Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Feltaktiviteter > Grønland - 1999

Feltaktiviteter i Grønland 1999

GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland (incl. DLC aktiviteter). De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

link link link link link link link link link link link link link link link Grønland GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland. Den følgende oversigt over dette års aktiviteter er udarbejdet for at give vore samarbejdspartnere samt det grønlandske samfund et indblik i det arbejde vi udfører eller tager del i. Områderne, hvor feltarbejdet udføres, er indtegnet på kortet til højre. Numrene på kortet henviser dels til en omtale af hvert enkelt projekt i teksten, dels til skemaerne nederst. Skemaerne rummer projekternes tema og omfang. Oversigten omfatter også feltaktiviteterne fra Dansk Lithosfærecenter (DLC); disse er samlet her

Inglefield Land og Washington Land - aktivitet 1
Under projektnavnet KANE BASIN gennemfører GEUS sommerens mest omfattende feltarbejde i vidtstrakte landområder på begge sider af den store Sermersuaq (Humboldt Gletscher) på Grønlands nordkyst. Mobiliseringen sker med et Herkules C130 transportfly via Thule Airbase og den Canadiske base CFS Alert på Ellesmere Ø. Som feltbaser oprettes to teltlejre, en i Washington Land ved Kangerluarsuk (Cass Fjord), og en i det østlige Inglefield Land. De to lejre skal betjenes af en Twin Otter, mens en helikopter fra Grønlandsfly vil operere derfra ud i terrænet. Den geologiske del af arbejdet består hovedsageligt af geologisk kortlægning, og skal udføres af syv to-mandsgrupper. Endvidere vil der blive foretaget studier af relevans for olieefterforskning, især opmåling af mulige Kambriske reservoirsandsten og mulige Silure reservoirkalksten, ligesom disse enheder vil blive undersøgt for eventuelle olie-udsivninger eller olie-imprægneringer. Dette feltarbejdet er hovedsageligt finansieret af GEUS, og udover GEUS personale (hvoraf 2 fra Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat) deltager geologer fra den Canadiske geologiske undersøgelse, samt fra den Australske geologiske undersøgelse. Derudover skal tre to-mandsgrupper finansieret af Grønlands Hjemmestyre samt Dansk Polarcenter og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland udføre arkæologisk arbejde (Grønlands Landsmuseum) og botaniske indsamlinger (Københavns Universitet). I den samlede indsats står GEUS for det geologiske arbejde, medens Dansk Polarcenter koordinerer det øvrige arbejde. Indflyvning til området sker den 5. juli og alle forlader området igen den 28. august.

Svartenhuk Halvø - aktivitet 2
I forsættelse af flere års oliegeologiske undersøgelser i Qeqertarsuaq (Disko) - Nuussuaq regionen rykkes indsatsen i 1999 mod nord med hovedvægten lagt på området omkring Sigguk (Svartenhuk Halvø). Arbejdet vil omfatte sedimentologiske og biostratigrafiske undersøgelser på den østlige og centrale del af Sigguk, på Itsako samt på den vestlige del af Qeqertarssuaq. Lokaliteterne vil ligeledes blive undersøgt for eventuelle olie-udsivninger. Eftersøgningen af olie-udsivninger i den vulkanske lagserie vil blive forsat langs syd- og vestkysten af Sigguk og strække sig mod nord til Kangersuatsiaq. Feltarbejdet i 1999 vil også omfatte indsamling af prøvemateriale til palæomagnetiske undersøgelser af den vulkanske lagserie på Sigguk, samt nogle få udvalgte lokaliteter på Nuussuaq og Qeqertarsuaq. Feltarbejdet omfatter 4 felthold, som opholder sig 3 til 4 uger i området fra midt i juli til midt i august. Transport foregår som i de foregående år hovedsagelig med kutter og kun i begrænset omfang med helikopter. Finansiering sker fra Grønlands Hjemmestyre, Råstofdirektoratet.

Disko Bugt - aktivitet 3
ARCICE er et maringeofysisk projekt, som GEUS koordinerer i samarbejde med Geografisk Institut ved Københavns Universitet, Durham University i England, og med hjælp fra Arktisk Station i Qeqertarsuaq (Godhavn). Projektet finansieres af det engelske fond NERC og af GEUS. I feltarbejdet deltager to medarbejdere fra GEUS og det foregår med Arktisk Stations rejsebåd -Porsild- i perioden 16. august til 1. september. Arbejdet omfatter indsamling af seismiske CHIRP og ?side scan sonar- data. Der indsamles desuden prøver af havbundens lagdeling ved hjælp af korte sediment-bor.Ved hjælp af de indsamlede data håber man at kunne rekonstruere forløbet af de delvise nedisninger siden sidste store istid, samt at kunne fastslå israndenes beliggenhed på forskellige tidspunkter. Israndene har bevæget sig frem og tilbage, og samspillet med havniveauets variation vil kunne udledes af projektets resultater.

AGS Greenland 1999: Flybårne geofysiske opmålinger - aktivitet 4
Projektet omfatter geofysiske opmålinger i et område fra lidt nord for Maniitsoq til Aasiaat Vestgrønland (65°40-N og 67°30-N og henholdsvis 54°00-W og 49°05-W). Formålet med undersøgelserne er at indsamle data til brug ved eftersøgning af mineralske råstoffer samt til brug for en geologisk kortlægning. Målinger udføres fra en højde af ca. 300 meter over terræn og foretages hovedsageligt langs nord-syd gående linjer. Totalt flyves omkring 100 000 liniekilometer. Instrumentet, som anvendes ved undersøgelserne, måler jordens magnetfelt der afspejler geometrien af de dybereliggende geologiske formationer og strukturer. Sander Geophysics Ltd., Ottawa, foretager målingerne med to Cessna Grand Caravan fly med base i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord). Målingerne foretages i perioden fra maj til august. Projektet finansieres af Grønlands Hjemmestyre, Råstofdirektoratet. GEUS er projektleder og fortolker og distribuerer data.

Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) - aktivitet 5
Som led i verdensomspændende klimastudier foretages der undersøgelser af ferskvandssøers vandkemi, deres vandtemperaturer samt af bundsedimenternes geologi. Gennem studier af bundsedimenterne kan man sammenligne de nutidige forhold med forholdene for helt op til 6000 år siden. I Grønland har der tidligere været sådanne undersøgelser i gang. I april 1999 fandt de sted i Kap Farvel området. I Kangerlussuaq har GEUS arbejdet med disse undersøgelser i flere år med delvis finansiering af Carlsbergfondet og af EU, og de foregår i samarbejde med miljøafdelingen ved Universitetet i Umeå, Sverige. 1999-arbejdet i Kangerlussuaq starter i april-maj med 6 personer stationeret i Kangerlussuaq lufthavn, det fortsætter med 4 personer fra feltlejr i juni-juli, og det slutter med indsamling af data og materiel i starten af september.

Forundersøgelser med vandkraftformål - aktivitet 6
Tasersuaq
Projekt ARKVA-2 er et flerårigt projekt med det formål blandt andet at opstille beregningsmodeller til bestemmelse af vandgennemstrømning i kold sne. Hertil er valgt Tasersuaq bassinet nordfor Sisimiut, som er blandt de højst prioriterede vandkraft potentialer i Grønland. Projektet foregår i et samarbejde mellem GEUS og ASIAQ. GEUS deltog med to glaciologer i feltarbejdet, og ASIAQ med en medarbejder, og feltarbejdet blev foretaget i sid-ste halvdel af april. Tasersiaq
GEUS deltager med to glaciologer i en aktivitet (Imerssuaq - vandkraft, nye metoder, ny viden, nye vurderinger) sammen med ASIAQ, Kort og Matrikelstyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet med det formål at skabe et oplysningsgrundlag for den eventuelle etablering af et vandkraftværk i området syd for Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord). Feltarbejdet foregår ud fra Kangerlussuaq lufthavn og GEUS-deltagelsen omfatter 2 glaciologer og begrænser sig til nogle perioder i løbet af sommeren med start i begyndelsen af maj.

Isua 1 - aktivitet 7
Nogle af Grønlands - og verdens - ældste aflejringer findes ved indlandsisens rand nordøst for Nuuk. Lige siden man i 1970-erne fik sat de første absolutte aldre på bjergarterne har de været genstand for intensive studier i laboratorier verden over, og der er stadig stor interesse for at besøge og studere aflejringerne. I sommeren 1999 skal i alt 15-20 forskere fra forskellige lande under GEUS-s ledelse gennemføre det andet af de planlagte tre års feltarbejde indenfor et forskningsprojekt, som har til formål at belyse det geologiske miljø ved livets opståen på jordoverfladen for næsten 4 milliarder år siden. I arbejdet deltager engelske, franske, tyske, amerikanske og australske forskere. Arbejdet bliver finansieret af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og støttes desuden af Hjemmestyret samt af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland. I arbejdsperioden mellem 1. juli og midten af august forventes ugentlige helikopterbesøg til området fra Nuuk.

Narsaq Kujalleq - Sandhavn (Frederiksdal) - aktivitet 8
I samarbejde med Grønlands Hjemmestyre og med økonomisk støtte fra Hjemmestyrets pulje til forskningsfremme vil tre medarbejdere fra GEUS gennemføre maringeologiske studier i nogle af Grønlands sydligste fjordområder ved Narsaq Kujalleq (Sandhavn ved Frederiksdal). Formålet er at videreføre sidste sommers arbejde, som fandt sted i Tunulliarfik/Igalikup Kangerlua (Igaliko fjord), hvor det forsøgtes at rekonstruere det lokale havmiljø i slutfasen af nordboperioden i Østerbygd for derved at etablere en eventuel klimatisk begrundelse for nordboernes forsvinden. I 1999 vil feltarbejdet forløbe i starten af september, og ligesom sidste år er den anvendte undersøgelsesmetode -side scan sonar- hvormed store bundarealer kan afsøges. Arbejdet udføres fra en kutter, og foregår i øvrigt i samarbejde med Nationalmuseerne i Nuuk og i Reykjavik, samt med Farvandsdirektoratet og institutioner i Tyskland og Norge. Grønlands Hjemmestyre og Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd støtter økonomisk.

Central Østgrønland 1 - aktivitet 9
I den sidste halvdel af august udføres en geologisk aktivitet i den centrale del af Tuttut Nunaat (Renland) i Scoresby Sund området.Arbejdet har til formål at genbesøge en nøglelokalitet i et område, der blev kortlagt i 1970, for at indsamle supplerende prøvemateriale til aldersbestemmelser. Baggrunden herfor er ønsket om at få etableret et nutidigt sammenligningsgrundlag mellem resultaterne af en serie aldersbestemmelser fra arbejdet i 1970 med tilsvarende data fra de senere års intensive arbejde i Mestersvig regionen mod nord. Prøveindsamlingen støttes økonomisk af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og omfatter to geologer, som udsættes med helikopter fra Constable Pynt.

Nioghalvfjerdsfjorden - aktivitet 10
Den store gletscher i Nioghalvfjerdsfjorden har været genstand for grundige glaciologiske studier, som nu synger på sidste vers. De sidste data fra de opstillede klimastationer samt selve stationerne vil blive indsamlet i august-september af en GEUS glaciolog. Udgangspunktet er det tyske havundersøgelsesskib -Polarstern- fra Alfred Wegener Instituttet i Bremerhaven, og der vil også blive lejlighed til at se nærmere på de nyopdagede -Tobias Øerne- øst for Nioghalvfjerdsfjorden.


DLC feltaktiviteter i Grønland i 1999

Illorsuit (Ubekendt Ejland) og Qinngussaq (Upernavik Ø) - aktivitet 11
Basalter findes vidt udbredt i Vestgrønland imellem Qeqertarsuaq og Upernavik. De blev dannet i tertiærtiden efter kontinental opsprækning da Davis Stræde blev til. De er cirka 50 millioner år gamle. Projektet skal sammenligne de nordlige dele af basalterne med lignende basalter på Nuusuaq/ Qeqertarsuaq (Disko), og der vil blive taget prøver til datering og geokemi. Desuden vil der blive indsamlet prøver af materiale fra jordens kappe, som i fast form er bragt op fra stor dybde med den flydende basaltlava. Feltarbejdet vil finde sted i 3 uger midt i juli fra Arktisk Stations rejsebåd ?Porsild- og fra feltlejre. Tre geologer fra DLC og Arktisk Station skal udføre feltarbejdet, som også vil medføre mindre bore- og sprængningsarbejder i ubeboede områder. Arktisk Station i Qeqertarsuaq og Geologisk Institut på Københavns Universitet er deltagere i projektet.

Isua 2 - aktivitet 12
DLC organiserer sin egen aktivitet i Isua i sommeren 1999. Blandt Isua områdets mange urtidsbjergarter findes vulkanske bjergarter og dybbjergarter, hvis dannelse vil blive studeret med henblik på at opnå et indblik i jordskorpens opbygning i klodens tidlige stadium og dermed dens mulighed for at rumme organisk liv. DLC koordinerer arbejdet, som omfatter 8 geologer fra DLC, Geologisk Institut ved Københavns Universitet, Geologisk Museum ved Københavns Universitet samt Ecole Nationale de Science i Lyon i Frankrig. Feltarbejdet finder sted i juli måned med udgangspunkt i Nuuk.

Central Østgrønland 2 - aktivitet 13
Et geologisk feltarbejde, som omfatter 2 geologer og en PhD studerende, skal finde sted i Scoresby Land og Stauning Alper. Vigtige opgaver er indsamling af prøver til geokronologisk og geokemisk undersøgelse af subvulkansk alkalin gabbro og af syenit intrusioner, samt af kappenoduler i alkaline gange. Feltarbejdet finder sted fra sidst i juli til sidst i august med helikoptertransport ud fra Mestersvig, og det er baseret på et samarbejde mellem DLC og Aarhus Universitet. Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd støtter økonomisk.

Boretogt i Danmarkstrædet - aktivitet 14
DLC gennemfører en opfølgning af sidste års boretogt til sokkelområdet udfor Sydøstgrønland. Boretogtet sommeren 1998 blev ramt af tekniske uheld, som delvis forhindrede opnåelsen af borekerner. Togtet denne sommer skal udføres fra midten af august til midten af september med det finske forskningsskib -Aranda- og er en fortsættelse af tidligere boringer i området, som blev foretaget for flere år siden under det internationale Ocean Drilling Program (ODP). Formålet med boringerne er at hente borekerner op, som kan fortælle om den vulkanske aktivitet under åbningen af Nordatlanten. Det praktiske borearbejde foretages i samarbejde med den engelske geologiske undersøgelse og med GEUS. Projektet omfatter samtidig et samarbejde med forskere fra University of California, og supplerende støtte til projektet er bevilget af National Science Foundation i USA.

GEUS feltaktiviteter i Grønland 1999
DLC feltaktiviteter i Grønland 1999


Hjemtag: "Feltaktiviteter i Grønland 1999"
felt99.pdf (275k)

PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted


Grønland - 1999