Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Evalueringer > Kernefelt, Vandressourcer

Vandressourcer

 
Den tilgængelige mængde og kvalitet af ferskvand afhænger af klima, geologi og menneskelige aktiviteter. Vandressourcerne er globalt og nationalt under øget pres. I Danmark er rent drikkevand stadig en selvfølge, men ressourcen trues af øget forurening af de overfladenære grundvandsmagasiner og politisk fastsatte målsætninger for recipienterne.
A. Beskrivelse af kernefeltet:
A.1 Institutionens navn: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
A.2 Kontaktperson: Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard
A.3 Tlf.: 3814 2000
A.4 E-mail: jcr@geus.dk
A.5 Kernefeltets navn: Vandressourcer
Spirende kernefelt (kryds her):___ Nuværende kernefelt (kryds her): X
A.6 Fagligt fokus:
Den tilgængelige mængde og kvalitet af ferskvand afhænger af klima, geologi og menneskelige aktiviteter. Vandressourcerne er globalt og nationalt under øget pres. I Danmark er rent drikkevand stadig en selvfølge, men ressourcen trues af øget forurening af de overfladenære grundvandsmagasiner og politisk fastsatte målsætninger for recipienterne. Vandressourcens mængde og kvalitet er af afgørende betydning for befolkningen og for samfundets økonomiske udvikling og er samtidig vital for tilstanden i de forskellige økosystemer. Med implementeringen af Vandrammedirektivet og EU's Vandinitiativ er der behov for en øget forståelse af hele vandkredsløbet, herunder sammenhængen mellem menneskeskabte belastninger og deres effekt. Der er behov for at udvikle bedre værktøjer til integrering af naturvidenskabelige og socio-økonomiske faktorer i vandressourceforvaltning.
GEUS' forskning indenfor vandressourcer sker i tæt samarbejde med Geocentrets øvrige partnere. Styrken er det tværdisciplinære samspil mellem geologer, ingeniører og geografer, den tætte vekselvirkning med forskningsbaseret rådgivning samt et højt niveau af internationalt forskningssamarbejde.
A.7 Forskerskoler m.v.:
Forskerne indenfor vandressource er aktive deltagere i de to forskerskoler FIVA og RECETO og er desuden tilknyttet COGCI.
A.8 Myndighedsopgaver og -beredskab:
GEUS har omfattende myndighedsopgaver for Miljøministeriet, specielt i forbindelse med Miljøstyrelsens aktiviteter inden for vandkvalitet og pesticider, grundvandsovervågning, Varslingssystemet for Pesticider samt udarbejdelse af og implementering af Vandrammedirektivet, Jordrammedirektivet og Grundvandsdirektivet.
B. Kernefeltets omfang:
B.1 Antal videnskabelige medarbejdere: 1 forskningsprofessor, 11 seniorforskere (heraf 1 adjungeret professor), 3 forskere.
B.2 Antal ph.d.er: 7 PhD studerende ansat i 2004
B.3 Samlet budget : Som gennemsnit for perioden 2002-2004 har det samlede budget for forskningsaktiviteter været: 29.5 mio kr (løn+overhead-husleje+drift)
C. Begrundelse for valg af kernefelt:
C.1 Publicering. I perioden 2002-2004 har gruppen haft 59 publikationer i peer-reviewede internationale tidsskrifter.
C.2 Citationer.
Ikke opgjort En opgørelse af publicering, citationer og gennemslagskraft udarbejdet i 2003 af Forskningsprofessor Peter Ingwersen over bl.a. det GEUS ledede Grundvandscenter under Det Strategiske Miljøforskningsprogram viste et Center Impact Factor på 14,4 som er højere end det kan forventes udfra de respektive tidsskrifters Journal Impact Factor.
C.3 Erhvervsmæssig betydning. Omfanget af samarbejde med private virksomheder, herunder antal patenter i de seneste 3 år:
 • Samarbejder med rådgivende ingeniørfirmaer (Rambøll, Cowi, NIRAS, Carl Bro, Hedeselskabet, WaterTech, Water Vision), GTS institut (DHI) og brøndborerfirmaer om forsknings-, udviklings- og rådgivningsopgaver
 • Deltaget i internationalt bistandsarbejde, bl.a. for Danida
 • Samarbejde med vandselskaber/forsyninger samt DANVA om udviklings- og rådgivningsopgaver
 • Novozymes og Greenland Ressources har financieret forskningsaktiviteter
 • Deltagelse som medstifter og bestyrelsesmedlem i Danish Water Forum, som er en netværksorganisation med ca 40 institutionelle medlemmer
 • Deltager i to af de tre interessetilkendegivelser om Innovations Accelererende ForskningsPlatforme (IAFP) som blev indsendt på vandområdet i starten af 2005 og udpeget af Det Strategiske Forskningsråd som IAFP.
 • Der er indsendt to patentansøgninger i perioden
C.4 Samfundsmæssig betydning. Kernefeltets betydning for det omgivende samfund, herunder uddannelse. Antal kandidater og antal ph.d.er uddannet per år i de seneste 3 år:
 • Er fagdatacenter og driver nationale databaser med data om boringer, geologi, geofysik og grundvandskvalitet. Disse databaser bliver i stigende omfang gjort tilgængelige via internettet for alle interesserede.
 • Deltagelse i udarbejdelsen af Amternes Miljøportal
 • Myndighedsopgaver for Miljøministeriet
 • Ansvarlig for den nationale grundvandsovervågning
 • Driver Varslingssystemet for Pesticider (VAP)
 • Er Referencecenter for Jord og Grundvand for det Europæiske Miljøagentur
 • Fungerer som husrådgiver i kvalitetssikringsfunktion for mange amter
 • Deltaget i vejledningen af 7 MSc -og 3 PhD-studerende pr. år.
C.5 Eksterne forskningsindtægter. Omfanget af eksterne forskningsmidler tildelt over de seneste 3 år:
18,7 millioner kr
C.6 Formaliseret internationalt forskningssamarbejde. Omfanget af formaliseret internationalt forskningssamarbejde, herunder antal fælles publikationer og/eller fælles forskningsansøgninger og -bevillinger inden for de seneste 3 år:
 • 25 ud af de 59 publikationer i perioden 2002-2004 er fælles med forskere fra udenlandske institutioner.
 • Der er udarbejdet 45 forskningsansøgninger i fællesskab med udenlandske institutioner (heraf 20 EU ansøgninger).
 • Indtægter fra EU projekter (totalt 2002-2004): 12,1 mill. kr
C.7 Øvrige forhold af betydning for identificering af kernefeltet:
 • GEUS har et meget tæt samarbejde med Københavns Universitet via bofællesskabet og det daglige samspil i Geocenteret.
 • GEUS har i perioden 1992-2000 haft centerledelsen for 3 grundvands- og jordforureningsprogrammer under Det Strategiske Miljøforskningsprogram med samlet budget på 105 mill. kr
Kernefelt, Vandressourcer