Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2015 > Årsberetning 2015 - Mineralske råstoffer

​Årsberetning 2015 - Mineralske råstoffer

​GEUS' Årsberetning 2015 - Mineralske råstoffer, Vidensgrundlag for en målrettet og miljømæssigt forsvarlig udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
Mineralske råstoffer til dansk industri - økonomi og forsyning
I løbet af året publicerede Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) ved GEUS en analyse af dansk industris forbrug af mineralske råstoffer. Det er den første analyse af råstoffernes samfundsøkonomiske betydning og branchernes sårbarhed over for eventuel råstofmangel. Den danske industri eksporterede i 2011 varer for 250 mia. kr., og over halvdelen af industriens råvarer er baseret på mineralske råstoffer, som er udvundet ved minedrift. Undersøgelsen viser, at de mineralske råstoffer bidrager til eksporten med ca. 42 mia. kr., hvilket svarer til ca. 16 % af industriens samlede eksport. Det er især maskin- og metalvarebrancherne, som har et relativt stort forbrug af mineralske råstoffer, og som har de største eksportværdier målt i forhold til råvareforbruget. Undersøgelsen viser også, at industriens anvendelse af mineralske råstoffer bidrager med ca. 57.000 job svarende til 20 % af industriens samlede beskæftigelse.

På basis af EU Kommissionens vurderinger af risikoen for svigt i forsyningen af råstoffer, vurderer analysen, at risikoen for forsyningssvigt er lille for dansk industri, for så vidt angår råstofferne jern, aluminium, nikkel og kobber. Den danske industri producerer også varer, som indeholder råstoffer for hvilke, der er betydelig risiko for svigt i forsyningen, eksempelvis bor, krom, magnesium, fosfor, platingruppemetallerne og silicium. Flere af disse grundstoffer indgår i stållegeringer, som anvendes i stor stil i den danske industri, og dermed kan selve råvaren stål betragtes som kritisk. Endelig viser analysen, at der en forhøjet risiko for svigt i forsyningen af nogle af de råstoffer, som anvendes i vindmølleindustrien, eksempelvis de sjældne jordartsmetaller.

Ny opgørelse af danske råstoffer
Sand og grus er fundamentale råstoffer i et moderne samfund, hvor de hovedsageligt bruges i bygge- og anlægsopgaver og med stigende befolkning og købekraft vil forbruget øges i fremtiden. Trods store tilgængelige mængder af disse råstoffer i Danmark er det en stor udfordring at sikre den fremtidige forsyning, hvor indvindingen ofte konkurrerer med andre arealinteresser. I Danmark, indvindes der årligt ca. 32 mio. m 3 sand, grus, sten, kridt, kalk, ler og salt. Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) ved GEUS publicerede i løbet af året en ny opgørelse af de danske råstoffer, som giver et overblik over, hvor råstofferne findes og hvor store ressourcerne er. Det er den første samlede opgørelse af de danske mineralske råstoffer, som både findes på land og i havbunden i de danske farvande, og opgørelsen skal være med til at sikre den fremtidige forsyning og en bæredygtig udnyttelse.

Ressourceopgørelsen omfatter råstofferne sand, grus og sten, granit, ler, ekspanderende ler, diatomit-ler, kalk/kridt og salt, og den er baseret på eksisterende geologiske og geofysiske data. De nationale råstofressourcer er estimeret for alle 98 kommuner og 41 marine områder, og ressourcerne er inddelt i klasserne påviste, sandsynlige og spekulative alt efter vidensniveauet for de enkelte forekomster. En betydelig del af ressourcerne ligger i områder, hvor indvinding ikke er mulig eller ikke er ønskelig, som eksempelvis byområder, veje, fredede områder, landbrug, skovbrug, rekre- ative områder, lavvandede marine områder og specielle naturbeskyttelsesområder.

Grønlands mineralressourcer
I 2015 har GEUS gennemført flere aktiviteter for at vurdere Grønlands mineralressourcer. I juli startede et nyt flerårigt projekt, omkring Karrat Isfjord i Vestgrønland, som har til formål at undersøge områdets potentiale for basemetaller, især zink. Projektet, som foregår i samarbejde med Råstofdepartementet i Grønlands Selvstyre (MMR), omfattede især flyfotograferinger af stejle fjeldsider med henblik på 3D fotogeologiske tolkninger samt undersøgelser af en række områder, hvor tidligere undersøgelser har vist, at der kan være mineraliseringer. Geo- logerne har desuden arbejdet med sammenstilling og publicering af geologiske- og mineralogiske data fra Sydøstgrønland, som er indsamlet i felten fra 2012 til 2014, og i juli og august blev der udført et mindre opfølgningsprojekt vedrørende rubin-potentialet sydvest for Sermilik Fjord og på Kulusuk Ø.

I august undersøgte geologer fra GEUS og den koreanske forskningsinstitution Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) udvalgte dele af Motzfeldt intrusionen i Sydgrønland for at finde ud af, hvordan mineraliseringer af niobium, tantal og sjældne jordartsmetaller er dannet; undersøgelsen fortsætter i 2016. Endelig blev der i november afholdt en international workshop på GEUS, hvor titan-vanadium-potentialet i Grønland blev evalueret af et panel af eksperter fra forskningsverdenen og industrien.

Nyt EU superkonsortium skal sikre Europas forsyning med råstoffer
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) bevilligede i 2015 penge til et nyt Knowledge Innovation Community, et såkaldt KIC, om mineralske råstoffer - EIT Raw Materials. KIC konsortiet, som består af mere end hundrede ledende partnere fra indu- stri, forskning og uddannelse skal sikre Europas fremtidige forsyning med mineralske råstoffer samt skabe vækst og arbejdspladser. Styrkelse af innovation i hele værdikæden for mineralske råstoffer er på konsortiets program, som vil introducere nye løsninger, produkter og services til bæredygtig efterforskning, ekstraktion, mineralprocessering, genanvendelse/cirkulær økonomi og materialesubstitution.

KIC konsortiet er organiseret i seks regionskontorer med forskellige fokusområder og GEUS er partner i den nordiske gren, hvor det primære arbejdsfelt er mineralefterforskning, minedrift og mineralprocessering og -forarbejdning. GEUS' primære kompetencer i værdikæden ligger i mineralefterforskning, materialekarakterisering, risikostyring og miljømonitering. Desuden bidrager GEUS med kompetencer i værdikædeanalyse og forhold vedrørende knaphed, sårbarhed og bæredygtighed i mineralproduktion og -forbrug, og institutionen har særlige ekspertiser i Grønland såvel som i Arktis bredt.

 

 Genveje

 
Årsberetning 2015 - Mineralske råstoffer