Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Evalueringer > Kernefelt, Oliegeologi i Rigsfællesskabet

Oliegeologi i Rigsfællesskabet

 
Oliegeologi, efterforskning og indvinding. Integration af geovidenskabelig forskning med fokus på fund og effektiv indvinding af olie/gas forekomster i Danmark og Grønland.
A. Beskrivelse af kernefeltet:
A.1 Institutionens navn: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
A.2 Kontaktperson: Forskningsprofessor, Dr.Scient. Lars Stemmerik
A.3 Tlf.: 3814 2000
A.4 E-mail: ls@geus.dk
A.5 Kernefeltets navn: Oliegeologi i Rigsfællesskabet
Spirende kernefelt (kryds her):___ Nuværende kernefelt (kryds her):X
A.6 Fagligt fokus: Oliegeologi, efterforskning og indvinding . Integration af geovidenskabelig forskning med fokus på fund og effektiv indvinding af olie/gas forekomster i Danmark og Grønland
A.7 Forskerskoler m.v.
Deltager i FUR-forskerskolen SEDBAS: The geology of sedimentary basins and their resources (KU, AU, GEUS)
A.8 Myndighedsopgaver og -beredskab:
Målsætningen for GEUS´ indsats på kernefeltet er at tilvejebringe og bidrage med det nødvendige vidensgrundlag for en fortsat efterforskning og udnyttelse af rigets olie/gas ressourcer. Dette opnås dels gennem egne forskningsprojekter, dels ved at institutionens viden relateres til den internationale udvikling. Den samlede viden er grundlaget for GEUS´ rådgivning over for rigets myndigheder på energiområdet.
B. Kernefeltets omfang:
B.1 Antal videnskabelige medarbejdere:
Forskningsprofessorer: 2
Seniorforskere: 12
Forskere: 1
B.2 Antal ph.d.er: pt 2 ph.d. studerende ansat ved GEUS. En række ph.d. studerende ved KU, AU og DTU arbejder med problemstilllinger, der relaterer sig til kernefeltet. B.3 Samlet budget: 18 mio kr/år (løn+overhead-husleje+drift)
B.3 Samlet budget: 18 mio kr/år (løn+overhead-husleje+drift)
C. Begrundelse for valg af kernefelt:
C.1 Publicering. Antal peer review-publikationer over de seneste 3 år (2002-2004): 74, dette tal inkluderer 51 publikationer i internationale tidsskrifter/bøger samt 23 artikler i GEUS egen, peer-reviewede serie. Heriblandt bidrag til et bogværk om Jura i Danmark og Grønland.
C.2 Citationer. GEUS kvalitetssikrer sin forskning gennem externe evalueringer. Seneste evaluering er fra 1999.
C.3 Erhvervsmæssig betydning. Omfanget af samarbejde med private virksomheder:
Ødegaard - inversion og rock physics
Norsk Hydro - compound modellering
Amerada Hess - mætningsmodellering
Statoil - sedimentære modeller
ConocoPhillips - ph.d. stipendium
C.4 Samfundsmæssig betydning.
Den i 2004 indvundne olie/gas har en nutidsværdi på 39 milliarder kr og giver staten en direkte skatteindtægt på 18,3 milliarder. Olie- og gasindvinding kræver en meget tværfaglig indsats, og olie/gas sektoren i DK er en højteknologisk branche hvori de geo-relaterede emner indgår som et grundlæggende element.
Danmarks energiforbrug dækkes for ca. 50% vedkommende af olie og gas. Dette vil muligvis kunne reduceres, men de nuværende prognoser vil medføre, at Danmark vil være nødt til at importere olie og gas indenfor en overskuelig tidshorisont, såfremt der ikke kan tilvejebringes nye olie- og gasreserver, enten i kraft af mere effektiv indvinding eller ved nye fund. Udvikling og implementering af nye metoder til forbedret olieindvinding kræver store investeringer. Derfor kræves veldokumenteret og avanceret forskning til belysning og validering af disse metoder, ligesom uddannelsesbehovet skal tilgodeses.
I Grønland er der behov for en styrket forskningsindsats for at tiltrække olieselskaberne i forbindelse med kommende udbudsrunder.
C.5 Eksterne forskningsindtægter. Tildelt over de seneste 3 år:
1) FNU-center i Oceanography and Climate in an extreme Greenhouse World: the Late Cretaceous - Danian of Northwest Europe, 2005-2007; 7.24 mill. kr. sammen med KU
2) Rammebevilling - Yngre forskere, SNF, 2005-2007; Kr. 2.67 mill. kr.
3) Carlsbergfondet, 2004-2005; Kr. 0.28 mill.
4) Silica diagenesis in Chalk. Ph.d. stipendium fra ConocoPhillips 2005-; 1 mill. NOK.
5) Compound modellering. Norsk Hydro 2003-; 0.5 mill NOK/år
6) SNF-projekt Upper Cretaceous - Danian sedimentology. 2003-5; 0.6 mill. kr
7) Medfinansiering af massespektrometer, SNF, 2002; 1.14 mill. kr.
8) Grønlands Hjemmestyre, ca. 1 mill. kr/år til forskning, hvortil kommer store beløb til udredning og dataindsamling
9) Rock Physics. Amerada Hess, 2003-5; 1.5 mill. kr. i alt
C.6 Formaliseret internationalt forskningssamarbejde. Inden for de seneste 3 år:
Sammen med en lang række olieselskaber og institutioner i landene omkring Nordsøen er der i 2003 publiceret et stort bogværk "The Millenium Atlas" om Nordsøens oliegeologi. GEUS bidrager til udarbejdelsen af et lignende værk for den sydlige Nordsø i et internationalt konsortium ledet af (hollandske) TNO. GEUS samarbejder med USGS om en vurdering af kulbrinte ressourcerne i det arktiske område til USGS' World Petroleum Assessment. En række udenlandske olieselskaber støtter helt eller delvist forskningsprojekter og ph.d. studier indenfor oliegeologi (DONG, Norsk Hydro, ConocoPhillips, Total, ENI Norge, Statoil). Et længerevarende EFP forskningsprojekt er udført i samarbejde med Stanford University med delvis finansiering fra olieselskaber. Samarbejde med Heriot-Watt universitetet i Edinburgh har været støttet af EU-programmet EIERO.
Det internationale samarbejde har resulteret i 25 publikationer i perioden 2002-4.
C.7 Øvrige forhold af betydning for identificering af kernefeltet:
Der er et udstrakt forskningssamarbejde med Geologisk Institut ved KU og AU samt med DTU. Medarbejdere på kernefeltet bidrager til forskeruddannelsen som ph.d. vejledere og deltager lejlighedsvis i undervisningen. Kernefeltet har en veludbygget infrastruktur med avancerede laboratoriefaciliteter, der benyttes af bl.a. studerende fra KU og DTU i forbindelse med bachelor, hovedfags- og ph.d projekter.
Kernefelt, Oliegeologi i Rigsfællesskabet