeriet

Arbejdsprogram 2003
Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS' bestyrelse den 6. december 2002

Redaktion: Per Kalvig
Særudgivelse
Omslag: Peter Warna-Moors
Foto: Peter Warna-Moors
Repro: GEUS
Tryk af omslag: GEUS
Tryk af tekst: GEUS
Oplag: 800

Dato: Januar 2003
ISBN: 87-7871-109-6
ISSN: 0909-542X

© Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 38142000
Telefax: 38142050
Epost: geus@ geus. dk

Internetsted: www.geus.dk


Indholdsfortegnelse

FORORD

DEL I - OVERORDNEDE RAMMER
1 Resultatkontrakt for GEUS
2 GEUS' lovgrundlag, formål og hovedopgaver
3 Økonomiske- og personalemæssige rammer
3.1 Økonomiske ressourcer
3.2 Personaleressourcer
4 Tværgående strategiske indsatsområder og hovedaktiviteter
4.1 Strategiske indsatsområder
5 Forholdet til Dansk Lithosfærecenter (DLC)
6 GEUS som en del af Geocenter København
7 Forholdet til det Strategiske Miljøforskningsprogram (SMP) og forskningsprogrammet Agrar 2000
8 Miljøministeriets koncernmål
9 GEUS' institutionsmål 2003
GEUS' Organisationsplan

DEL II - DE FAGLIGE PROGRAMOMRÅDER
1 Organisering af det faglige arbejde
2 Forskning, rådgivning, overvågning og databankvirksomhed
2.1 PROGRAMOMRÅDE 1 - DATABANKER, INFORMATIONSTEKNOLOGI OG GENEREL FORMIDLING
2.1.1 Generelt om programområde
2.1.2 Databanker på miljø-, natur-, energi- og råstofområdet
2.1.3 Informationsteknologi
2.1.4 Generel formidling
2.2 PROGRAMOMRÅDE 2 - VANDRESSOURCER
2.2.1 Generelt om programområde
2.2.2 Grundvandsovervågning og -kortlægning
2.2.3 Hydrologi, grundvandsforurening og -beskyttelse
2.2.4 Grundvands- og vandkraftudnyttelse
2.3 PROGRAMOMRÅDE 3 - ENERGIRÅSTOFFER
2.3.1 Generelt om programområde
2.3.2 Efterforskning og regionale undersøgelser på dansk og internationalt område
2.3.3 Efterforskning og regionale undersøgelser i Grønland
2.3.4 Efterforskning og regionale undersøgelser på færøsk område
2.3.5 Indvinding og lagring af olie og naturgas på dansk og internationalt område
2.3.6 Andre energiformer og lagring af CO2
2.4 PROGRAMOMRÅDE 4 - MINERALSKE RÅSTOFFER OG GRØNLANDSKORTLÆGNING
2.4.1 Generelt om programområde
2.4.2 Geologisk kortlægning og basisundersøgelser i Grønland
2.4.3 Mineralske råstoffer i Grønland
2.4.4 Råstoffer og anlægsarbejder i Danmark
2.5 PROGRAMOMRÅDE 5 - NATUR OG MILJØ
2.5.1 Generelt om programområde
2.5.2 Miljøhistorie og klimaudvikling
2.5.3 Jord, jordartskortlægning og jordrensning i Danmark
2.6 BISTANDSAKTIVITETER
2.6.1 Generelt om området
2.6.2 Aktiviteter knyttet til vandressourcer
2.6.3 Aktiviteter knyttet til energiråstoffer
2.6.4 Aktiviteter knyttet til mineralske råstoffer og geologisk kortlægning
2.6.5 Aktiviteter knyttet til området for natur og miljø
Bilag 1. Oversigt over GEUS' planlagte ressourceindsats på Grønlandsområdet i 2003


Forord

Dette arbejdsprogram dækker fjerde år i GEUS' anden resultatkontraktperiode. Arbejdsprogrammet er den årlige faglige og ressourcemæssige udmøntning af de generelle faglige målsætninger og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i den indgåede resultatkontrakt af 21. december 1999 mellem GEUS og Miljøministeriet (det daværende Miljø- og Energiministeriet) for perioden 2000- 2003.

Den vigtigste begivenhed for GEUS i år 2002 var indflytningen til Geocentret i Øster Voldgade 10 komplekset i nyombyggede lokaler. Her indgår GEUS sammen med Københavns Universitet i et geovidenskabeligt forsknings-, undervisnings- og rådgivningscenter på tværs af ressortgrænser. I år 2003 påbegyndes realiseringen af dette samarbejde, idet GEUS forsat skal varetage sine sektorspecifikke opgaver.

Arbejdsprogrammet er opdelt i to dele. En generel del, som beskriver dels de overordnede rammer for GEUS' aktiviteter og dels udmøntningen af resultatkontraktens strategiske indsatsområder indenfor sektor- og forskningspolitiske målsætninger, personale og organisation, og en faglig del, som beskriver de planlagte aktiviteter indenfor hvert af GEUS' faglige programområder.

Arbejdsprogrammet skal ses i lyset af, at GEUS i foråret 2002 som led i effektiviseringen og slankningen af den statslige sektor har måttet reducere personalet med ca. 30 medarbejdere, med fuld effekt i 2003. Det betyder, at planlagte opgaver i resultatkontrakten i 2003 må videreføres i reduceret omfang eller i enkelte tilfælde helt opgives. Det er dog også blevet muligt at igangsætte nye projekter, på basis af eksten finansiering. Generelt set forudsætter gennemførelsen af de planlagte aktiviteter, at der opnås den nødvendige eksterne finansiering.

GEUS har valgt at fokusere på en række af de aktiviteter og resultater, som forventes nået i 2003, ved fastsættelse af specifikke institutionsmål og konkrete milepæle. Institutionsmålene er relateret til de strategiske indsatsområder og beskrevet i tilknytning hertil. Miljøministeriets koncernledelse har defineret otte koncernmål for 2003, hvortil GEUS bidrager i forskelligt omfang. GEUS har i denne sammenhæng sat fokus på øget datatilgængelighed for borgerne, effekter af klimaændringer og EU's Vandrammedirektiv.

GEUS er en del af Miljøministeriet, og GEUS' aktiviteter skal understøtte det øvrige ministeriums målsætninger og strategier. Tilrettelæggelsen af arbejdsprogrammet er således sket efter drøftelse med de administrative styrelser i ministeriet. GEUS rådgiver desuden Energistyrelsen i Økonomi- og Erhvervsministeriet i spørgsmål vedr. efterforskning- og udnyttelse af kulbrinter på dansk område og anden anvendelse af undergrunden. GEUS' aktiviteter i Grønland er drøftet med Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat.

Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS' bestyrelse den 6. december 2002.

Martin Ghisler, Adm. Direktør


Læs hele Arbejdsprogram 2003

Du kan også hjemtage (downloade) Arbejdsprogram 2003 i pdf-format a-prg03.pdf (420k)
PDF-filer (Portable Document Format) skal læses med en pdf-reader. Du kan bruge Acrobat Reader, Xpdf, GSview eller tilsvarende.

Arbejdsprogram 2003