Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Strategier > Strategiske indsatsområder-1997

STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER- status 1997

Status 1997. Kort beskrivelse af de 26 strategiske indsatsområder, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Oversigt  

Indsatsområde 1  
Interessentanalyse  
Indsatsområde 2  
Videnskabelig evaluering  
Indsatsområde 3  
MiljøInformationsSystem (MIS)  
Indsatsområde 4  
Kvalitetssikring, MIS  
Indsatsområde 5  
Vandressourcemodel  
Indsatsområde 6  
Overvågningsnet for grundvand  
Indsatsområde 7  
Pesticiders skæbne i grundvand  
Indsatsområde 8  
Olie- og gasfund  i Centralgraven  
Indsatsområde 9  
Efterforskning Vestgrønland  
Indsatsområde 10  
Sedimentbassiner, Grønland s.l.  
Indsatsområde 11  
Kalkforskning, danske oliefelter  
Indsatsområde 12  
Kulbrintefund, Danmark, Grønland  
Indsatsområde 13  
Geotermiske ressourcer
Indsatsområde 14  
Grønland i målestok 1:500.000  
Indsatsområde 15  
Ressourcer, Sydgrønland  
Indsatsområde 16  
Mineralske råstoffer, Danmark  
Indsatsområde 17  
Studier af drivhuseffekten  
Indsatsområde 18  
Kulturlandskabet og naturskove  
Indsatsområde 19  
Kyster og kystændringer  
Indsatsområde 20  
Personalepolitik  
Indsatsområde 21  
Uddannelsesplanlægning  
Indsatsområde 22  
Uddannelse af ph.d.-studerende  
Indsatsområde 23  
GEUS' krisepolitik  
Indsatsområde 24  
Seniorpolitik  
Indsatsområde 25  
IT-system  
Indsatsområde 26  
Kvalitetshåndbog

Hvor andet ikke specifikt er angivet på de strategiske indsatsområder forventes resultater og tidsfrister overholdt som planlagt. For den fulde tekst til de strategiske indsatsområder henvises til GEUS- resultatkontrakt eller arbejdsprogram.

GEUS- samlede formidlingsaktiviteter i 1997 er registreret i et Publikationskatalog, som udgives sammen med Projektkatalog ?98. Publikationskataloget er hovedinddelt efter formidlingskategori (jf. Virksomhedsregnskabets resultatindikator-tabeller 3.4 / afsnit 2 (s. 19), 3.6 (s. 22), 3.8 (s. 26), 3.10 (s. 30), 3.12 (s. 33) og 3.14 (s. 37)). Kataloget er desuden underinddelt efter programområder og delprogramområder, idet formidlingsaktiviteter med tilknytning til de strategiske indsatsområder er markeret særskilt.

I den efterfølgende gennemgang af de strategiske indsatsområder er under punktet " Formidling i 1997 " anvendt samme indeks-inddeling som i Publikationskataloget. Kursiverede tal efter indeks-betegnelsen henviser til den konkrete formidlingsaktivitets løbenr. inden for den pågældende gruppe i Publikationskataloget, hvori den enkelte aktivitet (artikel, foredrag, rapport mv.) således kan identificeres.Indsatsområde nr. 1.

Formål: At gennemføre en interessentanalyse, som omfatter et udsnit af GEUS' brugere uden for Miljø- og Energiministeriet.
Resultat: En evalueringsrapport, som forelægges bestyrelsen med forslag til evt. tiltag.
Tidsfrist: Analysen gennemføres i 1. halvår af 1998.
Status: Bestyrelsen har besluttet, at interessentanalysen (og forskningsevalueringen, jf. indsatsområde nr. 2) skal gennemføres indenfor programområdet Energiråstoffer, specielt olie/gas aktiviteterne, navnlig fordi området er præget af forskning samt rådgivning på fuldt kommercielle vilkår og derfor velegnet som genstand for begge undersøgelser. Samtidig er Energiråstoffer som område ikke genstand for andre evalueringer for tiden. Analysen bliver gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, eventuelt suppleret med en interviewdel. Der vil navnlig være fokus på relevansen af GEUS- produkter i bred forstand. Det er besluttet, at analysen skal gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent. Analyseinstitut for Forskning inddrages i arbejdet som sparringspartner for GEUS. Analysen forventes gennemført i april-juni måned, således at afrapportering med forslag til eventuelle tiltag kan forelægges på bestyrelsesmøde ultimo 1998.
Formidling i 1997: Ingen.

Indsatsområde nr. 2.

Formål: At gennemføre en videnskabelig evaluering af udvalgte forskningsområder på GEUS.
Resultat: En evalueringsrapport, som forelægges departementet og bestyrelsen med forslag til eventuelle tiltag.
Tidsfrist: Analysen gennemføres i 2. halvår af 1998.
Status: Bestyrelsen har besluttet, at forskningsevalueringen (og interessentanalysen, jf. indsatsområde nr. 1) skal gennemføres indenfor programområdet Energiråstoffer, specielt olie/gas aktiviteterne, af de ovenfor under indsatsområde nr. 1 anførte grunde. Et oplæg er under udarbejdelse med forslag til indstilling af mulige evaluatører og vil blive forelagt for det naturvidenskabelige forskningsråd via forskningsministeriet. Et endeligt oplæg til gennemførelse af evalueringen vil derefter blive udarbejdet. Den afsluttende evalueringsfase påtænkes gennemført i september, således at beslutninger om eventuelle tiltag kan indarbejdes i Arbejdsprogram for 1999.
Formidling i 1997: Ingen.

Indsatsområde nr. 3.

Formål: At udvikle et MiljøInformationsSystem (MIS) som kan sikre, at embedsmænd, teknikere, forskere m.fl. får let elektronisk adgang til data om grundvand og geologi, herunder data om miljøets tilstand.
Resultat: En edb-database som vil kombinere eksisterende og eventuelt nye edb-registre vedrørende geologi, grundvandskemi, drikkevandskemi, vandindvinding, grundvandspotentiale og evt. geofysik.
Tidsfrist: Den første Windows-version af MIS er operationel ultimo 1998. I 1997 omlægges ZEUS og pejledata.
Status: Omlægning er foretaget i 1997. En mindre omfattende version af MIS er konstrueret, og brugertest er påbegyndt på GEUS og i Miljøstyrelsen. Versionen omfatter boringsdatabasen med tilhørende faciliteter til udtræk af data og opdatering samt eksport og import af data til PC-ZEUS. Der er gennemført design af database til grundvandskemiske analyser og udvalgte hydrologiske data, der skal indgå i kommende versioner af MIS. Endelig er forberedelse til inkludering af andre datatyper igangsat bl.a. geokemiske analyser og tungmetaller.
Første endelige version af MIS er ca. 3 måneder forsinket bl.a. som følge af uforudsete hardware problemer; til gengæld er arbejdet med design af andre datatyper kommet længere end planlagt.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 4.

Formål: At udvikle kvalitetssikringsprocedurer (arbejdsprocedurer) for de data som tilgår i ovennævnte MiljøInformationsSystem (MIS).
Resultat: Dokumenter, som beskriver de underliggende kvalitetsprocedurer (arbejdsprocedurer) for de deldatabaser, der indgår i MIS-systemet.
Tidsfrist: Ultimo 1998.
Status: Indberetningen af data til Vandressource- og Drikkevandsregistrene er gennemgået kritisk. Mangler ved indberetningerne er afrapporteret og skal danne grundlag for udbygning af kvalitetssikring af databaserne. Som et led i MIS-systemet er der udarbejdet beskrivelse af arbejdsprocdurer, der skal indgå i GEUS- kvalitetshåndbog.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 5.

Formål: Udvikling og etablering af en landsdækkende vandressourcemodel som grundlag for at kunne vurdere størrelsen af Danmarks samlede tilgængelige drikkevandsressource.
Resultat: Opsætning og kalibrering af en dynamisk, tredimensional, integreret overfladevands- og grundvandsmodel for hele Danmark.
Tidsfrist: Midtvejsevaluering ultimo 1997, model for landsdelene ultimo 1999, samlet model ultimo 2000.
Status: Der er udarbejdet en status i form af en årsrapport (GEUS Rapport 1997/50), medens det endnu har været for tidligt at gennemføre en egentlig faglig midtvejsevaluering. Styregruppen vil i løbet af 1998 vurdere om der er grund til at gennemføre en samlet midtvejsevaluering.
Modelopstillingen for Fyn er endelig afsluttet og rapporteret i 1997. Resultaterne viste, at det valgte modelkompleks (MIKE-SHE) med en simpel nedsivningsrutine er anvendelig til ressourcevurdering på regionalt plan. Det kalibreringskoncept, der er udviklet i forbindelse med Fynsmodellen vil blive videreført i forbindelse med opstilling og kalibrering af Sjællandsmodellen.
En væsentlig del af modelopstillingen for Sjælland er afsluttet i 1997. Det gælder opstilling af den hydrogeologiske model, samt håndtering af vandløbsystem, topografi, jordartsforhold, arealanvendelse og hovedparten af data vedr. nedsivning fra rodzonen.
Den etapevise landsdækkende modelopbygning forløber stort set planmæssigt, med en mindre forsinkelse for Sjællands vedkommende, der forventes indhentet i løbet af 1998.
Det planlagte ph.d.-studium er endnu ikke iværksat, men det forventes at ske midt i 1998.
Formidling i 1997: 1A.2. 1. : 1 - 1C.2. 1. : 3, 4, 5 - 1Ga.2. 1. : 7 - 1Gb.2. 1. : 6 - 1Gd.2. 1. : 1 - 2A.2. 1. : 1, 4 - 2C.2. : 2, 8, 9 - 3B. : 9, 10

Indsatsområde nr. 6.

Formål: Reorganisering og bedre arealdækning af det nationale ressource overvågningsnet for grundvand.
Resultat: Etablering af et landsdækkende pejlestationsnet bestående af i alt 150 - 200 boringer.
Tidsfrist: Ultimo 1998
Status: Der er gennemført afprøvning af forskellige fabrikater af udstyr til automatiske og kontinuerlig dataopsamling. Der er udvalgt 2 typer til videre test og udvikling dels en type til on-line opkobling, og dels en type der skal aflæses og betjenes manuelt. Test og udvikling forventes afsluttet i 1998.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 7.

Formål: Det overordnede formål er at øge den tilgængelige viden om pesticiders skæbne i grundvand, og at vurdere nye analysemetoders anvendelighed til screening for pesticider under forskellige geokemiske og geologiske forhold.
Resultat: Der vil blive udviklet og afprøvet nye metoder til screening af grundvand for pesticider. Metoderne vil i videst muligt omfang blive gjort tilgængelige for myndigheder og brugerne. Resultaterne vil bidrage til øget forståelse af de betydende mekanismer for transport og nedbrydning af pesticider i grundvandet. Resultaterne forventes at give et bedre grundlag for at bedømme, hvilke områder der er særlig sårbare over for pesticidpåvirkning.
Tidsfrist: Delformålene 1-3 ultimo 1999. Delformålene 4-6 midtvejsevalueres ultimo 1997, separat afrapportering (manuskripter) for delformålene ultimo 1999, samlet afrapportering og international kvalitetssikring af alle delformål ultimo 2000.
Status: Arbejdet har været domineret af aktiviteter under Det Strategiske Miljøforskningsprogram (SMP-96, Pesticider og Grundvand) og Projektkontrakten: "Udvikling og afprøvning af nye metoder til bestemmelse af pesticiders forekomst og nedbrydning i grundvand". Arbejdet indefor SMP-96 forløber stort set som planlagt. Et ph.d.-studium om pesticidnedbrydning under forskellige redoxforhold er halvvejs gennemført, og der er ansat en ny ph.d.-studerende, der skal forske i forskellige adaptionsmekanismer i forhold til nedbrydning af pesticider.
Foreløbige resultater af det første ph.d.-studium viser, at det største nedbrydningspotentiale findes i aerobe, dvs. iltholdige grundvandsmagasiner. Arbejdet med at kortlægge præferentielle strømningsveje for pesticider tyder på, at sådanne strømningsveje findes både i ler og sand.
International evaluering af SMP-96 forventes gennemført primo 1999.
Midtvejstatus vedr. arbejdet indenfor Projektkontrakten er fremlagt i "GEUS Rapport 1997/51". Der er ikke gennemført en faglig midtvejsevaluering vedr. Projektkontrakten; men fremdriften i arbejdet bliver afrapporteret ved styregruppemøder. Arbejdet under Projektkontrakten har været præget af, at visse medarbejdere i betydeligt omfang har været involveret i udredningsopgaver til Miljøstyrelsen og besvarelser af spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Dette har nødvendigjort omprioritering og justering af de planlagte aktiviteter i 1997.
Fra 1998 har Departementet anmodet om at GEUS opretholdt et permanent videnberedskab på området, og Projektkontrakten er forlænget til udløbet af år 2000. Dette indebærer et mindre aktivitetsniveau i 1998 end oprindelig planlagt.
Formidling i 1997: 1A.2.2. : 1 - 1C.2. 1. : 7 - 1C.2.2. : 1, 3, 4, 5 - 1Ga.2. 1. : 5 - 1Ga.2.2. : 1 - 1Gb.2. 1. : 5, 7 - 1Gb.2.2. : 1, 4, 8 - 1Gd.2. 1. : 5 - 2A.2. 2. : 1, 3 -  2C.2. : 1 - 3B. : 4, 11 - 3C b. : 1, 5, 6, 7, 8 - 3Cd. : 4

Indsatsområde nr. 8.

Formål: At udføre geologisk forskning med henblik på at opnå en forbedret viden vedr. mulighederne for at gøre olie- og gasfund i stratigrafiske og strukturelle fælder i Centralgraven og tilgrænsende områder.
Resultat: Nye og forbedrede efterforskningsmodeller og modelleringsværktøjer, som vil danne et forbedret grundlag for at vurdere kulbrintepotentialet i den danske del af Nordsøen.
Tidsfrist: Aktiviteterne vil fortsætte ud over kontraktperioden.
Resultater afrapporteres en gang årligt.
Status: EFP-projektet om jurassisk sekvensstratigrafi blev afsluttet i 1997, og i sammenhæng hermed har to GEUS- medarbejdere erhvervet ph.d-graden.
I løbet af året er der udgivet en lang række rapporter, heraf mange fortrolige, samt publikationer og konferencebidrag. Af særlig betydning for efterforskningen har der været to møder i London, hvor efterforskningsmulighederne i Danmark blev beskrevet for et meget bredt udsnit af den internationale olieindustri, som en optakt til 5. udbudsrunde.
GEUS- ansøgning i 1997 om midler til iværksættelse af et større projekt i tilknytning til de geologiske omstændigheder ved SIRI-fundet i området øst for Centralgraven blev ikke imødekommet. GEUS hovedindsats i relation til den nye fundtype har således været koncentreret i Norge.
Formidling i 1997: 1A.3. 1. : 7 - 1Ga.3. 1. : 1, 2, 3, 6, 7, 19, 11, 16 - 1Gb.3. 1. : 1, 5 - 1Gc.3. 1. : 1, 2, 3 - 2A.3. 1. : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - 2B.3. 1. : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 - 3B. : 5 - 3C b : 23, 27

Indsatsområde nr. 9.

Formål: At udvikle nye og forbedre de efterforskningsmodeller, som omfatter områder on- og offshore Vestgrønland.
Resultat: Nye og videreudviklede efterforskningsmodeller og modelleringsværktøjer, som vil danne et forbedret grundlag for at vurdere kulbrintepotentialet on- og offshore Vestgrønland.
Tidsfrist: Aktiviteterne vil fortsætte ud over kontraktperioden.
Resultater afrapporteres en gang årligt.
Status: En lang række projekter både on- og offshore er blevet slutrapporteret. Det drejer sig om resultaterne fra undersøgelser af sedimentologi, biostratigrafi og organisk geokemi af materialer fra boringerne på Nuugssuaq og Svartenhuk Halvø samt seismisk tolkning af data fra Disko-Nuugssuaq-Svartenhuk regionen.
Endvidere er et EFP-projekt omhandlende reservoirundersøgelser på Nuugssuaq blevet afsluttet. Resultaterne har medført opstilling af nye positive modeller for både strukturelle fælder, mulige reservoirintervaller og kildebjergarter.
Aktiviteterne, der har omfattet fortsat feltarbejde i de nævnte områder, blev gennemført som planlagt.
Formidling i 1997: 1A.3. 2. : 2, 3 - 1Ga.3.2. : 1, 2, 4 - 1Gb.3. 2. : 1, 3, 4, 5, 12 - 1Gc.3. 2. : 2 - 2A.3. 2. : 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 2B.3. 2. : 1, 2, 3, 4 - 2C.3. : 4, 5 - 3C b. : 9 - 3Cc. : 1, 2, 3, 5

Indsatsområde nr. 10.

Formål: At udføre geologisk forskning for at opnå en forbedret viden om sedimentbassinerne i Øst- og Vestgrønland samt i det nordatlantiske område i bred forstand.
Resultat: Nye eller forbedrede efterforskningsmodeller for det nordatlantiske område, herunder især Grønland.
Tidsfrist: Aktiviteterne vil fortsætte ud over kontraktperioden. Resultater afrapporteres en gang årligt.
Status: Arbejdet har især været koncentreret om tolkning og sammenskrivning af resultater indsamlet i de senere år, især fra Nuugssuaq området i Vestgrønland og fra Kangerlussuaq området i Østgrønland. Et større EFP-projekt om den jurassiske lagserie i Østgrønland blev slutrapporteret.
Feltarbejde blev planmæssigt gennemført i sedimentområderne både i Øst- og Vestgrønland.
Formidling i 1997: 1A.3. 2. : 4, 5 - 1Ga.3. 2. : 3, 5, 6, 7, 8, 9 - 1Gb.3. 2. : 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 1Gc.3. 2. : 3, 5 - 2A.3. 2. : 8, 9, 10 - 2C.3. : 13

Indsatsområde nr. 11.

Formål: At udføre geologisk og petroleumteknologisk kalkforskning vedrørende nuværende og kommende danske oliefelter, som producerer fra tæt, stedvis opsprækket kalksten.
Resultat: Ny viden som kan bidrage til at øge olieindvindingsgraden. Resultaterne vil blive fremlagt i rapporter, videnskabelige artikler og konferencebidrag.
Tidsfrist: Aktiviteterne vil fortsætte ud over kontraktperioden.
Resultater afrapporteres en gang årligt.
Status: Arbejdet med at frembringe ny viden går stort set efter planen både på det teoretiske og mere praktisk orienterede område.
Der er ikke udarbejdet én samlet årlig rapport; men resultaterne af undersøgelserne er afrapporteret i rapporter, GEUS-Notater mv.
Kerneanalysearbejdet har været omfattende både for olieselskaberne og som et integreret led i konkrete forskningsprojekter. De fleste rapporter vedr. dette arbejde er af fortrolig karakter.
Aktivitetsniveauet har været meget højt inden for hele olie/gas efterforsknings- og udvindingsbranchen.
Formidling i 1997: 1A.3. 4. : 1 - 1C.3. 4. : 1, 2 - 1Ga.3. 4. : 1, 2 - 2A.3. 4. : 1, 3, 6, 7, 10 - 2B.3. 4. : 1, 2, 4, 6, 7, 9

Indsatsområde nr. 12.

Formål: At opbygge ny viden og ekspertise vedrørende reservoirernes produktionsegenskaber i nye kulbrintefund i Danmark og Grønland, hvor produktion vil/kan blive aktuel inden for de kommende år.
Resultat: Resultater i form af paratviden, som kan anvendes i forbindelse med de koncessionerede selskabers aktiviteter herunder bistand til operatører, i forbindelse med planlægning af nye indvindingsaktiviteter, vurdering af ansøgninger mv.
Tidsfrist: Aktiviteterne vil fortsætte ud over kontraktperioden. Resultater afrapporteres en gang årligt.
Status: Arbejdet med at udvikle paratviden til brug for bl.a. koncessionerede selskabers aktiviteter er videreført. Der er ikke udarbejdet én samlet årlig rapport. Resultaterne foreligger i form af notater og endnu ikke udgivne rapporter.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 13.

Formål: At bidrage til realisering af målsætningen i "Energi 21" ved at udvikle et nyt geologisk koncept for anvendelse af geotermiske ressourcer på en måde, så opvejning af reservoirrisikoen mod temperaturer kan optimaliseres.
Resultat: Under forudsætning af, at der kan skaffes finansiering til den nødvendige dataindsamling (herunder seismik og en geotermisk boring), gennemføres en vurdering af det geotermiske potentiale i mindst én større by.
Tidsfrist: Endelig vurderingsrapport ultimo 1999.
Status: GEUS har deltaget i arbejdet i Energistyrelsens Udvalg vedrørende Geotermi. Der er foretaget en systematisk vurdering af de geotermiske ressourcer i en række danske fjernvarmebyer. Beregninger viser at der i undergrunden under halvdelen af den danske befolkning er så store ressourcer tilstede i producerbare reservoirer og at den tekniske mulighed er tilstede for at klare en væsentlig del af det danske energiforbrug med geotermisk energi. I et energisystem der bygger på kraftvarme, er det dog i praksis vanskeligt at "skabe plads" til geotermisk energi.
Udvalget vedr. Geotermi vil i første halvdel af 1998 pege på et eller flere områder, hvor konkrete projekter til en vurdering af geotermi-mulighederne søges igangsat.
Formidling i 1997: 2A.3. 5. : 1, 3 - 3B. : 21

Indsatsområde nr. 14.

Formål: Delvis at afslutte den geologiske oversigtskortlægning af Grønland i målestok 1:500.000.
Resultat: Geologiske kortlægning i målestok 1:500.000 af kortblad 11 (Kong Oscar Fjord), området mellem 72° og 75° N i det centrale Østgrønland. Der gennemføres feltundersøgelser i 1997 og 1998, der udover geologisk kortlægning også omfatter malm- og oliegeologiske undersøgelser.
Tidsfrist: Feltarbejde på kortblad 11 afsluttes 1998. Kompileret kortblad 11 afsluttes ultimo 2000. Videnskabelig bearbejdning af indsamlet materiale fra området strækker sig ud over kontraktperioden.
Status: Feltarbejdet blev i store træk gennemført som planlagt i 1997 og forventes afsluttet med den anden feltsæson i 1998. Oparbejdningen af resultaterne vil strække sig over en årrække.
Efter afslutningen af feltarbejdet i 1997 er der udarbejdet en intern "express report", der danner grundlag for udarbejdelsen af en GEUS-rapportserie afhandling: GEUS-rapport 1998/28, "Caledonian geology of East Greenland 72-74 N: prelimimary report from the 1997 expedition".
Formidling i 1997: 1B.4. 1. : 8 - 1Ga.4. 1. : 7, 13, 14 - 1Gd.4. 1. : 1 - 3C b. : 11

Indsatsområde nr. 15.

Formål: At gennemføre en regional ressourceevaluering af Sydgrønland, hvor feltarbejdet er afsluttet i 1996.
Resultat: En afrapportering af ressourceevalueringen samt organisering af dertil hørende relevante data og resultater i GIMMEX.
Tidsfrist: Ultimo 1999.
Status: Arbejdet er stort set gennemført som planlagt. Der har som forventet kun været en begrænset aktivitet på hovedprojektet, men et antal beslægtede projekter har i løbet af 1997 været med til at forberede en stigende aktivitet på området i 1998. Således er forskellige informationsteknologiske problemer blevet løst ved udvikling af fremgangsmåder ved fremstilling af CD-ROM baserede GIS samlinger af data fra et andet område i Grønland.
Formidling i 1997: 1A.4. 2. : 6 - 1E.4. 2. : 1, 2 - 1Ga.4. 2. : 7 - 2A.4. 2. : 1, 2, 3 - 2C.4. : 2, 7, 8 - 3C a. : 1

Indsatsområde nr. 16.

Formål: Vurdering af kvalitet og udviklingsmuligheder for udvalgte mineralske råstoffer i Danmark gennem kortlægning, kvalitetsanalyse og markedsvurdering.
Resultat: En vurdering af råstofferne tungmineraler, teglværksler, sand, grus og kalk.
Tidsfrist: Undersøgelserne i fase 2 er afhængige af en samfinansiering med Skov- og Naturstyrelsen og råstofindustrien. Vurdering af tungmineralpotentialet ultimo 1997. Vurdering af teglværksler ultimo 1998. Yderligere råstoffer i den efterfølgende periode efter aftale med partnerne.
Status: Vedrørende tungmineraler er det lykkedes at indkredse et område, hvor en geologisk kortlægning kan være med til at lokalisere økonomisk interessante forekomster. Der er udarbejdet en sammenfattende rapport over resultaterne af de seneste års arbejde, som i udkast er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, og publiceret i foråret 1998 (GEUS rapport 1998/45).
Vedrørende teglværksler er der gennemført et litteraturstudie af den eksisterende viden på området samt en mindre undersøgelse, der skal belyse teglværksindustriens mest presserende videnbehov. Gennemgangen er mundet ud i formulering af et program til undersøgelse af mulighederne for identifikation af yderligere ressourcer af teglværksler, der kan anvendes til brænding af tegl med lav porøsitet. På grund af beskeden ekstern finasiering vil programmet kun delvis kunne gennemføres i forhold til det planlagte.
Formidling i 1997: 1Gb.4. 3. : 1

Indsatsområde nr. 17.

Formål: Studier af drivhuseffekten. At fremskaffe et datagrundlag for at belyse sammenhængen mellem klimaændringer og især den grønlandske iskappes udbredelse på land og på kontinentalsoklen, samt gennem maringeologiske undersøgelser at belyse udstrømningen af koldt arktisk vand over tærsklerne i Nordatlanten.
Resultat: Produktet vil være afhandlinger/artikler i de internationale, videnskabelige tidsskrifter.
Tidsfrist: Tidsfristerne er forskellige og afhængige af de kontraktlige forhold på det enkelte område.
Status: Arbejdet har omfattet feltarbejde og undersøgelser af gletscheris i Nordøstgrønland, indsamling af sedimentkerner fra søaflejringer i Sydgrønland samt boringer i kontinentalsoklen ud for Østgrønland.
Foreløbige resultater tyder på, at klimavariationer i tiden efter den sidste istid kan kædes sammen med ændringer af havstrømmene på den nordlige halvkugle.
Resultaterne er delvis afrapporteret i GEUS rapportserie og i GEUS bulletin, men søges også publiceret internationalt.
Formidling i 1997: 1A.5. 1. : 15, 16 - 1B.5. 1. : 1, 3 - 1C.5. 1. : 1 - 1Ga.5. 1. : 6, 9, 14 - 1Gb.5. 1. : 1, 2, 8, 29, 30 - 1Gc.5. 1. : 1, 4 - 2A.5. 1. : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - 3B. : 14, 25 - 3C b. : 30, 31, 32 - 3Cd : 2, 3

Indsatsområde nr. 18.

Formål: Studier af betydningen af menneskets udformning af og indvirkning på landskabets naturindhold. At fremskaffe ny viden om kulturlandskabet og naturskove, som kan sammenlignes med det arkæologiske og historiske fundmateriale, eller som kan bidrage til forståelsen af naturkvaliteterne i det danske landskab.
Resultat: Resultaterne søges i videst muligt omfang publiceret internationalt.
Tidsfrist: Tidsfrister aftales nærmere med relevante bevillingsgivere på de enkelte delområder.
Status: Arbejdet har været koncentreret om tilvejebringelse af data om kulturlandskabernes og skovenes udvikling samt om at forbedre værktøjerne til fortolkning af de fremkomne resultater. Det drejer sig bl.a. om at undersøge mulighederne for at anvende pollendata til kvantitativt at beskrive den fortidige udvikling i biodiversitet og i arealanvendelse.
Resultaterne vedrørende kvantificering af den fortidige arealanvendelse er meget lovende, medens biodiversitetsdelen endnu ikke er afsluttet.
Indsatsen omkring naturskove er blevet øget med ansættelse af en ny forskningsmedarbejder.
Endvidere er der arbejdet med udpegning af indikatorer for naturkvalitet.
Formidling i 1997: 1A.5. 1. : 1, 5 - 1C.5. 1. : 2, 3, 4, 6 - 1E.5. 1. : 2 - 1Ga.5. 1. : 2, 3, 4, 5, 11, 12 - 1Gb.5. 1. : 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 - 1Gc.5. 1. : 3 - 1Gd.5. 1. : 1, 3 - 2A.5. 1. : 2

Indsatsområde nr. 19.

Formål: Kvalitativ vurdering af kysternes aktuelle tilstand og påvisning af recente kystændringer og deres sammenhæng med naturlige såvel som menneskeskabte påvirkninger med henblik på fremtidig forvaltning af kystzonen og videnopbygning om kystdynamik.
Resultat: Resultaterne vil foreligge som rapporter og evt. kort efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen. Resultater af international interesse vil blive publiceret i internationale tidsskrifter.
Tidsfrist: Projektet er 3-årigt og afsluttes med udgangen af 1999.
Status: Arbejdet er koncentreret om to udvalgte kystregioner, der anses for at være repræsentative for de fleste danske kysttyper.
Arbejdets første fase har været en naturbeskrivelse omfattende geologi, geomorfologi, sedimentdynamik og naturhistorisk udvikling samt valg af parametre til beskrivelse af kysten ved hjælp af GIS værktøjet. Første fase blev påbegyndt september 1997. Ved udgangen af 1997 er de fleste delelementer under bearbejdelse og der foretaget feltrekognosceringer.
En intern statusrapport til Skov- og Naturstyrelsen blev udarbejdet i december 1997. En rapport om det generelle kortlægningsarbejde er udgivet som Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/157.
Formidling i 1997: 1A.5. 1. : 4 - 1E.5. 1. : 1 - 2A.5. 1. : 1, 4 - 2B.5. 1. : 1 - 2C.5. : 2

Indsatsområde nr. 20.

Formål: At drøfte og evaluere den samlede personalepolitik i Samarbejdsudvalget hvert år i kontraktperioden med særligt henblik på at vurdere, hvorledes den understøtter de generelle målsætninger i resultatkontrakten. Som led heri, afholdes der en personalekonference i 1998, hvor dette tema vil være hovedemnet.
Resultat: Justeringer og nye tiltag i den udstrækning, der er behov for det.
Tidsfrist: Rapporteres hvert år.
Status: Personalekonferencen der var fastsat til at blive afholdt i 1998 er udskudt til foråret 1999. Det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde personalekonferencen for at opnå samtidighed med bestyrelsens strategiske forarbejde til næste resultatkontrakt. Personalpolitikken har været drøftet i samarbejdsudvalget i forbindelse med etablering af en fælles personalepolitisk ramme i Miljø- og Energiministeriet. Samarbejdsudvalget har udarbejdet kommentarer og en indstilling er fremsendt til departementet. I 1998 gennemføres en trivselsundersøgelse, der bl.a. har til formål at kortlægge personalepolitiske emner, der kan fungere som udgangspunkt for det videre arbejde.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 21.

Formål: GEUS vil gennemføre en strategisk uddannelsesplanlægning. Fra og med 1997 er målet, at der årligt i gennemsnit anvendes minimum 37 timer pr. medarbejder til uddannelse og kompetenceudvikling. Efteruddannelse drøftes og følges op i forbindelse med MUS-samtalerne.
Resultat: Effekten af Medarbejder og Udviklings Samlerne (MUS-samtalerne) undersøges i slutningen af 3 års perioden.
Tidsfrist: Rapport skal foreligge ultimo 1999.
Status: I 1997 blev der brugt 35.5 time i gennemsnit pr. medarbejder på uddannelse. Arbejdet med strategisk kompetenceudvikling blev igangsat i 1997 og supplement til de eksisterende MUS-skemaer er udfærdiget. Arbejdet med evaluering af MUS er ikke iværksat. Det forventes, at der inden afholdelse af MUS 1999 er udarbejdet nye MUS-skemaer.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 22.

Formål: At medvirke til uddannelse af ph.d.-studerende.
Resultat: Samlet i løbet af kontraktperioden at medvirke til at uddanne mindst 14 personer til ph.d.-niveau.
Tidsfrist: Samlet opgørelse ultimo 1999.
Status: I 1997 færdiggjorde 6 medarbejdere ph.d.-studiet. Der har været indskrevet 31 medarbejdere på GEUS som ph.d.-studerende i 1997 samt 3 post.doc. stipendiater.
Formidling i 1997: Ph.d.-afhandlinger er registreret i Publikationskataloget under de respektive faglige programområder. Emner for ph.d.-studier fremgår af Projektkatalog ?98.

Indsatsområde nr. 23.

Formål: At gennemføre en evaluering af GEUS' krisepolitik.
Resultat: En rapport som er resultatet af en undersøgelse blandt GEUS' medarbejdere.
Tidsfrist: Undersøgelsen gennemføres inden udgangen af 1998
Status: Primo 1998 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, der bl.a. har til formål at tilvejebringe indikatorer for undersøgelsen af krisepolitikken. Evalueringen af krisepolitikken forventes gennemført inden udgangen af 1998.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 24.

Formål: At udarbejde en samlet seniorpolitik.
Resultat: En samlet beskrivelse af seniorpolitikken. Beskrivelsen indsættes i Personalehåndbogen.
Tidsfrist: Afsluttes inden udgangen af 1997.
Status: Udarbejdelsen af en seniorpolitik blev færdiggjort i 1997. Seniorpolitikken er vedtaget af GEUS- samarbejdsudvalg.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 25.

Formål: Løbende at medvirke til vedligeholdelse og videreudbygning af ministeriets nye IT-system.
Resultat: Rapport om muligheder og faktuel brug af IT-systemet.
Tidsfrist: Det nye system forventes at være fuldt implementeret primo 1997. Rapport forelægges ultimo 1997.
Status: Installation af projektets første fase er afsluttet; systemet kører i drift og brugerstøtte mv. varetages som en almindelig opgave for edb-afdelingen. Opdatering af både server- og brugerprogrammer aftales nu som et almindelige samarbejde mellem ministeriets IT-afdelinger.
I 1997 blev der gennemført forhandlinger med leverandøren af det fælles ministerielle fax-modul, der er stærkt forsinket, som følge leverandørens problemer med at leve op til teksten i den oprindelige kontrakt. Som følge af disse forsinkelser er der ikke udarbejdet en rapport om indsatsen i 1997. Rapporten vil blive udarbejdet i 1998.
Formidling i 1997: Kun intern.

Indsatsområde nr. 26.

Formål: At revidere GEUS' kvalitetshåndbog. At opstille en revideret handlingsplan 1997-2000 for udarbejdelse og implementering af arbejdsprocedurer, hvor dette endnu ikke er sket.
Resultat: Revideret kvalitetshåndbog og revideret handlingsplan for opstilling af arbejdsprocedurer.
Tidsfrist: Den reviderede handlingsplan foreligger senest medio 1997.
Status: Den elektroniske kvalitetshåndbog blev revideret og håndbogen er tillige udgivet som GEUS Rapport 1997/112.
Kvalitetsstyringsarbejdet er i gang på alle GEUS- programområder. Det udføres i praksis ved beskrivelse af de arbejdsprocedurer, der gælder ved kvalitetsstyring/kontrol af visse nøglefunktioner. Der er, som planlagt, opstillet en revideret handlingsplan for 1997-2000. I følge handlingsplanen skal der bl.a. udarbejdes et dokumentnummersystem samt formularer til dokument- og datastyring.
Formidling i 1997: 2A.1. 3. :4Adresse

GEUS
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Øster Voldgade 10,
1350 København K
Telefon: 38 14 20 00 
Telefax: 38 14 20 50 
E-post: geus@geus.dk
Webredaktør

Strategiske indsatsområder-1997