Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Feltaktiviteter > Grønland - 2002

Feltaktiviteter i Grønland 2002

GEUS fremlægger herved planerne for feltarbejdet sommeren 2002 i Grønland. På programmet er geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af vandkraft, miljø og klima.
Feltaktiviteter 2002
Grønland 2002 Grønland 2002 Grønland 2002GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland. Områderne, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet til højre. Geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af vandkraft, miljø og klima er på programmet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

* Upernavik området
Uummannaq - Svartenhuk Halvø
Sisimiut - Disko Bugt
Sukkertoppen Iskappe - Nordre Strømfjord
Kangerlussuaq området, Vestgrønland
Nuuk området
Narsaq området
Nanortalik
Sydgrønland og Tasiilaq
Tasiilaq
Jameson Land og Milne Land

Til højre
Topografisk kort over Grønland. Tal og markerede områder på kortet henviser til feltaktiviteter i 2002. Klik på områderne på kortet eller på listen herover for at se en beskrivelse af aktiviteterne.

Kamera * Billeder og grafik til pressen
* Grønland

Grønland 2002 Grønland 2002 Grønland 2002

1 - Upernavik området

I august undersøger et hold geologer aflejringer fra mellemistider langs kysten mellem Upernavik og Svartenhuk Halvø. Undersøgelserne skal belyse miljøet i Grønland i de varme perioder mellem istiderne og kortlægge, hvor store områder der var dækket af is, da Grønland var fastholdt i istidernes kolde greb. Arbejdet foregår med udgangspunkt i Upernavik og transporten langs kysten foregår med gummibåd. Aktiviteten støttes økonomisk af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

Ansvarlig: Ole Bennike
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 2


2 - Uummannaq - Svartenhuk Halvø

Geologerne undersøger i august store strukturer i jordskorpen og alderen af bjergarter, der udgør rødderne af en urgammel bjergkæde, der kaldes det Rinkiske foldebælte. Undersøgelserne vil foregå i området mellem Uummannaq og Svartenhuk Halvø. Et af formålene med arbejdet er at belyse, om hele området mellem Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord og Upernavik er een stor sammenhængende bjergkædedannelse, som i bredde kan måle sig med Himalaya. I Grønland er bjergarterne, der er blottet på overfladen, dannet dybt nede i jordens skorpe, og arbejdet vil derfor kunne give indsigt i de processer, der sker her, når en bjergkæde som Himalaya dannes. Resultaterne vil endvidere kaste lys over de tidlige bevægelser af jordens lithosfæreplader, da det Rinkiske foldebælte forbinder bjergkædedannelser i Labrador, Baffin Island, det sydlige Vestgrønland, Østgrønland og videre til Baltikum. Arbejdet vil forgå med skibet Søkongen som flydende base, og der samarbejdes med University of Texas, USA og Kingston University i England. Arbejdet støttes økonomisk af Carlsbergfondet.

Ansvarlig: Adam Garde
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 4


3 - Sisimiut - Disko Bugt

I perioden fra midt juni til slutningen af juli gennemfører GEUS en hel række feltaktiviteter i området fra Sisimiut til Disko Bugten.

Råstofundersøgelser og geologisk kortlægning står på programmet, når geologerne gennemsøger hele området fra skib, med helikopter og til fods. En stor del af arbejdet vil foregå med skibet Søkongen som flydende base, men også skibet Sila indgår i aktiviteterne.
Geologerne skal undersøge rødderne af en nu forsvundet urgammel bjergkæde, kaldet Nagssugtoqiderne, for at udrede det geologiske miljø og de processer, der har hersket her igennem milliarder af år. Resultaterne af dette arbejde indgår i vurderingen af, om der er mineraler i området. Arbejdet gennemføres i samarbejde med den geologiske undersøgelse i Ghana, Lund Universitet, Nancy Universitetet, Frankrig, Iowa Universitet, USA, Wroclaw Universitet, Polen, Aberdeen Universitet, Skotland og Københavns Universitet.
Arbejdet omfatter også en opfølgning på tidligere års geokemiske og geofysiske undersøgelser. Områder med interessante fund af grundstoffer i elvsedimenter og særligt markante magnetiske forhold vil blive undersøgt nøjere, for at få svar på om det er tilstedeværelsen af mineraler i fjeldene, der er årsagen til disse forhold. Desuden undersøger geologerne lokaliteter, hvor der er fundet prøver med forhøjet indhold af guld under den folkelige mineraljagt Ujarassiorit, der arrangeres af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.
Endelig vil der ved Nordre Strømjord og ud til kysten blive ledt efter bjergarter, der er egnede som facadesten. Denne aktivitet støttes økonomisk af Greenland Resources A/S.

Ansvarlige: Jeroen van Gool og Henrik Stendal
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser og geologisk kortlægning
Periode: Juni og juli
Antal deltagere: 19


4 - Sukkertoppen Iskappe - Nordre Strømfjord

Geologerne vurderer i juli og august mulighederne for at finde diamanter i Vestgrønland. Arbejdet, der er koncentreret i området omkring Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord, er en opfølgning på mineselskabernes tidligere diamantefterforskning. Til trods for selskabernes omfattende aktiviteter er der stadig områder, som ikke er blevet nærmere undersøgt. Geologerne kigger specielt efter de såkaldte kimberlitter - bjergarter der kan være diamantførende. Data fra geokemiske og geofysiske undersøgelser tages også i brug i jagten på disse bjergarter. Målet er at publicere en oversigt over diamantpotentialet i området, der beskriver, hvor der er fundet mikrodiamanter, kimberlitter og tegn på at kimberlitterne kan være diamantførende. Arbejdet foregår med helikopterstøtte ud fra Kangerlussuaq Lufthavn.

Ansvarlig: Sven Monrad Jensen
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: Juli og august
Antal deltagere: 2


5 - Kangerlussuaq området, Vestgrønland

Avancerede fjernmålinger (remote sensing) fra fly af klippernes reflektion af den synlige og infrarøde del af sollyset vil blive gennemført i området mellem Maniitsoq og Nordre Strømfjord. Der er tale om såkaldte hyperspektrale målinger, der i de seneste år med succes er blevet brugt til mineralefterforskning i forskellige miljøer rundt om i verden. Samtidig med flymålingerne vil der blive indsamlet prøver og foretaget nøjagtige målinger af bjergarternes spektrale karakteristika på jordoverfladen. Disse nøjagtige målinger vil indgå i fortolkningen af de flybårne målinger. Flymålingerne foretages af det australske firma HyVista, og målingerne på overfladen foregår i et samarbejde med de geologiske undersøgelser i Finland og Tyskland. Arbejdet er en del af projektet HyperGreen 2002, der støttes økonomisk af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre. Flyvningerne vil foregå ud fra Kangerlussuaq Lufthavn i juli. Der forventes et samarbejde med flere mineselskaber som efterforsker i området. Projektet vil også blive koordineret med den anden aktivitet i området rettet mod især kimberlitter.

Ansvarlig: Tapani Tukiainen
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 9


6 - Nuuk området

Et studie af Holocæne ændringer i Vestgrønlandstrømmen og det regionale klima er hovedformålet for et maringeologisk forskningstogt i begyndelsen af september. Ud fra borekerner, der hentes op fra havbunden vil geologerne undersøge, hvordan havstrømme og klimaet udviklede sig, specielt med fokus på det tidspunkt da Nordboerne forsvandt fra Vestgrønland. Arbejdet, der omfatter seismiske undersøgelser af havbundssedimenterne og boringer, foregår dels i Godthåbs- og Lysefjorden, og dels på shelfen ud for kysten ved Nuuk. Arbejdet udføres fra det tyske forskningsskib Alexander von Humboldt, og det gennemføres i samarbejde med forskere fra forskningsinstituttet GEOMAR ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel og Institute for Baltic Sea Research, Rostock Universitet. Desuden deltager forskere fra Columbia Universitetet i USA og Grønlands Nationalmuseum. Hovedparten af aktiviteterne støttes økonomisk af det tyske forskningsråd.

Ansvarlig: Antoon Kuijpers
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: September
Antal deltagere: 11


7 - Narsaq området

Målinger foretaget af den amerikanske rumadministration NASA viser en meget stor udtynding af Indlandsisens sydligste dele. I maj og august måned fortsætter glaciologerne undersøgelserne af klimaet og isens afsmeltning og bevægelse i Narsaq området for at belyse den påviste udtynding. Arbejdet sigter tillige mod en datering af isen med henblik på eventuel eksport af isterninger. Aktiviteterne støttes økonomisk af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.

Ansvarlig: Carl Egede Bøggild
Arbejdsopgaver: Klima- og råstofundersøgelser
Periode: Maj og august
Antal deltagere: 4


8 - Nanortalik

I august indsamler geologerne supplerende geologiske oplysninger fra Nalunaq nær Nanortalik, hvor Grønlands første guldmine forventes at åbne. Arbejdet omfatter blandt andet geologiske beskrivelser fra tunnelgangene, der er udgravet i forbindelse med den igangværende efterforskning. Projektet har til formål at udarbejde en malmgeologisk beskrivelse af Nalunaq området. Arbejdet gennemføres i samarbejde med mineselskabet Naluanq I/S, der har koncessionen i området og Råstofdirektoratet.

Ansvarlig: Sven Monrad Jensen
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 2


9 - Sydgrønland og Tasiilaq

Her starter jagten på bjergarter i august, der kan bruges som facadesten. Et hold geologer vil besøge flere lokaliteter i Sydgrønland og området omkring Tasiilaq i Østgrønland, hvor de geologiske forhold indikerer, at der findes bjergarter, der kan bruges som facadesten. Det er specielt bjergarter med få sprækker og specielle farver og tekstur, som interesserer geologerne i denne sammenhæng. I den vestlige del af arbejdsområdet i Sydgrønland leder geologerne også efter lokaliteter, hvor der kan brydes skærver. Her kigger de specielt efter bjergarter med egenskaber, der er optimale for produktion og eksport af skærver til byggemateriale og vejbelægninger. Undersøgelserne foregår med båd, og aktiviteterne støttes økonomisk af Greenland Resources A/S.

Ansvarlig: Thomas Rasmussen
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 2


10 - Tasiilaq

Glaciologernes feltarbejde startede allerede i april, hvor der blev indsamlet oplysninger om sneens struktur og temperatur på Indlandsisen ved Tasiilaq i Østgrønland. Arbejdet har til formål at belyse hvordan satellitsignaler spredes i sneen, hvilket har betydning for nøjagtigheden af de højdeændringer som Cryosat satellitten måler på Indlandsisen. Desuden blev der installeret en automatisk station til måling af klima og isafsmeltningen i et område af Indlandsisen, der er blevet markant tyndere de seneste år. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen og det støttes økonomisk af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

Ansvarlig: Carl Egede Bøggild
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: April-maj
Antal deltagere: 2


11 - Jameson Land og Milne Land

I august leder GEUS en feltekskursion i Jameson Land med deltagelse fra flere olieselskaber. Transporten rundt i området foregår med helikopter fra Contable Pynt. I forlængelse af ekskursionen undersøger et hold geologer sedimenter fra Øvre Jura og Nedre Kridt i Milne Land, hvor det er muligt på land at studere lagserier, der også optræder under havbunden ud for den norske kyst. Arbejdet er et led i kortlægningen af aflejringsmiljøet i det nordatlantiske område, og det omfatter blandt andet opmåling af sedimentologiske profiler, udtagning af prøver samt indsamling af ammonitter til en tidsmæssig beskrivelse af lagene.

Ansvarlig: Michael Larsen
Arbejdsopgaver: Oliegeologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 2

Grønland 2002 Grønland 2002 Grønland 2002
02 09 08 08 10 05 04 06 03 07 09 11 01
Grønland - 2002