Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Resultatkontrakter > Resultatkontrakt 2004-2007 - Tillæg

TILLÆG TIL RESULTATKONTRAKT 2004-2007

 
Tillæg til resultatkontrakt 2004-2007

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007

Hjemtag (download) pdf-fil Tillæg til resultatkontrakt_2004-2007.pdf (~120 kb) Kræver en pdf-læser, Acrobat GSview eller lignende


Indhold

I.Kommunalreformen
II.Reorganisering af det danske forskningslandskab
III. Nye initiativer på klimaområdet
IV.Styrket vand- og naturindsats
V.Økonomi
VI.Påtegning

Baggrund

GEUS´ nuværende resultatkontrakt vedrører perioden 2004 - 2007. Der er således et år tilbage af kontraktperioden. Resultatkontrakten er udformet som en rammekontrakt med udgangspunkt i GEUS´ vision, strategier, målsætninger og langsigtede strategiske satsninger. De årlige arbejdsprogrammer opstiller en række aktiviteter og resultatmål i overensstemmelse hermed. De langsigtede mål er defineret i 18 strategiske indsatsområder, hvoraf 14 er faglige og 4 vedrører organisations- og ledelsesudvikling.

Inden for de sidste par år er der en række - herunder udefra-kommende - beslutninger, der vedrører GEUS' arbejde i 2007. Disse forhold kunne ikke forudses ved resultatkontraktens indgåelse i 2003. Der er derfor behov for at udarbejde et tillæg til resultatkontrakten.

I overensstemmelse med Miljøministeriets effektiviseringsstrategi er der hidtil fastlagt etårige koncernmål for ministeriet samt ligeledes et-årige institutionsmål for den enkelte institution. Med virkning fra 2007 er begrebet institutionsmål erstattet af fastlæggelse af resultatmål og -krav på strategisk væsentlige områder inkl. institutionens bidrag til de etårige koncernmål.

For GEUS suppleres den 4-årige resultatkontrakt med fastlæggelse i nærværende tillægskontrakt af etårige resultatmål på nye, væsentlige områder inkl. Miljøministeriets koncernmål for 2007.

Sammenhængen mellem GEUS' indsats og koncernmålene er således:

Koncernmål GEUS indsats Bemærkninger
1. Etablering af det "nye" Miljøministerium som en landsdækkende organisation I.Kommunalreformen GEUS' resultatmål vedrørende etablering af Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus indgår med de faglige opgaver i "styrket vand- og naturindsat"
2. Fastholdelse af et solidt vidensgrundlag for miljøpolitikken II. Reorganisering af det danske forskningslandskab For GEUS' vedkommende relateres aktiviteterne desuden til regeringens øvrige forskningspolitiske målsætninger
3. Sammenkobling af det nationale og internationale natur- og miljøpolitiske arbejde III. Nye initiativer på klima og miljøteknologiområdet  
4. Styrket vand- og naturindsats IV.Styrket vand- og naturindsats Heri indgår bl.a. det faglige arbejde i GEUS' Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus

Grundlaget for GEUS' arbejde er således gældende resultatkontrakt 2004-2007 samt dette tillæg til resultatkontrakten.


[TOP]

I. Kommunalreformen

Miljøministeriets koncernmål 1 "Etablering af det "nye" Miljøministerium som en landsdækkende organisation" har følgende strategiske mål:

 • Fusions-processen som opfølgning på kommunalreformen er gennemført og fulgt op, således at det nye Miljøministerium udgør en effektiv og velintegreret, landsdækkende organisation.

Miljøministeriets koncernmål 4: Styrket vand- og naturindsats" har følgende strategiske mål:

 • Regeringens styrkede vand- og naturindsats gennemføres omkostningseffektivt og til gavn for borgernes fritidsliv og Danmarks internationale vandmiljø- og naturforpligtelser.

GEUS' indsats i forhold til Miljøministeriets koncernmål 1 og 4 relaterer sig til GEUS' resultatmål 1 "Etablering af en fagligt velfungerende Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus.

Målet er at bidrage til at sikre den rette faglige viden i Miljøcentrene og samtidig sikre at Miljøcentrenes arbejde på grundvandsområdet sker på et ensartet grundlag. Endvidere bidrager GEUS til koncernmål 4 gennem iværksættelsen af "Jupiter" som fællesoffentlig database på grundvandsområdet, til gavn for både kommuner, regioner og Miljøcentre.

GEUS har defineret følgende tre resultatmål relateret til kommunalreformen (resultatmål 1, 2 og 3):

Resultatmål 1 - Etablering af en fagligt velfungerende Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus
Formål
Som et led i statens overtagelse af amtslige opgaver på miljøområdet er der udarbejdet en aftale mellem Miljøstyrelsen, Miljøministeriets Miljøcentre og GEUS om opgaver knyttet til den gebyrfinansierede grundvandskortlægning, jf. Miljømålsloven, som angivet ovenstående skema. Det betyder at GEUS etablerede Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus. Opgavens indhold fremgår af vedlagte notat af 18. oktober 2005
GEUS' programområde: Organisations- og personaleudvikling
 • Strategisk indsatsområde nr. I.1 - Videreudvikling af organisationsformen
Aktiviteter i 2007
Opgaven omfatter den resterende fysiske etablering, organisatorisk integrering i resten af GEUS, deling af arbejdsopgaver mellem Århus og København, sikkerhedsorganisation, samarbejds-udvalg, stillingsmæssig indplacering, etablering af samarbejdet med Statens Miljøcentre og Århus Universitet m.fl.
Forventede resultater
 • Afdeling for Grundvandskortlægning fungerer som en integreret faglig afdeling i GEUS
 • Afdeling for Grundvandskortlægning har et velfungerende praktisk samarbejde med Miljøcenter Århus

Resultatmål 2 - Data på grundvandsområdet er lettilgængelige og sikre for alle brugere
Formål
GEUS spiller en vigtig rolle i etableringen og driften af Danmarks Miljøportal, især hvad angår grundvandsdata. GEUS' databaser bliver grundlaget for den fælles offentlige løsning på miljødatasiden på grundvand og vil være til rådighed for administrationen i knapt 100 kommuner, 5 regioner samt for staten. Denne opgave løses bl.a. i samarbejde med CFK, der har projektledelsen for Miljøportalen
GEUS' programområde: Organisations- og personaleudvikling
 • Strategisk indsatsområde nr. 1.1 - GEUS´ data og kort på internettet
Aktiviteter i 2007
Opgaven omfatter integration af "Jupiter" med et nyt fællesoffentligt brugerstyringssystem, idriftsættelse af web-faciliteter til udtræk og indlæsning af data fra decentrale brugere i miljøsektoren, videreudvikling af faciliteter til dataudveksling med Miljøportalen.
Forventede resultater
 • Velfungerende dataindlæsning af kommuner, regioner, Miljøcentre og laboratorier i Jupiter databasen
 • Øget brug af Jupiter databasen til opgaveløsning i kommuner, regioner og Miljøcentre.

Resultatmål 3 - Opretholdelse og etablering af gode samarbejdsrelationer i det "nye" Miljøministerium
Formål
Etableringen af de 7 nye Miljøcentre stiller krav om etablering og fastholdelse af gode samarbejdsrelationer i det "nye" Miljøministerium. For GEUS er det væsentligt at samarbejdet på grundvands- og drikkevandsområdet etableres og udbygges med både Miljøcentre, styrelser og kommuner.
GEUS' programområder: Organisations- og personaleudvikling
 • Strategisk indsatsområde nr. I.1 - Videreudvikling af organisationsformen
GEUS' programområde: Databanker og formidling
 • Strategisk indsatsområde nr. 1.1 - GEUS´ data og kort på internettet
GEUS' programområde: Vandressourcer
 • Strategisk indsatsområde nr. 2.1 - Geologisk og hydrologisk modellering i vandressourceforvaltning
 • Strategisk indsatsområde nr. 2.3 - Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til og omsætning i grundvandet
Aktiviteter i 2007
 • Opgaven omfatter etablering af gode kontakter mellem Miljøcentrene og Fagdatacenter for Grundvand og Boringer, samt de GEUS-afdelinger der indgår i GEUS to programområder Vandressourcer og Databanker og formidling.
 • GEUS' hovedsamarbejdsopgaver med Miljøcentrene bliver den gebyrfinansierede grundvands-kortlægning, den reviderede grundvandsovervågning og grundvandsmodellering, men det forventes at også andre samarbejdsrelationer vil opstå allerede i løbet af 2007.
Forventede resultater
 • Gode samarbejdsrelationer mellem Miljøcentre, styrelser og GEUS om gebyrfinansieret kortlægning
 • Retablering og drift af et revideret grundvandsovervågningsprogram
 • Fortsat godt samarbejde i Styringsgruppen for Grundvand og velfungerende samarbejde mellem Styringsgruppen og Fagdatacentret for Boringer og Grundvand
 • Miljøcentrene gør brug af grundvandsmodeller udviklet af, eller i samarbejde med, GEUS


[TOP]

II. Reorganisering af det danske forskningslandskab


Miljøministeriets koncernmål 2 "Fastholdelse af et solidt vidensgrundlag for miljøpolitikken" har følgende strategiske mål:
 • Miljøpolitikken hviler fortsat på et fagligt stærkt grundlag, idet tilvejebringelse af det vidensmæssige grundlag for miljøpolitikken tilpasses den ændrede organisering af sektorforskningen.

GEUS' indsatsområde "Reorganisering af det danske forskningslandskab" bidrager til koncernmål 2 - idet målet er at Geocenter Danmark modellen skal medføre et bredere vidensgrundlag på miljøområdet.

GEUS har defineret to resultatmål relateret til "reorganisering af det danske forskningslandskab" (resultatmål 4, og 5).

Resultatmål 4 - Udvikling af nye samarbejdsrelationer styrker GEUS' rolle på det geologiske område
Formål
Som en del af regeringens reorganisering af det danske forskningslandskab besluttede regeringen den 4. oktober 2006, at GEUS reorganiseres med en ny bestyrelse, at der fremsættes ny særskilt lov om institutionen i 2007, samt at Geocenter Danmark modellen realiseres hurtigst muligt i løbet af 2007.
GEUS' programområde: Organisations- og personaleudvikling
 • Strategisk indsatsområde nr. I.1 - Videreudvikling af organisationsformen
Aktiviteter i 2007
 • Udarbejdelse et forslag til Lov for GEUS med bemærkninger
 • Udarbejdelse af et revideret udkast til Vedtægt for GEUS
 • Udarbejdelse af en ny statut i samarbejde med Københavns Universitet og Århus Universitet
 • Udarbejdes af en fælles strategi og forslag til nye konkrete fællesinitiativer
Forventede resultater
 • Der fremsættes og vedtages et forslag til Lov om GEUS
 • Der foreligger en revideret Vedtægt for GEUS
 • En statut om samarbejdet mellem GEUS, Københavns Universitet og Århus Universitet er forelagt og tiltrådt af bestyrelserne i GEUS, KU og AU samt Miljøministeriets departementschef.
 • GEUS, Københavns Universitet og Århus Universitet har udarbejdet en fælles strategi for Geocenter Danmark, som er godkendt i GEUS´ bestyrelse, og der er aftalt fælles initiativer i Geocentrets Chefkollegium.

Resultatmål 5 - Synliggørelse af geologi-uddannelserne
Formål
Etableringen af Geocenter Danmark har blandt andet som formål at samle kræfterne med henblik på at tiltrække flere studerende til geologi-uddannelserne.
GEUS' programområde: Databanker og formidling
 • Strategisk indsatsområde nr.1.2 - Populærvidenskabelig formidling fra Geocentret
Aktiviteter i 2007
 • Det er aftalt med Københavns Universitet og Århus Universitet at igangsætte en række initiativer, der synliggør geologi-faget med mange muligheder for attraktiv jobs med henblik på at tiltrække flere studerende til faget på landsplan allerede i august 2007.
 • Arbejdet koordineres med opfølgningen på Transport- og Energiministeriets udredningsarbejde vedrørende uddannelses- og forskningsstrategi indenfor olie- og gassektoren.
Forventede resultater
 • Øget tilgang af studerende på geologi - studiet i København og Århus


[TOP]

III. Nye initiativer på klima- og miljøteknologiområdet

Miljøministeriets koncernmål 2 "Fastholdelse af et solidt vidensgrundlag for miljøpolitikken" har følgende strategiske mål:

 • Miljøpolitikken hviler fortsat på et fagligt stærkt grundlag, idet tilvejebringelse af det vidensmæssige grundlag for miljøpolitikken tilpasses den ændrede organisering af sektorforskningen".

Miljøministeriets koncernmål 3 "Sammenkobling af det nationale og internationale natur- og miljøpolitiske arbejde" har følgende strategiske mål" har følgende strategiske mål:

 • Miljøministeriet giver en ny retning på miljøpolitikken, så den på én gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt og understøtter vækst og konkurrenceevne.

GEUS' indsatsområde "Nye initiativer på klima og miljøteknologiområdet bidrager til Miljøministeriets koncernmål 2 og 3 bl.a. gennem ny viden om klimaforandringer gennem overvågning af indlandsisen og ved bidrag til koordinering og netværksdannelse på vandområdet.

GEUS har defineret to resultatmål relateret til nye initiativer på klima- og miljøteknologiområdet (resultatmål 6 og 7).

Resultatmål 6 - Etablering af overvågning af indlandsisens randzone
Formål
Miljøministeren har taget en række nye initiativer på klimaområdet, herunder vedr. klimaforandringer. Som led heri skal GEUS i løbet af 4 år etablere en systematisk overvågning af den grønlandske indlandsis med finansiering fra DANCEA-programmet.
GEUS' programområde: Natur og miljø
 • Strategisk indsatsområde nr.5.2 - Klimaforandringer - Overvågning og effekter
Aktiviteter i 2007
 • Overvågningsprogrammet omfatter i 2007 etableringen af yderligere målestationer i forhold til de der er etableret i et pilotprojekt 2003-06.
 • Der skal i perioden 2007-2009 opstilles nye automatiske målestationer i 4 nye transecter i indlandsisens randområder, heraf afsluttes ét transect i 2007.
 • Der påbegyndes udvikling af programmer til bedømmelse af isflydning, registrering af tidsserier fra overvågningen samt analyser af satellit- og flybilleder bl.a. fra nye flyvninger.
 • Projektet koordineres med andre danske og udenlandske institutioner, der beskæftiger sig med overvågning af indlandsisen.
Forventede resultater
 • Det første af 4 automatiske stationstransecter er opstillet og fungerer.
 • Udvikling af programmer til bedømmelse af isflydning m.v. er igangsat.

Resultatmål 7 - Bidrage til etablering af en strategisk forskningsdagsorden på vandområdet nationalt og internationalt samt bidrage til rammerne for en øget hjemtagning af EU-forskningsmidler
Formål
Miljøministeriets har som led i regeringens redegørelse for Miljøteknologi og udarbejdelse af en handlingsplan bidraget til etablering af Vandpartnerskaber. GEUS indgår i partnerskabsarbejdet samt i etableringen og udvikling af Forskningsplatformen - Vand, hvor GEUS stiller formanden. Platformen er et netværk af forskningsinstitutioner, rådgivere, GTS, virksomheder og forsyninger. Derudover deltagelse i ledelsen af et VTU-bevilliget netværksprojekt vedrørende forbedret dansk deltagelse i EU-forskningsprogrammer (EU-Vandnettet).
GEUS' programområde: Vandressourcer
 • Strategisk indsatsområde nr. 2.3 - Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til og omsætning i grundvandet
Aktiviteter i 2007
 • Netværksarbejdet i forskningsplatformen skal bl.a. udmøntes i en strategisk forskningsdagsorden, der er brugerdrevet og som identificerer områder, hvor forskning og innovation kan danne grundlag for nye ydelser, produkter eller virksomheder inden for vand, der er et af de prioriterede emner i ministeriets satsning på miljøteknologi.
 • Gennemførelse af netværksaktiviteter i forhold til EU-vandnettet med det formål at sikre øget informationen og positionering af danske forskningsinstitutioner og virksomheder og dermed bidrage til øget dansk deltagelse i EU's programmer.
Forventede resultater
 • GEUS har bidraget til effektive netværk, der har fremmet deltagelse af forskningsinstitutioner og andre aktører i dels nationale og dels EU-forskningsprogrammer, og som gennem bidrag til en strategisk forskningsdagsorden har belyst vandsektorens forskningsbehov.


[TOP]

IV. Styrkelse af vand- og naturindsatsen

Miljøministeriets koncernmål 4 "Styrket vand- og naturindsats" har følgende strategiske mål:

 • Regeringens styrkede vand- og naturindsats gennemføres omkostningseffektivt og til gavn for borgernes fritidsliv og Danmarks internationale vandmiljø- og naturforpligtigelser.

GEUS' bidrag til koncernmålet omfatter de forskningsprojekter der direkte kan henføres til koncernmålets fokusområder, samt de rådgivnings- og overvågningsopgaver der er rettet mod Miljøministeriet. Endvidere indgår den gebyrfinansierede grundvandskortlægning for GEUS' vedkommende bl.a. via arbejdet i GEUS' Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus. Herudover indgår projekter der fokuserer på kortlægning af marine habitater generelt og i relation til marine nationalparker.

GEUS har defineret ét resultatmål relateret til "Styrkelse af vand- og naturindsatsen"

Resultatmål 8 - Bidrage til udvikling af en omkostningseffektiv grundvandskortlægning
Formål Grundvandskortlægningen indgår i statens opgaver som overordnet Vanddistriktsmyndighed.
GEUS har oprettet en Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus med blandt andet det formål:
 • at optimere arbejdet omkring model- og metodeudvikling på grundvandsområdet,
 • at sikre ensartede datastandarder,
 • at sikre rationel kvalitetssikring og (gen)anvendelse af data,
 • at sikre rådgivnings-kompetencer på ministerområdet,
således at GEUS med sine samlede kompetencer kan bistå Miljøministeriets Miljøcentre i opgaveløsningen.
GEUS' programområde: Vandressourcer
 • Strategisk indsatsområde nr. 2.1 - Geologisk og hydrologisk modellering i vandressourceforvaltning
 • Strategisk indsatsområde nr. 2.3 - Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til og omsætning i grundvandet
Aktiviteter i 2007
 • Integreret planlægning og forvaltning af grundvandsbeskyttelsen i kommuner (Integreret planlægning)
 • Faglig koordinering af den landsdækkende zoneringsindsats, herunder støtte og rådgivning til Miljøcentrene og deltagelse i ERFA-grupper om geofysik, modellering og indsatsplanlægning, samt koordinering og udvikling af fagrelevante kurser for Miljøcentre og rådgivere
 • Udarbejdelse af årsprogram for GEUS' og Miljøcentrenes arbejde med gebyrkortlægningen
 • Bistå Miljøcentrene med bygherrerådgivning i forbindelse med valg af rådgiver til løsning af gebyrkortlægningsopgaver
 • Overvågning af grundvandets kvantitet, kvalitet og udvikling. Det nye koncept med en indikatorrapport på nettet videreudvikle s.
Forventede resultater
 • GEUS har bidraget med geologisk vejledning, standarder, modeller og data i forbindelse med den gebyrfinansierede grundvandskortlægning efter miljømålsloven.
 • Endvidere har GEUS opfyldt sin del af et revideret overvågningsprogram, samt gennemført GEUS' opgaver vedrørende overvågning af grundvand i 2007.


[TOP]

V. Økonomi

Den planlagte økonomi er angivet nedenfor efter samme retningslinjer som resultatkontrakt og arbejdsprogram inden for hver af de 4 indsatser I-IV. Økonomien er opgjort efter de projekter, der medvirker til realiseringen af koncernmålene.

GEUS' indsats Resultatmål Årsværk Omsætning
I. Kommunalreformen 1. Etablering af en fagligt velfungerende afdeling for Grundvandskortlægning i Århus kr.
2. Data på grundvandsområdet er lettilgængelige og sikre for alle brugere
3. Opretholdelse og etablering af gode samarbejdsrelationer i det "nye" Miljøministerium
4,6 3,6 mio. kr.
II. Reorganisering af det danske forskningslandskab 4. Udvikling af nye samarbejdsrelationer styrker GEUS' rolle på det geologiske område
5. Synliggørelse af geologi-uddannelserne
3,6 3,3 mio. kr.
III. Nye initiativer på klima og miljøteknologiområdet 6. Etablering af overvågning af indlandsisens randzone kr.
7. Bidrage til etablering af en strategisk forsk-ningsdagsorden på vandområdet nationalt og internationalt samt bidrage til rammerne for en øget hjemtagning af EU-forskningsmidler
6,1 6,1 mio. kr.
IV. Styrket vand- og naturindsats 8. Bidrage til udvikling af en omkostningseffektiv grundvandskortlægning 15,8 9,4 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige forudsætninger for GEUS for 2007.

Arbejdsprogram 2007 pr. 7. november 2006 Programområder Planlagt Årsværk antal Heraf ikke disponeret antal Planlagt omsætning Kkr. Heraf basismidler Kkr. Ekstern finansiering Kkr. Ekstern finansiering % Manglende indtjeningskrav Kkr.
1.Databanker og generel formidling 64 6 49.619 42.273 7.47 15 % 1.892
2.Vandressourcer 67 12 50.956 22.718 28.238 55 % 5.451
3.Energiråstoffer 83 30 122.729 31.772 90.957 74 % 8.427
4.Mineralske råstoffer 53 12 45.788 25.758 20.031 44 % 12.407
5.Natur og Miljø 33 8 24.407 11.181 13.226 54 % 4.149
I alt 300 68 293.499 133.702 152.506 52 % 32.326


[TOP]

VI Påtegning

 1. Resultatkontrakten indgås mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriets departement. Resultatkontrakten (tillægget) træder i kræft den 1. januar 2007 og gælder for året 2007. Resultatkontrakten er en del af ministeriets kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov.
 2. Genforhandling af kontrakten kan kun finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for institutionens indflydelse, og som institutionen ikke kunne eller burde have forudset. GEUS har ansvaret for at tage initiativ til eventuel genforhandling, så snart det vurderes, at væsentlige ændringer af kontraktgrundlaget vil opstå. Konkrete forslag til, hvorledes det samlede ambitionsniveau i kontrakten kan opretholdes, skal samtidig foreligge.
 3. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.
 4. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige forhold mellem departement og GEUS, jf. sektorforskningsloven.
 5. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets henstillinger for kontraktstyring.
 6. Status på resultatopfyldelsen i resultatkontrakten skal rapporteres, når departementet beder herom og følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i GEUS' årsrapport i overensstemmelse med Økonomistyrelsen og departementets vejledninger.
 7. Ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten aftales mellem GEUS' bestyrelsesformand og GEUS' direktør.

København den 12. april 2007     København den 26. marts 2007
Departementschef Erik Jacobsen     Bestyrelsesformand Per Buch Andreasen
Miljøministeriet     GEUS
Resultatkontrakt 2004-2007 - Tillæg