Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Resultatkontrakter > Resultatkontrakt 2000-2003

RESULTATKONTRAKT 2000-2003

 
Resultatkontrakt 2000-2003, indholdsfortegnelse, forord. Hjemtag pdf-fil. Resultatkontrakten fastlægger faglige målsætninger og resultatmål for institutionen for 4-årsperioden 2000 til 2003. En række af de forskningsstrategier, som ligger til grund for resultatkontrakten, har dog et tidsperspektiv, som rækker ud over denne periode..

Indholdsfortegnelse

1. Overordnede mål med resultatkontrakten
1.1 GEUS' overordnede formål og opgaver
1.2 Sektor- og forskningspolitiske målsætninger for løsning af GEUS' opgaver
 1.2.1 Sektorpolitiske målsætninger
 1.2.2 Forskningspolitiske målsætninger
 1.2.3 Geocentret
 1.2.4 Samarbejde med andre institutioner
 1.2.5 Bistandsarbejde
1.3 Økonomiske og personalemæssige forudsætninger for resultatkontrakten

2. Faglig målsætning, strategiske indsatsområder, resultatmål og -indikatorer
2.1 Organisering af det faglige arbejde
2.2 Forskning, rådgivning, overvågning og databankvirksomhed
 2.2.1 Programområde 1: Databanker, informationsteknologi og generel formidling
 2.2.2 Programområde 2: Vandressourcer
 2.2.3 Programområde 3: Energiråstoffer
 2.2.4 Programområde 4: Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
 2.2.5 Programområde 5: Natur og miljø

3. Strategier og resultatmål for personale- og organisationsudvikling.
3.1 Personaleudvikling.
3.2 Organisationsudvikling

4. Ikrafttræden, rapportering og revision

Bilag 1: Kvantitative, statistiske resultatindikatorer pr. år
Bilag 2: Organisationsplan

Indledning
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en selvstændig sektorforskningsinstitution i Miljø- og Energiministeriet. Denne resultatkontrakt fastlægger faglige målsætninger og resultatmål for institutionen for 4-årsperioden 2000 til 2003. En række af de forskningsstrategier, som ligger til grund for resultatkontrakten, har dog et tidsperspektiv, som rækker ud over denne periode. Resultatkontrakten er indgået mellem miljø- og energiministeren og bestyrelsen for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Den afløser den første resultatkontrakt, som GEUS har arbejdet efter i perioden 1997 - 99. Hovedkonceptet er videreført, men på baggrund af erfaringerne fra den første kontrakt er der sket en række tilpasninger og præciseringer især hvad angår resultatmålene. Resultatkontrakten omfatter GEUS' samlede aktivitet såvel eksternt som basisfinansierede aktiviteter.
Resultatkontrakten har til formål, inden for rammerne af kontraktlignende forhold, at skabe stabile betingelser for GEUS' virke over en årrække, og i denne periode fokusere på den faglige indsats inden for mere langsigtede strategier. Kontrakten opstiller en række konkrete resultatmål for GEUS' virksomhed. Dels defineres en række områder, hvor GEUS vil gøre en særlig indsats i den kommende 4-årsperiode, dels opstilles et antal kvantitative resultatindikatorer, som skal dokumentere institutionens generelle opgaveløsning på forsknings-, rådgivnings- og formidlingsområdet.
Resultatkontrakten forudsætter en stabil, men svagt vigende basisbevilling på de årlige finanslove, svarende til en reduktion på ca. 10 % fra år 1999 til år 2003. Niveauet ligger i gennemsnit på ca. 125 mill. kr. pr. år. Desuden forudsættes, at GEUS vil kunne fastholde en ekstern finansiering på ca. 70 mill. kr. årligt, svarende til en samlet omsætning på ca. 200 mill. kr. pr. år og en ekstern finansieringsgrad på ca. 35-40 % ekskl. bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond til Dansk Lithosfærecenter (DLC). GEUS' samlede virksomhed vil derfor være stærkt afhængig af markedsudviklingen i kontraktperioden. GEUS vil være meget følsom over for udsving i efterspørgslen af forskellige typer af geologisk viden, og det vil løbende være nødvendigt med omprioriteringer, der afspejler brugernes skiftende behov. For at kunne imødekomme dette krav forudsættes en høj grad af kompetenceudvikling og omstillingsparathed hos personalet.
GEUS' opgaveportefølje spænder fra rådgivning af minister, administrative styrelser og andre offentlige myndigheder, over driftsprægede lovbundne opgaver karakteristisk for nationale geologiske undersøgelser, faglig opgaveløsning for erhvervslivet til langsigtede forsknings- og udviklingsopgaver. GEUS har derfor valgt et kontraktstyringskoncept, som er et mål- og rammestyringskoncept. Her bindes en del af ressourcerne til den langsigtede vidensopbygning, mens der sikres fleksibilitet i anvendelsen af de resterende ressourcer i de årlige arbejdsprogrammer til den løbende konkrete opgaveløsning.
I resultatkontrakten bindes ca. 40 % af de samlede ressourcer til varetagelse af et antal (27) særlige strategiske indsatsområder, hvoraf den største del (19) vedrører forsknings- og udviklingsopgaver, mens resten vedrører personale- og organisationsudvikling. For de strategiske indsatsområder er der, hvor det på nuværende tidspunkt er muligt, opstillet en række specifikke resultatmål, og derudover vil der i forbindelse med udarbejdelse af GEUS' årlige arbejdsprogrammer blive opstillet konkrete delmål for indsatsområderne for det kommende år. Indsatsområderne er defineret ud fra en forventning om, hvor der især vil være behov for ny vidensopbygning af relevans for samfundsudviklingen, og hvor der samtidig skal skabes en kompetence- og organisationsudvikling i GEUS til at kunne løfte kommende opgaver. Den resterende del af ressourcerne (ca. 60 %) vil blive anvendt til løsning af lovbundne opgaver, forsknings- og kortlægningsopgaver, som ikke er udmøntet i strategiske indsatsområder og herunder opgaver, der er hurtigt omskiftelige, politisk og markedsmæssigt afhængige. For disse opgaver er der for hvert programområde opstillet generelle målsætninger, som danner rammerne for en målrettet anvendelse af ressourcerne.
For den samlede aktivitet er der fastlagt en række kvantitative resultatindikatorer til måling af de årlige resultater på disse områder (bilag 1).
GEUS har sammen med Danmarks Miljøundersøgelser og Forskningscentret for Skov & Landskab defineret nogle centrale indikatorer på resultatsiden samt på netværkssiden, som for de tre sektorforskningsinstitutioner defineres identisk. Indikatorerne opgøres årligt og vil fremgå af GEUS' virksomhedsregnskab. Det fremgår af bilag 1 for hvilke af de fælles indikatorer, der er opstillet måltal i resultatkontraktperioden.
Resultatkontrakten, med underliggende strategier på GEUS' fem faglige programområder, danner rammen om GEUS' virke i den kommende 4-årsperiode. Den udgør det grundlæggende led i GEUS' integrerede systemer til ressourcestyring, bl.a. tidsregistrerings-, økonomistyrings- og personaleadministrativesystemer samt systemer til projektstyring og resultatopgørelse. Den detaljerede operationelle udmøntning af den generelle opgaveløsning og de strategiske målsætninger og det hermed forbundne ressourceforbrug fastlægges i GEUS' årlige arbejdsprogrammer. Resultaterne afrapporteres årligt i virksomhedsregnskab og årsberetning, samt i oversigter over institutionens produktion (publikationskatalog m.v.).
Hovedkonceptet i resultatkontrakten sikrer dermed en langsigtet fokusering af indsatsen på strategiske områder, og tager samtidig højde for den løbende opgaveløsning og dermed en sikring af den fornødne fleksibilitet.

Hjemtag Resultatkontrakt 2000-2003   resultatkontrakt2000.pdf  (245k) 


PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på  Adobes websted
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med version 3.01 eller nyere.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
Øster Voldgade 10,
1350 København K
Telefon: 38 14 20 00 
Telefax: 38 14 20 50 
E-post: geus@geus.dk
Webredaktør
Personaleliste   
Resultatkontrakt 2000-2003