Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Feltaktiviteter > Grønland - 2003

Feltaktiviteter i Grønland 2003

GEUS fremlægger herved planerne for feltarbejdet sommeren 2003 i Grønland. På programmet er geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af vandkraft, miljø og klima.
Grønland 2003 Grønland 2003 Grønland 2003GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland. Områderne, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet på bagsiden. Geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

* Qaanaaq
Pituffik / Thule Air Base
Området nord for Upernavik
Uummannaq-området
Illulissat
Aasiaat - Disko Bugt
Vest- og Sydgrønland
Isukasia
Kangerlussuaq- og Maniitsoq-området
Maniitsoq - Kangerlussuaq
Indlandsisen ved Nuuk
Nuuk
Offshore Vestgrønland
Narsaq-området
Tasiilaq
Kangertittivaq/Scoresby Sund-området

Til højre
Topografisk kort over Grønland. Tal og markerede områder på kortet henviser til feltaktiviteter i 2003.

* Oversigtskort - Grønland

Grønland 2003 Grønland 2003 Grønland 2003

1. Qaanaaq

Geologerne vil følge op på tidligere års undersøgelser i Qaanaaq-området, der viser forhøjede guldværdier i bæksedimenter. Arbejdet, der vil foregå i juli og august, omfatter gennemsøgning af området med henblik på at finde, beskrive og tage prøver fra eventuelle faststående guldmineraliseringer. Aktiviteterne foregår med båd og til fods i fem områder beliggende på Northumberland Ø samt nord og syd for Inglefield Bredning.

Ansvarlig: Bjørn Thomassen
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: Juli-August
Antal deltagere: 2 Til top2. Pituffik / Thule Air Base

I fjorden ud for Pituffik gennemfører GEUS seismiske undersøgelser og sonar opmåling for at kortlægge geologien under og formerne på havbunden. Aktiviteten gennemføres i samarbejde med Risø, og den har til formål at analysere radioaktiviteten i havbundssedimenterne. Arbejdet, der foretages i august finansieres af Dancea.

Ansvarlig: Jørn Bo Jensen
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 1
Til top3. Området nord for Upernavik

Geologerne undersøger i august store strukturer i jordskorpen og alderen af bjergarter, der udgør rødderne af en urgammel bjergkæde, der kaldes det Rinkiske foldebælte. Undersøgelserne vil foregå i et stort område nord for Upernavik. Et af formålene med arbejdet er at belyse, om hele området mellem Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord og Upernavik er én stor sammenhængende bjergkædedannelse, som i bredde kan måle sig med Himalaya. Resultaterne vil endvidere kaste lys over de tidlige bevægelser af jordens litosfæreplader, da det Rinkiske foldebælte forbinder bjergkædedannelser i Labrador, Baffin Island, det sydlige Vestgrønland, Østgrønland og videre til Baltikum. Arbejdet vil foregå med skibet Søkongen som flydende base, og der samarbejdes med University of Texas, USA, University of Adelaide, Australien samt Kingston University og Durham University i England. Arbejdet støttes økonomisk af Carlsbergfondet.

Ansvarlige: Adam Garde
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 5
Til top4. Uummannaq-området

I de først to uger af august arbejder et GEUS felthold i to områder nær Uummannaq. Det første område er på Drygalski halvø øst for Uummannaq, hvor undersøgelserne gælder nogle gamle vulkanske bjergarter som måske kan indeholde mineraliseringer af guld og nikkel. De vulkanske bjergarter er omdannet og deformeret, og arbejdet går i første omgang ud på at bestemme deres dannelse. Det andet område gælder nogle røde sprækkezoner på Ubekendt Ejland syd for Illorsuit. En af sprækkezonerne har vist sig at indeholde små mængder guld, og GEUS' arbejde går ud på at vurdere om sprækkezonerne kan have større mineraliseringer af guld.

Ansvarlig: Stefan Bernstein
Arbejdsopgaver: Råstof- og geologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 3
Til top5.

Illulissat

I forbindelse med Ilulissat Isfjords mulige optagelse på UNESCO´s Verdensarvliste vil der i august være besigtigelse af området. Medarbejdere fra UNESCO, Kulturarvsstyrelsen, Grønlands Hjemmestyre, Ilullisat kommune og GEUS vil deltage i besigtigelsen.

Ansvarlig: Naja Mikkelsen
Arbejdsopgaver: Besigtigelse
Periode: August
Antal deltagere: 2
Til top6. Aasiaat - Disko Bugt

Fra midt juni til begyndelsen af august gennemfører GEUS en række feltaktiviteter i området fra Sisimiut til Disko Bugt. Geologisk kortlægning og studier af sprækkesystemer i fjeldet står på programmet, når geologerne gennemsøger hele området fra skib, med helikopter og til fods. En del af arbejdet vil foregå med skibet Søkongen som flydende base. Geologerne skal undersøge rødderne af en nu forsvundet urgammel bjergkæde, kaldet Nagssugtoqiderne, for at udrede det geologiske miljø og de processer, der har hersket her igennem milliarder af år. Resultaterne af dette arbejde indgår i vurderingen af, om der kan findes mineraler i området. I området fra Sisimiut til Aasiaat vil geologerne studere sprækkerne i fjeldet på land, for at forstå udviklingen af en stor forkastningsstruktur, der fortsætter ud for kysten i området og som har spillet en rolle for dannelsen af store sedimentbassiner, der muligvis rummer olieforekomster. Arbejdet omfatter bestemmelse af sprækkernes strukturelle karakter og deres alder. Arbejdet gennemføres i samarbejde med geologer fra Lund Universitet, Wroclaw Universitet, Polen, Københavns Universitet og Durham Universitet, England.

Ansvarlig: Jeroen van Gool
Arbejdsopgaver: Geologisk kortlægning
Periode: Juni-august
Antal deltagere: 16 Til top7.Vest- og Sydgrønland

I juli og august starter jagten på bjergarter, der kan bruges som facadesten. Et hold geologer vil besøge flere lokaliteter ved Nassuttooq i Vestgrønland og ved Tunulliarfik i Sydgrønland, hvor de geologiske forhold indikerer, at der findes bjergarter, der kan bruges som facadesten. Det er specielt bjergarter med få sprækker og specielle farver og tekstur, som interesserer geologerne i denne sammenhæng. Undersøgelserne foregår med båd, og aktiviteterne støttes økonomisk af Greenland Resources A/S.

Ansvarlig: Thomas Rasmussen
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: Juli-august
Antal deltagere: 2 Til top8. Isukasia

Fra midt i juli til slutningen af august undersøger GEUS en række guldmineraliseringer i de gamle arkæiske grønsten ved Isukasia nær Indlandsisens rand øst for Nuuk. Aktiviteten, der foregår med helikopter fra Nuuk, har til formål at undersøge om mineraliseringerne er af en sådan karakter, at der er basis for en fremtidig guldeftersøgning i området.

Ansvarlig: Peter Appel
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: Juli-august
Antal deltagere: 3 Til top9. Kangerlussuaq- og Maniitsoq-området

Geologerne fortsætter i august diamantundersøgelserne i Vestgrønland. Arbejdet er koncentreret i området omkring Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord, men der er også aktiviteter nær Maniitsoq. Arbejdet er en opfølgning på mineselskabernes tidligere diamantefterforskning. Til trods for selskabernes omfattende aktiviteter er der stadig områder, som ikke er blevet nærmere undersøgt. Geologerne kigger specielt efter de såkaldte kimberlitter - bjergarter der kan være diamantførende. I år vil der på tre udvalgte lokaliteter blive udtaget tons-tunge kimberlitprøver, der skal underkastes analyser med henblik på at undersøge kimberlitternes kemi og diamantpotentiale. Arbejdet foregår med helikopterstøtte ud fra Nuuk Lufthavn, og det finansieres af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.

Ansvarlig: Sven Monrad Jensen
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 4 Til top10. Maniitsoq - Kangerlussuaq

Landskabet mellem Maniitsoq og Kangerlussuaq vil i august blive undersøgt for at kortlægge fordelingen af store flader, dale og mere alpine landskabselementer. Undersøgelserne af landskabet og indsamlede prøver skal bidrage til at forstå hvorfor og hvor meget grundfjeld, der er er fjernet af vand, vind og is i løbet af millioner af år. I grundfjeldet findes de såkaldte kimberlitter, der kan være diamantførende, og aktiviteten vil belyse, hvor meget der er tilbage af disse bjergarter. Arbejdet, der udføres med helikopter fra Kangerlussuaq, foretages i samarbejde med Stockholm Universitet, og det støttes økonomisk af Råstofdirektoratet.

Ansvarlig: Peter Japsen
Arbejdsopgaver: Geologisk kortlægning
Periode: August
Antal deltagere: 2 Til top11. Indlandsisen ved Nuuk

I juni er der påbegyndt målinger af klimaet og isafsmeltningen nær Indlandsisens rand i Nuuk-området. Arbejdet omfatter installation af en række nye automatiske målestationer, der sammen med GEUS´ øvrige net af målestationer skal være med til at kortlægge Indlandsisens samspil med klimaet. Arbejdet udføres med helikopter fra Nuuk.

Ansvarlig: Carl Egede Bøggild
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juni
Antal deltagere: 1 Til top12. Nuuk

I september gennemfører GEUS og ASIAQ forundersøgelser for tunneltrace i Nuuk. Arbejdet omfatter kortlægning af den grå gnejs og geologiske undersøgelser af båndstrukturer og sprækker i fjeldet. Arbejdet finansieres af Nuuk Kommune.

Ansvarlig: Peter Roll Jakobsen
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: September
Antal deltagere: 1 Til top13. Offshore Vestgrønland

Havbunden ud for Vestgrønland mellem 63°N og 68°N vil august blive undersøgt med henblik på at indsamle ældre sedimenter af palæozoisk eller mesozoisk alder. Oplysninger fra tidligere seismiske undersøgelser viser, at det måske er muligt at indsamle oplysninger om disse ældre, dybtliggende lag i afgrænsede områder. Aktiviteterne vil omfatte kortlægning af havbundens former og sedimenter med lydbølger for at afgrænse de steder, hvor man kan forvente at træffe de ældre lag på eller nær selve havbunden. Efterfølgende vil der blive taget prøver af lagene med henblik på biostratigrafisk datering og olie- gasudsivninger. Arbejdet udføres med det russiske forskningsskib Professor Logachev i forbindelse med skibets 13th Cruise of the UNESCO/IOC Training Through Research Programme. Aktiviteten støttes økonomisk af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre og Nunaoil.

Ansvarlig: Finn Dalhoff
Arbejdsopgaver: Oliegeologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 4 Til top14. Narsaq-området

Målinger foretaget af den amerikanske rumadministration, NASA, viser en meget stor udtynding af Indlandsisens sydligste dele. I maj fortsætter glaciologerne undersøgelserne af klimaet og isens afsmeltning og bevægelse i Narsaq-området for at belyse den påviste udtynding. Arbejdet sigter tillige mod en datering af isen med henblik på eventuel eksport af isterninger. Aktiviteterne støttes økonomisk af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.

Ansvarlig: Carl Egede Bøggild
Arbejdsopgaver: Klima- og råstofundersøgelser
Periode: Maj
Antal deltagere: 3 Til top15.Tasiilaq

Glaciologernes feltarbejde startede allerede i april, hvor der blev indsamlet oplysninger om sneens struktur og temperatur på Indlandsisen ved Tasiilaq i Østgrønland. Arbejdet har til formål at belyse hvordan satellitsignaler spredes i sneen, hvilket har betydning for nøjagtigheden af de højdeændringer som Cryosat satellitten måler på Indlandsisen. Desuden er der foretaget målinger af klima og isafsmeltningen i et område af Indlandsisen, der er blevet markant tyndere de seneste år. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen og det støttes økonomisk af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

Ansvarlig: Carl Egede Bøggild
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: April
Antal deltagere: 2

Til top16. Kangertittivaq / Scoresby Sund-området

I august vil geologerne foretage prøveindsamling og opmåling af sedimenter i området omkring Scoresby Sund som et bidrag til forståelsen af hævningshistorien og den geologiske udvikling af de østgrønlandske riftbassiner. Arbejdet omfatter en kerneboring ved Kap Brewster, hvor målet er at gennembore sedimenter fra Kridt og Tertiær tid, der ligger gemt under de lagdelte basalter. Også på Gåseland er det basaltdækkede sedimenter, der er i fokus, men her kan aflejringerne undersøges i dybe dalstrøg bevaret under basaltdækket. Endelig vil der i Rødefjord-området vest for Milne Land blive undersøgt sandsten og grovkornede blandingssedimenter, såkaldte konglomerater, med henblik på at aldersbestemme disse bjergarter. Arbejdet udføres med båd fra Scoresbysund og helikopter fra Constable Pynt.

Ansvarlig: Stefan Piasecki
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 6 Til topGrønland 2003 Grønland 2003 Grønland 2003

Grønland - 2003