Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Faglige resultater > Faglige resultater 2008

FAGLIGE RESULTATER

 
Rapportering af GEUS faglige aktiviteter. Supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport 2008
Dato: April 2009, ISBN: 978-87-7871-241-7 ISSN: 1903-105X
Rapporten har været forelagt GEUS' bestyrelse den 26. marts 2009
background image
Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Klima- og Energiministeriet
Faglige resultater 2008
Redaktion: Jens Stockmarr
Særudgivelse
Omslag: Peter Warna Moors
Repro: GEUS
Tryk af tekst og omslag: GEUS
Oplag: 700
April 2009
ISBN: 978-87-7871-241-7
ISSN: 1903-105X
Rapporten har været forelagt GEUS' bestyrelse den 26. marts 2009
©
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K.
Telefon: 3814 2000
Telefax: 3814 2050
www.geus.dk
background image
INDHOLD
3
background image
4
background image
INDLEDNING
De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig
forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS er ansvarlig for den
videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med
tilhørende sokkelområder.
GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af
betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske
naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling,
dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold.
Der gælder særlige regler for indhold og omfang af Årsrapporter (se Økonomistyrelsens
vejledning af 18. december 2008), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS' faglige
aktiviteter i Årsrapporten. Det er imidlertid GEUS' opfattelse, at der er behov for en
kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt
supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport
Regnskabsåret 2008
Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2008 og giver en oversigt
over GEUS' faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en
vurdering af de opnåede resultater. Dog er der i Resultatkontrakt 2008-2011 mellem GEUS
og Klima- og Energiministeriet enkelte ændringer i forhold til Arbejdsprogram 2008. I
disse tilfælde er Resultatkontrakten grundlaget.
GEUS er en forskningsinstitution i Klima- og Energiministeriet, men GEUS har også en
betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljøministeriet. Derfor er der redegjort for
GEUS bidrag til de to ministeriers overordnede strategiske mål (benævnt "koncernmål" i
Miljøministeriet).
GEUS' Faglige resultater 2008 rapporterer hermed første år i GEUS resultatkontrakt 2008-
2011 med Klima- og Energiministeriet.
5
background image
6
background image
PROGRAMOMRÅDE 1 ­ DATABANKER OG
FORMIDLING
Målsætningen for programområdet er (1) at organisere GEUS' datasamlinger således, at de
kan udnyttes af potentielle interessenter; (2) at formidle geofaglig viden til forsknings-
verdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt (3) at bidrage til en generel
forståelse af de geologiske forholds betydning for samfundsudviklingen. Derfor er
programområdet opdelt i følgende 3 delprogramområder: "Databanker på miljø-, natur-,
energi- og råstofområdet", "Formidling", samt "Informationsteknologi".
Databanker
Strategisk indsatsområde 1.1 ­ Ekstern adgang til GEUS' databaser
Formål: At videreudbygge de eksterne faciliteter til visning og download af data fra
GEUS' databaser, således at flere data bliver tilgængelige, og således at adgangen til
stadighed lever op til brugernes behov. Dermed kan data udnyttes optimalt af alle relevante
brugergrupper og i alle relevante sammenhænge.
Derudover er det formålet at rationalisere arbejdsprocesserne vedrørende GEUS' levering
af data.
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Sikre en effektiv leverance af services og ydelser,
der giver høj tilfredshed blandt brugerne.
·
Miljøministeriets koncernmål: Det "nye" MIM (2008-2009)
Aktiviteter og resultater
·
Jupiter databasens funktion som den fællesoffentlige database for borings-,
grundvands- og drikkevandsrelaterede data er i 2008 blevet understøttet af følgende
aktiviteter på systemet:
- Udvikling af et nyt brugerstyringssystem, som gør det muligt for medarbejdere i
kommunerne at arbejde på Jupiter på basis af de rettigheder, de har i deres lokale it-
system (single-sign-on).
- Udvikling af adgang til databasen ved hjælp af mobilt udstyr (mobiltelefoner og
GPS), herunder adgang til at få vist boringsoplysninger og til at indtaste pejlinger.
- Udvikling af forbedrede web-formularer til indtastning af data i databasen.
- Udvidelse af databasen med nye datatyper vedrørende bl.a. procesvand og
depotkontrol.
- Indlæsning af en lang række pejle- og depotkontroldata fra de tidligere amter.
7
background image
·
Udvikling af WFS-tjenester for geologiske data.
·
Etablering af dataudvekslingsfaciliteter til OneGeology-projektet samt
tilgængeliggørelse af datasæt fra Danmark og Grønland for OneGeology-portalen.
·
Deltagelse i specifikation af geologi-temaet til INSPIRE gennemførelses-
bestemmelserne sammen med EuroGeoSurveys.
Målopfyldelse
Målene for Strategisk indsatsområde 1.1 betragtes som delvist opfyldte.
I 2008 fik GEUS mulighed for med ekstern finansiering at oprette to isovervågnings-
transekter, ud over de planlagte. Det forårsagede imidlertid at den nødvendige
personaleressource ikke var til rådighed for etablering af en database med internetadgang
for data om Grønlands indlandsis. Databaseetableringen har derfor måttet udskydes til
2009.
Etablering af en database for marin-geologiske togtdata blev udskudt til 2009 og
udarbejdelse af OIOXML-format for borings-, grundvands- og drikkevandsdata er efter
aftale med Danmarks Miljøportal blevet udskudt indtil videre. Disse to opgaver indgik i
GEUS' arbejdsprogram for 2008, men blev med Resultatkontrakt for 2008-2011 flyttet til
gennemførelse i 2009 og de indgår derfor ikke i målopfyldelsen for 2008.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Sammen med en række andre europæiske geologiske undersøgelser har GEUS
gennemført de to EU-finansierede projekter eWater for hydrogeologiske data og
GeoMind for overfladegeofysiske data.
·
Til støtte for det globale OneGeology-projekt har de europæiske geologiske
undersøgelser igangsat projektet OneGeology-Europe, som bl.a. skal etablere et
harmoniseret, digitalt geologisk kort i skala 1:1 mio. tilgængeligt på internettet.
·
Den landgeofysiske database Gerda er blevet videreudviklet primært med faciliteter til
indlæsning af seismiske data.
·
Til støtte for dataindsamlingen ved feltarbejdet i Grønland er der blevet videreudviklet
og testet programmel baseret på PDA-teknologi.
·
Til støtte for Kontinentalsokkelprojektets arbejde omkring Færøerne er der udført en
stor organisering og kvalitetssikring af data samt udarbejdet en række kort.
·
Programmel til støtte for GEUS' laboratoriedrift samt til analyse af laboratoriedata er
blevet videreudviklet.
8
background image
Formidling
Strategisk indsatsområde 1.2 ­ Udvikling af GEUS web og Geocenter Danmark
formidling
Formål: At øge synligheden af og bevidstheden om aktiviteterne ved GEUS og Geocenter
Danmark i offentligheden og markedsføre geologi for at tiltrække flere studerende til faget
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Sikre en effektiv leverance af services og ydelser,
der giver høj tilfredshed blandt brugerne.
·
Miljøministeriets koncernmål: Det "nye" MIM (2008-2009)
Aktiviteter og resultater
·
Geocenterblad: Der er udsendt fire numre af det populærvidenskabelige blad
"Geoviden" i trykt og elektronisk form. Bladet er udvidet til at dække alle parter i
Geocenter Danmark
·
Der er skabt en fælles Geocenter Danmark understøttelse af bladet Geologisk Nyt, der
således er etableret som fælles kommunikationskanal i forhold til omverdenen.
·
Geocenter Danmarks feltaktiviteter: Der er udgivet et hæfte, der beskriver Geocenter
Danmarks feltaktiviteter i Grønland 2008.
·
Kurser til efteruddannelse af gymnasielærere udbydes på Geocentrets hjemmeside
sammen med nyt undervisningsmateriale.
·
GEUS har modtaget erhvervspraktikanter i samarbejde med partnerne i Geocentret.
·
Geocenter Danmarks hjemmeside tilpasset og udvidet med nyhedsmoduler.
·
Påbegyndelse af justering af struktur og design af GEUS´ hjemmeside blev udsat til
2009.
·
Åbning af engelsksproget hjemmesideafsnit om Ilulissat Isfjord: Explore Ilulissat
Icefjord.
Målopfyldelse
Det fremgår af Arbejdsprogram 2008, at GEUS i 2008 skulle igangsætte en justering af
struktur og design af GEUS´ hjemmeside baseret på ekstern evaluering i 2007. Ved den
senere færdiggørelse af Resultatkontrakten for GEUS 2008-2011 blev denne opgave
imidlertid udskudt til 2009. Opgaven er derfor ikke igangsat i 2008 og indgår ikke i
målopfyldelsen for 2008.
Målene for strategisk indsatsområde 1.2 betragtes derfor som opfyldte
9
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Institutionsrapporter: Der er publiceret seks institutionsrapporter, omfattende bl.a.:
Faglige resultater 2007, Årsrapport 2007, Årsberetning 2007 (engelsk og dansk
version), Arbejdsprogram 2008 og Publikationskatalog 2007.
·
Nyhedsbreve: Der er udgivet 1 nummer af nyhedsbrevet MINEX.
·
Bulletinserie: GEUS´ videnskabelige serie: Geological Survey of Denmark and
Greenland Bulletin er udkommet i to numre, her i blandt oversigtspublikationen:
Review of Survey Activities 2007.
·
Bogudgivelser: Udgivelse af den populærvidenskabelige bog: "Geological History of
Greenland".
·
Hjemmesiden www.geus.dk er løbende opdateret med oplysninger om aktiviteter,
publikationer og data.
·
Bidrag til national forskningsportal: Formidling af forskningsaktiviteter gennem
artikler og blog-indlæg på den nationale forskningsportal videnskab.dk
·
Aktiviteter for offentligheden: GEUS har i årets løb bidraget til arrangementerne:
Forskningens Døgn, Kulturnatten, Dansk Naturvidenskabsfestival og Geologiens
Dage.
·
Store kongresser:
-
GEUS var medarrangør af den internationale geologiske verdenskongres i Oslo,
IGC 33, med ca. 6.000 deltagere. Formidling af forskningsaktiviteter skete
gennem et stort antal foredrag og posters samt igennem en stand ved kongressen.
-
Formidling ved en stand ved klimatopmødet COP14 i Poznan.
·
Skolebesøg: Skoler og universitetsstuderende har i årets løb besøgt GEUS for at høre
om institutionens forskningsaktiviteter.
Informationsteknologi
Der er ikke formuleret et strategisk indsatsområde for delprogramområdet.
Aktiviteter og resultater
·
Arbejdet med informationssikkerhed er gået ind i en driftsfase efter implementering af
anbefalingerne fra Rigsrevisionens 2007-rapport, herunder etablering af de sidste
rutinemæssige kontroller.
·
Nødstrømsforsyning til maskinstue, backup-maskinstue og hoved-krydsfelt blev
færdiginstalleret.
·
Udvidet driftsstatus med bl.a. log-information lagt på intranettet.
10
background image
·
Virtualiseringen ved hjælp af VMware er udbygget, så der ved årets udgang var mere
end 20 virtuelle Windows- (de fleste) og Linux-servere.
·
Der er etableret en løsning for medarbejdernes opkobling mod GEUS' net udefra, ved
hjælp af en usb-nøgle, som har fået mange brugere.
·
Der er installeret Microsoft-programmel, som dels giver let mulighed for at bruge
mobiltelefonen som en forlængelse af mailsystemet, og dels indeholder et videomøde/
-konferencesystem.
·
Der er gennemført en stor opgave med udskiftning af GEUS' Storage Area Network
med et andet fabrikat, fordi Hewlett-Packert ikke er med på den gældende FM-aftale.
·
Det dedikerede lagersystem til Jupiter-databasen, betalt af Miljøportal-sekretariatet
ultimo 2006, er sat i produktion.
·
Aftale med Informi GIS om en site-licens på GIS-programmerne fra ESRI er trådt i
kraft.
·
Efter udløb af eksisterende leasing-aftale er der indkøbt nye farve-multimaskiner til
brug ved fremstilling af rapporter m.v.
11
background image
12
background image
PROGRAMOMRÅDE 2 ­ VANDRESSOURCER
Målsætningen for programområdet er at tilvejebringe det nødvendige videngrundlag for en
bæredygtig vandressourceforvaltning samt at opfylde de forpligtelser, som GEUS har i
medfør af lovgivningen og som fagdatacenter. Indsatsen rettes mod vandets kredsløb,
vandressourcens størrelse, kvalitet og kortlægning, beskyttelse af grundvand og afhængige
økosystemer, og transport samt omsætning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.
Indsatsen er fordelt på tre delprogramområder: "Grundvandsressourcen i nutid og fremtid",
"Vandressourcekortlægning" og "Grundvandsforurening og beskyttelse af afhængige
økosystemer".
Grundvandsressourcen i nutid og fremtid
Strategisk indsatsområde 2.1 - Geologiske og hydrologiske processer og modellering
Formål: Geologiske og hydrologiske processer samt modellering af ferskvandets kredsløb.
Der lægges vægt på relevans i forhold til myndigheder og vandforsyninger.
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Sikre at den nødvendige klima- og energifaglige
viden er til stede i forhold til energiforlig, COP15 og sektorpolitikker
·
Miljøministeriets koncernmål: Styrket vand- og naturindsats (2008-2011).
Aktiviteter og resultater
·
Den Nationale Vandressource Model. Den geologiske model for hele landet er
færdigudviklet og kvalitetssikret af seks af Miljøcentrene. For to delområder
foreligger der en færdig kalibreret model. For tre andre delområder er den numeriske
model opstillet og klar til kalibrering. Hjemmesiden for Den Nationale Vandressource
Model (
) har undergået en omfattende opdatering. Derudover er
der udviklet standardiserede rutiner til håndtering af indvindings- og pejledata baseret
på Jupiter databasen.
·
Sammen med RUC kobles Den Nationale Vandressourcemodel med en nyudviklet
habitatmodel, så f.eks. en grundvandsoppumpnings eller en klimaændrings indflydelse
på et vandløbs økologiske tilstand kan beregnes. I 2008 blev der bl.a. fokuseret på Den
Nationale Vandressourcemodels evne til at simulere de lave sommervandføringer, som
er en af de kritiske faktorer for den økologiske tilstand.
·
GEUS deltager i samarbejde med DMU i projekt om økohydrologiske forudsætninger
for Habitatdirektivets moser og kildevæld - kobling af data fra delprogrammer for
13
background image
grundvand, ferskvand og naturtyper. Dataindsamling til modellering og vurdering af
sammenhæng mellem indikatorplantesamfund og udstrømningszoner er afsluttet.
·
I et projekt finansieret af Kolding Kommune er GOI (grundvand-overfladevand-
interaktion) typologien anvendt i praksis til at opnå dels en overordnet konceptuel
forståelse af interaktion mellem grundvand og overfladevand i Åkær Å oplandet, dels
at skabe et fagligt grundlag for prioritering af naturgenopretningsprojekter i oplandet. I
et andet projekt finansieret af By- og Landskabsstyrelsen er der udformet en rapport
om operationalisering af GOI typologien i relation til tilstandsvurdering af
grundvandsforekomster i relation til deres påvirkning af afhængige akvatiske og
terrestriske økosystemer.
·
Deltagelse i forskningsprojektet CLEAR, der arbejder med sørestaurering, herunder
beskrivelse af grundvandets strømning til og fra danske søer. GEUS og IGG, KU har
påbegyndt opstilling af vandbalance for tre værkstedssøer Hampen sø, Skærsø og
Vedsted sø med særlig fokus på fordampning. Yderligere arbejdes med en forbedret
beskrivelse af den geologiske ramme for disse søer ved anvendelse af geofysiske
metoder. Projektet er finansieret af Villum Kann Rasmussen fonden.
·
Projektet HOBE (Hydrologisk observatorium) undersøger hydrologien i Skjern Å
oplandet, med fokus på kvantificering af vandbalancen på lille og stor skala. Der er i
2008 opbygget tre feltstationer (eng, mark og skov), hvor nedbør, fordampning,
temperatur og grundvandsdannelse bestemmes. Langs østkysten af Ringkøbing Fjord
er der gennemført en seismisk undersøgelse, og der er etableret en 170 m dyb boring.
·
Der er gennemført en undersøgelse af, hvordan grundvandsdannelsen og grundvands-
standen påvirkes af arealanvendelsen. Det blev vist, at skovtypen (eg, bøg, gran) har
stor indflydelse på størrelsen af nettonedbøren, som igen påvirker vandløbs-
afstrømningen (middel- og minimumsvandføring) markant. Til gengæld har typen af
skov kun marginal indflydelse på grundvandsdannelsen til de dybe magasiner, som
primært er styret af hydrogeologiske forhold.
·
GEUS deltager i forskningsprojektet NeWater vedrørende adaptiv vandforvaltning
(AM - Adaptive Management) i syv NeWater casestudier i Europa, Afrika og Asien.
Projektet bidrager til både Vandrammedirektivet og EU's Water Initiative (IWRM).
Blandt GEUS' bidrag er synteseprodukterne: NeWater guidebook, Training booklet,
WISE-RTD Portal, Uncertainty Guidelines og Grundvandets bufferkapacitet i
Guadiana Basinet. EU, 7. Rammeprogram (FP7).
·
GEUS har sammen med Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet,
afsluttet pilotfase i en kulturgeografisk analyse af den lokale integrerede
vandforvaltning i Danmark. I den forbindelse er der lavet et statusnotat, der beskriver
implementering af Vandrammedirektivet med en analyse af kommunernes udfordring
og rolle i forhold til nationale og regionale aktører.
·
GEUS er projektleder for i alt 12 danske partnere i det FIST- støttede projekt
HYACINTS ­ "HYdrological modelling for Assessing Climate change Impacts at
14
background image
differeNT Scales". Der arbejdes bl.a. med kobling af en hydrologisk model med en
klimamodel, nedskalering og biaskorrektion af klimadata, anvendelse af remote
sensing data til estimering af nedbørsforhold, forfining af regionale modeller til lokale
med fokus på forøget geologisk kompleksitet samt forskellige usikkerhedskilder i
forbindelse med scenarier af klimaændringers effekt. Projektet er påbegyndt og løber i
fem år fra 2008 til 2012.
·
GEUS arbejder med regional karakterisering og modellering af dybe Miocæne sand
magasiner. På basis af en konceptuel stratigrafisk model for de geologiske formationer
i Vestjylland samt data for boringslitologi og seismiske profiler er der opbygget en tre-
dimensional hydrogeologisk model i programmet ViewLog. Modellen er efterfølgende
blevet indbygget i grundvandsmodellen GMS. Der er indsamlet vandprøver fra dybe
boringer til analyse af isotoper (14C og 39Ar).
·
Undersøgelser af opskalering af opsprækket moræneler fra punkt- til markskala, under
hensyntagen til de forskellige datas karakter fra 1- til 3D, gennemføres i projektet
HYPERJORD. Værdien af de enkelte datatyper undersøges med henblik på at afklare,
hvilke der er de vigtigste for kalibreringen. Det er blevet undersøgt, hvilke modeller
der kan anvendes til simulering af makroporestrømning, og der er gennemført forsøg
med forskellige model koncepter.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 2.1 betragtes som opfyldte.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Løbende afholdelse af kurser og formidling for vandressourcemyndigheder. Der er
afholdt følgende kurser i EVA-regi: "Opstilling af geologiske modeller" i samarbejde
mellem GEUS og Grontmij/Carl Bro, samt "Anvendt Grundvandsmodellering" udbudt
af GEUS.
·
For By- og Landskabsstyrelsen er arbejdet påbegyndt med at udvikle et sæt specifikke
kravspecifikationer og anbefalinger, der skal sikre konsistent lagring af ny viden og
data til senere brug vedr. opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering.
Resultatet kan eksempelvis benyttes ved opdatering af lokale geologiske modeller
eller opdatering af geologi i regionale/nationale modeller.
·
GEUS har igangsat et projekt med henblik på at karakterisere og gruppere
grundvandsforekomster. Hensigten er at udvikle en metodik, der ensartet kan
anvendes på landsplan til støtte for revurdering og omlægning af det nationale
grundvandsovervågningsprogram med sigte på en repræsentativ overvågning af
grundvandsforekomsterne. Metodikken vil blive testet på dele af Sjælland.
·
GEUS har afsluttet udarbejdelse af et koncept, der integrerer alle relevante faktorer i
forbindelse med etablering af fælles overvågningsnet for vandværkerne i Københavns
15
background image
Energi's vandsamarbejder. Konceptet bygger bl.a. på erfaringer fra EU projekterne
"Harmoni-CA" og "NeWater".
·
Et projekt med at foretage hydrologisk modellering med henblik på screening og
scenarieberegninger som en del af en VVM redegørelse for Københavns Energis
kildepladser er afsluttet og rapporteret.
·
Til belysning af grundvandets sammensætning og cirkulation i "De Grønne Skifre"
(Broens Odde Led) på Sydøst Bornholm er der udtaget niveaubestemte grundvands-
prøver til analyse for isotoper og vandkemiske parametre samt udført hydrauliske
pakkertests og logging. Datamaterialet er færdigbearbejdet og publikation er under
udarbejdelse.
·
GEUS har deltaget i Vandpanelet, der er By- og Landskabsstyrelsens og vand-
værkernes samarbejdsorgan.
·
GEUS har leveret resultater og beskrivelser til klimatilpasningsportalen
(www.klimatilpasning.dk). Resultaterne omfatter beregninger af klimaændringernes
effekt på grundvandsstand og vandløbsafstrømning i hhv. Vestjylland og på Sjælland.
·
I samarbejde med Københavns Universitet har GEUS undersøgt klimaændringernes
effekt på oversvømmelsesrisikoen i Holstebro. Baseret på den nationale vandressource
model blev der opsat en hydrologisk model for oplandet til Storåen, hvor
klimascenarier fra DMI blev anvendt som input.
·
GEUS har formandskabet i Forskningsplatformen Vand, der er et dansk netværk af
forskningsinstitutioner, firmaer og forsyninger, som har understøttet Regeringens
Miljøteknologiske Handlingsplan og Det Strategiske Forskningsråds innovations-
accellererende forskningsplatforme. Der er endvidere opnået midler til styrkelse af
dansk deltagelse i EU-programmer (EU-Vandnettet).
·
Danish Water Forum (DWF) er et netværk af danske vand-organisationer der har det
formål at fremme dansk vandsektor-ekspertise, -viden og -samarbejde. DWF omfatter
industri, vandforsyninger, konsulenter, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder
og NGO'er. GEUS er næstformand i bestyrelsen for DWF.
·
GEUS har gennemført projektet "Centre for Large Scale Hydrological Studies of Flow
and Transport Processes", der er et forprojekt for etablering af en
forskningsinfrastruktur om opskalering indenfor strømning og transportprocesser i
grundvand.
Strategisk indsatsområde 2.2 ­ Vandressourcekortlægning
Formål: Videreudvikling af metoder til løsningen af vandressourcekortlægnings- og
planlægningsopgaver i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nuværende
og fremtidige indvindingsoplande for vandværker udenfor OSD. Resultaterne udmøntes
gennem implementering og standardisering af et ensartet beslutningsgrundlag for
miljøcentrenes arbejde med kortlægning og kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner.
16
background image
Overordnede strategiske mål
·
Miljøministeriets koncernmål: Sektorintegration (2008-2012),
·
Miljøministeriets koncernmål: Det "nye" MIM (2008-2009).
Aktiviteter og resultater
·
I 2008 har GEUS bistået By- og Landskabsstyrelsen med faglig rådgivning og
koordinering af udvikling af vejledninger for grundvandskortlægningen. GEUS har
haft formandskabet for Styregruppen for Grundvandskortlægning samt varetaget det
faglige sekretariat. I 2008 er finansieringen af grundvandskortlægningen ændret
lovgivningsmæssigt fra et gebyr til en afgift. Som forberedelse til lovændringen har
GEUS deltaget i By- og Landskabsstyrelsens omfattende analyse af amternes og
miljøcentrenes hidtidige løsning af kortlægningsopgaven, omfattende status for
kortlægningen og behov for yderligere finansiering for at kunne afslutte opgaven. I
forbindelse med vedtagelsen af loven om opkrævning af afgift til grundvand-
kortlægningen har GEUS bistået By- og Landskabsstyrelsen med at gennemføre en
effektivisering og omorganisering af kortlægningen.
GEUS bistår som fagdatacenter By- og Landskabsstyrelsen med at udvikle redskaber og
fagligt grundlag med henblik på at kortlægningen sker på en ensartet måde i hele landet.
GEUS er bygherrerådgiver for By- og Landskabsstyrelsen idet institutionens rolle i
grundvandskortlægningen bl.a. er:
·
at udvikle og fastholde standarder for kortlægning og data,
·
at kvalitetssikre, opdatere og drive de databaser, der anvendes i kortlægningen af
miljøcentrene og kan anvendes af kommuner, regioner og andre brugere,
·
at sikre implementering af nye metoder i kortlægningen,
·
at drive netværk og ERFA-grupper og kursusarbejde rettet mod de statslige
miljøcentres medarbejdere
·
at sikre opstilling af geologiske og hydrogeologiske modeller sker i henhold til fælles
retningslinier, herunder med reference DK-modellen.
Der er opnået følgende resultater i 2008 for vandressourcekortlægningen:
·
Udarbejdelse af et sæt fælles retningslinier for miljøcentrenes gennemførelse af
vandressourcekortlægnings- og planlægningsopgaver i områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og nuværende og fremtidige indvindingsoplande for
vandværker udenfor OSD
·
Udvikling af administrationsgrundlag for vandressourcekortlægning
·
Udvikling af retningsliner for gennemførelse af geofysiske målinger sammen med
Århus Universitet
·
Udviklet GEOvejledning 1, Jordprøver fra grundvandsboringer
17
background image
·
Udviklet GEO-vejlednng 2, Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende
oplande
·
Udviklet GEO-vejledning 3, Opstilling af geologiske modeller til
grundvandsmodellering
·
Udvikling af GEO-vejledning til geokemisk kortlægning
·
Udvikling af GEO-vejledning til potentialekortlægning
·
Udvikling af metoder til udpegning af nitratfølsomme områder
·
Udvikling af digitale værktøjer og database til geologisk modelopstilling
·
Udvikling af retningslinier for udbud af kortlægningen
·
Udarbejdet status for grundvandskortlægningen i Danmark
·
Vurdering af danske grundvandsmagasiners følsomhed overfor vejsalt
·
Udvikling af hjemmeside for vandressourcekortlægning
·
GEUS har i samarbejde med Miljøcenterne stået for temadage for alle medarbejdere i
miljøcentrene. Til informationsudveksling er etableret hjemmesiden
www.grundvandskortlaegning.dk.
·
GEUS har assisteret Miljøcentrene, eksempelvis med udformning og kommentering af
udbud, udformning af kravspecifikationer, omfang af trin 1-kortlægningen, geofysiske
undersøgelser (rådgivning og deltagelse i særligt udviklingstunge kortlægnings-
projekter), opstilling af geologiske og hydrologiske modeller og mere generelt
omkring udformning og omfang af kortlægningen.
·
Der er arbejdet med videreudvikling af den geofysiske metode SkyTEM med fokus på
kortlægning af mere overfladenære strukturer. Samtidig er der arbejdet med
videreudvikling på tilhørende tolkningsmetodik og -software (Århus Work-bench
mm.) Endvidere er der afholdt en lang række møder/kurser/temadage for
miljøcentermedarbejdere og medarbejdere for de rådgivende konsulentfirmaer.
Målopfyldelse
Målene i strategisk indsatsområde 2.2 betragtes som opfyldte.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Drift af netværk og ERFA- grupper for geologiske modeller, hydrologiske modeller,
kemisk kortlægning og potentiale kortlægning.
18
background image
Grundvandsforurening og beskyttelse af afhængige økosystemer
Strategisk indsatsområde 2.3 ­ Beskyttelse af grundvand og afhængige økosystemer
Formål: Transport, mobilisering og omsætning af miljøfremmede stoffer i grundvand og i
det hydrologiske kredsløb, herunder udviklingen af modeller af relevans for myndigheders
zoneringsarbejde.
Overordnede strategiske mål
·
Miljøministeriets koncernmål: Styrket vand- og naturindsats (2008-2011).
Aktiviteter og resultater
·
Fortsættelse af KUPA-projektet (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer)
inden for Pesticidplan 2004-2009. Den del af konceptet, der vedrører lerede jorder, har
anvendt resultater fra projektet FOOTPRINT, som betjener sig af simuleret
udvaskning til 1 meters dybde i standardprofiler. På grund af tolkningsmæssige
vanskeligheder er projektafslutningen udskudt fra ultimo 2008 til primo 2009.
·
I projektet PRECIOUS skal effekten af klimaændringer på udvaskningen af pesticider
fra rodzonen kvantificeres. Der er indhentet klimamodelresultater fra DMI samt
tidsserier for observeret klima fra DJF/DMI. Metoder til konvertering af
klimamodelresultaterne til hydrologiske data er udviklet.
·
Forestå fagdatacenter opgaverne på grundvandsområdet i forbindelse med NOVANA.
I 2008 har GEUS udarbejdet årsrapport for den landsdækkende grundvands-
overvågning og deltaget i revisionen af NOVANA programmet.
·
GEUS er i perioden 2007-2009 leder af projektet "Arsen i dansk kalkmagasiner".
Projektets har til formål at undersøge forekomsten af arsen i kalkmagasinerne og
fremkomme med forslag til ændringer i grundvands-indvindingsstrategierne for
dermed at reducere råvandets indhold af arsen. I 2008 er data blevet bearbejdet og
størstedelen af slutrapporten skrevet. Projektet afsluttes i foråret 2009.
·
Projektet "Vandressourceforskning I Vietnam" har undersøgt mobilisering af arsen i
flodsletteaflejringer fra Den Røde Flod. Danida-Enreca projektets første fase er
afrapporteret, og der er opstillet en model for arsen i grundvandsmagasinerne i Røde
Flod deltaet. I perioden 2008-2011 gennemføres projektets fase II.
19
background image
·
GOI (grundvand-overfladevand-interaktion) typologien er anvendt i Åkær Å oplandet
i et projekt finansieret af Kolding Kommune til at skabe et grundlag for prioritering af
naturgenopretningsprojekter for at beskytte Natura2000 området Lillebælt mod
nitratforurening (Miljømilliardprojekt). Der er således taget indledende skridt til at
anvende GOI typologien til at udpege deloplande, der er særligt kritiske for
nitrattilførsel til overfladevand.
·
Varslingssystemet har på nuværende tidspunkt undersøgt 36 pesticider og 18
nedbrydningsstoffer ud af de ca. 80 pesticider, som anvendes/er blevet anvendt i det
danske landbrug. Heraf blev der i 2008 givet et "tidligt varsel" for 10 potentielle
problemstoffer, der blev fundet udvasket fra rodzonen i gennemsnitskoncentrationer,
der overstiger 0,1 µg/l. Frem til 2009 forventes yderlige 6 pesticider og 7
nedbrydningsprodukter at blive inkluderet i programmet. Varslingsystemets marker
bliver derudover anvendt til at undersøge, hvorvidt udvaskning af lægemidler,
pathogener samt naturlige steoride hormoner i udbragt gylle er en potentiel
forureningskilde for det danske vandmiljø.
·
Udarbejdet årsrapport for den landsdækkende grundvandsovervågning og deltaget i
revisionen af NOVANA programmet.
·
GEUS arbejder fortsat med udvikling af nye immunkemiske analysemetoder, og kan i
dag tilbyde analyser for BAM, forskellige triaziner og nedbrydningsprodukter herfra.
Analyserne har en meget høj følsomhed, der gør det muligt at måle
pesticidkoncentrationer helt ned til 0.01-0.02 mikrogram/l i et prøvevolumen på kun
en milliliter.
·
Indenfor SENSOWAQ-projektet deltager GEUS primært i udviklingen af online
sensorer for pesticider bl.a. til brug i vandforsyningen. Sensorerne bygger på
immunkemiske principper, med anvendelse af GEUS tidligere udviklede antistoffer.
Der er på nuværende tidspunkt udviklet en sensor-prototype til online måling af BAM
med en følsomhed på 0,1 mikrogram/liter. SENSOWAQ-projektet finansieret af det
Strategiske Forskningsråd (DSF).
·
Indenfor Centret for Miljø- og Landbrugsmikrobiologi (CREAM) forsker GEUS
primært i mikrobiel heterogenitet med fokus på fordelingen af specifikke
nedbryderorganismer nedbrydningspotentialer, og fremmedstoffer i forurenet jord.
Undersøgelserne har vist, at mikroorganismerne og nedbrydningspotentialet er meget
heterogent fordelt selv indenfor meget små områder (
af Villum Kann Rasmussen fonden.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 2.3 betragtes som opfyldte.
20
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Indenfor CREAM-projektet undersøger GEUS, om der findes tærskelkoncentrationer
for pesticider, hvorunder nedbrydningen er meget langsom eller måske slet ikke
foregår. Undersøgelser med bakterielle renkulturer har vist, at mikroorganismer kan
nedbryde pesticider også ved realistisk lave koncentrationer typisk for grundvand.
Projektet finansieres af Villum Kann Rasmussen fonden.
·
GEUS er indgået i en række arbejdsgrupper, følgegrupper og udvalg vedrørende
pesticidproblematikken. Der er f.eks. gennemført en evaluering af pesticidplan 2003-
2009, hvor GEUS har leveret baggrundsmateriale vedrørende grundvandets tilstand,
varslingssystemet for pesticider og koncept til udpegning af særligt pesticidfølsomme
arealer til Ramböll Management, der stod for evalueringen.
Projektet vedrørende glyphosats skæbne ved juletræsproduktion på lerjord ­ "pesto" har til
formål at tilvejebringe viden om, hvorvidt anvendelse af pesticidet glyphosat i
juletræsproduktionen med nordmannsgran ( Abies nordmanniana ) på lerjord er forbundet
med risikOFor udvaskning af glyphosat til grundvandet. Overordnet viser projektet, at
anvendelsen af glyphosat til dyrkning af juletræer på lerjorden er forbundet med lille risiko
for udvaskning. De påviste indhold af såvel glyphosat som AMPA i jorden viser, at mens
der ikke blev påvist væsentlig udvaskning til dræn eller øvre grundvand kunne en
overraskende høj andel af såvel det udbragte pesticid glyphosat som
nedbrydningsproduktet AMPA genfindes gennem en længere periode i jordmatricen.
·
En større undersøgelse "Fund af glyphosat og AMPA i drikkevand fra små
vandforsyningsanlæg i Storstrøms Amt" blev publiceret som Miljøprojekt Nr. 1163
2008 og viste, at visse morænelerstyper er særligt sårbare overfor nedvaskning af
glyphosat og bakteriel forurening fra terræn.
·
En registerundersøgelse af den danske befolkning blev gennemført sammen med
Syddansk Universitet, Miljøcenter Ringkøbing og Sundhedsstyrelsen for at
sammenholde borgere med privat vandforsyning med resten af befolkningen og
omfattede medfødte misdannelser i mandlige kønsorganer og forekomst af bryst-,
blærehalskirtel og æggestokkræft. Undersøgelsen viste svagt forøget risikOFor
hyppighed for flere sygdomme, hvis brugerne havde enkeltvandsforsyning.
·
I 2008 er kortet vedr. nitrat-reduktionsfaktorer for zonen mellem rodzonen og frem til
vandløbet blevet suppleret med nitratreduktionsklasser for kystnære arealer. Der
foreligger nu et landsdækkende kort over nitratreduktionsfaktorer, der anvendes i bl.a.
husdyrbekendgørelsen.
·
GEUS har sammen med 39 andre geologiske undersøgelser påbegyndt indsamlingen
af jordprøver til brug for en geokemisk kortlægning af arealer med landbrug og
permanent græsningsarealer i Europa.
21
background image
·
Det første landsdækkende redoxkort er udgivet, hvor redoxgrænsen er angivet for 1x1
km grid og fastlagt enten fra boringsoplysninger i Jupiter databassen eller
ekspertvurderet.
·
I 2008 blev forskningscenteret PATHOS igangsat med ansættelse af 4 ph.d.ph.d.-
studerende og 2 post doc.s Centeret, der består af 10 partnere fra virksomheder og
offentlig forskning, har et budget på ca. 15 mio. kroner. Der er påbegyndt
metodeudvikling til måling af patogener i gylle, separeret gylle og drænvand baseret
på DNA og RNA molekyler specifikke for forskellige patogener. I forbindelse med
gylleseparering undersøges det, om de forskellige gyllesepareringsprodukter betyder
en reduktion af patogenernes udvaskning sammenlignet med den ubehandlede gylle.
·
I forskningssamarbejdet REMTECH, der ledes fra DTU og hvor GEUS har aktiviteter
i tre afdelinger, blev der i 2008 arbejdet intensivt med at undersøge deklorering i
strengt anaerobe sedimenter. Det er lykkedes at vise en nedbrydning af stofferne TCE,
cisDCE og vinyl klorid i flere sedimenter. Der er påbegyndt udvikling af molekylære
metoder til kvantitativ bestemmelse af de dechlorerende mikrobielle samfunds
aktivitet, bestemt som mRNA af nedbryder generne.
·
I et projekt støttet af Carlsberg fonden er det lykkedes at isolere bakterier fra arktiske
jorder, der er forurenede med oliestoffer og mineaffald. De specielle bakterier er
blevet karakteriseret ved hjælp af DNA kloning og viser sig at være nye typer af
bakterier - som dog er beslægtede til olienedbrydere, der også er fundet under mere
tempererede himmelstrøg.
·
I 2008 blev projektet Mikrobiel aktivitet i landbrugsjorder afslutte med en ph.d.-grad,
der blandt andet bygger på flere publikationer i ledende mikrobiologiske tidsskrifter. I
projektet har det for første gang været muligt kvantitativt at måle pesticidnedbrydende
gener fra bakterier, der er udtrykt direkte i jorder og at koble denne måling sammen
med præcise kemiske bestemmelser af pesticidernes bortskaffelse.
22
background image
PROGRAMOMRÅDE 3 ­ ENERGIRÅSTOFFER
Målsætningen for GEUS' indsats på dette programområde er at tilvejebringe og bidrage
med det nødvendige videngrundlag for en fortsat efterforskning og udnyttelse af rigets
energiressourcer. Dette opnås dels gennem egne forskningsprojekter, og dels ved at
institutionens viden relateres til den internationale udvikling. Den heraf afledte samlede
viden er grundlaget for GEUS' rådgivning over for myndigheder på energiområdet.
Programområdet er opdelt i følgende delområder: "Energiråstoffer i Danmark" og
"Energiråstoffer i Grønland". Desuden beskrives undersøgelser i tilknytning til
Havretskonventionens artikel 76, og aktiviteter vedr. geotermi, CO2-lagring og seismologi
i afsnittet "Andre strategiske og prioriterede aktiviteter".
Kulbrinteressourcer i Nordsøen
Strategisk indsatsområde 3.1 - Kulbrinteressourcerne i komplekse kalk og dybe
klastiske reservoirer i Nordsøen
Formål: Den danske olie- og gasproduktion i Nordsøen foregår hovedsageligt fra de
øverste dele af kalkpakken fra Kridt- Paleogen i Ekofisk og Tor formationerne. Formålet er
at vurdere, om der er et yderligere potentiale i andre lag i kalkpakken med fokus på Hod
Formationen. Endvidere skal potentialet i dybe klastiske reservoirer vurderes.
Aktiviteter og resultater
·
I 2008 er der blevet arbejdet med 3D seismisk tolkning af den nedre del af kalkpakken
(Hod ­ Hidra fomationerne) i hele Central Graven. Den seismiske tolkning er blevet
korreleret med borehuls logs i en række boringer. GEUS har hermed fået en detaljeret
forståelse af bassinudviklingen i tidlig Sen Kridt.
·
Desuden er der lavet en gentolkning af alle kernedata fra den dybe jurassiske lagserie i
området ved Hejre fundet i den vestlige del af dansk Nordsø.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 3.1 betragtes som opfyldte.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Rådgivning af Energistyrelsen vedrørende boregodkendelser i eksisterende licenser,
hvor der blev påbegyndt 3 efterforskningsboringer samt 4 afgrænsningsboringer, alle
beliggende vest for 6
o
15´ i området, hvor licenserne i de seneste mange år er tildelt
ved udbudsrunder.
23
background image
·
Rådgivning i tilknytning til den Statslige Enhed til administration af den offentlige
fond til varetagelse af statsdeltagelse i kulbrintetilladelser
·
Rådgivning af Energistyrelsen i forbindelse med "åben dør" ansøgninger, hvor Energi-
styrelsen i 2008 tildelte 1 ny licens i området ved Lolland-Falster. Derudover blev der
modtaget endnu en ansøgning i den sydlige del af Midtjylland, som ikke var
færdigbehandlet ved årets udgang.
·
Der er gennemført en række rådgivningsopgaver i Nordsøen på britisk og norsk
sokkel. Opgaverne, der både har været efterforsknings og indvindingsrelateret
karakter, har sikret ny viden, fastholdelse af kompetence og ressourcemæssigt
grundlag for løsning af andre opgaver på især energiområdet.
Nordatlanten og Arktis
Strategisk indsatsområde 3.2 ­ Kulbrinteressourcerne i Østgrønland
Formål: At bidrage til en langsigtet videnopbygning til vurdering af kritiske geologiske
risikofaktorer i forbindelse med ressource evaluering samt planlægning og markedsføring
af efterforskningsaktiviteter offshore Øst- og Nordøstgrønland.
Med baggrund i det store data- og videnbehov og den komplicerede logistik pga. isforhold,
gennemføres indsatsen med en del samarbejdspartnere og med store investeringer fra en
række større olieselskaber såvel som den seismiske industri.
Arbejdet med kulbrinteressourcerne i Østgrønland er tæt koblet med overvejelser om nye
licenspolitiske tiltag hos Råstofdirektoratet.
Aktiviteter og resultater
·
Sammenstillingen af eksisterende viden om Øvre Palæozoikum ­ Palæocen i Øst- og
Nordøstgrønland i et GIS produkt er iværksat og inkluderer bl.a. stratigrafiske studier,
source rock analyse og bearbejdning af geofysiske data.
·
Feltarbejde bidrager til videnopbygningen af stratigrafiske og petroleumsgeologiske
forhold i Hold-with-Hope og Wollaston Forland området samt regionale
proveniensforhold i Øst- og Nordøstgrønland. Videnopbygningen skal danne grundlag
udviklingen af modeller for reservoirer, beskrivelsen af petroleumssystemer og
analogstudier til den konjugerende norske kontinentalmargin for dermed at fastholde
industriens interesse for GEUS' aktiviteter i Østgrønland.
·
En kerneboring i Jameson Land er gennemført, og stratigrafiske, sedimentologiske og
geokemiske analyser dokumenterer source rock potentialet for Øvre Jura succession i
området.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 3.2 betragtes som opfyldte.
24
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Råstofdirektoratet (RD) er blevet rådgivet i forbindelse med "åben-dør"-ansøgninger i
det sydlige "åben-dør"-område, og vedselskabers dataindsamling i mange områder
omkring Grønland.
·
I forbindelse med planlægning af ny efterforskning i Baffin Bugten er der igangsat et
tolkningsprojekt og en GIS-kompilation.
·
GEUS har fortsat dialogen med USGS om den ressourcemæssige evaluering af
områderne omkring Grønland. Herved er opnået såvel indsigt som metodisk erfaring,
og USGS evalueringer er på nogle områder blevet baseret på et forbedret
videngrundlag.
Kontinentalundersøgelser
Strategisk indsatsområde 3.3 ­ Regional geologi vedrørende sokkelundersøgelses-
områderne
Formål: At gennemføre de i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's Havrets-
konvention nødvendige undersøgelser i fem områder rundt om Færøerne og Grønland,
hvor der potentielt kan gøres krav ud over 200 sømil.
Aktiviteter og resultater
·
Et program for indsamling af bathymetriske data ved Sydgrønland blev gennemført
planmæssigt.
·
Dataindsamlingen nord for Grønland, som skulle omfatte gravimetriske data indsamlet
med fly blev udskudt til 2009, da det fly, der skulle forestå indsamlingen, havde et
havari på et job ved Antarktis.
·
Der blev i maj og juni indsamlet reflektionsseismiske data i området syd for Færøerne,
og disse data blev processeret hen over efteråret. Med de færdige data er det forsøgt at
lave en dataudveksling med de øvrige lande, der dels har data i området og dels gør
krav i området. Såfremt en aftale kan etableres, er forventningen, at alle de
nødvendige data til forberedelse af det dansk-færøske krav i området er til stede.
·
Umiddelbart efter i juni og juli blev de sidste reflektionsseismiske- og bathymetriske
data indsamlet i området nord for Færøerne. Disse blev ligeledes processeret hen over
efteråret.
·
Med start den første april blev der nedsat en ad hoc Task Force gruppe, der havde til
opgave at fremstille de nødvendige dokumenter til fremsættelse af et krav for området
over for FN. Efter planen skal disse dokumenter være færdige tidligt i 2009, og
arbejdet er forløbet efter planen.
·
De mobile seismiske stationer i Nordgrønland blev efter 3 år hjemtaget i 2007, og data
fra disse blev rapporteret ultimo 2008.
25
background image
·
Evalueringen blev afsluttet af dataindsamlingsprojekt (LOMROG) fra området nord
for Grønland, der i 2007 blev gennemført i samarbejde med det svenske Polar-
forskningssekretariat med den svenske isbryder Oden som platform og under dele af
togtet med hjælp af den russiske isbryder 50 let Pobedy . Med udgangspunkt i denne
evaluering blev det besluttet at planlægge et nyt dataindsamlingstogt med isbryderen
Oden som platform i 2009.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 3.3 betragtes som delvist opfyldte, fordi indsamlingen
af gravimetriske data nord for Grønland, der varetages af DTU Space, ikke kunne ske, i og
med det fly, der skulle forestå indsamlingen, havarerede ved Antarktis. En hændelse der
var uden for GEUS' indflydelse.
Alternativ brug af undergrunden
Geotermi
GEUS har rådgivet koncessionshaverne DONG og det lokale varmeforsyningsselskab i
Sønderborg om det lokale geotermiske potentiale og har bl.a. udarbejdet en boreprognose
for et område nordøst for Sønderborg. De indledende seismiske undersøgelser er afsluttet
med et positivt resultat, og næste fase vil være gennemførelse af boringer.
GEUS har udført en indledende vurdering af potentialet ved Haderslev og har fået
henvendelser vedrørende vurderinger af potentialet andre steder i landet.
Endvidere har Energistyrelsen varslet en henvendelse til GEUS vedrørende en
landsdækkende vurdering af det regionale geotermiske potentiale i Danmark.
Geologisk lagring af CO
2
GEUS har fortsat engagementet i forskning med henblik på lagring af CO
2
i undergrunden.
Den overvejende del af forskningen finansieres af EU og større energiselskaber.
Ved Ketzin nær Potsdam i Tyskland, hvor CO
2
injektion er påbegyndt, har GEUS bidraget
med geologisk modellering og vurdering af CO
2
-udbredelsen i reservoiret. GEUS har ledet
et stort forskningsprojekt med fokus på vurdering af lagringspotentialet af CO
2
i de
europæiske lande og en omfattende Europæisk GIS-database over CO
2
punktkilder og
lagringsmuligheder er ved at blive færdiggjort.
GEUS har deltaget i forskningsprojekter vedrørende monitering, verifikation og rammer
for myndighedsbehandling af CO
2
-lagring og er involveret i et projekt, der har fokus på
kortlægning af CO
2
punktkilder og lagringsmuligheder i Kina samt etablering af et GIS-
system parallelt til det, der er under etablering for Europa. GEUS har deltaget i etablering
af strategi for udvikling af CO
2
-fri kraftværker og har bl.a. leveret væsentlige bidrag til et
forskningsprojekt om muligheden for produktion af brint og elektricitet uden udslip af CO
2
på europæiske gas- eller kulkraftværker. Yderligere inform ation på:
.
26
background image
GEUS deltager endvidere i en ekspertgruppe inden for CO
2
lagring under FN's Economic
Commission for Europe og er med i CO2GeoNet Association, som er et Europæisk
Network of Excellence med deltagere fra 13 forskningsinstitutioner.
GEUS har året igennem arbejdet med en vurdering af lagringspotentialet i Vedsted
strukturen nordøst for Ålborg for Vattenfall. blandt andet med en foreløbig reservoir
model. GEUS har bistået Vattenfall med rådgivning i forbindelse med indsamling,
kvalitetssikring, processering og tolkning af nye 2-D seismiske data fra området.
Fra EUDP-programmet og med støtte fra DONG Energy og Vattenfall opnåede GEUS
sidst i 2007 støtte til et flerårigt forskningsprojekt, hvis formål er at undersøge reservoir-
og sejlbjergarternes respons på CO
2
injektion. Projektet indeholder bl.a. laboratorieforsøg,
der udføres ved BGS, hvor prøver af reservoir bjergart udsættes for langtidspåvirkning af
CO
2
under simulerede reservoir forhold.
GEUS afsluttede en større udredningsopgave for Energistyrelsen vedrørende
lagringsmulighederne i de danske landområder og tilgrænsende kystområder. GEUS deltog
endvidere sammen med Energistyrelsen i udarbejdelsen af et notat til klima- og
energiministeren, som opsummerede dels de tekniske forhold ved lagring og de geologiske
muligheder.
Seismologi
Den seismologiske tjenestes registreringer i Danmark og Grønland rapporteres dagligt til
globale samarbejdsorganisationer i henhold til internationale aftaler. Registreringerne
videresendes både i processeret form og ved at gøre de rå data tilgængelige. I 2008 er
dataoverførslen opgraderet til realtids dataflow via satellitforbindelse fra seismografen i
Danmarkshavn og daglig dataoverførsel fra seismografen i Scoresbysund via ADSL. Der
er fortsat supplerende seismografer i Grønland, som er opsat i samarbejdsprojekter med
Råstofdirektoratet og med europæiske og amerikanske forskningsinstitutioner. Disse
seismografer udnyttes især til forbedret indkredsning af lokale jordskælv, gletscher-
jordskælv og kortlægning af dybe strukturer.
Udover de instrumentelle data er der indsamlet et stort antal rapporter fra borgere, som har
mærket jordskælv i Danmark og Grønland. I forbindelse med jordskælvet i Skåne d. 16.
december indsamlede GEUS over 4000 øjenvidnerapporter, hvilket er næsten 10 gange så
mange som ved det sidste store jordskælv i 1985 i Kattegat. Stigningen skyldes ikke
mindst det nye web-baserede spørgeskema og en kraftig medieomtale.
Danmarks involvering i overvågning af FN-aftalen om forbud mod atomprøve-
sprængninger (CTBT) gennemføres planmæssigt i samarbejde med Udenrigsministeriets
kontor for CTBTO (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organisation) og andre
organisationer.
27
background image
28
background image
PROGRAMOMRÅDE 4 ­ MINERALSKE RÅSTOFFER
Målsætningen for dette programområde er at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for
en målrettet efterforskning af mineralske råstoffer i både Grønland og Danmark, således at
GEUS både kan bistå grønlandske og danske myndigheder med rådgivning og skabe
industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer. Program-
området er inddelt i følgende delområder: "Kortlægning og basisundersøgelser i
Grønland", "Mineralske råstoffer i Grønland" og "Mineralske råstoffer i Danmark".
Desuden omfatter programområdet aktiviteter vedr. anvendt mineralogi.
Kortlægning og basisundersøgelser i Grønland
Delprogramområdets aktiviteter udføres i tilknytning til de strategiske indsatsområder 4.1
og 4.2. Der er gennemført kortlægningsaktiviteter i udvalgte områder ved Godthåbsfjorden
med henblik på at støtte de malmgeologiske aktiviteter, der gennemføres i samme område.
Samlet skal dette arbejde munde ud i en bedre forståelse af områdets geologi og dermed en
vurdering af potentialet for mineralske råstoffer.
Der er ikke formuleret et strategisk indsatsområde for delprogramområdet.
Aktiviteter og resultater
·
Der er gennemført geologisk kortlægning i Fiskenæsset regionen med henblik på at
modernisere det geologiske 1:100.000 kortværk og publicere dette som digitale
geologiske kort.
·
Kompilering af Grønlands geologi i digital form i skala 1:500.000 som led af det
internationale projekt "OneGeology" blev påbegyndt.
·
Bogen om den østgrønlandske kaledoniske foldekæde er publiceret i Geological
Society of America i 2008.
·
Der er arbejdet på monografi om Maligat og Vaigat Formationerne (tertiære lavaer i
Disko-Nuussuaq området) med henblik på publikation i 2009.
Mineralske råstoffer i Grønland
Strategisk indsatsområde 4.1 ­ Mineralressourcer indenfor den arkæiske blok syd
for 64° N, Sydvestgrønland
Formål: Økonomisk-geologiske undersøgelser i den arkæiske blok syd for 64° N med
henblik på at definere målområder for forskellige geologiske miljøer og deres metaller
samt ajourføre, detaljere og formidle viden om arkæiske bjergarter, som kan rumme
29
background image
mineraliseringer af ædel- og basismetaller. Sammenstilling og udbygning af den
eksisterende viden om Arkæikum og deres ressourcer i de mest lovende områder og
geologiske miljøer.
Aktiviteter og resultater
·
Geologisk kortlægning og malmgeologiske undersøgelser er gennemført i Fiskenæsset
regionen med fokus på de prækambriske suprakrustalbjergarter. Aktiviteten er delvist
finansieret af Råstofdirektoratet. Der har været planlagt og gennemført feltarbejde som
en del af GEUS' resultatkontrakt 2008-2011. Rapporteringen er i gang for hele
resultatkontraktperioden.
·
Undersøgelsen i 2008 har allerede tilvejebragt mange nye oplysninger om den
geologiske opbygning af området. Der blev fundet nye guldmineraliseringer og
rubinforkomster af GEUS feltgrupper i området. Der vil senere blive publiceret et
antal internationale artikler.
·
I forbindelsen med arbejdet i Fiskenæsset regionen er der beskrevet et antal udvalgte
lokaliteter med mineralforekomster, som vil indgå i Greenland Mineral Occurrence
Map (GMOM)
·
Fortsatte undersøgelser af signaturer i multiple geovidenskabelige datasæt af
geologiske miljøer med mulighed for guldforekomster.
·
Udover de af Råstofdirektoratet finansierede undersøgelser, som hovedsageligt er
rettet mod guldforekomster, er der gennemført andre undersøgelser rettet mod andre
metaller. I 2008 gjaldt dette hovedsagelig anorthositten i Fiskenæsset.
·
Udgivelse af 1:100.000 Kapisillit kortbladet er udsat til 2009 pga. barselsorlov.
Målopfyldelse
Målene for det strategiske indsatsområde 4.1 betragtes som opfyldte.
Strategisk indsatsområde 4.2 ­ Geologiske og metallogenetiske kort - Grønland
Formål: Arbejde med integrerede data (geologi, geofysik, geokemi, mineralforekomster)
og udarbejde tværgående synteser som kan præsenteres på Internettet. Præsentation af
geologiske og metallogenetiske kort, som viser udbredelsen af mineralforekomster og
deres sammenhæng med de geologiske miljøer, hvori metallerne er dannet.
Aktiviteter og resultater
·
Kimberlitter i Vestgrønland: Et flerårigt projekt rettet mod de Vestgrønlandske
kimberlitter afsluttedes i 2008 med fremlæggelse af et større antal bidrag ved den 9.
Internationale Kimberlit Konference i Frankfurt august 2008. Den første udgave af et
kimberlitatlas blev også udarbejdet og forventes publiceret i 2009.
30
background image
·
Første del af en registrering af alle væsentlige intrusioner og mafiske komplekser i
Grønland er gennemført i 2008 og støttet af Råstofdirektoratet. Projektet fortsætter i
2009.
·
Nye lokaliteter fra Vestgrønland er beskrevet i ressourceevalueringsprojekterne og
indført i GMOM.
·
Samarbejdet med USGS om en global vurdering af mineralske ressourcer er fortsat og
vil i første omgang udmunde i en workshop i København omkobber i Grønland.
Aktiviteten vil fortsætte i 2009
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 4.2 betragtes som opfyldte.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Greenland Mineral Occurrence Map (GMOM) på GEUS' hjemmeside er løbende
opdateret og suppleret med forekomster fra det sydlige Vestgrønland
·
Statistiske multivariable integrationsanalyser af mangeartede geologiske datasæt med
henblik på en belysning af områders mineral potentiale og kvantitative input til
geologiske modeller for forekomster og områder er forsat i 2008 i området syd for
Nuuk.
·
Minerallicenser i Grønland. GEUS deltog i sagsbehandling sammen med Råstof-
direktoratet vedrørende licenser til selskabers mineralefterforskning i Grønland og i
markedsføring af de grønlandske ressourcer, herunder deltagelse i udstillinger i
Vancouver og Toronto, Canada (Den internationale mineindustri blev i slutningen af
2008 påvirket af den globale finansieringskrise, men interessen for Grønland er stadig
betydelig).
·
Et projekt omkring skanning af selskabsrapporter m.m. vedrørende efterforsknings-
aktivitet i Grønland blev videreført startet i 2008. Den udviklede database er oprettet
på GEUS' hjemmeside og skannede rapporter indføres så hurtigt, som det er muligt.
Der er fastlagt en produktionsgang for skanningen af selskabsrapporter m.m., som vil
fortsætte i 2009. Aktiviteten er støttet af Råstofdirektoratet.
·
Beregning af 3 dimensionale modeller af mineralske forekomster i samarbejde med
Råstofdirektoratet er fortsat. Der er indgået samarbejdsaftale om 3D modellering og
monitering af producerende miner i Grønland. GEUS yder supervision af
eksplorationsfirmaer som opererer i Grønland.
·
En økonomisk-geologisk rekognoscering blev gennemført i det centrale Østgrønland
som opfølgning af tidligere konstaterede hyperspektrale anomalier.
·
Der er fremstillet nye udgaver af `Geology and Ore' (nr. 7, 8 og 9 samt genoptryk og
opdatering af nr. 1) og 'Greenland Fact Sheet' (nr. 14 og 15). Minex udkom i 2007
med nummer 30 og 31.
31
background image
Mineralske råstoffer i Danmark
De strategiske aktiviteter er beskrevet under Programområde 5, Strategisk indsatsområde
5.1 ­ Maringeologi i areal- og ressourceforvaltningen.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Undersøgelse af de jyske molersforekomsters udbredelse, strukturer og sammen-
sætning er udført i fortsættelse af de seneste 10 års aktiviteter og dokumenteret i
rapporter.
·
Undersøgelse af leregenskaber i relation til beton og lermembraner er forsat under
bevilling fra Højteknologifonden. Det er fortsat forsøgt at markedsføre og udnytte
lermineralpatentet.
·
GEUS har medvirket ved det forberedende arbejde om planlægning og lovgivning af
den fremtidige råstofkortlægning på land og havområdet.
·
Marine råstofundersøgelser: Der er udført datasammenstillinger i forbindelse med
ansøgninger til rettigheder af de marine råstofforekomster.
·
Der er udført feltundersøgelser og datasammenstilling af marine råstoffer for private
firmaer, bl.a. Hasmark, Tørresø og flere i Køge Bugt.
Andre strategiske og prioriterede aktiviteter
Strategisk indsatsområde 4.3 ­ Anvendt mineralogi
Formål: At løse samfundsrelevante problemstillinger indenfor olie- og mineral-
efterforskning og miljøgeologi ved at kombinere en tværfaglig mineralogisk og mineral-
kemisk ekspertise med en række centrale instrumenter i GEUS' instrumentpark. Det er
desuden hensigten at bringe GEUS forskningsmæssigt i front inden for området fysisk og
kemisk karakterisering af mineralselskaber i sedimentære bjergarter.
Aktiviteter og Resultater
·
Karakterisering af titanmineraler i sand (DuPont) er gennemført.
·
Fingerprinting coastal sediments. Laboratoriearbejdet er afsluttet.
·
Provenans af sand ved Færøerne (Sindri) er afsluttet og afrapporteret.
·
3D studie i Nuussuaq bassinet er fortsat.
·
Der er indsamlet data til et mineralogisk, petrografisk og 3D geologisk studie af
sammenflettede sedimenter og vulkanitter i Sødalen, Østgrønland. Projektet afsluttes i
2009.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 4.3 betragtes som opfyldte.
32
background image
PROGRAMOMRÅDE 5 ­ NATUR OG KLIMA
Formålet med dette programområde er at belyse de processer, klimaforhold og miljø-
tilstande, der har betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark
og det nordatlantiske område. Det er endvidere målet at bidrage med forskningsbaseret
viden inden for disse fagområder til myndighederne, forskningsverdenen og befolkningen.
Indsatsen er fordelt på delprogramområderne "Kystzonen og maringeologi", "Klima-
ændringer og deres effekter" og "Geologisk kortlægning og landskaber".
Kystzonen og maringeologi
Strategisk indsatsområde 5.1 ­ Kystzonen og havbunden
Formål: At etablere et fagligt grundlag, som kan anvendes ved forvaltning af havbunds-
arealerne gennem undersøgelser og udvikling af metoder til beskrivelse og klassifikation af
havbundens sedimentsammensætning, råstoffernes beliggenhed, kvalitet og mængder,
havbundens relationer til naturlige biologiske forhold, miljøændringer og konsekvenser af
ændret areal anvendelse, herunder råstofindvinding.
Overordnede strategiske mål
·
Miljøministeriets koncernmål: Styrket vand- og naturindsats (2008-2011).
Aktiviteter og Resultater
·
Sammenstilling af data fra Nordsøen er fortsat, men der ligger også en stor
arbejdsindsats i 2009
·
Ressourceopgørelse af havbundens sand og grus er videreført. I forbindelse med
undersøgelsen af råstofpotentialet for private firmaer er ressourcerne opgjort og
rapporteret for Smålandsfarvandet.
·
Sammenstilling af digitale geologiske havbundsdata er videreført og data er indlagt i
kortdatabasen med sigte på ny udgave af kortet i 2009.
·
Der er arbejdet videre med udvikling af kortlægningsmetoder ved hjælp af multibeam-
udstyr.
·
Det marine netværk, MariNet, inkl. koordinationsgruppen for kortlægningsaktiviteter
er forsat.
·
Videreudvikling af metodik for analyse og kortlægning af bæredygtig råstofindvinding
mellem land og havområdet fortsættes.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 5.1 betragtes som opfyldte.
33
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
GEUS har som nationalt referencecenter for integreret kystzoneforvaltning og for
naturkatastrofer, som led i understøtningen af Miljøagenturet, gennemført en række ad
hoc opgaver.
·
Arbejdet med Fagdatacenter for råstofgeologi er indledt og forventes fortsat i 2009
·
GEUS har deltaget I Galathea3 WINMARGIN (West Indies Marine Geoscience
investigations) projektarbejde med fokus på rekonstruktion af tsunami og hurricane-
aktiviter og ocean cirkulation.
·
GEUS har deltaet i IPY NEWGREEN projekt i samarbejde med Århus Universitet.
Der er bl.a. udført undersøgelser af tidligere is- og vindforhold med hjælp af kerner fra
Vestgrønlandske farvande og kerner indsamlet ved Newfoundland med russisk
forskningsskib.
·
Der er udført multibeam kortlægning og sedimentprøvetagning i Illulisat Isfjord i
samarbejde med IfM-Geomar, Kiel, og Amsterdam 'Vrije Universiteit'.
·
MariNet samarbejdet har været udført i forbindelse med EU_InterReg-III om
BALANCE projektet
·
GEUS har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen arbejdet på kortlægning over
værdifulde geologiske områder.
·
Geoturisme i Østersøområdet i Interreg-regi: GEUS har deltaget i et forberedende
møde i Litauen. Ansøgning forberedes indsendt 2009.
·
EU projektet METROL er videnskabeligt afsluttet med publicering af relationerne
mellem efteristidens geologiske udvikling og tilstedeværelsen af metan i havbunden i
Århus Bugt .
·
GEUS var medansøgere i 2 EU BONUS projekter (INFLOW og BALTIC GAS), der
begge er bevilget i 2008 med start 1. januar 2009.
·
GEUS har medvirket ved udarbejdelse af en vejledning for indberetning af råstofdata
sammen med By- og Landskabsstyrelsen.
·
GEUS har medvirket ved planlægning af udkast til ny råstofkortlægning på havet
sammen med By- og Landskabsstyrelsen. Arbejdet fortsætter i 2009.
·
Der er udført geologisk kortlægning af havbunden på lokaliteter i bl.a. Bahrain og
Chile.
Klimaændringer og deres effekter
Strategisk indsatsområde 5.2 ­ Klimaændringer, effekter og overvågning
Formål: At fortsætte etableringen af overvågningsprogrammet for Grønlands indlandsis'
massebalance. Overvågningsprogrammet skal medvirke til at få bedre forståelse af
34
background image
indlandsisens samspil med de globale og arktiske klimaændringer inklusiv dens klima-
følsomhed. Desuden er det målet at medvirke til etablering palæoklimatiske dataserier fra
bl.a. borekerner fra Nordatlanten og Danmark, som kan anvendes til vurdering og
kalibrering af modeller for fremtidens klimaændringer.
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Sikre at den nødvendige klima- og energifaglige
viden er til stede i forhold til energiforlig, COP15 og sektorpolitikker.
·
Klima- og Energiministeriets mål: Facilitere at der skabes ambitiøse klimapolitikker
indenfor alle relevante sektorer.
·
Miljøministeriets koncernmål: Sektorintegration (2008-2012)..
Aktiviteter og Resultater
·
Der blev etableret to PROMICE transekter i 2008, et i Kronprins Christian Land og et
i bunden af Scoresbysund (altså hhv. Nordøst- og Østgrønland)
·
Data fra stationerne er indsamlet, PROMICE databasen er under opbygning, rapporten
er under udarbejdelse.
·
Programmel til hastighedsberegning af indlandsisens rand under produktion (udføres
på DTU-Space)
·
Nyt værktøj til modellering af afsmeltning af isdækker er implementeret.
·
Programmet for den løbende overvågning af Grønlands indlandsis (PROMICE),
fortsattes i 2008 med indsats omkring etablering af klimastationer på indlandsisen.
DANCEA
·
Glaciologisk modelleringsværktøj. Driften af den glaciologiske database og
modelleringsværktøj EUROCLIM er forsat. Behandling og opbevaring af
moniteringsdata indgår som et led i overvågningen af Grønlands indlandsis.
·
Studier over sammenhængen mellem gletscherflydning og smeltning er forsat i et
ph.d.-studium, der indleveres primo 2009.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 5.2 betragtes som opfyldte.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Et nyt EU Interreg projekt (CLIWAT) i Nordsø-regionen skal evaluere effekten af
udvalgte klimascenarier og tilvejebringe et grundlag for planlægning af
hensigtsmæssig klimatilpasning i regionen. Opsætningen af en transnational integreret
hydrologisk model i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland er påbegyndt,
indledende drøftelser vedr. opsætning af en grundvandsmodel til simulering af
35
background image
saltvandsindtrængning på den tyske ø Borkum er gennemført og der er påbegyndt
indsamling af feltdata.
·
CLIVET. Et forsknings- og kapacitetsopbygningsprojekt under Danidas FFU
initiativpulje, der undersøger klimaændringer og effekter heraf på vandressourcerne og
landbrugssektoren i Vietnam og Tanzania. Desuden undersøges muligheder for
tilpasning af vand- og landressourceforvaltning til ændret klima. Projektet er i
samarbejde med DMI og IGG samt en række vietnamesiske og tanzanianske
universiteter og institutioner. I 2008 afholdtes en indledende projektworkshop i
Vietnam.
·
Arbejdet på IPY (International Polar Year) -projektet NEWGREEN: Undersøgelse af
de Holocæne klima og oceanografi forhold i Sydvestgrønland og i Labradorhavet er
fortsat i 2008 og afsluttes i 2009.
·
Arbejde udført på FRESHLINK projektet om sammenhængen mellem udtynding af
indlandsisen og klimaeffekter med fokus på Godthåbsfjord Fjord.
·
EU­projektet FNU om de geologiske og klimatiske forhold i Davis Strædet er blevet
fortsat. Det er blevet suppleret med et post doc. studie over foraminiférøkologi i de
undersøgte aflejringer.
·
Feltarbejde med indsamling af geofysik og boringer i Caribien er foretaget under
Galathea3 projektet med henblik på palæoklimatiske studier. Projektet forventes
afsluttet primo 2009.
·
Glaciobasis, moniteringsprojekt ved Zackenberg, er indledt og fortsætter i 2009.
·
Der er udført feltarbejde, analyser og rapportering for Quadra Mining ved
Malmbjerget.
·
Vandkraftressourceundersøgelser ved Indlandsisen nær Ilulissat for grønlandske
myndigheder er afsluttet (Powerpaak2).
·
Der er opnået finansiering til udarbejdelse af grundfjeldskort under isranden for Alcoa.
Afsluttes i 2009
·
GEUS har assisteret med initiering af Arctic Council SWIPA (climate change and the
arctic cryosphere: snow, water, ice and permafrost in the Arctic).
·
Rådgivet Klimaministeriet om paragraf 20 spørgsmål i Folketinget vedr. Jacobshavn
isbræ i relation til effekter af klimaforandringer.
·
GEUS varetager formandsskabet for International Arctic Science Committee (IASC)
netværk for arktisk glaciologi.
·
GEUS deltager aktivt i arbejdet som rådgiver i forbindelse med COP15 samt i det
forskningsfaglige rådgivningspanel KFT.
·
GEUS har i samarbejde med Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
afsluttet en undersøgelse og indsendt manuskript til publicering vedrørende de
terrestriske og akvatiske effekter af en udbredt klimaforandring 8200 år før nu.
36
background image
·
GEUS deltog i Galathea3 ekspeditionen med projektet 'Miljø og klimaændringer i
Grønlandske fjorde og shelfområder'. Projektarbejdet har omfattet analyser af de
indsamlede materialer og publicering af resultater
·
GEUS har deltaget i et maringeologisk togt langs Grønlands Østkyst med henblik på
indsamling af seismiske data, sandstensprøver og sedimentkerner. Sedimentkernerne
er oparbejdet med henblik på udredning af den klimahistoriske udvikling i det
Østgrønlandske fjorde.
·
Der er indsamlet sedimentkerner i Godthåbsfjorden med henblik på at bidrage til
studier af variationer gennem tid i afløb fra Grønlands Iskappe.
·
GEUS har bidraget til Grønlands Hjemmestyres arbejde vedr. nominering af områder i
Sydgrønland som UNESCO World Heritage Sites.
Geologisk kortlægning og landskaber
Strategisk indsatsområde 5.3 ­ Geologisk kortlægning og landskabernes forandring
Formål: At fortsætte færdiggørelsen af den geologiske overfladekortlægning af Danmark
(1:25 000) og at udarbejde relevante temakort. Korttyperne indgår som grundlag for
arealforvaltningen i det åbne land, som varetages af centrale og decentrale offentlige
myndigheder i Danmark.
Overordnede strategiske mål
·
Miljøministeriets koncernmål: Sektorintegration (2008-2012)..
Aktiviteter og Resultater
·
Kortlægning i felten, digitalisering, kortfremstilling samt publicering af et kort i
målestok 1:50.000.
·
Det geologiske kortblad Nysted (1511 III) i målestoksforholdet 1:50.000. Kortbladet
er digitaliseret og editeret i 2008 og forventes trykt først i 2009.
·
Det geologiske kortblad Sakskøbing (1411 I). Kortbladsbeskrivelsen for Sakskøbing
kortbladet er færdiggjort og forventes trykt i 2009.
·
Kortlægning af andre områder. Kortlægningen på Mors, Lolland og Falster er forsat.
·
Digitalisering af kortdata. Alle kortlægningsresultater blev digitaliseret og lagt ind i
kortdatabasen.
·
En ny opdateret version 3.0 af det kvartærgeologiske kort i 1:25.000 er udgivet på
CD-Rom.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 5.3 betragtes som opfyldte.
37
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Det geomorfologiske kort over Danmark (1:200.000) er under udarbejdelse. Forventes
færdigt i 2009.
·
Kortlægning af radon og børnecancer, som er udført sammen med Risø, Statens
Institut for Strålehygiejne, Kort- og Matrikelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, er
publiceret i 2008.
·
Resultaterne af projektet "Udvikling af natur og kultur landskabet indenfor Postglacial
tid" er bearbejdet og publiceres i 2009.
·
Undersøgelse af naturlige brandes betydning for skovudvikling siden sidste istid (EU-
projekt PASTFIRE) er yderligere publiceret i 2008.
·
Den løbende overvågning af naturskov i Draved og Løvenholm skove er forsat. Et
Carlsberg projekt, som er startet med henblik på sammenstilling af data fra Draved,
videreførtes i 2008.
·
Undersøgelse af klimaets betydning for europæiske skoves udvikling (DECVEG ESF
projekt) blev afsluttet i 2008 med udarbejdelsen af flere publikationer.
·
Undersøgelser af de europæiske skoves udvikling set i relation til klima og
kulturforhold er afsluttet i 2008 (EU-projekt EVOLTREE).
·
Nationalt referencecenter for jord (EEA). GEUS har i medfør af sin rolle som nationalt
referencecenter for jord løbende deltaget i netværket vedrørende Det Europæiske
Miljøagentur.
·
Projekt om oldtidsagre i Nordsjælland og projektet finansieret af Carlsberg fondet om
rekonstruktion af fortidige landskab baseret på pollendata er afsluttet og afrapporteret.
·
Udarbejdelse af bogen "Geologisk set ­ Den sjællandske øgruppe", sammen med
Geocenter partnerne og By- og Landskabsstyrelsen, er fortsat i 2008.
·
Udarbejdelse af bidrag til det internationale digitale undergrundskort i ca. 1:1.million
indenfor OneGeology-projektet er fortsat i 2008.
·
En analyse af biodiversitetsvenlig skovdrift med baggrund af undersøgelse af
Atlantisk urskov og urskovslandskab er udført i 2008 og afrapporteret til Skov- og
Naturstyrelsen.
·
Med sigtet på etablering af en scenariemodel for en istidsgletschers påvirkning af et
depot for radioaktivt affald er der i 2008 udført undersøgelser for de svenske og finske
kernekraft myndigheder (SKB og POSIVA).
·
GEUS har i samarbejde med Geologisk Institut, Aarhus Universitet afsluttet en
undersøgelse vedrørende den tidslige og rumlige variation i den marine 14C reservoir
effekt i danske fjorde.
38
background image
INTERNATIONALE RÅDGIVNINGSOPGAVER
Internationale opgaver omfatter primært bistandsopgaver i lande udenfor det danske
rigsfællesskab og EU.
Aktiviteter knyttet til programområdet for vandressource
·
ASEM Waternet (Asia Europe Meeting Waternet) er et EU FP6 projekt med i alt 18
partnere fra Asien og EU. Formålet er at formidle og tilpasse forskningsresultater fra
EU forskningsprojekter til asiatiske forhold, samt at definere og ansøge nye fælles
forsknings- og udviklingsprojekter. Den primære aktivitet i projektet er gennemførsel
af tematiske workshops, hvilket også har været afholdt i 2008.
·
Ghana. På University of Ghana i Accra gennemføres under Danidas ENRECA
program 3. fase af kapacitetsopbygning indenfor hydrogeologi & hydrologi i
samarbejde med Geografisk og Geologisk Institut ved KU. Der er udarbejdet fire
publikationer i 2008. Projektet er blevet forlænget til udgangen af 2009.
·
Vietnam. GEUS leder ENRECA projektet VietAs, som er finansieret af Danidas Råd
for Udviklingsforskning. Formålet er at opbygge forskningskapacitet hos tre
vietnamesiske forskningsinstitutioner samt at skaffe ny viden om de mekanismer, som
forårsager, at sedimenter i store deltaer ofte frigiver arsen til grundvandet, hvorved
drikkevandforsyningen bliver forurenet med arsen. I 2008 er der opstillet en model for
arsen i grundvandsmagasinerne i Røde Flod deltaet, og projektets fase I er afsluttet. I
perioden 2008-2011 gennemføres projektets fase II.
·
Zambia . GEUS er i perioden 2008-2010 projektleder på et projekt under DANIDAs
vandsektorprogram i Zambia med det formål at støtte forsknings- og
undervisningskompetencen indenfor vandsektoren i landet. Samarbejdspartneren er
University of Zambia. Projektet er opstartet, og der er blevet ansat ph.d.- og master-
studerende.
·
Sydøstasien. GEUS har deltaget i en Danida ledet international mission til Mekong
River Commission. Missionen gennemførte et review af dansk, svensk og australsk
støtte til gennemførelse af et stort vandplanlægningsprogram (Fase 2 af Basin
Development Plan), som implementeres af Mekong River Commission i samarbejde
med Laos, Cambodia, Thailand og Vietnam.
Aktiviteter knyttet til programområdet for energiråstoffer
·
CCOP-lande (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and
Southeast Asia). GEUS deltager fortsat i rådgiverpanelet for CCOP, efter at det
regionale projekt "Institutional capacity building in CCOP countries (ICB-CCOP1)"
med støtte fra Danida er afsluttet.
39
background image
·
Vietnam . Anden fase af det Danida støttede Enreca projekt blev afsluttet i løbet af
året, og tredje fase blev igangsat. I Fase 2 var der fokus på evaluering af olie/gas
potentialet i Malay­Tho­Chu bassinet ud for det sydlige Vietnam og
kapacitetsopbygning inden for forskning. Under feltarbejdet, der inkluderede
undersøgelser af en række mindre øer, blev der påvist en større, hidtil ukendt
deformationsfront. De 7 ph.d. og 2 master-studerende fra Vietnam er ved at
færdiggøre deres afsluttende opgaver. I tredje fase fortsættes kapacitetsopbygningen
og uddannelsen af vietnamesiske geologer og geofysikere. Endvidere er en dansk
ph.d.studerende og en bachelor-studerende fra ICC tilknyttet projektet.
Aktiviteter knyttet til programområdet for mineralske råstoffer
·
Brasilien. Felt- og laboratorie-arbejde med henblik på forståelse af oprindelse og
sammensætning af tungmineraler specielt med henblik på dannelse af titaniumrige
aflejringer.
·
CASM (Community of Artesian and Small-scale Mining) . GEUS er for Udenrigs-
ministeriet udpeget til at repræsentere Danmark i bestyrelsen for CASM, hvilket bl.a.
indebærer at monitorere de midler, DANIDA bidrager med til CASM, Verdensbanken
·
Ghana . I 2008 har GEUS rådgivet Ghanas Geologiske Undersøgelse (Geological
Survey Department) som en del af det EU finansierede Mining Sector Support
Programme: Technical Assistance to the Geological Survey Department, Ghana.
Projektet fortsætter i 2008.
·
Ghana . I 2008 har GEUS udført kvalitetskontrol af flybårne geofysiske data i et EU -
finansieret projekt under Mining Sector Support Programme. Projektet startede i 2005,
blev forlænget i 2007 og fortsætter til medio 2009. Projektet blev i 2008 udvidet med
kvalitetskontrol af nye helikopterbårne målinger.
·
Mali . GEUS har lavet en samarbejdsaftale med Den Geologiske Undersøgelse i Mali
Samarbejdet forventes i første omgang at omfatte Small-scale Mining,
laboratorieanalyser og remote sensing.
·
Filippinerne . GEUS har initieret et projekt i samarbejde med Philex Gold mining Ltd
og University of the Filippines med henblik på forebyggelse af yderligere
kviksølvforurening efter små skala minedrift samt et projekt med henblik på
oprensning af kviksølvholdige tailings.
·
Sudan . GEUS har lavet en samarbejdsaftale med Den Geologiske Undersøgelse i
Sudan (GRAS). Samarbejdet forventes i første omgang at omfatte Small-scale Mining,
laboratorieanalyser og remote sensing.
·
Tanzania . GEUS har sammen med KU gennemført et Geocenter-finansieret projekt
vedrørende løsningsmodeller i konflikter mellem små skala minearbejdere og et stort
kommercielt mineselskab.
40
background image
·
Yemen . GEUS har etableret et formelt samarbejde med den geologiske undersøgelse i
Yemen (GSMRB). GEUS udfører et Verdensbank-projekt til finansiering af støtte til
GSMRB i forbindelse med international markedsføring af Yemens mineralske
råstoffer og kapacitetsopbygning i forbindelse dermed. I 2008 gennemførtes bl.a.
opbygning af en metadatabase på nettet og forberedelser til Yemens deltagelse i
PDAC 2009.
·
Zambia . GEUS er projektleder for et UNDP projekt i Zambia med det formål at
forbedre de produktionsmæssige og miljømæssige forhold for Small-scale Mining i
Copperbelt, Southwestern Province og Eastern Province i Zambia. Projektet udføres
med Orbicon A/S som underentreprenør.
Aktiviteter knyttet til programområdet for natur og klima
·
Kenya . Danida er ved at lave bogen "Turen går til et andet klima", som dækker
Kenya, Vietnam og Bolivia. GEUS har hjulpet med indsamling af relevant materiale
fra Kenya sammen med journalist fra Politiken.
·
Tanzania. Projektet "Environmental Sensitivity Atlas for Coastal Area of United
Republic of Tanzania" er afsluttet i 2008. Projektet havde til formål at foretage et
feasibility study for udviklingen af et Sensitivity Atlas. Projektet blev koordineret med
de tanzanianske bestræbelser på at formulere en National Oil Spill Contingency Plan.
Slutproduktet var en oversigt over eksisterende data og stakeholders samt ToR for det
endelige projekt. Projekt er finansieret af Belgian Technical Coorporation i Tanzania.
·
Vietnam og Tanzania . CLIVET er et forsknings- og kapacitetsopbygningsprojekt
under Danidas FFU initiativpulje. Der undersøges klimaændringer og effekter heraf på
vandressourcerne og landbrugssektoren i Vietnam og Tanzania. Desuden undersøges
muligheder for tilpasning af vand- og landressourceforvaltning til ændret klima.
Projektet er i samarbejde med DMI og IGG samt en række vietnamesiske og
tanzanianske universiteter og institutioner. Projektet blev startet op i 2008, hvor der
afholdtes en indledende projekt-workshop i Vietnam.
41
background image
42
background image
ORGANISATIONS- OG PERSONALEUDVIKLING
Formålet med dette område er
·
at GEUS forbliver en attraktiv, udviklende arbejdsplads, som danner rammen om et
højt fagligt niveau, stor kreativitet og engagement og et godt samarbejdsmiljø,
·
at GEUS er en moderne, projektorienteret, professionelt ledet og drevet forsknings-
institution, samt
·
at GEUS til stadighed udvikler organisation, ledelse og medarbejdere på en måde, som
bedst muligt fremmer og understøtter GEUS' faglige mål, strategier og visioner, og
som bedst muligt opfylder samfundets behov.
Strategisk indsatsområde I.1 ­ Rekruttering og synliggørelse
Formål: Indsatsen skal bidrage til at sikre,
·
at GEUS rekrutterer de bedst kvalificerede og mest kompetente medarbejdere set i
forhold til de opgaver, GEUS skal løse.
·
at udviklingen i sammensætningen af GEUS' medarbejdere sker på et målrettet og
strategisk prioriteret grundlag.
·
at rekrutteringen sker på en effektiv og administrativt fleksibel måde.
·
at GEUS fremstår som en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder.
at GEUS' arbejde og betydning for samfundet synliggøres hos relevante målgrupper,
herunder potentielle medarbejdere.
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Skabe et velfungerende og professionelt
ministerium, hvor der er trivsel og arbejdsglæde.
Aktiviteter og Resultater
·
For at øge antallet af kvindelige videnskabelige medarbejdere er der sket en ændret
opsætning af stillingsannoncer og ligestillingsudvalget er genetableret.
·
1. ideoplæg til sitemap er udarbejdet for at forbedre informationen til ansøgere på
GEUS' hjemmeside.
·
Der er igangsat en mere smidig og ensartet modtagelse af udenlandske medarbejdere
43
background image
Målopfyldelse
Blandt andet på grund af personaleudskiftning i HR-gruppen og oplæring af nye
medarbejdere er ikke alle aktiviteter gennemført.
Etablering af "jobbørs" på hjemmesiden er ikke gennemført.
Analyse af brugen af internetbaseret ansættelsesprocedure er ikke igangsat. Enkelte
systemer har været undersøgt, men der er tvivl om, hvorvidt det kan tilpasses processen
omkring bedømmelsesudvalg. Derudover har Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen
meddelt, at de i løbet af 2009 implementere et fælles rekrutteringssystem for hele staten,
som man er forpligtet til at benytte og som der er betalt over via finansloven. Det har også
betydet en nedprioritering af opgaven.
Målene for strategisk indsatsområde I.1 betragtes derfor kun som delvist opfyldte.
Strategisk indsatsområde I.2 ­ Kompetenceudvikling og fastholdelse
Formål: Indsatsområdet skal bidrage til:
·
GEUS' fortsatte arbejde med kompetenceudvikling, herunder arbejde med nøgle-
kompetencer, strategisk fokusering og understøttende systemværktøjer, for at sikre
sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og de fremtidige behov.
·
en fastholdelse af medarbejdere, samt til kompetenceudvikling gennem struktureret
videndeling mellem medarbejdere.
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Skabe et velfungerende og professionelt
ministerium, hvor der er trivsel og arbejdsglæde.
Aktiviteter og Resultater
·
Videreudvikling af GEUS' projektledere. Projektmodellen blev implementeret pr. 1.
januar 2008. Igennem hele 2008 har alle relevante medarbejdere deltaget i
projektlederkurser. Herudover er der igangsat udvikling af yderligere kurser til
projektledere,.
·
Kompetenceudvikling af de teknisk-administrative medarbejdere. Målet indeholder
følgende delmål, der alle er opfyldt:
­ Form og indhold af de månedlige sekretærmøder er justeret, skal evalueres i 2009.
­ Sekretærhåndbogen der er placeret på GEUS' Intranet er omlagt til ny version
med links til øvrige relevante Intranet sider.
­ Kortlægningen af sekretærernes kompetencer til at kunne bistå hinanden
indbyrdes i den daglige opgaveløsning er lavet men skal justeres til efter
ansættelse af flere nye sekretærer.
44
background image
Målopfyldelse
Udvikling af koncept for struktureret videndeling på GEUS blev i Resultatkontrakt 2008-
2011 udsat til 2009 og indgår således ikke i nærværende årsrapport. For så vidt angår IT-
værktøjer til kompetenceudvikling er ressourcerne omprioriteret til implementeringen af
Personalestyrelsens kompetencesystem for hele staten. Udviklingen blev igangsat i 2008
og systemet forventes implementeret i 2009.
Målene for strategisk indsatsområde I.2 betragtes som opfyldte.
Strategisk indsatsområde I.3 ­ Videreudvikling af organisationsformen
Formål: Indsatsområdet skal sikre, at GEUS' valgte organisering understøtter opgave-
løsningen med hensyn til effektivitet og kvalitet samt sikre optimale værktøjer der
understøtter de faglige mål samt effektive arbejdsgange.
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Skabe et velfungerende og professionelt
ministerium hvor der er trivsel og arbejdsglæde.
Aktiviteter og Resultater
·
Med implementeringen af den nye projektlederuddannelse og etableringen af
projektstyringsværktøjet Provider er der sket en konsolidering af
projektorganiseringen.
·
Arbejdsgangene ved GEUS er tilpasset, så GEUS lever op til mindst 3/4 af de
indmeldte servicemål. At GEUS ikke lever fuldt op til de indmeldte servicemål
skyldes, at GEUS' reception har været igennem større personalemæssige og
strukturelle ændringer og at det derfor ikke har været muligt at gennemføre øvrige
tiltag vedrørende GEUS' reception
·
Der er foretaget en undersøgelse for anvendelse af et nyt koncept for APV, MTU og
chefevaluering og det nye koncept bliver implementeret i 2009.
·
Der er udviklet et økonomisk prognoseværktøj.
Målopfyldelse
Målene i indsatsområde 1.3 anses for opfyldte, selv om GEUS ikke lever fuldt op til de
indmeldte servicemål ved udgangen af 2008.
Aktiviteten "Implementering af IT-værktøjer for struktureret videndeling på GEUS" blev
ved udarbejdelsen af GEUS' Resultatkontrakt 2008-2011 flyttet til 2009.
45
background image
Strategisk indsatsområde I.4 ­ Forskningsevalueringer og Nationalt og internationalt
samarbejde
Formål: Indsatsen skal bidrage til at sikre,
·
at kvaliteten af GEUS' videnskabelige arbejde evalueres og dokumenteres ved
gennemførelse af internationale evalueringer af GEUS' programområder.
Evalueringerne tilrettelægges efter de ministerielle fastsatte retningslinjer.
·
at Geocenter Danmark realiseres og etablerer et fælles videnskabeligt og
uddannelsesmæssigt miljø, der i stigende grad kan tiltrække studerende og hjemtage
internationale forskningsmidler.
·
at det internationale forskningssamarbejde styrkes, med øget GEUS deltagelse
Overordnede strategiske mål
·
Klima- og Energiministeriets mål: Skabe et velfungerende og professionelt
ministerium hvor der er trivsel og arbejdsglæde.
Aktiviteter og Resultater
·
Forskningsevalueringen af GEUS' programområde 3, Energiråstoffer er planlagt og
igangsat i 2008, med henblik på at evalueringen afsluttes i 2009.
·
Der er udarbejdet et forslag til implementering af forbedringsforslag for
programområde 2, Vandressourcer, med baggrund i forskningsevalueringen i 2007.
Som konsekvens af forskningsevalueringen er der sket en betydelig øgning af
samarbejdet mellem afdelingerne indenfor programområde 2.
·
Kursus i vejledning af studerende er udskudt til 2009.
·
Der er afholdt en Geocenterdag i november 2008 med stor og engageret tilslutning.
·
Der er med Geocenterpartnerne udviklet og produceret undervisningsmateriale til
gymnasieundervisning (GeoCase).
·
GEUS har engageret sig i EuroGeoSurveys, der er en forening af geologiske
undersøgelser i Europa. GEUS har taget initiativ til og deltaget i udarbejdelsen af nye
interne regler for EuroGeoSurveys og deltaget i udarbejdelsen af ny vedtægt. Fra 1.
januar 2009 er GEUS' direktør medlem af bestyrelsen (Executive Committee) for en
3-årig periode.
·
GEUS har deltaget i stiftelsen "European Geological Surveys EEIG" (EEIG =
European Economic Interest Group) sammen med fire andre europæiske geologiske
undersøgelser, med det formål at udføre projekter for EU Kommissionen. GEUS har
tiltrådt vedtægten for European Geological Surveys EEIG i 2008,
46
background image
·
GEUS har deltaget i stiftelsen af "North Atlantic Geoscience" sammen med 8
geologiske undersøgelser fra landene omkring Nordøstatlanten og Nordsøen med det
formål at etablere samarbejdsfora for oprettelse af nye forsknings- og kortlægnings-
projekter.
·
GEUS deltager i et koordinationsforum med direktørerne de nordiske og baltiske
geologiske undersøgelser.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde I.4 betragtes som opfyldte.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
GEUS' Strategier ­ Grundlag for resultatkontrakt 2008-2011 er udarbejdet og
godkendt af GEUS bestyrelse i 2008 og trykt i 2008.
·
Udkast til Resultatkontrakt for GEUS for perioden 2008-2011 er udarbejdet og
godkendt af GEUS' bestyrelse og fremsendt til Klima- og Energiministeriet i 2007.
Resultatkontrakten er afsluttet, underskrevet og trykt i 2008.
47
background image
48
background image
ÅRETS RESULTATER I TAL
Strategiske indsatsområder
Ud af 14 faglige strategiske indsatsområder er målene for de 12 opfyldte i 2008, og 2 (1.1
og 3.3) er delvist opfyldte. Af de 4 organisatoriske strategiske indsatsområder er de 3
opfyldt i 2008, mens det strategiske indsatsområde I.1 er delvist opfyldt. (tabel 1)
Tabel 1 ­ Målopfyldelse ­ oversigt for Strategiske Indsatsområder
Nr. Strategisk Indsatsområde
Status
1.1 Ekstern adgang til GEUS' databaser
Delvist opfyldt
1.2 Udvikling af GEUS web og Geocenter Danmark formidling
Opfyldt
2.1 Geologiske og hydrologiske processer og modellering
Opfyldt
2.2 Vandressourcekortlægning
Opfyldt
2.3 Beskyttelse af grundvand og afhængige økosystemer
Opfyldt
3.1 Kulbrinteressourcerne i komplekse kalk og dybe klastiske
reservoirer i Nordsøen
Opfyldt
3.2 Kulbrinteressourcerne i Østgrønland
Opfyldt
3.3 Regional geologi vedrørende sokkelundersøgelsesområderne
Delvist opfyldt
4.1 Mineralressourcer indenfor den arkæiske blok syd for 64° N,
Sydvestgrønland
Opfyldt
4.2 Geologiske og metallogenetiske kort - Grønland
Opfyldt
4.3 Anvendt mineralogi
Opfyldt
5.1 Kystzonen og havbunden
Opfyldt
5.2 Klimaændringer, effekter og overvågning
Opfyldt
5.3 Geologisk kortlægning og landskabernes forandring
Opfyldt
I.1 Rekruttering og synliggørelse
Delvist opfyldt
I.2 Kompetenceudvikling og fastholdelse
Opfyldt
I.3 Videreudvikling af organisationsformen
Opfyldt
I.4 Forskningsevalueringer og Nationalt og internationalt samarbejde Opfyldt
Strategisk indsatsområde 1.1 ­ Ekstern adgang til GEUS' databaser ­ opfattes som kun
delvist opfyldt. I 2008 fik GEUS mulighed for med ekstern finansiering at oprette to
isovervågningstransekter, ud over de planlagte. Det forårsagede imidlertid at den
49
background image
nødvendige personaleressource ikke var til rådighed for etablering af en database med
internetadgang for data om Grønlands indlandsis. Databaseetableringen har derfor måttet
udskydes til 2009.
Strategisk indsatsområde 3.3 ­ Regional geologi vedrørende sokkelundersøgelses-
områderne ­ betragtes som delvist opfyldt, fordi indsamlingen af gravimetriske data nord
for Grønland, der varetages af DTU Space, ikke kunne ske, i og med det fly, der skulle
forestå dataindsamlingen, havarerede ved Antarktis. En hændelse der var uden for GEUS'
indflydelse.
Strategisk indsatsområde I.1 - Rekruttering og synliggørelse betragtes kun som delvist
opfyldt, blandt andet fordi ikke alle aktiviteter er fuldt udført på grund af personale-
udskiftning i HR-gruppen og oplæring af nye medarbejdere. Endvidere er etablering af
"jobbørs" på hjemmesiden er ikke gennemført og analyse af brugen af internetbaseret
ansættelsesprocedure er ikke igangsat, fordi der var tvivl om det kunne tilpasses processen
omkring bedømmelsesudvalg. Endelig er der sket en nedprioritering af rekrutterings-
opgaven fordi Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen i løbet af 2009 vil implementere et
fælles rekrutteringssystem for hele staten.
GEUS' bidrag til Klima- og Energiministeriets og Miljøministeriets
overordnede strategiske mål
GEUS bidrager til opfyldelsen af Klima- og Energiministeriets og Miljøministeriets over-
ordnede strategiske mål, bl.a. gennem opfyldelsen af GEUS' strategiske indsatsområder. I
GEUS' Resultatkontrakt 2008-2011 er der opregnet en række overordnede strategiske mål,
hvortil GEUS i væsentlig grad forventedes at bidrage.
Klima- og Energiministeriets nuværende strategiske mål blev først fastlagt på et sent
tidspunkt i 2008, og GEUS bidrag til opfyldelsen heraf kunne ikke forventes leveret i
2008. I GEUS' Resultatkontrakt 2008-2011 er refereret til ét overordnet strategisk mål -
FN's klimakonference (2008-2010), hvortil GEUS har bidraget i 2008. Målene for GEUS
bidrag er opfyldt. Dog er opbygningen af is-databasen udskudt til 2009, fordi GEUS fik
mulighed for, med ekstern finansiering og med den samme personaleressource, at oprette
to isovervågningstransekter, ud over de planlagte.
GEUS har også været betydeligt involveret i opfyldelsen af Miljøministeriets koncernmål i
2008.
Målene for 2008 vurderes generelt som opfyldt.
50
background image
Tabel 2 ­ GEUS' bidrag til opfyldelse af Klima- og Energiministeriets strategiske mål.
Klima- og
Energiministeriets
strategiske mål
GEUS' bidrag i 2008-2011
(jf. Resultatkontrakt 2008-2011)
Målopfyldelse
Status for 2008
FN's
klimakonference
(2008-2010)
·
medvirke til, at nødvendige data- og videngrundlag er til stede til
understøttelse af forberedelsen og gennemførelsen af konferencen
·
opbygning af bedre viden om vandbalancen, ferskvandskredsløbet og
klimaændringers betydning
·
medvirke til at få bedre forståelse af indlandsisens samspil med de
globale og arktiske klimaændringer inklusiv dens klimafølsomhed.
·
opbygning af is-database
·
forskning i glaciale jordskælv
·
bidrage til udnyttelse af geotermisk energi
·
forske i og bidrage til CO
2
-lagring
Opfyldt
Tabel 3 ­ GEUS' bidrag til opfyldelse af Miljøministeriets koncernmål.
Miljøministeriets
koncernmål
GEUS' bidrag i 2008-2011
(jf. Resultatkontrakt 2008-2011)
Målopfyldelse
Status for 2008
Styrket vand- og
naturindsats
(2008-2011)
·
at opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har
betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og
befolkningens drikkevandsforsyning,
·
at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske
grundvandsressource
·
etablering af en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og
overfladevand
·
at rådgive om og lægge rammer for gennemførelsen af en detaljeret
kortlægning af grundvandsressourcen indenfor områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og nuværende og fremtidige indvindings-
oplande for vandværker udenfor OSD.
·
forbedret viden om transport og omsætning af pesticider og
miljøfremmede stoffers i vandkredsløbet,
·
overvågning af grundvandsressourcens kvalitet gennem NOVANA og
boringskontrol.
·
videreudvikling af metodegrundlaget for løsningen af de
vandressourcekortlægnings- og planlægningsopgaver, der iværksættes af
miljøcentrene, og sikre støtte til et ensartet beslutningsgrundlag for
udarbejdelsen af kommunernes indsatsplaner.
·
at bistå regionerne, kommunerne og vandforsyninger med
grundvandskortlægning, grundvandsmodellering samt rådgivning
indenfor forureningskortlægning og remediering.
Opfyldt
Sektorintegration
(2008-2012)
·
at medvirke til at GEUS' brugere og samarbejdspartnere er tilfredse med
de modtagne ydelser og services.
·
bidrag til netværk omkring de Innovationsaccelererende
forskningsplatforme, hvor vand er udpeget
·
bidrag til Miljøteknologisk Handlingsplan
·
bidrag til brøndboreruddannelse
Opfyldt
Det "nye" MIM
(2008-2009)
·
bistand til udarbejdelsen af geologiske kort og relevante temakort som
grundlag for arealforvaltningen i det åbne land.
·
drift og vedligeholdelse af grundvandsdatabaser (Jupiter)
·
deltagelse i Miljøportalen
Opfyldt
51
background image
Resultatindikatorer
Målopfyldelsesgraden for GEUS' 12 kvantitative resultatindikatorer er vist i tabel 3. Det
fremgår at 9 indikatorer ud af 12 er opfyldt.
Antallet af "artikler i internationale tidsskrifter/publikationer med peer review" og
"videnskabelige artikler i egne serier" er en del højere end måltallet, formentlig fordi der i
højere grad fokuseres på artikler i internationale tidsskrifter/publikationer med peer
review'. Tilsvarende er der lidt færre "videnskabelige publikationer i øvrigt" end forventet.
Samlet er den langsigtede videnopbygning opfyldt.
Antallet af ph.d. studerende med GEUS-vejleder er betydeligt over måltallet, idet der var
knyttet 61 ph.d.-studerende til GEUS i 2008. I 2008 afsluttede 9 ph.d.-studerende studiet
med ph.d.-grad og én stoppede studiet. Der var ved udgangen af 2008 51 ph.d.-studerende
med tilknytning til GEUS. 40 ph.d.-studerende med GEUS-medvejleder er ikke aflønnet af
GEUS, og en del har ikke arbejdsplads på GEUS.
GEUS-ansatte var herudover vejleder for 41 master-studerende i 2008.
GEUS havde i 2008 4 adjungerede professorer, 1 samarbejdsprofessor og 2
forskningsprofessorer, hvoraf én ophørt i 2008.
Underskuddet på offentligt tilgængelige GEUS rapporter modsvares stort set af
overskuddet af fortrolige GEUS rapporter.
Der er sket en generel ændring i det registrerede besøgsantal på institutionernes hjemme-
sider, og således også på GEUS' hjemmeside, hvor der er registreret et besøgstal på 1,5
mio. Det skyldes ændrede opgørelsesmetoder for besøgstallene; metoder der ikke
kontrolleres af GEUS. Der er bl.a. fra august 2008 sket en ændring i opgørelsen af "robot-
besøg", der således er 0,8-0,9 mio. færre i 2008 end i 2007. Samlet set vurderes
udviklingen i besøgsantallet været positiv.
Hertil kommer at GEUS i 2009 har skiftet udbyder, at GEUS' hjemmeside i løbet af 2009
vil blive relanceret på basis af en ny platform, og at der for 2009 og 2010 igen vil ske
opgørelser på ændrede grundlag, men stadig udenfor GEUS' kontrol. Det er derfor GEUS'
opfattelse at opgørelsen af hjemmesidebesøg skal udgå som måleparameter i indtil der er
sikkerhed for en konsolideret opgørelsesmetode.
52
background image
Tabel 4 ­ Målopfyldelse ­ oversigt over Kvantitative Resultatindikatorer
Kvantitative Resultatindikatorer
Måltal
2008
Resultat
2008
Afvigelse
fra måltal
Måltal
2009
Måltal
2010
Måltal
2011
Langsigtet videnopbygning
3)
Videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter/publ. med referee
100
119
19 100
100
100
Videnskabelige artikler/udgivelser i egne serier
22
29
7 22
22
22
Videnskabelige publikationer i øvrigt (incl. bidrag til bøger)
10
8
-2 11
10
10
Konferencebidrag med abstract (foredrag og posters)
138
187
49 133
129
128
Forskeruddannelse
Forsknings-, samarbejds- og adjungerede professorer
5
6
1 5
5
5
Ph.D.-grader med GEUS-vejleder
5
9
4 6
6
5
ph.d.-studerende med GEUS-vejleder
22
61
39 20
19
19
Løbende faglig opgaveløsning, rådgivning og formidling
Rapporter ­ Offentligt tilgængelig (GEUS' rapp.serie og andre rapp.)
90
75
-15 90
86
85
Rapporter ­ Fortrolige
35
48
13 33
32
32
GEUS-notater (nummererede serier, nogle er fortrolige)
39
39
0 40
36
36
Generel- og populærvidenskabelig formidling
130
126
-4 125
122
121
Besøg på GEUS' hjemmeside (mio./år)
2,2
2,3
0,1 2,4
2,6
2,8
(3): Produktionen af videnskabelige afhandlinger fluktuerer en del, da produkterne generelt er lang tid undervejs inden publicering; der
kan være flere års forskydning mellem aktivitet og produkt.
53
background image
GEUS' ORGANISATION
P R O G R A M O M R Å D E R
F O R S K N I N G S A F D E L I N G E R
A D M I N I S T R A T I O N O G S E R V I C E
Bestyrelse
Direktion
Sekretariat
IT, Information
og Logistik
Geofysik Geokemi
Geologisk
kortlægning
Geologisk
Datacenter
Maringeologi og
Glaciologi
Malmgeologi
Reservoir-
geologi
Grundvands- og
Kvartærgeologisk
kortlægning
Stratigrafi
DATABANKER
OG
FORMIDLING
VAND-
RESSOURCER
ENERGI-
RÅSTOFFER
MINERALSKE
RÅSTOFFER
NATUR OG
KLIMA
Hydrologi
54
Faglige resultater 2008