Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Arbejdsprogrammer > Arbejdsprogram 2002

GEUS Arbejdsprogram 2002

GEUS' arbejdsprogram 2002, indholdsfortegnelse, forord. Hjemtag pdf-fil. Dette arbejdsprogram dækker tredje år i GEUS' anden resultatkontraktperiode. Arbejdsprogrammet er den årlige faglige og ressourcemæssige udmøntning af de generelle faglige målsætninger og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i den indgåede resultatkontrakt af 21. december 1999 mellem GEUS og Miljøministeriet (det daværende Miljø- og Energiministeriet) for perioden 2000–2003.

Udgiver og copyright: GEUS, 2002 - Forfatter/redaktør: Per Kalvig og Susanne Toft  - ISBN: 87-7871-101-0; ISSN: 0909-542X  
 

Indholdsfortegnelse

Del I - Overordnede rammer
1 Resultatkontrakt for GEUS
2 GEUS' lovgrundlag, formål og hovedopgaver
3 Økonomiske og personalemæssige rammer for arbejdsprogrammet
3.1 Økonomiske ressourcer
3.2 Personaleressourcer
4 Tværgående strategiske indsatsområder og hovedaktiviteter
4.1 Strategiske indsatsområder
4.2 Andre tværgående hovedaktiviteter
5 Forholdet til Dansk Lithosfærecenter (DLC)
6 Forholdet til Det Strategiske Miljøforksningsprogram (SMP)
7 GEUS' institutionsmål 2002
Organisationsplan

Del II - De faglige programområder
1 Organisering af det faglige arbejde
2 Forskning, rådgivning, overvågning og databankvirksomhed
2.1 Programområde 1: Databanker, informationsteknologi og generel formidling
2.2 Programområde 2: Vandressourcer
2.3 Programområde 3: Energiråstoffer
2.4 Programområde 4: Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
2.5 Programområde 5: Natur og miljø
2.6 Bistandsaktiviteter

Bilag 1. Oversigt over GEUS' planlagte ressourceindsats på Grønlandsområdet

Forord

Dette arbejdsprogram dækker tredje år i GEUS' anden resultatkontraktperiode. Arbejdsprogrammet er den årlige faglige og ressourcemæssige udmøntning af de generelle faglige målsætninger og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i den indgåede resultatkontrakt af 21. december 1999 mellem GEUS og Miljøministeriet (det daværende Miljø- og Energiministeriet) for perioden 2000-2003.

Den vigtigste begivenhed for GEUS i år 2002 er indflytningen til Geocentret i Østervold-komplekset (Øster Voldgade 10) i nyombyggede lokaler. Her vil GEUS sammen med Københavns Universitet indgå i et geovidenskabeligt forsknings-, undervisnings- og rådgivningscenter på tværs af ressortgrænser.

Desuden vil fokus for hele ministeriet i 2. halvår af 2002 være rettet mod det danske EU-formandskab.

Arbejdsprogrammet er opdelt i to dele. En generel del, som beskriver dels de overordnede rammer for GEUS' aktiviteter og dels udmøntningen af resultatkontraktens strategiske indsatsområder inden for sektor- og forskningspolitiske målsætninger, personale og organisation, og en faglig del, som beskriver de planlagte aktiviteter inden for hvert af GEUS' faglige programområder. Hvert programområde er opdelt i delprogramområder, og resultatkontraktens strategiske indsatsområder er fordelt på delprogramområder.

Af arbejdsprogrammet fremgår programområdernes og delprogramområdernes generelle målsætninger samt de relaterede strategiske indsatsområders formål. Herudfra beskrives de planlagte resultater, aktiviteter og ressourceforbrug, som skal bidrage til opfyldelse af disse målsætninger og formål.

GEUS har valgt at fokusere på en række af de aktiviteter og resultater, som forventes nået i 2002, ved fastsættelse af konkrete milepæle og specifikke institutionsmål. Institutionsmålene er relateret til de strategiske indsatsområder og beskrevet i tilknytning hertil. Miljøministeriets koncernledelse har defineret syv koncernmål for 2002, hvortil GEUS bidrager i forskelligt omfang. Af interesse for GEUS er der bl.a. sat fokus på øget datatilgængelighed for borgerne, klimaforskning og EU's Vandrammedirektiv, samt en effektivisering af miljøpolitikken.

Generelt set forudsætter gennemførelsen af de planlagte aktiviteter, at der opnås den nødvendige eksterne finansiering. Under de enkelte programområder er beskrevet de konkrete forudsætninger og udefra kommende forhold i øvrigt, som kan få indflydelse på implementering af arbejdsprogrammet.

GEUS er en del af Miljøministeriet, og GEUS' aktiviteter skal understøtte det øvrige ministeriums målsætninger og strategier. Tilrettelæggelsen af arbejdsprogrammet er således sket efter drøftelse med de administrative styrelser i ministeriet. Desuden er GEUS' aktiviteter i Grønland planlagt i samråd med Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat.

Arbejdsprogrammet er vedtaget af GEUS' bestyrelse den 20. marts 2002 samtidigt med vedtagelse af Finansloven for 2002.

Vi håber, at vore brugere vil have nytte af at studere arbejdsprogrammet. Såfremt der er interesse for yderligere oplysninger om enkeltaktiviteter, er man altid velkommen til at rette henvendelse til institutionen.

Martin Ghisler, Adm. Direktør

Hjemtag Arbejdsprogram 2002 a-prg02.pdf (328k)


PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med version 4 eller nyere.
Arbejdsprogram 2002