Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Feltaktiviteter > Grønland - 2001

Feltaktiviteter i Grønland 2001

GEUS fremlægger herved planerne for feltarbejdet sommeren 2001 i Grønland. På programmet er geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af vandkraft, miljø og klima.
feltaktiviteter 2001
feltaktiviteter
* feltaktiviteter * feltaktiviteter * feltaktiviteter *
feltaktiviteter


GEUS fremlægger herved planerne for sommerens feltarbejde i Grønland. Områderne, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet til højre. Geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af vandkraft, miljø og klima er på programmet.
1 - Carey Øer
2 - Qanaaq området
3 - Clavering Ø - Malmbjerget
4 - Central Østgrønland
5 - Mestersvig
6 - Kap Dalton, Østgrønland
7 - Tasiilaq og Skjoldungen
8 - Nanortalik
9 - Narsaq området
10 - Isukasia
11 - Tasersiaq Bassinet
12 - Maniitsoq - Disko Bugt
13 - Paatuut, Nuussuaq
14 - Uummannaq området
Til højre
Topografisk kort over Grønland. Tal og markerede områder på kortet henviser til feltaktiviteter i 2001. Klik på områderne på kortet eller på listen herover for at se en beskrivelse af aktiviteterne.
*
grønland1 - Carey Øer

I juli bliver der gennemført feltarbejde på Carey Øer omkring 80 kilometer vest for Kap Parry mellem Qanaaq og Pituffik/Thule Air Base. Geologerne vil indsamle borekerner af frosne tørveaflejringer for at belyse klimaet og økologien i fortiden. Desuden vil indholdet af tungmetaller blive undersøgt for at undersøge den luftbårne forurening fra de industrialiserede områder. Arbejdet foretages i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser, Odense og Aarhus Universitet, og det støttes økonomisk af det Arktiske Miljøprogram.

Ansvarlig: Ole Bennike, obe@geus.dk
Arbejdsopgaver: Klima og miljøundersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 4

illustration - nav_op0.gif


2 - Qanaaq området

qanaaq

I juli og august gennemføres der råstofgeologiske undersøgelser i Qanaaq området. Arbejdet omfatter indsamling af elvsedimenter og en rekognoscering efter mineralforekomster i området. Endvidere bliver der indsamlet geologiske oplysninger til supplement af den tidligere geologiske kortlægning af området. Arbejdet vil foregå med rejsebåden Kissavik som flydende base og begrænset helikopterstøtte. Projektet finansieres af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre og bemandes delvist af lokal arbejdskraft fra Qanaaq.

Ansvarlig: Bjørn Thomassen, bth@geus.dk
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: Juli og august
Antal deltagere: 6


3 - Clavering Ø - Malmbjerget

Et hold geologer vil indsamle prøver og foretage spektralmålinger af bjergarter og kendte mineraliseringer på 5-6 lokaliteter fra Clavering Ø til Malmbjerget som en del af projektet HyperGreen. Arbejdet er en opfølgning på sidste års avancerede eletromagnetiske målinger over området fra fly, og de indsamlede data fra feltarbejdet vil indgå i tolkningen af flymålingerne. Arbejdet finansieres af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.

Ansvarlig: Tapani Tukiainen, tt@geus.dk
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: Juli og august
Antal deltagere: 2


4 - Central Østgrønland

I juli og august indsamler geologerne oplysninger om strukturerne og fossiler i de 440-570 millioner år gamle bjergarter på Ella Ø og i Albert Heim Bjerge i det centrale Østgrønland. Arbejdet er en del af et større puslespil, hvor geologerne forsøger at sammenstille resultaterne af lignende undersøgelser i hele den Nordatlantiske region. Arbejdet har til formål at finde ud af om New Foundland, Nordvestirland, Nordvestskotland, det vestlige Norge og det centrale Østgrønland på det tidspunkt hørte til det samme sedimentbassin, hvor de gamle bjergarter blev aflejret. Arbejdet udføres i et samarbejde med videnskabelige institutioner i Danmark, England, Norge, Skotland, Irland og Canada. Aktiviteten støttes økonomisk af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og National Geographic Society, USA.

Ansvarlig: Svend Stouge, ss@geus.dk
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: Juli-august
Antal deltagere: 5


5 - Mestersvig

Som en opfølgning på sidste års indsamling af avancerede elektromagnetiske data fra fly indsamles der prøver og spektraldata i marken med henblik på at kortlægge forureningstilstanden omkring den nedlagte mine ved Mestersvig. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelse og de Geologiske Undersøgelser i Frankrig (BRGM) og Tyskland (BGR). Arbejdet, der støttes økonomisk af EU, er en del af et stort europæisk projekt MINEO, der har til formål at overvåge og kortlægge forureningstilstanden i udvalgte aktive og gamle mineområder ved hjælp af avancerede remote sensing teknikker.

Ansvarlig: Tapani Tukiainen, tt@geus.dk
Arbejdsopgaver: Miljøundersøgelser
Periode: Juli og august
Antal deltagere: 2


6 - Kap Dalton, Østgrønland

Der gennemføres geologiske undersøgelser i Kap Dalton området på Blosseville Kysten i august.
Arbejdet omfatter undersøgelser og datering af de sedimenter, der stedvis er bevaret på toppen af de vukanske bjergarter i området, og geologerne vil systematisk søge efter olie udsivninger i forkastningszoner. Undersøgelserne skal blandt andet belyse, hvornår de vulkanske aktiviteter ophørte, og de vil bidrage til forståelsen af den geologiske udvikling af hele det Nordatlantiske bassin. Arbejdet udføres med helikopterstøtte fra Constable Pynt og det foregår i samarbejde med Aarhus Universitet.

Ansvarlig: Michael Larsen, mil@geus.dk
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 4


7 - Tasiilaq og Skjoldungen

I august måned starter jagten på bjergarter, der kan bruges som facadesten. Et hold geologer vil gennemsøge områderne omkring Tasiilaq og Skjoldungen, hvor de geologiske forhold indikerer, at der findes bjergarter, der kan bruges som facadesten. Det er specielt bjergarter med få sprækker og specielle farver og tekstur, som interesserer geologerne i denne sammenhæng. Undersøgelserne foregår med båd fra Tasiilaq.

Ansvarlig: Christian Knudsen, ckn@geus.dk
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 28 - Nanortalik

Geologerne vil i august hente borekerner op fra gamle søaflejringer i området for at kortlægge, hvordan havniveauet har ændret sig siden sidste istid. Arbejdet indgår i opstillingen af modeller for Indlandsisens udbredelse i området i den sene istid. Arbejdet gennemføres fra Nanortalik med gummibåde, og det foretages i samarbejde med Lund Universitet og Canberra Universitet i Australien. Arbejdet støttes økonomisk af Carlsbergfondet og Det Svenske Polarforskningsekretariat.

Ansvarlig: Ole Bennike, obe@geus.dk
Arbejdsopgaver: Klima og miljøundersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 4


9 - Narsaq området

Målinger foretaget af den amerikanske rumadministration NASA viser en meget stor udtynding af Indlandsisens sydligste dele. I maj måned har glaciologer fra GEUS igangsat undersøgelser af klimaet og isens afsmeltning og bevægelse i Narsaq området for at belyse den påviste udtynding. Arbejdet sigter tillige mod en datering af isen med henblik på eventuel eksport af isterninger. Desuden bliver der indsamlet sne- og isprøver, der vil blive undersøgt for eventuelle miljøfremmede stoffer fra de industrialiserede områder i Nordamerika og Europa. Aktiviteterne støttes økonomisk af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre og Det Arktiske Miljøprogram

Ansvarlig: Ole B Olesen, obo@geus.dk
Arbejdsopgaver: Klima råstof- og miljøundersøgelser
Periode: Maj og august
Antal deltagere: 3


10 - Isukasia

Geologerne afslutter i juli og august undersøgelserne af nogle af jordens ældste bjergarter ved Isukasia nordøst for Nuuk. Undersøgelserne har til formål at beskrive hvordan jordoverfladen så ud for 3.8 milliarder år siden for dermed at belyse livets opståen. Arbejdet omfatter undersøgelser af bjergarternes strukturer og kemiske sammensætning. Det foretages i samarbejde med Memorial University New Foundland, Canada, Oxford University, England, Max Planck Institut für Chemie, Tyskland og Københavns Universitet. Det støttes økonomisk af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Natural History Museum Ontario, Canada og Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.

Ansvarlig: Peter Appel, pa@geus.dk
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: Juli-august
Antal deltagere: 6


11 - Tasersiaq Bassinet

I august måned indsamler glaciologerne oplysninger om klimaet, afstrømningen og isens afsmeltning i Tasersiaq bassinet syd for Kangerlussuaq. Arbejdet sigter mod en mere præcis vurdering af vandkraftresourcerne fra de største grønlandske bassiner. Arbejdet er en del af projektet Imerssuaq, der gennemføres i samarbejde med ASIAQ, Kort og Matrikelstyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. Arbejdet støttes økonomisk af Det Nordatlantiske Forskningsprogram og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Ansvarlig: Ole B. Olesen, obo@geus.dk
Arbejdsopgaver: Vandkraftundersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 2


12 - Maniitsoq - Disko Bugt

vest grønland

I perioden fra midt juni til slutningen af august gennemfører GEUS en hel række feltaktiviteter i området fra Maniitsoq til Disko Bugten. Råstofundersøgelser og geologisk kortlægning står på programmet, når geologerne gennemsøger hele området fra skib, med helikopter og til fods. En stor del af arbejdet vil foregå med skibet Søkongen som flydende base.
Geologerne skal undersøge rødderne af en nu forsvundet urgammel bjergkæde for at udrede det geologiske miljø og de processer, der har hersket her igennem milliarder af år. Resultaterne af dette arbejde indgår i vurderingen af, om der er mineraler i området.
Arbejdet omfatter også en opfølgning på tidligere års geokemiske og geofysiske undersøgelser. Områder med interessante fund af grundstoffer i elvsedimenter og særligt markante magnetiske forhold vil blive undersøgt nøjere, for at få svar på om det er tilstedeværelsen af mineraler i fjeldene, der er årsagen til disse forhold.
I den sydlige del af området koncentrerer indsatsen sig om at vurdere mulighederne for at finde diamanter.
Geologerne indsamler prøver og laver geologiske beskrivelser for at sammenkæde de tidligere års intense diamantundersøgelser i området. Denne del af arbejdet gennemføres med helikopterstøtte fra Kangerlussuaq.
Geologer og praktikanter fra Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre deltager i arbejdet og aktiviteterne støttes økonomisk af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre og Carlsbergfondet.

Ansvarlige: Christian Knudsen, ckn@geus.dk og Leif Thorning, lth@geus.dk
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser og geologisk kortlægning
Periode: Juni-august
Antal deltagere: 31

*
Maniitsoq-Ilulissat

klik på banner for at læse videre


13 - Paatuut, Nuussuaq

paatuut fjeldet

E

t stort stenskred på Paatuut fjeldet på sydkysten af Nuussuaq halvøen skabte i november 2000 en stor flodbølge, der blandt skyllede ind mod den nærtliggende bygd Saqqaq. Mekanismerne der skabte skredet er ukendte, men det skal der nu gøres noget ved. I slutningen af juni og 14 dage frem undersøger geologer fra GEUS området ved Paatuut for at kortlægge årsagen og mekanismerne bag stenskredet. Kan det ske igen ? Det er et af de spørgsmål, som geologerne søger svar på. Aktiviteten finansieres af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.

Ansvarlig: Stig Schack Pedersen, sasp@geus.dk
Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser
Periode: Juni-juli
Antal deltagere: 2


14 - Uummannaq området

Geofysiske målinger fra fly vil blive foretaget hele sommeren i området mellem Uummannaq og Upernavik. Målingerne omfatter målinger af jordens magnetfelt for bedre at forstå områdets geologiske opbygning. Formålet med kortlægningen er at fremme råstofefterforskningen i området, både hvad angår mineralske råstoffer på land og muligheden for olie og gas i undergrunden til havs. Målingerne foretages af det canadiske firma Sander Geophysics, der vil bruge lufthavnen i Qaarsut som base for flyvningerne. Projektstyring, data fortolkning og distribution foretages af GEUS og projektet finansieres af Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre.

Ansvarlig: Thorkild Maack Rasmussen, tmr@geus.dk
Arbejdsopgaver: Geofysiske undersøgelser
Periode: Maj-august
Antal deltagere: 1

link link link link link link link link link link link link link link link

Grønland - 2001