Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Faglige resultater > Faglige resultater 2007

FAGLIGE RESULTATER

 
Der gælder særlige regler for indhold og omfang af Årsrapporter (Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 8. januar 2008), og det er derfor ikke muligt at medtage en rapportering af GEUS faglige aktiviteter i Årsrapporten. Det er imidlertid GEUS opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater. Derfor udarbejdes denne gennemgang af institutionens faglige aktiviteter for 2007, som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport Regnskabsåret 2007
Dato: April 2008, ISBN: 978-87-7871-209-7 ISSN: 1903-105X
Rapporten har været forelagt GEUS' bestyrelse den 26. marts 2008
background image
Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Klima- og Energiministeriet
Faglige resultater 2007
Redaktion: Jens Stockmarr
Særudgivelse
Omslag: Peter Warna Moors
Repro: GEUS
Tryk af tekst og omslag: GEUS
Oplag: 150
April 2008
ISBN: 978-87-7871-209-7
ISSN: 1903-105X
Rapporten har været forelagt GEUS' bestyrelse den 26. marts 2008
©
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland(GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K.
Telefon: 3814 2000
Telefax: 3814 2050
www.geus.dk
background image
INDHOLD
background image
4
background image
INDLEDNING
Der gælder særlige regler for indhold og omfang af Årsrapporter (Økonomistyrelsens
vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 8. januar 2008), og det er derfor ikke muligt at
medtage en rapportering af GEUS' faglige aktiviteter i Årsrapporten. Det er imidlertid
GEUS' opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets
faglige resultater. Derfor udarbejdes denne gennemgang af institutionens faglige aktiviteter
for 2007, som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen
præsenteret i Årsrapport Regnskabsåret 2007
GEUS har i hovedparten af 2007 været en forskningsinstitution i Miljøministeriet, men i
november 2007 overflyttedes GEUS samlet til det nyoprettede Klima- og Energi-
ministerium. GEUS har i Resultatkontrakt 2004-2007 sine opgaver indenfor såvel
Miljøministeriet som indenfor det hidtidige Transport- og Energiministerium og i forhold
til Råstofdirektoratet i Grønlands Hjemmestyre. Ressortændringen har ikke betydet
ændringer i GEUS' arbejdsopgaver for 2007.
Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2007 og giver en oversigt
over GEUS' faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en
vurdering af de opnåede resultater. De angivne "koncernmål" er de i Miljøministeriet
fastlagte for 2007 og som indgik i det aftalte tillæg til resultatkontrakten
GEUS Årsrapport 2007 rapporterer hermed GEUS resultatkontrakt 2004-2007 med
Miljøministeriet, med tilhørende tillæg for 2007.
Nærværende rapportering er GEUS' første i det nye Klima- og Energiministerium.
5
background image
6
background image
PROGRAMOMRÅDE 1 ­ DATABANKER OG
FORMIDLING
Målsætningen for programområdet er (1) at organisere GEUS' datasamlinger således, at de
kan udnyttes af potentielle interessenter; (2) at formidle geofaglig viden til forsknings-
verdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt (3) at bidrage til en generel
forståelse af de geologiske forholds betydning for samfundsudviklingen. Derfor er
programområdet opdelt i følgende 3 delprogramområder: "Databanker på miljø-, natur-,
energi- og råstofområdet", "Formidling", samt "Informationsteknologi".
Databanker og formidling
Strategisk indsatsområde 1.1 ­ GEUS' data og kort på Internettet
Formål: At gøre de væsentligste af GEUS' data, der har almen interesse, tilgængelige for
offentligheden via Internettet for at opnå en bedre samfundsmæssig udnyttelse af de
geologiske data, samt for at opfylde kravene om åbenhed, formuleret i blandt andet
Århuskonventionen og i regeringens intentioner vedrørende digital forvaltning.
Koncernmål 1: Etablering af det "nye" Miljøministerium som en landsdækkende
organisation.
Aktiviteter og resultater
Som led i Kommunalreformen er Jupiter databasen blevet implementeret som den
fællesoffentlige database for borings-, grundvands- og drikkevandsrelaterede data.
I 2007 er der gennemført følgende:
·
Dataharmonisering . GEUS har i samarbejde med medarbejdere fra de tidligere amter
rettet op på en lang række problemer ved de i 2006 indlæste amtsdata, herunder især
uoverensstemmelser mellem de eksisterende GEUS data og de regionale data.
·
Idriftsættelse af Jupiter som fællesoffentlig database . De nye grænseflader på data-
basen i form af web-services er blevet sat i drift sammen med første fase af et fælles-
offentligt brugerstyringssystem. Databasen fungerer således som det daglige arbejds-
redskab for medarbejderne på grund- og drikkevandsområderne i kommunerne. GEUS
har i den forbindelse indgået en aftalt om driften af databasen med partnerne i
Danmarks Miljøportal.
·
På grund af meget store opgaver med at gøre Jupiter til den fællesoffentlige database
på grundvandsområdet har der ikke været ressourcer til at udvikle faciliteter til
præsentation af energirelaterede data på internettet.
·
Det var forudset i arbejdsprogrammet for 2007, at der skulle udvikles nye faciliteter til
dataudveksling med Danmarks Miljøportal, men dette har ikke været nødvendigt.
7
background image
Målopfyldelse
Målene for Strategisk indsatsområde 1.1 betragtes som delvist opfyldt.
GEUS har bidraget i betydeligt omfang til koncernmål 2 ­ Fortsat implementering af
kommunalreformen (forvaltningsgrundlag, datahåndtering og digital forvaltning, samt
fælles geografisk infrastruktur).
Øvrige aktiviteter og resultater
·
GEUS har i samarbejde med China Geological Survey afprøvet PDA-baseret
programmel til opsamling af data under feltarbejdet i Grønland.
·
I samarbejde med medarbejdere fra de tidligere amter, er størstedelen af Borearkivet
scannet og gjort tilgængelige på GEUS' hjemmeside.
·
Udviklingen af en ny GIS-database for Grønlandske kortdata er fortsat. Der er udviklet
en ny datamodel, som er forberedt for koordinater i 3 dimensioner, og overførsel af
data fra den gamle model er afprøvet på data i 1:100.000 fra Disko-området.
·
Til støtte for Kontinentalsokkelprojektet har der i 2007 været arbejdet med sikring af
de data, der er nødvendige til dokumentation af krav på udvidelse af
kontinentalsokkelen udenfor 200 sømilegrænsen i området nord for Færøerne. Der er
desuden udarbejdet en detaljeret plan for kvalitetssikring af disse data samt produktion
af kort og andre data-dokumenterende bilag, der skal indgå i ansøgningen til FN.
·
Den geologiske modeldatabase er blevet modificeret, så den nu er tilpasset den nye
kommunale struktur. Derudover er databasen og dens vejledning blevet tilpasset
"Anbefalinger til geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvands-
modellering", udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af GEUS, medarbejdere
fra de tidligere amter og rådgiverbranchen.
·
Geocentrets Image Server er installeret og sat i funktion. Fra alle dele af Geocentret
vil det nu være muligt at tilgå de satellitbilleder og orthofotos, som er lagt ind.
Datamængden vil gradvis blive forøget med gamle og nye optagelser.
·
Den geofysiske database Gerda er blevet udbygget, så den nu kan håndtere HEM-data.
Derudover er der lavet faciliteter til upload af seismiske data i SEG-Y filer. Download
fra databasen er blevet gjort gratis.
·
For Råstofdirektoratet er der udviklet en database og et web-baseret system til
præsentation og distribuering af rapporter og anden litteratur af relevans for mineral-
efterforskning i Grønland.
·
Grønlandsprøvedatabaserne er under omlægning til Oracle-formatet. I 2007 er der
udviklet programmel til overførsel af GEUSGreen databasen, samt moduler til
indlæsning af koordinater, prøver og analyser.
8
background image
Strategisk indsatsområde 1.2 ­ Populærvidenskabelig formidling fra Geocentret
Formål: At øge kendskabet til og interessen for geovidenskaberne og deres betydning for
samfundsudviklingen, samt at forbedre offentlighedens viden om GEUS' og Geocentrets virke.
Aktiviteter og resultater
·
Geocenterblad: Der er udsendt fire numre af det populærvidenskabelige blad
"Geoviden" i trykt og elektronisk form.
·
Geocenter Københavns feltaktiviteter: Der er udgivet et hæfte, der beskriver
Geocenter Københavns feltaktiviteter i Grønland 2007.
·
Kurser til efteruddannelse af gymnasielærere udbydes på Geocentrets hjemmeside
sammen med nyt undervisningsmateriale.
·
GEUS har modtaget erhvervspraktikanter i samarbejde med partnerne i Geocentret.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 1.2 betragtes som opfyldt
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Institutionsrapporter: Der er publiceret seks institutionsrapporter, omfattende bl.a.:
Faglige resultater 2006, Årsrapport 2006, Årsberetning 2006(engelsk og dansk
version), Arbejdsprogram 2007 og Publikationskatalog 2006.
·
Nyhedsbreve: Der er udgivet 1 nummer af nyhedsbrevet Vand & Data og 2 numre af
nyhedsbrevet MINEX.
·
Bulletinserie: GEUS´ videnskabelige serie: Geological Survey of Denmark and
Greenland Bulletin er udkommet i tre numre, her i blandt oversigtspublikationen:
Review of Survey Activities 2006.
·
Bogudgivelser: Udgivelse af den populærvidenskabelige bog: "Geological guide -
South Greenland".
·
Hjemmesiden www.geus.dk er løbende opdateret med oplysninger om aktiviteter,
publikationer og data og GEUS´ arbejde er formidlet gennem ministeriets elektroniske
ugebrev og internationale nyhedsbrev.
·
Undervisningsmateriale: Et nyt afsnit på GEUS´ hjemmesideside: Viden om Ilulissat
Isfjord, blev åbnet.
·
MiljøDanmark: GEUS har i årets løb formidlet en del af sine forskningsaktiviteter
igennem Miljøministeriets nye fælles blad: MiljøDanmark.
·
Aktiviteter for offentligheden: GEUS har i årets løb bidraget til arrangementerne:
Forskningens Døgn, Kulturnatten, Dansk Naturvidenskabsfestival og udarbejdet en
udstilling om Grønlands geologi i samarbejde med Aasiaat Museum.
·
Skolebesøg: Skoler og universitetsstuderende har i årets løb besøgt GEUS for at høre
om institutionens forskningsaktiviteter.
9
background image
Informationsteknologi
Der er ikke formuleret et strategisk indsatsområde for delprogramområdet.
Aktiviteter og resultater
·
Arbejdet med IT-sikkerhed har omfattet en implementering af Rigsrevisionens
anbefalinger fra 2006, som primært handlede om at dokumentere eksisterende regler
og rutiner på en overskuelig og let tilgængelig måde og om nødvendigheden af at
formalisere aftalen om ydelser fra CFK i form af en skriftlig Service Level Agreement.
Rigsrevisionen havde ikke yderligere bemærkninger til GEUS' it-sikkerhed, da den i
efteråret 2007 reviderede denne for fjerde år i træk, og resultatet blev "tilfredsstillende".
Udvidelsen af "it-sikkerhed" til "informations-sikkerhed", og arbejdet hermed, er
påbegyndt i 2007.
Etablering af nødstrømsforsyning til maskinstue, backup-maskinstue og hoved-krydsfelt
var ved årets udgang nær afslutning.
·
Et par gamle Windows-servere er skiftet ud med nye, og dmz-benet er udvidet med
henblik på at trække driften af GEUS' web-baserede systemer 'hjem'. VMware er
taget i brug for et mindre antal servere og potentialet udnyttes yderligere i 2008.
·
Indkøb af bærbare pc'er under Finansministeriets indkøbsaftale, gældende fra 1.
januar 2007, er efter en vanskelig start, med leveringstider på op til flere måneder,
bragt til at fungere.
·
På grund af den fortsatte opprioritering af den dokumentation, der har direkte relevans
for it-sikkerhedsarbejdet, er andet it-dokumentationsarbejde blevet nedprioriteret. IT-
håndbogen på nettet er derfor ikke blevet fornyet som planlagt.
·
Der er arbejdet med flere forskellige muligheder for ekstern opkobling på GEUS' net.
·
GEUS' Storage Area Network var ved årets udgang tæt på at være fyldt op, og den
planlagte aflastning via et dedikeret lagersystem til Jupiter-databasen, betalt af
Miljøportal-sekretariatet ultimo 2006 er forsinket grundet den leverede løsnings
manglende kravopfyldelse.
Udskiftningen af GEUS' SAN med en større model blev forsinket af Finans-
ministeriets nye indkøbsaftale vedr. storage-systemer, gældende fra 1. januar 2008,
som komplicerer anskaffelsen teknisk, og måske økonomisk.
·
Med universitetsreformen faldt det organisatoriske underlag for SEDIRK-rabat-
aftalerne bort. Det lykkedes imidlertid at indgå en ny campus-aftale med Microsoft for
de 'resterende' SEDIRK-institutioner, administreret af DTU, ultimo 2006.
·
I 2007 har GEUS fået adgang til at benytte ArcInfo m.fl. programmer fra ESRI under
en site-licens. Dermed er de to store rabatter, opnået i SEDIRK-regi, bevaret hhv.
forbedret.
10
background image
PROGRAMOMRÅDE 2 ­ VANDRESSOURCER
Målsætningen for programområdet er at tilvejebringe det nødvendige videngrundlag for en
bæredygtig vandressourceforvaltning, samt at opfylde de forpligtelser som GEUS har i
medfør af lovgivningen og som fagdatacenter. Indsatsen rettes mod vandets kredsløb,
vandressourcens størrelse og kvalitet, grundvandsbeskyttelse og transport samt omsætning
af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet med hovedvægt på grundvandet. Indsatsen er
fordelt på to delprogramområder: "Grundvandsressource og hydrologi" og
"Grundvandsforurening og -beskyttelse".
Grundvandsressource og hydrologi
Strategisk indsatsområde 2.1 - Geologisk og hydrologisk modellering i
vandressourceforvaltning
Formål: At tilvejebringe det forskningsmæssige fundament vedrørende integration af
geologisk viden og hydrologisk modellering som grundlag for rådgivning af centrale og
decentrale myndigheder og vandforsyninger.
Koncernmål 4: Styrket vand- og naturindsats.
Aktiviteter og resultater
·
Der er arbejdet med opstilling af geologiske-hydrogeologiske modeller på
vandområdeskala og med vurdering af modellernes anvendelighed. I 2007 er der i
samarbejde med miljøcentrene sket en kvalitetssikring af den opdaterede geologiske
model for DK-modellen for et delområde, mens kvalitetssikringen er påbegyndt for de
fleste øvrige områder.
·
Et projekt med at foretage hydrologisk modellering med henblik på VVM redegørelse
for Københavns Energis kildepladser er påbegyndt.
·
GEUS har deltaget i EU projektet "Harmoni-CA", der er en "concerted action" der har
til formål at formidle resultater fra EU forskningsprojekter om bl.a. modellering til
praktikere.
·
GEUS deltager i samarbejde med DMU i projekt om økohydrologiske forudsætninger
for Habitatdirektivets moser og kildevæld - kobling af data fra delprogrammer for
grundvand, ferskvand og naturtyper. Der er indsamlet data til modellering og
vurdering af sammenhæng mellem indikatorplantesamfund og udstrømningszoner.
·
I løbet af 2007 er der foregået en intens udvikling, specielt omkring videreudvikling af
den geofysiske metode SkyTEM med fokus på kortlægning af mere overfladenære
strukturer. Samtidig har en udvikling på tilhørende tolkningsmetodik og -software
(Århus Work-bench mm.) været nødvendig. Endvidere er der afholdt en lang række
møder/kurser/temadage for miljøcentermedarbejdere og medarbejdere for de
rådgivende konsulentfirmaer.
11
background image
·
GEUS deltager i forskningsprojektet NeWater vedrørende adaptiv vandforvaltning
(AM) med udvikling og test af værktøjer, retningslinier og kapacitetsopbygning i
vandforvaltning i syv NeWater casestudier. Projektet bidrager med fagligt grundlag til
både Vandrammedirektivet og EU's Water Initiative(IWRM).
·
Deltagelse i forskningsprojektet CLEAR, der arbejder med sørestaurering, herunder
beskrivelse af grundvandets strømning til og fra danske søer. GEUS har påbegyndt
opstilling af vandbalance for værkstedssøen Hampen sø med særlig fokus på
fordampning. Der er etableret vegetationsdatasæt med 13.000 punkter. Projektet er
finansieret af Villum Kann Rasmussen fonden.
·
Effekten af klimaændringer på det hydrologiske kredsløb, herunder havniveau, areal-
anvendelse og markvanding er undersøgt for Vestjylland. Desuden er effekten af
klimaændringer på indvindingsoplande undersøgt på Sjælland. Projektet er afsluttet og
har været finansieret af DANVA og Københavns Energi
·
I projektet Savanne er der påbegyndt en undersøgelse af, hvordan grundvands-
dannelsen og grundvandsstanden påvirkes af arealanvendelsen. Der fokuseres på
henholdsvis skov og mark, hvor der for tre områder på Sjælland udføres model-
simuleringer af effekten af arealanvendelsen. Projektet udføres i samarbejde med Skov
og Landskab, Københavns Universitet og finansieres af Skov- og Naturstyrelsen.
·
Projektet HOBE (Hydrologisk observatorium) er påbegyndt i 2007. I projektet under-
søges de hydrologien i Skjern Å oplandet, med fokus på kvantificering af vand-
balancen på lille og stor skala. Projektet er finansieret af Villum Kann Rasmussen
fonden.
·
Sammen med RUC udvikles et integreret værktøj, som danner bro mellem hydrologisk
modellering og overfladevandets økologiske målsætninger. Der er opstillet
habitatmodeller for tre udvalgte vandløb. Sammenkoblingen af den nationale
vandressourcemodel (NOVANA-modellen) og habitatmodellerne er begyndt.
·
GEUS har sammen med Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
udført pilotfase i en kulturgeografisk analyse af den lokale vandforvaltning i Danmark.
·
Med Kommunalreformen 2007 er det GEUS opgave at stå i spidsen for den faglige
koordinering af den landsdækkende grundvandskortlægning og GEUS har stået for
ledelsen af Styregruppen for Grundvandskortlægning samt varetaget det faglige
sekretariat. GEUS har herved medvirket til at den nu statslige grundkortlægning så
vidt muligt udføres mere ensartet. I 2007 har der været en omfattende opgave med
opbygning og organisering af den nye organisationsstruktur, inkl. faglige ERFA-
grupper vedrørende geofysik, geologisk modellering, vandkvalitet, potentiale-
kortlægning og hydrologiske modellering. Der er herudover igangsat en lang række
udviklingsprojekter samt arbejdet med vejledninger. Der har endvidere været arbejdet
specielt på udformning af standarder for udbud. Der har været afholdt temadage for
alle medarbejdere i miljøcentrene. Til informationsudveksling er etableret
hjemmesiden www.grundvandskortlaegning.dk.
12
background image
·
Årsprogram for GEUS' og miljøcentrenes arbejde med kortlægningen af områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nuværende og fremtidige indvindingsoplande
for vandværker udenfor OSD (herefter kaldet "grundvandskortlægning") er udformet,
idet de enkelte elementer i form af et operationelt arbejdsgrundlag er udkrystalliseret i
løbet af året.
·
I forbindelse med valg af rådgiver til løsning af opgaver i forbindelse med grund-
vandskortlægningen er der ydet bygherrerådgivning til miljøcentrene, herunder
eksempelvis udformning og kommentering af udbud, udformning af krav-
specifikationer, omfang af trin 1-kortlægningen, geofysiske undersøgelser (rådgivning
og deltagelse i særligt udviklingstunge kortlægningsprojekter), opstilling af geologiske
og hydrologiske modeller og mere generelt omkring udformning og omfang af
kortlægningen. For at yde den bedst mulige rådgivning til miljøcentrene, er der
desuden sammenstillet erfaringer fra alle amter om problemstillinger, kortlægnings-
metoder og kortlægningsstrategier.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 2.1 betragtes som opfyldt. GEUS har herved bidraget
til Koncernmål 4 ­ Styrket vand- og naturindsats.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Løbende afholdelse af kurser og formidling for vandressourcemyndigheder. Der er
afholdt følgende kurser i EVA-regi: "Opstilling af geologiske modeller" i samarbejde
mellem GEUS og ALECTIA (tidligere WaterTech a/s), samt "Modellering af det
hydrologiske kredsløb" i samarbejde mellem GEUS og DHI.
·
GEUS har sammen med miljøcentrene og Miljøstyrelsen/By- og Landskabsstyrelsen
deltaget i udarbejdelsen af forvaltningsgrundlag for grundvandskortlægningen. GEUS'
opgave har blandt andet været, at bidrage med inddragelse af nyeste erfaringer fra
grundvandskortlægningen og GRUMO.
·
GEUS har udarbejdet et koncept, der integrerer alle relevante faktorer i forbindelse
med etablering af fælles overvågningsnet for vandværkerne i KE's vandsamarbejder.
Konceptet bygger bl.a. på erfaringer fra EU projekterne "Harmoni-CA" og NeWater".
Projektet fortsætter i 2008.
·
GEUS har sammen med miljøcentrene og Miljøstyrelsen/By- og Landskabsstyrelsen
forestået en arealopgørelse over grundvandskortlægningen. GEUS har bidraget med
beregning af omfanget af kortlægningerne.
·
Til belysning af grundvandets sammensætning og cirkulation i "De Grønne Skifre"
(Broens Odde Led) på Sydøst Bornholm er der udtaget niveaubestemte grundvands-
prøver til analyse for isotoper og vandkemiske parametre samt udført hydrauliske
pakkertests og logging. Prøverne er udtaget fra en ny 315 m dyb boring under
anvendelse af pakkersystem.
·
Der arbejdes med udvikling af værktøjer til opstilling af digitale 3D modeller i
samarbejde med miljøcentre og rådgivere.
13
background image
·
Undersøgelser af opsprækket moræneler er gennemført i projektet HYPERJORD, hvor
der er indsamlet data på lille skala af bromidudbredelsen i sprækket moræneler som
grundlag for modellering af stofspredning i dybere dele af morænelersdækker.
·
GEUS arrangerede den 6. internationale konference "Calibration and Reliability in
Groundwater Modelling" (ModelCARE2007) med temaet "Credibility in Modelling".
Konferencen blev afholdt i Geocenter København 9-13. september 2007 med
deltagelse af 190 deltagere fra 31 lande.
Strategisk indsatsområde 2.2 ­ Hydrologiske modeller af dybtliggende
grundvandsmagasiner baseret på integrerede metoder
Formål: At frembringe ny geologisk viden og hydrologisk forståelse af udviklingen i
grundvandskvaliteten i de dybtliggende grundvandsmagasiner i kalk, neogene sand-
sedimenter samt i begravede dale i prækvartæroverfladen med henblik på at sikre den
danske drikkevandsforsyning.
Koncernmål 4: Styrket vand- og naturindsats.
Aktiviteter og resultater
·
I samarbejde med miljøcentrene forestår GEUS en samlet kortlægning af begravede
dale i hele landet. Kortlægningen er baseret på alle nyindsamlede grundvandsdata.
Projektet er i 2007 udvidet til også at dække Sjælland.
·
GEUS deltager i et projekt, som skal finde metoder til indarbejdelse af begravede dale
i geologiske modeller og i grundvandsmodeller. Indledningsvist er der taget hul på et
testområde ved Holmsland, hvor et system af begravede dale er blevet kortlagt med
både seismik og TEM. Dalsystemet er blevet forbundet med dalsystemer i Nordsøen,
baseret på marinseismiske data, således at den geologiske model krydser kysten og
dermed kan benyttes på grundvandsproblemstillinger.
·
Undersøgelse af Miocæne grundvandsforekomster med henblik på opstilling af en
geologisk-hydrogeologisk model for de Miocæne magasiner i Jylland.
·
Undersøgelser af saltvand i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, blev afsluttet i 2006
for så vidt angår Danienkalk og Skrivekridt. Projektet er fortsat med undersøgelser i
en række boringer i Selandien kalken på Sjælland med henblik på dels fastlæggelse af
grænsen mellem Kerteminde Mergel Formationen og Lellinge Grønsand Formationen,
og dels de saltvandsproblemer der er knyttet til indvinding fra sidstnævnte.
Undersøgelserne peger på mere komplekse årsager til saltvandsproblemer end hvad
tilfældet var i Danien kalken og i Skrivekridtet, hvor der var tale om en diffusions-
betinget overgangszone mellem dybtliggende (3-400 m) gammelt residual saltvand og
ungt ferskvand i de opsprækkede kalkmagasiner ned til ca. 100 m under terræn.
Målopfyldelse
Målene i strategisk indsatsområde 2.2 betragtes som opfyldt. GEUS har hermed bidraget til
Koncernmål 4 ­ Styrket vand- og naturindsats.
14
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Der er udført en række opgaver med geofysisk borehulslogging af vandforsynings-
boringer og boringer til forureningsundersøgelser for rådgivende firmaer og vand-
forsyninger, samt identifikation af mergellag i skrivekridt i boringer, hvor der er
foretaget geofysisk borehulslogging i kridtreservoiret i Ålborg området.
·
Der er gennemført en fortsat metodeudvikling i forbindelser med grundvands-
kortlægningen vedrørende: "Sedimentsamarbejdet (SESAM)", "Lavpermeable
horisonter i skrivekridtet", "Højopløselig strategrafisk inddeling af den miocæne
lagserie", "3D-kortlægning af den miocæne lagserie", "GeoScene 3D".
·
GEUS har deltaget i Vandpanelet, der er Miljøstyrelsen og vandværkernes
samarbejdsorgan.
·
GEUS har formandskabet i Forskningsplatform Vand, der er et dansk netværk af
forskningsinstitutioner, firmaer og forsyninger, som har understøttet Regeringens
Miljøteknologiske Handlingsplan og Det Strategiske Forskningsråds innovations-
accellererende forskningsplatforme. Der er endvidere opnået midler til styrkelse af
dansk deltagelse i EU-programmer (EU-Vandnettet).
Grundvandsforurening og ­ beskyttelse
Strategisk indsatsområde 2.3 ­ Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til
og omsætning i grundvandet
Koncernmål 4: Styrket vand- og naturindsats.
Formål: At forbedre forståelsen af transport, mobilisering og omsætning af miljøfremmede
stoffer i det hydrologiske kredsløb, herunder udviklingen af hydrogeologiske/geokemiske
modeller af relevans for myndighedernes zoneringsarbejde og for stoffers skæbne i miljøet.
Aktiviteter og resultater
·
Fortsættelse af KUPA-projektet (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer)
inden for Pesticidplan 2004-2009. Den del af konceptet, der vedrører lerede jorder, har
anvendt resultater fra projektet FOOTPRINT, som betjener sig af simuleret
udvaskning til 1 meters dybde i standardprofiler.
·
GEUS har deltaget i EU projektet "FOOTPRINT" vedrørende udvikling af risiko-
vurderingsværktøjer for anvendelse af pesticider. Der er udviklet et koncept for
hvordan sårbarheden af de europæiske grundvandsmagasiner vurderes og der er
etableret repræsentative modelleringsscenarier (kombinationer af klima, jord og
afgrøder), der dækker variabiliteten inden for EU. Projektet afsluttes i primo 2009.
15
background image
·
Varslingssystemet for pesticider: Monitering på systemets fem marker er fortsat i
2007. Udover monitering af pesticider har varslingssystemets marker været anvendt til
monitering af lægemiddelstoffer fra udbragt gylle, i samarbejde med DMU, der viste
at lægemiddelstoffer fra udbragt gylle blev udvasket.
·
Et projekt om forekomst af glyphosat og AMPA påviste mulige strømnings og
transportveje i horisontalt opsprækket moræneler. Der blev også fundet en markant
forekomst af coliforme bakterier i højtliggende grundvand i moræneleret. Projektet vil
blive publiceret på Miljøstyrelsens hjemmeside i 2008.
·
Undersøgelse af naturlig produktion af halogenerede forbindelser på 4 forskellige
lokaliteter i nåleskove betyder at højtliggende grundvand kan indeholde naturligt
dannet kloroform.
·
En BAM-nedbrydende bakterie har ved laboratorieforsøg vist, at tilsætning af
bakterien stimulere omsætningen af dichlobenil og BAM i forurenet jord.
·
I PESTICON-projektet(www.pesticon.dk) er det undersøgt om Aminobacter
bakterien kan stimulere en rensning af BAM-forurenet drikkevand i vandværkernes
sandfiltre. Foreløbige resultater har vist en stimuleret omsætning af BAM.
·
I CCC-projektet har GEUS og Københavns Energi undersøgt chlormequat i grundvand
og der foreligger nu en brugbar analysemetode. Resultaterne er under bearbejdning og
vil blive rapporteret primo 2008.
·
CREAM centret, finansieret af Villium Kann Rasmussen er oprettet, og de første
resultater indenfor studer af rumlige fordelinger af nedbryderbakterier i landbrugsjord
er opnået.
·
Undersøgelse af konsekvenser af nedsivning af spildevand i det åbne land er sat i gang
i 2007 med henblik på at måle reduktion at næringsstoffer, bakterier og husholdnings-
kemikalier i et nedsivningsanlæg.
·
I 2 projekter er der gennemført en række forsøg og påvist mikrobiologisk nedbrydning
af fremmedstoffer i jord og is under 0° Celsius.
·
Den indikatorbaserede netrapportering af resultaterne af det nationale overvågnings-
program for grundvand er gennemført med nye data fra 2005 og 2006.
·
GEUS har i samarbejde med DHI og miljøcentrene gennemført en interkalibrering af
prøvetagning og on-line feltanalyser i forbindelse med grundvandsovervågningen.
Dette har medvirket til forbedre kvaliteten af såvel prøvetagning som feltanalyser. I
samarbejde med miljøcentrene undersøges egnetheden af grundvandboringer i LOOP
til analyser
·
Modellering af kvælstoftransport og -omsætning er afsluttet i 2 Landovervågnings-
oplande (LOOP) som en aktivitet under NOVAVA-programmet.
·
GEUS har udarbejdet en rapport med anbefalinger omkring "Grundvandets sårbarhed
over for nitrat, udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder
med hensyn til nitrat".
16
background image
·
Undersøgelse af "Arsen i dansk grundvand og drikkevand" er udført i samarbejde med
ALECTIA på basis af forekomsten af arsen i grundvand samt gennem undersøgelse af
et grundvandsmagasin på Fyn. Projektet er finansieret af Vandfonden, og dermed har
GEUS har foretaget en status over arsenindholdet i dansk drikkevand i 2007.
·
Projektet "Vandressourceforskning I Vietnam" har undersøgt mobilisering af arsen i
flodsletteaflejringer fra Den Røde Flod. ­Danida-Enreca projektets første fase er under
rapportering.
·
GEUS har deltaget i et udredningsarbejde i forbindelse med en konsekvensanalyse af
en europæisk zoneinddeling i forbindelse med revision af direktiv 91/414/EØF om
plantebeskyttelsesmidler. Arbejdet, der er gennemført med mange eksterne partnere,
er rapporteret (Miljøprojekt, 1169, 2007, Miljøstyrelsen) og viser mulige økonomiske
konsekvenser af direktivet og Danmarks tilknytning til 2 forskellig zoner.
·
Deltagelse i udvalgsarbejder i EU-kommissions regi og i arbejdsgrupper under
EuroGeoSurveys, bl.a. med henblik på udarbejdelse af et Jordrammedirektiv.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 2.3 betragtes som opfyldt. GEUS har herved bidraget
til Koncernmål 4 ­ Styrket vand- og naturindsats.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Forestå fagdatacenter opgaverne på grundvandsområdet i forbindelse med NOVANA.
Som følge af strukturreformen har der været en stærkt forøget indsats med
koordinering og tilpasning.
·
Rådgivning af Miljøstyrelsen i spørgsmål vedrørende transport og omsætning af
pesticider, samt deltagelse i DS forum for prøvetagning.
·
EU-projektet STRESOIL om udvikling af forbedrede oprensningsmetoder i forurenet
moræneler. Projektet koordineres af GEUS og gennemføres med partnere fra Polen,
Grækenland, Frankrig og Danmark på en stærkt forurenet flyveplads i Polen nær
Stettin. Der er gennemført forsøg med kombinering af hydraulisk frakturering og
termal oprensning samt hydraulisk frakturering og naturlig nedbrydning. Projektet
afsluttes i 2008 (www stresoil.com).
17
background image
18
background image
PROGRAMOMRÅDE 3 ­ ENERGIRÅSTOFFER
Målsætningen for GEUS' indsats på dette programområde er at tilvejebringe og bidrage
med det nødvendige videngrundlag for en fortsat efterforskning og udnyttelse af rigets
energiressourcer. Dette opnås dels gennem egne forskningsprojekter, og dels ved at
institutionens viden relateres til den internationale udvikling. Den heraf afledte samlede
viden er grundlaget for GEUS' rådgivning over for myndigheder på energiområdet.
Programområdet er opdelt i følgende delområder: "Energiråstoffer i Danmark" og
"Energiråstoffer i Grønland". Desuden beskrives undersøgelser i tilknytning til
Havretskonventionens artikel 76, og aktiviteter vedr. geotermi, CO2-lagring og seismologi
i afsnittet "Andre strategiske og prioriterede aktiviteter".
Energiråstoffer i Danmark
Strategisk indsatsområde 3.1 - Kulbrinteressourcen i kalken i Nordsøen
Formål: At styrke integrationen af relevante geologiske fagdiscipliner med henblik på at
udpege potentielle kulbrinteførende intervaller i kalken.
Aktiviteter og resultater
·
I 2007 blev der igangsat arbejde med seismisk tolkning af kalkpakken i den sydligste
del af Central Graven. Grundet andre aktiviteter på undergrundsområdet blev dette
arbejde delvist nedprioriteret.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 3.1 betragtes som delvist opfyldt.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Rådgivning af Energistyrelsen vedrørende boregodkendelser i eksisterende licenser,
hvor der blev påbegyndt 3 efterforsknings- eller appraisal-boringer, alle beliggende
vest for 6
o
15´, i området hvor licenserne i de seneste mange år er tildelt ved udbuds-
runder.
·
Rådgivning i tilknytning til den Statslige Enhed til administration af den offentlige
fond til varetagelse af statsdeltagelse i kulbrintetilladelser
·
Rådgivning af Energistyrelsen i forbindelse med "åben dør" ansøgninger, hvor Energi-
styrelsen i 2007 tildelte 3 nye licenser, alle i beliggende i Jylland, og derudover blev
der modtaget endnu en i området ved Lolland-Falster, som ikke var færdigbehandlet
ved årets udgang.
19
background image
·
Der er gennemført en række rådgivningsopgaver i Nordsøen på britisk og norsk
sokkel. Opgaverne har sikret ny viden, fastholdelse af kompetence og ressource-
mæssigt grundlag for løsning af andre opgaver på især energiområdet.
Energiråstoffer i Grønland
Strategisk indsatsområde 3.2 ­ Kulbrinteressourcen i Vestgrønland
Formål: At tiltrække investeringer fra den internationale industri til olieefterforskning i det
centrale Vestgrønland, primært ved at opstille og markedsføre fagligt velunderbyggede
efterforskningsmodeller. Arbejdet med olie i Vestgrønland er tæt koblet med "Kulbrinte-
strategi 2003 for Grønland", som er tiltrådt af det grønlandske hjemmestyre og den danske
regering i juni 2003.
Aktiviteter og resultater
·
Råstofdirektoratet er blevet rådgivet i forbindelse med ansøgninger på i alt 7 blokke i
Disko West området samt 2 ansøgninger i det sydlige åben-dør område.
·
Der er blevet arbejdet med publikation af hovedresultaterne fra en række nyligt
afsluttede studier vedrørende geofysisk tolkning, reservoirsandsten(provenans) og
petroleumsystemet (olieudsivninger, stratigrafi) i Vestgrønland. Resultaterne er
løbende blevet anvendt i forbindelse med markedsføringen af anden fase af Disko
West udbudsrunden.
·
Der blev gennemført et større analytisk program, datasammenstilling og rapportering
på materiale indsamlet under et havbundsprøveindsamlingstogt dækkende store dele af
Vestgrønland i sommeren 2006.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 3.2 betragtes som opfyldt.
Andre strategiske og prioriterede aktiviteter
Strategisk indsatsområde 3.3 ­ Regional geologi vedrørende sokkelundersøgelses-
områderne
Formål: At gennemføre de i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's Havrets-
konvention nødvendige undersøgelser i fem områder rundt om Færøerne og Grønland,
hvor der potentielt kan gøres krav gældende ud over 200 sømil.
20
background image
Aktiviteter og resultater
·
Et program for indsamling af bathymetriske data sydvest for Færøerne blev gennem-
ført planmæssigt. Der blev tegnet kontrakt om indsamling af reflektionsseismiske data
både nord og sydvest for Færøerne. Da skibet der skulle forestå indsamlingen blev
forsinket på grund af dårligt vejr under udførelse af den forudgående kontrakt, blev det
i enighed med selskabet der driver skibet besluttet at udsætte indsamlingen til foråret
2008.
·
De mobile seismiske stationer i Nordgrønland blev efter 3 år hjemtaget og data fra
disse er nu under processering.
·
Tolkningen af data indsamlet i 2006 (LORITA) på isen nord for Grønland i sam-
arbejde med det canadiske kontinentalsokkelprojekt blev afsluttet og rapporteret.
·
Tolkningen af data ud for Nordøstgrønland blev afsluttet og rapporteret.
·
Processeringen af reflektionsseismiske data indsamlet i 2006 ud for Sydgrønland, blev
forsinket og først modtaget i 4. kvartal 2007 og den efterfølgende tolkning blev derfor
først påbegyndt ultimo 2007.
·
Det andet større dataindsamlingsprojekt (LOMROG) i området nord for Grønland i
samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat blev gennemført i august ­
september med den svenske isbryder Oden som platform og under dele af togtet med
hjælp af den russiske isbryder 50 let Pobedy . Under togtet, som bl.a. foregik i sam-
arbejde med svenske forskere og involvering af en række danske institutioner blev der
indsamlet bathymetriske data med flerstråleekkolod (multibeam), seismiske data,
gravimetriske data, og gennemført forskellige former for prøvetagning. Togtet foregik
under meget vanskelige isforhold, men der blev opnået vigtige operative erfaringer
med dataindsamling. Trods tab af en del udstyr og justerede planer blev der indsamlet
en del vigtige data (især i Amundsen Bassinet, ved Morris Jesup Rise og på Nordøst-
grønlandsryggen).
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 3.3 betragtes som delvist opfyldt.
Andre prioriterede opgaver
Nordatlanten
GEUS har, udover de regionale geologiske undersøgelser med sokkelprojektet, arbejdet
bredt med det Nordatlantiske område, især i forbindelse med strukturelle og aflejrings-
mæssige modeller, samt stratigrafisk korrelation mellem Sydøstgrønland og Færøområdet
af sedimentære og vulkanske bjergarter.
Der er igennem 2007 blevet arbejdet med planlægning af nye aktiviteter i Øst- og Nordøst-
grønland i tæt dialog med en række større olieselskaber. Denne indsats udmøntes under et
21
background image
kommende strategisk indsatsområde. Endvidere har der i 2007, i forbindelse med offent-
liggørelsen af USGS's ressourceestimat for Østgrønland været en del formidlings- og pres-
searbejde. GEUS har fortsat dialogen med USGS om den ressourcemæssige evaluering af
andre områder omkring Grønland, og er indgået i arbejdet ved at stille ekspertise til rådig-
hed. Herved er opnået såvel indsigt som metodisk erfaring og USGS evalueringer er på
nogle områder blevet baseret på et forbedret videngrundlag.
Geotermi
GEUS har i flere perioder i løbet af året arbejdet med forundersøgelser i området ved
Sønderborg, hvor koncessionshaverne DONG og det lokale varmeforsyningsselskab i løbet
af 2008 skal afgøre om de vil gå videre med planerne om etablering af et geotermisk
anlæg. GEUS har leveret de væsentligste geologiske og geofysiske bidrag til denne
forundersøgelse. De tekniske forundersøgelser er afsluttet, og næste fase vil være
gennemførelse af boringer.
I hovedstadsområdet har GEUS efter succesen med anlægget på Margretheholm lavet en
fornyet evaluering af områdets potentiale for de lokale forsyningsselskaber HGS.
Ligeledes er der ved Hillerød lavet en opdateret prognose på baggrund af resultaterne fra
den nærved liggende Karlebo-1 boring, som blev udført i 2006.
Derimod er det ikke lykkedes GEUS at opnå støtte fra Det strategiske Forskningsråd til et
3-årigt projekt, om det regionale geotermiske potentiale i Danmark.
CO2-lagring i europæisk perspektiv
GEUS har i årets løb fortsat og udbygget engagementet i forskning med henblik på lagring
af CO2 i undergrunden. Den overvejende del af forskningen finansieres af EU og energi-
selskaber.
Ved Ketzin nær Berlin er tre dybde boringer udført i 2007 og start af CO2 injektion er nært
forestående. Dette bliver det første anlæg til lagring af CO2 på land i Europa.
Et stort forskningsprojekt under GEUS' ledelse med fokus på vurdering af lagrings-
potentialet for CO2 i de europæiske lande og en omfattende Europæisk GIS-database over
CO2 punktkilder og lagringsmuligheder vil blive færdiggjort i løbet af projektets sidste år.
Nye forskningsprojekter er på påbegyndt, dels vedrørende monitering, verifikation samt
rammer for myndighedsbehandling af CO2-lagring og dels med fokus på igangsætning af
kortlægning af CO2 punktkilder og lagringsmuligheder i Kina samt etablering af et GIS-
system parallelt til dette for Europa. Desuden arbejdes der på strategi for Europas
udvikling med CO2-fri kraftværker og bl.a. har GEUS leveret væsentlige bidrag til et
forskningsprojekt om muligheden for europæiske gas eller kulkraftværker, der producerer
brint og elektricitet uden udslip af CO2. Yderligere information kan findes på:
.
22
background image
GEUS samarbejder meget bredt med forskningsinstitutioner, industri og myndigheder på
CO2-området. I forbindelse med EU's 7. Rammeprogram for Forskning & Udvikling har
GEUS deltaget i Zero Emission Power Teknologiplatformen, som rådgiver EU om indhold
og strategi for forskningen inden for CO2-området(
.
Inden for Carbon Sequestration Leadership Forum ­ et globalt samarbejdsforum for CO2-
lagring ­ har GEUS deltaget i det tekniske arbejde og repræsenteret EU i en Task Force
vedrørende standarder for estimering af lagringskapacitet.
GEUS deltager endelig i en ekspertgruppe inden for CO2 lagring under FN's Economic
Commission for Europe og har bidraget ved et møde i FN's Framework Convention on
Climate Change (SB26 & AWG3).
CO2-lagring i dansk perspektiv
GEUS har udført en udredningsopgave for Vattenfall vedrørende lagringspotentialet i
Storkøbenhavn. Endvidere har GEUS påbegyndt arbejde med at vurdere lagrings-
potentialet i Vedsted strukturen nordøst for Ålborg også for Vattenfall.
Sidst på året opnåede GEUS tilsagn fra EUDP vedr. udførelsen at et 2-årigt forsknings-
projekt, hvis formål er at undersøge reservoir- og sejlbjergarternes respons på CO2
injektion.
I forbindelse med en forespørgsel fra Energistyrelsen vedrørende mulighederne for at finde
egnede lagringsmuligheder i Danmark ­ landområderne og de tilgrænsende kystområder ­
har GEUS bidraget med litteraturreview, som første del af besvarelsen på styrelsens
forespørgsel.
Seismologi
Den seismologiske tjenestes registrering i Danmark rapporteres til globale samarbejds-
organisationer kontinuert via netforbindelser, og i 2007 er seismograferne i Kangerlussuaq
og på midten af Indlandsisen, kaldet Summit, også taget ind i computersystemerne med
rapportering via nettet. De øvrige grønlandske stationer fungerer med dataoverførsel via
e-mail og flytransport. Internationale aftaler om rapportering af signaler fra jordskælv og
eksplosioner er gennemført hele året. Der er desuden et stort antal supplerende seismo-
grafer i Grønland, som især udnyttes til indkredsning af lokale jordskælv og gletscher-
jordskælv. Disse supplerende seismografer er opsat i samarbejdsprojekter med Råstof-
direktoratet og med europæiske og amerikanske forskningsinstitutioner og giver ekstra
data og resultater om geodynamik og dybe strukturer.
Danmarks involvering i overvågning af FN-aftale om forbud mod atomvåbensprængninger
(CTBT) gennemføres planmæssigt i samarbejde med Udenrigsministeriets kontor for
CTBTO (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organisation) og andre organisationer i
Wien.
23
background image
24
background image
PROGRAMOMRÅDE 4 ­ MINERALSKE RÅSTOFFER
Målsætningen for dette programområde er at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for
en målrettet efterforskning af mineralske råstoffer i både Grønland og Danmark, således at
GEUS både kan bistå grønlandske og danske myndigheder med rådgivning, og skabe
industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer. Program-
området er inddelt i følgende delområder: "Kortlægning og basisundersøgelser i
Grønland", "Mineralske råstoffer i Grønland" og "Mineralske råstoffer i Danmark".
Desuden omfatter programområdet aktiviteter vedr. anvendt mineralogi.
Kortlægning og basisundersøgelser i Grønland
Delprogramområdets aktiviteter udføres i tilknytning til de strategiske indsatsområder 4.1
og 4.2. Der er gennemført kortlægningsaktiviteter i udvalgte områder ved Godthåbs-
fjorden, med henblik på at støtte de malmgeologiske aktiviteter der gennemføres i samme
område. Samlet skal dette arbejde munde ud i en bedre forståelse af områdets geologi og
dermed en vurdering af potentialet for mineralske råstoffer.
Der er ikke formuleret et strategisk indsatsområde for delprogramområdet.
Aktiviteter og resultater
·
Det geologiske kort "South-east coast of Nuussuaq between Ataata Kuua and Saqqaq-
dalen, central West Greenland, 1:50.000 and detailed sections" blev færdigkompileret
og trykt.
·
Det geologiske kort "Nuussuaq Basin in southern Nuussuaq, 1:100.000 special map
Paatuut, with detailed sections" blev færdigkompileret og trykt.
·
Der er med støtte fra Aage V. Jensens fonde udgivet 48 trykte geologiske kort i skala
1:250.000 fra Nord- og Østgrønland.
·
Der er ligeledes med støtte fra Aage V. Jensens fonde udgivet 52 nye trykte
topografiske kort i skala 1:250.000 fra Nord- og Østgrønland.
·
Det geologiske kort i 1:500.000 Sydgrønland blev kompileret og klargjort til trykning.
·
Kompilering af Grønlands geologi i digital form i skala 1:500.000 som led af det
internationale projekt "OneGeology" blev påbegyndt.
·
Et kort over geologien offshore Grønland i skala 1:10 mio. blev færdigkompileret og
sendt til CGMW til brug for Geological Map of the World i skala 1:25 mio.
·
Der er gennemført redaktion af manuskripter til en bog om den østgrønlandske
kaledoniske foldekæde der skal publiceres i Geological Society of America i 2008.
·
Der er arbejdet på monografi om Maligat og Vaigat Formationerne (tertiære lavaer i
Disko-Nuussuaq området) med henblik på publikation i 2009.
25
background image
Mineralske råstoffer i Grønland
Strategisk indsatsområde 4.1 ­ Suprakrustaler og deres ressourcer i Grønland
Formål: At ajourføre, detaljere og formidle viden om prækambriske suprakrustalbjergarter,
i Grønland, som kan rumme mineraliseringer af ædel- og basismetaller. At sammenstille og
udbygge den eksisterende viden om prækambriske suprakrustaler og deres ressourcer i de
mest lovende områder og geologiske miljøer i Grønland.
Aktiviteter og resultater
·
Feltarbejde på 1:100.000 kortbladet Kapisillit, Vestgrønland er gennemført som plan-
lagt og hermed er feltarbejdet afsluttet.
·
Geologisk kortlægning og malmgeologiske undersøgelser er gennemført i Nuuk
regionen med fokus på de prækambriske suprakrustalbjergarter. Aktiviteten er delvist
finansieret af Råstofdirektoratet. Der har været planlagt og gennemført feltarbejde som
en del af GEUS' resultatkontrakt 2004-2007. Rapporteringen er i gang for hele
resultatkontraktperioden. Rapporteringen vil fortsætte i primo 2008.
·
Undersøgelsen af tre geologiske miljøer i Nuuk regionen: Ø-buer, magmatiske og
oceanbundsmiljøer. Aktiviteten er delvist finansieret af Råstofdirektoratet, og under
rapportering i separate GEUS rapporter. Der vil senere blive publiceret et antal
internationale artikler.
·
I forbindelsen med arbejdet i Nuuk-området er der beskrevet et antal udvalgte
lokaliteter med mineralforekomster, som vil indgå i Greenland Mineral Occurrence
Map (GMOM)
·
Fortsatte undersøgelser af signaturer i multiple geovidenskabelige datasæt af
geologiske miljøer med mulighed for guldforekomster.
·
Udover de af Råstofdirektoratet finansierede undersøgelser, som hovedsageligt er
rettet mod guldforekomster, er der gennemført andre undersøgelser rettet mod andre
metaller. Resultatet af disse aktiviteter vil blive rapporteret primo 2008 (GEUS
rapporter, DVD samt internationale artikler).
Målopfyldelse
Målene for det strategiske indsatsområde 4.1 betragtes som opfyldt.
Strategisk indsatsområde 4.2 ­ Magmatiske miljøer og deres ressourcer i Grønland
Formål: At ajourføre og detaljere viden om udvalgte riftrelaterede magmatiske miljøer,
som kan rumme forekomster af basismetaller, ædelmetaller, specialmetaller og diamanter,
med fokus på tertiære intrusioner og lavaer i Østgrønland og centrale Vestgrønland.
Desuden er der i projekterne fokus på forekomster af kimberlitter, lamproitter og
karbonatitter.
26
background image
Aktiviteter og resultater
·
Kimberlitter i Vestgrønland: En undersøgelse af den vestgrønlandske kimberlitprovins
fortsatte i samarbejde med Råstofdirektoratet i Nuuk. I 2007 fortsatte de geokemisk
undersøgelser af mineralerne i de kimberlitiske smelter, og kortlægning af udbredelsen
af kimberlit og ultramafiske lamprofyrer med henblik på diamantpotentialet i det
sydlige Vestgrønland, herunder gennemført laboratoriearbejde med henblik på at
forstå diamantpotentialet i Diskobugt området.
·
Der er gennemført laboratoriearbejde med henblik på at forstå dannelsen af kimber-
litter i området ved Frederikshåbs Isblink (EU finansieret Marie Curie stipendium)
·
Som forberedelse til den 9. Internationale Kimberlit Konference (2008) gennemførtes
en ekskursion til diamantefterforskningsområderne i Vestgrønland i 2007.
·
Som resultatet af fund af nye mulige diamantførende forekomster i områderne nord og
syd for Nuuk gennemførtes en regional undersøgelse af lokaliteter med mineral
kemiske eller geokemiske anomalier med henblik på en sydlig afgrænsning af det
vestgrønlandske område med diamant potentiale.
·
Der er fortsat arbejdet med den Østgrønlandske Skærgaardsintrusion og de tertiære
lavaer og intrusioner i det centrale Vestgrønland.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 4.2 betragtes som opfyldt.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Greenland Mineral Occurrence Map (GMOM) på GEUS' hjemmeside er løbende
opdateret og suppleret med forekomster fra Sydgrønland..
·
Samarbejdet med USGS omkring ressourceevalueringen af udvalgte metaller i
Grønland er fortsat. Aktiviteten vil fortsætte i 2008
·
Statistiske multivariable integrationsanalyser af mangeartede geologiske datasæt med
henblik på en belysning af områders mineral potentiale og kvantitative input til
geologiske modeller for forekomster og områder er forsat i 2007. Resultatet af
projektet foreligger i to GEUS rapporter.
·
Minerallicenser i Grønland. GEUS deltog i sagsbehandling sammen med Råstof-
direktoratet vedrørende licenser til selskabers mineralefterforskning i Grønland og i
markedsføring af de grønlandske ressourcer, herunder deltagelse i udstillinger i
Vancouver og Toronto, Canada. Den internationale mineindustri er i disse år i en
meget hektisk opgangsperiode, og det har præget arbejdet stærkt, med stigende antal
licenser, mange besøg af mineselskaber og (betalte) specialopgaver med henblik på
servicering af de selskaber, som arbejder i Grønland.
27
background image
·
Et projekt omkring skanning af selskabsrapporter m.m. vedrørende efterforsknings-
aktivitet i Grønland blev startet i 2007. Ved året udgang er en prototype på database
og en interaktiv hjemmeside under evaluering. Der er fastlagt en produktionsgang for
skanningen af selskabsrapporter m.m., som vil finde sted over de næste to år.
Aktiviteten er støttet af Råstofdirektoratet.
·
Beregning af 3 dimensionale modeller af mineralske forekomster i samarbejde med
Råstofdirektoratet. Der er indgået samarbejdsaftale om 3D modellering og monitering
af producerende miner i Grønland. GEUS yder supervision af eksplorationsfirmaer
som opererer i Grønland.
·
En økonomisk-geologisk rekognoscering blev gennemført i Thuleområdet, blandt
andet med opfølgning af kendte geokemiske og remote sensing anomalier. De
foreløbige resultater er præsenteret i en feltrapport; endelige resultater vil blive
publiceret som en GEUS rapport tidligt i 2008.
·
Der er fremstillet nye udgaver af `Geology and Ore' (nr. 7, 8 og 9 samt genoptryk og
opdatering af nr. 1) og 'Greenland Fact Sheet' (nr. 14 og 15). Minex udkom i 2007
med nummer 30 og 31.
Mineralske råstoffer i Danmark
De strategiske aktiviteter er beskrevet under Programområde 5, Strategisk indsatsområde
5.1 ­ Maringeologi i areal- og ressourceforvaltningen.
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Opgørelsen af råstofressourcen på land er forsat i samarbejde med By og Landskabs-
styrelsen. Arbejdet skal fortsættes i samarbejde med regionerne.
·
Undersøgelse af de jyske molersforekomsters udbredelse, strukturer og sammen-
sætning er udført i fortsættelse af de seneste 10 års aktiviteter og dokumenteret i
rapporter.
·
Undersøgelse af mulige bentonitforekomster er udført i samarbejde med Region
Midtjylland.
·
Undersøgelse af leregenskaber i relation til beton og lermembraner er forsat under
bevilling fra Højteknologifonden. Det fortsat forsøgt at markedsføre og udnytte
lermineralpatent.
·
GEUS har medvirket ved det forberedende arbejde om planlægning og lovgivning af
den fremtidige råstofkortlægning på land og havområdet.
·
Marine råstofundersøgelser: Der er udført datasammenstillinger i forbindelse med
ansøgninger til rettigheder af de marine råstofforekomster.
·
Der er udført feltundersøgelser og datasammenstilling af marine råstoffer for private
firmaer.
·
Der er udarbejdet datamateriale og udført feltarbejde for Region Hovedstaden i
forbindelse med udarbejdelse af udkast til Råstofplan 2007.
28
background image
Andre strategiske og prioriterede aktiviteter
Strategisk indsatsområde 4.3 ­ Anvendt mineralogi
Formål: At løse samfundsrelevante problemstillinger inden for olie- og mineral-
efterforskning og miljøgeologi ved at kombinere en tværfaglig mineralogisk og mineral-
kemisk ekspertise med en række centrale instrumenter i GEUS' instrumentpark. Det er
desuden hensigten at bringe GEUS forskningsmæssigt i front inden for området fysisk og
kemisk karakterisering af mineralselskaber i sedimentære bjergarter.
Aktiviteter og Resultater
I 2007 blev følgende projekter afsluttet:
·
"Impact of Palaeogene sill emplacement on reservoir lithologies in East Greenland and
the Faroe Shetland Basin". (Industrifinansieret).
·
"Provenance of West Greenland Cretaceous and Palaeocene sandstones and stream
sediment samples based on U-Pb dating of detrital zircon". Delvist finansieret af
Råstofdirektoratet.
·
Et projekt vedrørende kemostratigrafi og provenans i øvre jurassiske sandsten i den
danske del af Centralgraven. (Industrifinansieret).
Der blev herudover arbejdet med:
·
Fingerprinting af mineralkorn i kystzonen (delvist finansieret af Geocentret)
·
Dannelsesmekanismer for titanforekomster(Industrifinansieret).
·
Karakterisering af mineralkorn i forbindelse med slid på formalingskomponenter.
(Industrifinansieret).
·
Diagenese i øvre jurassiske sandsten i den danske del af Centralgraven
(Industrifinansieret)
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 4.3 betragtes som opfyldt.
29
background image
30
background image
PROGRAMOMRÅDE 5 ­ NATUR OG MILJØ
Formålet med dette programområde er at belyse de processer, klimaforhold og miljø-
tilstande, der har betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark
og det nordatlantiske område. Det er endvidere målet at bidrage med forskningsbaseret
viden inden for disse fagområder til myndighederne, forskningsverdenen og befolkningen.
Indsatsen er fordelt på delprogramområderne "Kystzonen og maringeologi", "Klima-
ændringer og deres effekter" og "Geologisk kortlægning og landskaber".
Kystzonen og maringeologi
Strategisk indsatsområde 5.1 ­ Maringeologi i areal- og ressourceforvaltning
Formål: At etablere metoder til beskrivelse og klassifikation af havbundens sediment-
sammensætning og relationerne til naturlige biologiske forhold, geohabitater, miljø-
ændringer og konsekvenser af ændret arealanvendelse, herunder råstofindvinding.
Koncernmål 4: Styrket vand- og naturindsats.
Aktiviteter og Resultater
·
Sammenstilling af data fra Nordsøen er påbegyndt.
·
Marine geohabitater: Beskrivelse af marine geohabitater omkring Læsø er blevet
videreført med feltarbejde og rapportering i 2007. Udført i samarbejde med By- og
Landskabsstyrelsen.
·
EU-projektet BALANCE er afsluttet med sammenstilling af eksisterende data og
rapportering. Der er udarbejdet et kort over marine landskaber i Østersøen og etableret
en underliggende database.
·
Bæredygtig råstofindvinding: Opgaven med udvikling af metoder og praktiske forsøg
er afsluttet med en delrapport i 2006 i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, men
er forsat og rapporteret i 2007.
·
Ressourceopgørelse af havbundens sand og grus er videreført. I forbindelse med
undersøgelsen af råstofpotentialet for private firmaer er ressourcerne opgjort og
rapporteret for 3 områder.
·
Digitale geologiske kort. Sammenstilling af digitale geologiske havbundsdata er
videreført og data er indlagt i kortdatabasen med sigte på ny udgave af kortet i 2009.
·
Der er arbejdet videre med udvikling af kortlægningsmetoder ved hjælp af multibeam-
udstyr.
·
Undersøgelser af det kystnære havmiljøs udvikling siden sidste istid er afsluttet med
rapport (SNF og SHF finansieret projekt).
·
MariNet. Det marine netværk inkl. koordinationsgruppen for kortlægningsaktiviteter
er forsat.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 5.1 betragtes som opfyldt.
31
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
GEUS har som nationalt referencecenter for integreret kystzoneforvaltning og for
naturkatastrofer, som led i understøtningen af Miljøagenturet, gennemført en række ad
hoc opgaver.
·
Marine undersøgelser i Dürres i Albanien: Der er udført rapportering af seismiske
undersøgelser og boringer.
·
I Chile er udført marin kortlægning som grundlag for etablering af rørsystem til kraftværk.
·
Der er udført geologiske kortlægninger ved Rødsand som grundlag for etablering af
vindmølleparker. Udført for Energi E2/Dong.
·
Der er udført marin kortlægning ud for Frederikshavn med sigte på etablering af en
vindmøllepark.
Klimaændringer og deres effekter
Strategisk indsatsområde 5.2 ­ Klimaforandringer: Overvågning og effekter
Formål: At udarbejde koncept for overvågning af Grønlands indlandsis' massebalance på
basis af feltdata integreret med satellitbaserede højdemålinger, for at få bedre forståelse af
indlandsisens samspil med det globale og arktiske miljø og dens klimafølsomhed. Desuden
er det målet at medvirke til udarbejdelse af forslag til overvågning af effekter af
klimaforandringer.
Koncernmål 2: Fastholdelse af et solidt videngrundlag for miljøpolitikken.
Koncernmål 3: Sammenkobling af det nationale og internationale natur- og miljøpolitiske
arbejde.
Aktiviteter og Resultater
·
Programmet for den løbende overvågning af Grønlands indlandsis (PROMICE), som
finansieres fra DANCEA midlerne, blev iværksat i 2007 med etablering af en stations-
transekt og overflyvning af indlandsisens rand med måling af højde og istykkelse.
·
Glaciologisk modelleringsværktøj. Driften af den glaciologiske database og
modelleringsværktøj EUROCLIM, er forsat. Behandling og opbevaring af
moniteringsdata indgår som et led i overvågningen af Grønlands Indlandsis.
·
Studiet af grønlandske gletschere med sigte på identifikation af egnede gletschere til
indvinding af is til flaskevand blev afsluttet med rapport i 2007(udført for Grønlands
Hjemmestyre).
·
Studier over sammenhængen mellem gletscherflydning og smeltning er forsat i et
ph.d. studium.
·
Sammenstilling af afsmeltningsdata til brug ved vurdering vandkraftressourcen ved
Pakittsoq i Vestgrønland blev påbegyndt. Afsluttes i 2008.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 5.2 betragtes som opfyldt.
32
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
EU­projektet (FNU) om de geologiske og klimatiske forhold i Davis Strædet er blevet
fortsat. Det er blevet suppleret med et post-doc studie over foraminiférøkologi i de
undersøgte aflejringer.
·
Feltarbejde med indsamling af geofysik og boringer i Caribien er foretaget under
Galathea3 projektet med henblik på palæoklimatiske studier.
Geologisk kortlægning og landskaber
Strategisk indsatsområde 5.3 ­ Kvartærgeologisk kortlægning
Formål: At gennemføre anden fase af i alt tre faser af færdiggørelse af den geologiske
overfladekortlægning af Danmark (1:25 000).
Aktiviteter og Resultater
·
Det geologiske kortblad Nysted (1511 III). Kortbladet blev færdiggjort og trykt i
målestoksforholdet 1:50.000.
·
Det geologiske kortblad Sakskøbing (1411 I). Kortbladsbeskrivelsen for Sakskøbing
kortbladet er blevet bearbejdet; forventes afsluttet 2008.
·
Kortlægning af andre områder. Kortlægningen på Mors, Lolland og Falster er forsat.
·
Digitalisering af kortdata. Alle kortlægningsresultater blev digitaliseret og lagt ind i
kortdatabasen.
·
En ny opdateret version 3.0 af det kvartærgeologiske kort i 1:25.000 er udgivet på
CD-Rom.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde 5.3 betragtes som opfyldt.
33
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
Geomorfologisk kort. Det geomorfologiske kort over Danmark(1:50.000) er under
udarbejdelse. Forventes færdigt i 2008.
·
Radonundersøgelse: Kortlægning af radon og børnecancer, som udføres sammen med
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, Kort- og Matrikelstyrelsen og Kræftens
Bekæmpelse, er forsat i 2007 med udarbejdelse af manuskript til publikation.
·
Resultaterne af projektet "Udvikling af natur og kultur landskabet indenfor Postglacial
tid" er bearbejdet og forventes publiceret i 2008.
·
Undersøgelse af naturlige brandes betydning for skovudvikling siden sidste istid (EU-
projekt- PASTFIRE) er yderligere publiceret i 2007.
·
Overvågning af naturskov. Den løbende overvågning af naturskov i Draved og
Løvenholm skove er forsat. Et Carlsberg projekt er startet med henblik på
sammenstilling af data fra Draved.
·
Udarbejdelse af metoder til registrering og beskyttelse af naturmæssigt særlige
værdifulde skove (for Skov- og Naturstyrelsen) blev afsluttet med rapport i 2007.
·
Undersøgelse af klimaets betydning for europæiske skoves udvikling (DECVEG- ESF
projekt) er fortsat.
·
Undersøgelser af de europæiske skoves udvikling set i relation til klima og
kulturforhold er forsat i 2007 (EU-projekt - EVOLTREE).
·
Nationalt referencecenter for jord (EEA). GEUS udfører i medfør af sin rolle som
nationalt referencecenter for jord løbende opgaver for Det Europæiske Miljøagentur.
·
Landskabshistorie. Et projekt om oldtidsagre i Nordsjælland og et projekt finansieret
af Carlsberg fondet om rekonstruktion af fortidige landskaber baseret på pollendata er
fortsat.
34
background image
INTERNATIONALE RÅDGIVNINGSOPGAVER
Internationale opgaver omfatter primært bistandsopgaver i lande udenfor det danske
rigsfællesskab og EU. Når der optræder et projekt i Letland skyldes det at projektet blev
igangsat før Letland blev en del af EU.
Aktiviteter knyttet til programområdet for vandressource
·
ASEM Waternet (Asia Europe Meeting Waternet) er et EU FP6 projekt med i alt 18
partnere fra Asien og EU. Formålet er at formidle og tilpasse forskningsresultater fra
EU forskningsprojekter til asiatiske forhold, samt at udvikle og gennemføre nye fælles
forsknings- og udviklingsprojekter. Den primære aktivitet i projektet er gennemførsel
af tematiske workshops.
·
GWP - Grundvandsforvaltning i udviklingslande . GEUS har i samarbejde med
Global Water Partnership (GWP) udarbejdet et projektforslag, der skal fremme
forvaltningen af grundvandsressourcen i tredjeverdenslande.
·
Ghana. På University of Ghana i Accra gennemføres under Danida´s ENRECA
program 3. fase af kapacitetsopbygning indenfor hydrogeologi & hydrologi i
samarbejde med Geografisk og Geologisk Institut ved KU.
·
Vietnam. GEUS leder ENRECA projektet VietAs, som er finansieret af Danidas Råd
for Udviklingsforskning. Formålet er at opbygge forskningskapacitet hos tre
vietnamesiske forskningsinstitutioner samt at skaffe ny viden om de mekanismer, som
forårsager at sedimenter i store deltaer ofte frigiver arsen til grundvandet, hvorved
drikkevandforsyningen bliver forurenet med arsen. Der er etableret en feltlokalitet og
gennemført træning af 10 vietnamesiske studenter.
Aktiviteter knyttet til programområdet for energiråstoffer
·
CCOP-lande (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and
Southeast Asia). Implementering af det regionale projekt "Institutional capacity
building in CCOP countries (ICB-CCOP1)" med finansiel støtte fra Danida til CCOP
organisationen, er afsluttet med udgangen af 2007 Projektets hovedformål var at
stimulere det geovidenskabelige samarbejde og udbredelse af viden på tværs af
geografiske og politiske grænser i CCOP regionen med fokus på to case-study
områder (Song Hong bassinet mellem Kina og Vietnam; og Sandakan bassinet i Sulu
Sea mellem Malaysia og Filippinerne). En række workshops, kurser og feltture er
afholdt i Malaysia, Vietnam, Kina, Indonesien og Thailand, hvor GEUS eksperter har
været ressourcepersoner og facilitatorer.
35
background image
·
Vietnam . Anden fase af det Danida støttede Enreca projekt afsluttes i første halvår af
2008. Fase 2 har fokus på evaluering af olie/gas potentialet i den vietnamesiske del af
Malay­Tho­Chu bassinet ud for det sydlige Vietnam og kapacitetsopbygning inden
for forskning. Som en del væsentlig del af projektet blev der i 2006 udført en 500 m
dyb kerneboring af et lokalt borefirma. Efterfølgende var GEUS involveret i optagelse
af borehulslogs fra boringen. Resultaterne fra denne boring samt andet feltarbejde er
blevet integreret i tolkningen af bassinet. De 7 ph.d. og 2 m.sc. studerende fra
Vietnam, der var på træningsophold på Geocentret i 2006, har i 2007 fortsat deres
forskning i Vietnam. En dansk ph.d. studerende er tilknyttet projektet, finansieret af
KU.
Aktiviteter knyttet til programområdet for mineralske råstoffer
·
CASM (Community of Artesian and Small-scale Mining) . GEUS er for Udenrigs-
ministeriet udpeget til at repræsentere Danmark i bestyrelsen for CASM, hvilket bl.a.
indebærer at monitorere de midler DANIDA bidrager med til CASM. Verdensbanken.
·
Brasilien. Felt- og laboratorie-arbejde med henblik på forståelse af oprindelse og
sammensætning af tungmineraler specielt med henblik på dannelse af titaniumrige
aflejringer.
·
Ghana . I 2007 har GEUS rådgivet Ghanas Geologiske Undersøgelse (Geological
Survey Department) som en del af det EU finansierede Mining Sector Support
Programme: Technical Assistance to the Geological Survey Department, Ghana.
Projektet fortsætter i 2008.
·
Ghana . I 2007 har GEUS udført kvalitetskontrol af flybårne geofysiske data i et EU-
finansieret projekt under Mining Sector Support Programme. Projektet startede i 2005,
blev forlænget i 2007 og fortsætter til medio 2009,
·
Sudan . GEUS har lavet en samarbejdsaftale med Den Geologiske Undersøgelse i
Sudan (GRAS). Samarbejdet forventes i første omgang at omfatte Small-scale Mining,
laboratorieanalyser og remote sensing.
·
Tanzania . GEUS indgår i et Geocenterfinansieret socio­økonimisk / teknisk projekt
med udvikling af et hensigtsmæssigt udstyr til prospektering og indvinding af guld
blandt small-scale miners, sammen med Institut for Geografi og Geologi, KU.
·
Yemen . GEUS har etableret et formelt samarbejde med den geologiske undersøgelse i
Yemen (GSMRB). GEUS udfører et Verdensbank-projekt til finansiering af støtte til
GSMRB. Kontrakten er underskrevet i november 2007 til start i februar 2008.
·
Zambia . GEUS er projektleder for et UNDP projekt i Zambia med det formål at
forbedre de produktionsmæssige og miljømæssige forhold for Small-scale Mining i
Copperbelt, Southwestern Province og Eastern Province i Zambia. Projektet udføres
med Orbicon A/S som underentreprenør.
36
background image
Aktiviteter knyttet til programområdet for natur og miljø
·
Chile . Marine undersøgelser. Der er udført seismiske undersøgelser for at kortlægge
havbundsgeologien i forbindelse med udvidelsen af et kraftværk, i samarbejde med
DHI.
·
Kenya. Projektet "Tsunami Damage Projection for the Coastal Area of Kenya" er
afsluttet I 2007. Projektet havde til formål at foretage en risiko analyse af den
potentielle affekt af en ny tsunami. Projektet blev koordineret med de Kenyanske
bestræbelser på at etablere et Tsunami Early Warning System. Slutproduktet var en
række kortblade med angivelse af effekten af en ny tsunami på de kystnære områder
samt en socioøkonomisk analyse. Projekt er finansieret af UNDP.
·
Uganda . I forbindelse med projekterne i Small-scale Mining undersøger GEUS også
sundhedsproblemerne især anvendelsen af kviksølv ved udvinding af guld. I den for-
bindelse blev medarbejdere fra GEUS opmærksom på den udbredte brug af sæbe med
et katastrofalt indhold af kviksølv. Denne sæbe anvendes af specielt yngre kvinder i
landområderne for at blege huden. GEUS har fået midler fra Nordisk Råd til at gen-
nemføre et projekt i Uganda, hvor man ved anvendelse af en dansetrup formidler de
sundhedsfarlige aspekter ved anvendelsen af denne sæbe.
37
background image
38
background image
ORGANISATIONS- OG PERSONALEUDVIKLING
Formålet med dette område er
·
at GEUS forbliver en attraktiv, udviklende arbejdsplads som danner rammen om et
højt fagligt niveau, stor kreativitet og engagement og et godt samarbejdsmiljø,
·
at GEUS er en moderne, projektorienteret, professionelt ledet og drevet forsknings-
institution, samt
.
at GEUS til stadighed udvikler organisation, ledelse og medarbejdere på en måde, som
bedst muligt fremmer og understøtter GEUS' faglige mål, strategier og visioner, og
som bedst muligt opfylder samfundets behov.
Organisationsudvikling
Strategisk indsatsområde I.1 ­ Videreudvikling af organisationsformen
Formål: Indsatsområdet skal sikre, at GEUS' organisering understøtter opgaveløsningen
med hensyn til effektivitet og kvalitet samt sikrer udnyttelse af eksisterende kompetencer
og udvikling af nye.
Koncernmål 1: Etablering af det "nye" Miljøministerium som en landsdækkende
organisation.
Koncernmål 2: Fastholdelse af et solidt videngrundlag for miljøpolitikken.
Aktiviteter og Resultater
.
Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus er indfusioneret og fungerer ved årets
udgang som de øvrige afdelinger i GEUS,
.
Der har endvidere været afholdt et fælles eksternat seminar med deltagelse af Afdeling
for Grundvandskortlægning og Hydrologisk afdeling, med deltagere fra Geokemisk
afdeling, i efteråret 2007,
.
GEUS' nye projektledelsesmodul Provider er færdigudviklet og implementering er
påbegyndt i efteråret 2007,
·
Ny projekthåndbog og projektmodel er implementeret og anvendes,
·
Det elektroniske bilagsflowsystem Invoice Workflow er implementeret og anvendes,
·
Geocenter Danmark er etableret og ny statut er udarbejdet i samarbejde med
Københavns Universitet og Århus Universitet,
·
Lov nr. 536 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
blev vedtaget den 6. juni 2007. Loven er ved Kongelig Resolution den 23. november
2007 overført fra Miljøministeriet til Klima- og Energiministeriet,
·
Vedtagelse af GEUS´ vedtægt er udsat til 2008.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde I.1 betragtes som opfyldt.
39
background image
Personaleudvikling og ­ rekruttering
Strategisk indsatsområde I.2 ­ Forskningsevalueringer
Formål: Indsatsområdet skal evaluere og dokumentere kvaliteten af GEUS' videnskabelige
arbejde ved gennemførelse af internationale evalueringer af to af GEUS' programområder.
Aktiviteter og Resultater
.
Evaluering af programområde 2 - Vandressourcer er afsluttet med rapportering i
oktober 2007. Panelets konklusioner er drøftet blandt programområdets medarbejdere
og i GEUS' bestyrelse. Bestyrelsen har besluttet at der skal udarbejdes en
handlingsplan for programområdet til præsentation for bestyrelsen på dennes
sommerseminar i 2008.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde I.2 betragtes som opfyldt.
Strategisk indsatsområde I.3 ­ Kompetenceudvikling
Formål: Indsatsområdet skal bidrage til GEUS' fortsatte arbejde med kompetence-
udvikling, herunder arbejde med nøglekompetencer, strategisk fokusering og
understøttende systemværktøjer, for at sikre sammenhæng mellem medarbejdernes
kompetencer og de fremtidige behov.
Aktiviteter og Resultater
·
Afprøvning og evaluering af nyt MUS-koncept er udsat til 2008,
·
Der er gennemfør medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) med fokus på stress.
Nyt koncept for MTU og lederevaluering er udsat til 2008,
·
GEUS ledelse har gennemgået Provider-kursus,
·
Videreudvikling af rammerne for de akademiske medarbejderes karriereudvikling er
påbegyndt.
Målopfyldelse
Som følge af at GEUS har fået nyt lovgrundlag, ny bestyrelse og har flyttet
ressortministerium, samt har skiftet personalechef i 2007 er en række kompetence-
udviklingsaktiviteter udsat. Målene for strategisk indsatsområde I.3 betragtes derfor kun
som delvist opfyldt i 2007.
40
background image
S trategisk indsatsområde I.4 ­ Personaleplanlægning og rekruttering
Formål: Indsatsen skal bidrage til at sikre,
·
at GEUS rekrutterer og fastholder de bedst kvalificerede og mest kompetente
medarbejdere set i forhold til de opgaver, GEUS skal løse, og de kompetencer, GEUS
har brug for,
·
at udviklingen i sammensætningen af GEUS' medarbejdere og den nødvendige
fornyelse af medarbejdere sker på et målrettet og strategisk prioriteret grundlag,
·
at rekrutteringen sker på en effektiv og administrativt fleksibel måde.
Aktiviteter og Resultater
·
I samarbejde med Københavns og Aarhus Universitet er der gennemført en
undersøgelse af de studerendes studievalg og kendskab til geologi og geografi med
henblik på at udarbejde en kommunikationsstrategi, der skal fremmes fastholdelse af
geologistuderende og øget optag af nye studenter.
·
GEUS' Ligestillingsudvalg har påbegyndt opgaven med etablering af netværk for
kvindelige akademiske medarbejdere for fastholdelse og opsamling af erfaringer til
brug for initiativer til rekruttering og fastholdelse af kvinder i videnskabelige
stillinger,
·
I samarbejde med Københavns og Aarhus Universitet er der udarbejdet en folder rettet
mod gymnasieskolen, og forskellige geo-orienterede undervisningsmaterialer er uddelt
ved gymnasiebesøg på universiteterne. Forskere fra GEUS har holdt foredrag på flere
gymnasier i forbindelse med Forskningens Døgn og Dansk Naturvidenskabsfestival.
·
GEUS har i årets løb deltaget et match-making arrangement på Københavns
Universitet, hvor studerende mødte potentielle arbejdsgivere fra forskning og industri.
Desuden er der givet økonomisk støtte til faglige studenterarrangementer på
universiteterne, og arbejdet med en kombineret job- og studieindgang på GEUS´
hjemmeside er påbegyndt.
·
GEUS' rekrutteringsstrategi er uændret ansættelse af en række medarbejdere til
overdækning og videndeling på nøglekompetencer, blandt andet i forhold til
aldersprofil, samt på strategiske faglige områder hvor GEUS har behov for ny eller
styrket kompetence.
Målopfyldelse
Målene for strategisk indsatsområde I.4 betragtes som opfyldt.
41
background image
Øvrige aktiviteter og resultater
·
GEUS' Strategier ­ Grundlag for resultatkontrakt 2008-2011 er udarbejdet, godkendt
af GEUS bestyrelse og sendt i tryk.
·
Udkast til Resultatkontrakt for GEUS for perioden 2008-2011 er udarbejdet og
godkendt af GEUS' bestyrelse og fremsendt til Klima- og Energiministeriet i
slutningen af 2007 til godkendelse og underskrift
·
Navision regnskabssystem er implementeret og taget i drift fra 1. oktober 2007,
·
GEUS har deltaget i udarbejdelsen af vedtægt for " European Geological Surveys
EEIG" sammen med fire andre europæiske geologiske undersøgelser, der skal
gennemføre projekter for EU Kommissionen. GEUS har ikke tiltrådt vedtægten i
2007,
·
I 2007 blev GEUS' direktion udskiftet og der blev ansat en ny direktør og to nye
vicedirektører,
·
GEUS er i december 2007 overgået til Klima- og Energiministeriet.
42
background image
ÅRETS RESULTATER I TAL
Strategiske indsatsområder
Ud af 14 faglige strategiske indsatsområder er 11 opfyldt i 2007, og tre (1.1, 3.1 og 3.3) er
delvis opfyldt (tabel 1). Af de 4 tværgående strategiske indsatsområder er de 3 opfyldt i
2007, mens det strategiske indsatsområde I.3 er delvist opfyldt.
Tabel 1 ­ Målopfyldelse ­ oversigt for Strategiske Indsatsområder
Nr. Strategisk Indsatsområde
Status
1.1 GEUS' data og kort på Internettet
Delvist opfyldt
1.2 Populærvidenskabelig formidling fra Geocentret
Opfyldt
2.1 Geologisk og hydrologisk modellering i vandressourceforvaltning Opfyldt
2.2 Hydrologiske modeller af dybtliggende grundvandsmagasiner
baseret på integrerede metoder
Opfyldt
2.3 Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til og omsætning
i grundvandet
Opfyldt
3.1 Kulbrinteressourcen i Nordsøen
Delvist opfyldt
3.2 Kulbrinteressourcen i Vestgrønland
Opfyldt
3.3 Regional geologi vedr. sokkelundersøgelserne
Delvist opfyldt
4.1 Suprakrustaler og deres ressourcer i Grønland
Opfyldt
4.2 Magmatiske miljøer og deres ressourcer i Grønland
Opfyldt
4.3 Anvendt mineralogi
Opfyldt
5.1 Maringeologi i areal- og ressourceforvaltning
Opfyldt
5.2 Klimaforandringer ­ overvågning og effekter
Opfyldt
5.3 Kvartærgeologisk kortlægning
Opfyldt
I.1 Videreudvikling af organisationsformen
Opfyldt
I.2 Forskningsevalueringer
Opfyldt
I.3 Kompetenceudvikling
Delvist opfyldt
I.4 Personaleplanlægning og rekruttering
Opfyldt
Strategisk indsatsområde 1.1 ­ GEUS' data og kort på Internettet ­ er kun delvist opfyldt
på grund af omprioritering til løsning af ekstraordinære opgaver i medfør af Kommunal-
reformen. Projektet "Energirelaterede data på internettet" er derfor udskudt til 2008.
43
background image
Strategisk indsatsområde 3.1 ­ Kulbrinteressourcen i kalken i Nordsøen ­ blev
nedprioriteret i forhold til andre aktiviteter på undergrundsområdet.
Strategisk indsatsområde 3.3 ­ Regional geologi vedrørende sokkelundersøgelses-
områderne ­ er kun delvist opfyldt på grund af dårligt vejr. Der blev tegnet kontrakt om
indsamling af reflektionsseismiske data både nord og sydvest for Færøerne i 2007. Da
skibet der skulle forestå indsamlingen blev forsinket på grund af dårligt vejr under
udførelse af den forudgående kontrakt, blev det, i enighed med selskabet der driver skibet,
besluttet at udsætte indsamlingen til foråret 2008.
Strategisk indsatsområde I.3 ­ Kompetenceudvikling ­ er kun delvist opfyldt som følge af
at GEUS har fået nyt lovgrundlag, ny bestyrelse og har flyttet ressortministerium, samt har
skiftet personalechef i 2007
GEUS' bidrag til koncernmål ­ faglige resultatmål
GEUS har i væsentligt omfang bidraget til opfyldelse af Miljøministeriets 4 koncernmål,
GEUS' direktør har ikke i 2007 haft et selvstændigt ansvar for koncernmål. Gennem tillæg
til GEUS' Resultatkontrakt 2004-2007 blev der etableret 8 faglige resultatmål til definition
af GEUS opgaver i forbindelse med bidrag til opfyldelsen af Miljøministeriets koncernmål.
De 7 faglige resultatmål anses for opfyldt, mens kun det ene af de to delmål i fagligt
resultatmål 5, Synliggørelse af geologi-uddannelserne, blev opfyldt til tiden. Se tabel 2.
Tabel 2 ­ GEUS' faglige resultatmål i forbindelse med Miljøministeriets 4 koncernmål.
GEUS' indsats
Faglige resultatmål
Målopfyldelse
1.
Etablering af en fagligt velfungerende afdeling for
Grundvandskortlægning i Århus
Opfyldt
2.
Data på grundvandsområdet er lettilgængelige og
sikre for alle brugere
Opfyldt
I. Kommunalreformen
3.
Opretholdelse og etablering af gode samarbejdsrela-
tioner i det "nye" Miljøministerium
Opfyldt
4.
Udvikling af nye samarbejdsrelationer styrker
GEUS' rolle på det geologiske område
Opfyldt
II. Reorganisering af det danske
forskningslandskab
5.
Synliggørelse af geologi-uddannelserne
Delvist opfyldt
6.
Etablering af overvågning af indlandsisens randzo-
ne
Opfyldt
III. Nye initiativer på klima og
miljøteknologiområdet
7.
Bidrage til etablering af en strategisk forsk-
ningsdagsorden på vandområdet nationalt og inter-
nationalt samt bidrage til rammerne for en øget
hjemtagning af EU-forskningsmidler
Opfyldt
IV. Styrket vand- og naturindsats
8.
Bidrage til udvikling af en omkostningseffektiv
grundvandskortlægning
Opfyldt
44
background image
Resultatindikatorer
Målopfyldelsesgraden for GEUS' 12 kvantitative resultatindikatorer er vist i tabel 3. Det
fremgår at 8 indikatorer ud af 12 er opfyldt.
Antallet af 'artikler i internationale tidsskrifter/publikationer med peer review' er betydelig
højere end måltallet, delvis fordi der i dag i højere grad fokuseres på 'artikler i
internationale tidsskrifter/publikationer med peer review'. Også videnskabelige artikler i
egne serier er betydelig højere end måltallet. De sidste år er antallet af 'videnskabelige
publikationer i øvrigt' og 'offentligt tilgængelige GEUS rapporter' lidt under det
forventede, antagelig på grund af ovennævnte fokusering på artikler med peer review.
Samlet er antallet af faglige publikationer opfyldt, idet "underskuddet" på offentlige
rapporter og 'videnskabelige publikationer i øvrigt' i høj grad modsvares af "overskuddet"
på artikler i videnskabelige tidsskrifter og egne serier.
Antallet af GEUS-notater er væsentligt under det forventede, blandt andet fordi
myndighedsopgaverne har været koncentreret om implementeringen af kommunal-
reformen, om ændringer i sektorforskningsstrukturen samt om GEUS ressortskifte til det
nye Klima- og Energiministeriet. Til gengæld er den populærvidenskabelige formidling
betydelig over måltallet og der er en overopfyldelse af fortrolige rapporter.
Tabel 3 ­ Målopfyldelse ­ oversigt over Kvantitative Resultatindikatorer
Kvantitative Resultatindikatorer
2004
2005
2006
2007
Måltal
2007
Afvigelse
fra måltal
Langsigtet videnopbygning
Antal artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter/publikationer
(med peer review)
(1)
87 107 101 104 74
30
Antal videnskabelige artikler/udgivelser i egne serier
(1)
41 36 48 37 22
15
Antal videnskabelige publikationer i øvrigt
(1)
8 8
12 9 14 -5
Antal konferencebidrag med abstract
172
150
139
163 102 61
Forskeruddannelse
Forsknings-, samarbejds- og adjungerede professorer
5
6
7
7 5
2
Ph.d.-grader med GEUS-vejleder og ansat på GEUS
5
5
5
2 4
-2
Ph.d.-studerende med GEUS-vejleder
23
45
37
49 12
37
Løbende faglig opgaveløsning, rådgivning og formidling
Antal offentligt tilgængelige GEUS rapporter
95
75
85
70 84
-14
Antal fortrolige GEUS rapporter
45
46
35
36 29 7
Antal notater, udtalelser, redegørelser m.v.(GEUS-notater)
68
74
41
49 55 -6
Generel og populærvidenskabelig formidling
112
94
131
109 55
54
Besøg på GEUS hjemmeside (mio./år)
(2)
0,61 1,17 1,80 2,27 0,425
Positiv
(2)
(1): Produktionen af videnskabelige afhandlinger fluktuerer en del, da produkterne generelt er lang tid undervejs inden publicering; der
kan være flere års forskydning mellem aktivitet og produkt.
(2): Web-statistikken bliver fra slutningen af 2004 opgjort på en ny måde, der gør det vanskeligere at sammenligne de oprindelige mål
med det faktiske antal besøg. Derfor er antallet af besøg på GEUS' hjemmeside omregnet efter den nye metode for alle årene. Til gen-
gæld er det ikke muligt at opgøre afvigelsen fra måltallet konkret, men det kan konstateres, at antallet af besøg på GEUS´ hjemmeside er
steget kraftigt.
45
background image
Antallet af ph.d. studerende med GEUS-vejleder er betydelig over måltallet. I 2007
afsluttede 2 ph.d.-studerende studiet med ph.d.-grad og 5 stoppede studiet. Der var således
ved udgangen af 2007 42 ph.d.-studerende med tilknytning til GEUS. 30 ph.d.-studerende
med GEUS-medvejleder er ikke aflønnet af GEUS og flere har ikke arbejdsplads på
GEUS.
GEUS havde i 2007 3 forskningsprofessorer, hvoraf én er flyttet til Københavns
Universitet i 2007, og 4 adjungerede professorer.
46
background image
GEUS' ORGANISATION
47
Faglige resultater 2007