Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 1999 > Generelt om institutionen og arbejdet 1999, (GEUS)

GENERELT OM INSTITUTIONEN OG ARBEJDET 1999

 
Årsberetning 1999, siderne 8-9, Generelt om institutionen og arbejdet

1998 var endnu et godt år for GEUS. Aktivitetsniveauet var højt, og der blev opnået mange væsentlige faglige resultater. Til gengæld var det økonomiske resultat ikke tilfredsstillende.

GEUS- arbejde foregår inden for rammerne af en resultatkontrakt, der for perioden 1997-99 er indgået mellem miljø- og energiministeren og GEUS- bestyrelse. Den faglige indsats er organiseret i 5 programområder, hvor opgaverne løses i større eller mindre projektgrupper, som ofte bemandes på tværs af GEUS- afdelingsstruktur. Programområderne vedrører

Databanker, informationsteknologi og generel formidling
Vandressourcer
Energiråstoffer
Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
Natur og miljø

GEUS indgår sammen med en række andre forskningsinstitutioner i centerdannelser, som finansieres af Det Strategiske Miljøforskningsprogram. Et af centrene arbejder under SMP 96 med "Pesticider og Grundvand". Et andet center (BIOPRO), som er startet under SMP 98, beskæftiger sig med "Biologiske processer i forurenet jord og sediment". I begge tilfælde varetages centeradministrationen af GEUS.

Dansk Lithosfærecenter (DLC), hvis forskningsfelt angår fundamentale forhold og processer ijordskorpen, hører i administrativ henseende ind under GEUS, men er ikke omfattet af GEUS- resultatkontrakt. Den overordnede faglige ledelse varetages af Danmarks Grundforskningsfond, som efter en positiv international evaluering har bevilget yderligere midler (85 mio. kr.), således at en videreførelse af centerets aktiviteter er sikret frem til 31. januar 2004.

Etableringen af Geocenter København, som udover GEUS og DLC omfatter Geologisk Institut, Geologisk Museum og Geografisk Institut ved Københavns Universitet, skrider frem. Indflytning i centerbygningerne på Øster Voldgade 10 påregnes for GEUS- vedkommende at kunne finde sted sidst i år 2001. Finansieringsproblemerne, som opstod i 1998, er løst dels ved tilpasning og besparelser i ombygnings- og indretningsomkostningerne, dels ved en udvidelse af budgetrammen.

GEUS- internationale engagement har i de senere år haft et stigende omfang. I 1998 havde GEUS således over 100 opgaver af international karakter. Det er hensigten at øge samarbejdet med lande i især Sydøstasien og Afrika i de kommende år.

Af " Publikationskatalog 1998 " fremgår, at de samlede aktiviteter på formidlingsområdet har været særdeles omfattende. På 10 ud af de 13 formidlingskategorier, som er opregnet i resultatkontrakten, lever produktmængden i 1998 helt op til de opstillede måltal, og i nogle tilfælde ligger produktionen langt over måltallene. Det gælder især for kategorierne "Artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter", "Konferencebidrag" og "Offentligt tilgængelige rapporter".

GEUS- økonomiske resultat for 1998 har været skuffende. Det skyldes især, at indtægterne fra eksterne finansieringskilder faldt med ca. 13 mio. kr. fra 92,7 mio. kr. i 1997 til 79,4 mio. kr. i 1998. Indtægtsfaldet må ses i lys af, at salget af frigivne undergrundsdata var ekstraordinært stort i 1997 i forbindelse med olieselskabernes forberedelse til 5. ud-budsrunde. En anden årsag er, at GEUS' indtjening af eksterne midler på energiområdet havde sværere vilkår end i de foregående år, bl.a. på grund af lave oliepriser. Det samlede resultat for 1998 blev, at et driftsunderskud på ca. 8 mio. kr. måtte dækkes ved træk på den akkumulerede reservebeholdning på ca. 21,5 mio. kr., som var opbygget gennem de 3 foregående år.

Af GEUS- samlede årsværksforbrug i 1998 på 362 anvendtes 98 årsværk på opgaver med relation til Grønland. Omsætningen i forbindelse med Grønlandsopgaverne var 67,8 mio. kr. (ca. 84 mio. kr., såfremt Dansk Lithosfærecenter-s omsætning medregnes), hvoraf 39,4 mio. kr. stammer fra GEUS- Finanslovsbevilling og 18,4 mio. kr. fra Grønlands Hjemmestyres nyoprettede Råstofdirektorat, som siden 1.juli 1998 har været ansvarlig for forvaltningen af de grønlandske råstoffer. De resterende 10 mio. kr. består af midler fra forskningsfonde og Miljø- og Energiministeriets Energiforskningsprogram (EFP) samt af indtægter ved løsning af opgaver for olie- og mineselskaber.

I GEUS' " Virksomhedsregnskab 1998 " findes detaljerede oplysninger om sammenhængen mellem de økonomiske rammer og den faglige indsats. I Virksomhedsregnskabet gøres samtidig rede for fremdriften set i forhold til resultatkontraktens målsætninger, specielt for status på hvert af de 26 udpegede strategiske indsatsområder. Desuden beskrives, i hvilken udstrækning kontraktens kvantitative resultatmål er opfyldt ved udgangen af 1998.
Under de enkelte programområder ( Databanker, informationsteknologi og generel formidling, Vandressourcer, Energiråstoffer, Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning, Natur og miljø) opridses de faglige aktiviteter og resultater i 1998 i hovedtræk. Detaljerede oplysninger om de enkelte projekter, som var i gang i 1998, kan findes i " Project Catalogue 1998 ".

Generelt om institutionen og arbejdet 1999, (GEUS)